Określanie treści dokumentacji konkursowejPobieranie 0,58 Mb.
Strona1/25
Data13.05.2018
Rozmiar0,58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Grupa 17

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

oraz

Gmina Wrocław
pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej

Regulamin konkursu
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne
Działanie 9.1 Aktywna integracja

Poddziałanie nr 9.1.2

Aktywna integracja – ZIT WrOF

(pierwszy typ operacji 9.1. A)


Konkurs nr:

RPDS.09.01.02-IP.02-02-009/15
na projekty OPS i PCPR na rzecz integracji społeczno- zawodowej
elementami usług specjalistycznego poradnictwa
(prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ich rodzin oraz osób
z ich otoczenia w celu poprawy ich sytuacji społeczno-zawodowej

Zatwierdził:


……………………………………. ………………………............

(podpis osoby zatwierdzającej) (data zatwierdzenia dokumentu)

SPIS TREŚCI


Słownik skrótów i pojęć 4

I. Informacje ogólne 6

1.Regulamin konkursu 6

2.Podstawy prawne 6

3.Podstawowe informacje na temat konkursu 10

4.Przedmiot konkursu 12

5.Kwota przeznaczona na konkurs 19

II. Wymagania konkursowe 21

1.Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu 21

3.Okres realizacji projektu 26

4.Minimalne wymagania w zakresie struktury projektu 27

5.Wymagania w zakresie wskaźników w projekcie 29

6.Wymagania w zakresie realizacji projektu partnerskiego 38

7.Zlecanie usług merytorycznych innym podmiotom 42

8.Umowa o dofinansowanie projektu 43

III. Podstawowe zasady udzielania finansowania 44

1.Informacje ogólne 44

2.Wkład własny 46

3.Szczegółowy budżet projektu 48

3.1.Koszty pośrednie i bezpośrednie 49

3.2.Podatek od towarów i usług (VAT) 52

3.3.Cross – financing 53

4.Rozliczanie wydatków w projekcie 54

4.1 Wyodrębniona ewidencja wydatków 54

4.2 Harmonogram płatności 54

4.3Przekazywanie dofinansowania 54

4.4 Dochód wygenerowany podczas realizacji projektu 56

5.Pomoc publiczna 56

IV. Składanie wniosku o dofinansowanie 58

1.Termin złożenia wniosku o dofinansowanie 58

2.Warunki techniczne – tryb i miejsce składania 59

3.Uzupełnianie lub poprawianie wniosku o dofinansowanie 60

V. Wybór projektów 61

1.Komisja Oceny Projektów 61

3.Ocena formalno - merytoryczna 63

3.1Procedura oceny formalno - merytorycznej 63

3.2 Kryteria formalne 68

3.3 Szczegółowe kryteria dostępu 72

3.4 Kryteria horyzontalne 76

3.5 Kryteria merytoryczne 78

3.6 Kryteria oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT 84

3.7 Analiza kart oceny formalno-merytorycznej i obliczanie liczby przyznanych punktów 92

3.8 Negocjacje 93

3.9 Zakończenie oceny i rozstrzygnięcie konkursu 94

VI. Procedura odwoławcza 96

1.Zakres podmiotowy i przedmiotowy procedury odwoławczej 96

2.Protest 96

3.Sposób złożenia protestu 96

4.Zakres i weryfikacja protestu 97

5.Pozostawienie protestu bez rozpatrzenia 99

6.Rozpatrzenie protestu 99

7.Wycofanie protestu 100

8.Skarga do sądu administracyjnego 100

VII. Postanowienia końcowe 102

VIII. Spis załączników 103Słownik skrótów i pojęć


Beneficjent – podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt. 10 oraz podmiot, o którym mowa w art. 63 rozporządzenia ogólnego

DWUP – Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

EFSEuropejski Fundusz Społeczny

Fundusze strukturalne – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny

IOK – Instytucja Organizująca Konkurs - DWUP oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach ZIT WrOF

IP RPO WD – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, której rolę pełnią DWUP oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF)

IZ RPO WD – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, której rolę pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego

KM RPO WD – Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020

KOP – Komisja Oceny Projektów

LGD – Lokalna Grupa Działania

MIiR – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej

PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Portalportal internetowy, o którym mowa w art. 115 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

rozporządzenie ogólne - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320)

rozporządzenie EFS - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego
i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470)

RPO WD – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

SNOW – System Naboru i Oceny Wniosków, dostępny na stronie www.gwnd.dolnyslask.pl

SL2014 – aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy

SZOOP RPO WD – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

UEUnia Europejska

ustawa - ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146 z późn. zm.)

wniosek – wniosek o dofinansowanie projektu

Wnioskodawca – podmiot, który złożył wniosek o dofinansowanie projektu

ZIT– Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, tj. instrument rozwoju terytorialnego, o którym mowa w art. 36 rozporządzenia ogólnego, który realizuje politykę rozwoju współpracy i integracji na obszarach funkcjonalnych największych miast, stanowiących ośrodki o największym potencjale społeczno-gospodarczym Dolnego Śląska, pełniących istotną rolę pod względem ekonomicznym i geograficznym oraz mających wyraźny wpływ na rozwój regionu. Instrument ZIT w Województwie Dolnośląskim będzie realizowany na Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym oraz na obszarach funkcjonalnych głównych miast województwa: Wałbrzycha
i Jeleniej Góry

ZIT WrOF- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna