Oi-220-power/05/2017 „zatwierdzam”Pobieranie 1,12 Mb.
Strona1/9
Data26.03.2018
Rozmiar1,12 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) – przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej kwoty określone w art. 11pkt.8 ustawy Pzpznak sprawy: OI-220-POWER/05/2017

ZATWIERDZAM”

.............................................

(data i podpis)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Dokładna, pełna nazwa zamawiającego.
OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W POZNANIU

61-729 Poznań, ul. Młyńska 1

telefon: +48 61 85-68-259, fax: +48 61 85-68-253

strona internetowa: www.sw.gov.pl

e-mail: oisw_poznan@sw.gov.pl

REGON: 630750549, NIP: 778-12-07-738

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu nie jest płatnikiem podatku VAT.
II. Tryb udzielenia zamówienia.

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art.10 ust.1 w związku z art. 39 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164, z późn. zm) zwana dalej Pzp, o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

2.W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie maja przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) i przepisy wykonawcze tej ustawy.

III. Przedmiot zamówienia.

1.Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV:

16311100-9 Kosiarki do pielęgnacji trawników, zieleni parkowej lub terenów sportowych

31720000-9 Urządzenia elektromechaniczne

38000000-1 Sprzęt laboratoryjny, optyczny

38410000-2 Przyrządy pomiarowe

38422000-9 Urządzenia do pomiaru poziomu

34240000-3 Urządzenia pomiarowe i sterujące

39121200-8 Stoły

39721320-1 Osuszacze powietrza

42623000-9 Frezarki

42652000-1 Ręczne narzędzia elektromechaniczne

42662000-4 Tokarki, obrabiarki do wiercenia

42715000-1 Maszyny do szycia

42999100-6 Odkurzacze inne niż używane w gospodarstwie domowym

43300000-6 Maszyny i sprzęt budowlany

43315000-4 Maszyny do zagęszczania gruntu

43413000-1 Mieszalniki betonu lub zaprawy

43414000-8 Szlifierki

43810000-4 Urządzenia do obróbki drewna

43811000-1 Szlifierki do drewna

43812000-8 Piły

44163000-0 Rury i osprzęt

44212310-5 Rusztowania

44510000-8 Narzędzia

2.Przedmiotem zamówienia jest:

,,Zakup i dostawa sprzętu do realizacji usługi szkoleniowej w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń dla osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych podległych OISW w Poznaniu’’ w ramach projektu ,, Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności’’ realizowanego w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Informacje szczegółowe:

Miejscem wykonania zamówienia będzie Składnica Okręgowa Magazyn w Baranowie, 62-081 Baranowo, ul. Budowlanych 14.

2) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie niniejszą SIWZ, w szczególności opisem przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami oraz z należytą starannością.3)Wszystkie artykuły zaoferowane i dostarczone przez Wykonawcę muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich, kompletne, zgodne z dokumentacją producenta, muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty techniczne, spełniać wymagane przepisami normy i posiadać wymagane dopuszczenia do obrotu gospodarczego w Polsce i Unii Europejskiej. Ponadto winny posiadać instrukcję w języku polskim a także serwis i dostępność części zamiennych na terenie Polski.

4)Do oferty należy dołączyć Specyfikacje techniczne wszystkich oferowanych przedmiotów potwierdzające spełnienie wymagań nie gorszych niż opisane w niniejszej SIWZ i jej załączniku nr 1.

4.Wykaz sprzętu ( podane wartości są wartościami brutto tj. zawierają podatek VAT):

1) Sprzęt o wartości powyżej 3 500,00 zł:
Lp.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Ilość sztuk

Przeznaczenie

nazwa jednostki
1

Rusztowanie przejezdne

4

AŚ w Poznaniu 1 kpl.,

AŚ w Środzie Wlkp. 1 kpl.,

ZK w Koziegłowach 1 kpl.,

ZK w Rawiczu 1 kpl.


2

Młot udarowy

2

AŚ w Szamotułach 1 szt.

ZK w Rawiczu 1 szt.


3

Osuszacz powietrza - pochłaniacz wilgoci 90 L

1

AŚ w Poznaniu 1 szt.
4

Zaciskarka do rur

1

ZK we Wronkach 1 szt.
5

Łata zgarniająca brukarska

4 m


2

ZK w Krzywańcu 1 kpl.,

AŚ w Szamotułach 1 kpl.

6

Frezarka

1

AŚ w Lubsku 1 szt.
7

Frezarka dolnowrzecionowa

1

AŚ w Lubsku 1 szt.
8

Spawarka

2

AŚ w Lubsku1 szt.,

ZK w Gębarzewie 1 szt.


9

Traktor kosiarka

1

ZK w Koziegłowach 1 szt.
10

Stół tapicerski

1

AŚ w Krzywańcu 1 szt.
11

Maszyna do szycia

1

ZK w Krzywańcu 1 szt.


2) Sprzęt o wartości do 3 500,00 zł:


Lp.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Ilość sztuk

Przeznaczenie

nazwa jednostki

1

Mieszarka uniwersalna

19

AŚ w Lubsku 4 szt.

AŚ w Ostrowie Wlkp. 2 szt.

AŚ w Poznaniu 6 szt.

AŚ w Szamotułach 2 szt.

AŚ w Śremie 1 szt.

AŚ w Środzie Wlkp. 1 szt.

ZK we Wronkach 3 szt.


2

Przecinarka do płytek ceramicznych na sucho

8

AŚ w Ostrowie Wlkp. 1 szt.

AŚ w Poznaniu 2 szt.

AŚ w Szamotułach 1 szt.

AŚ w Środzie Wlkp. 1 szt.

ZK w Koziegłowach 1 szt.

ZK we Wronkach 2 szt.3

Przecinarka do płytek ceramicznych na mokro6

AŚ w Ostrowie Wlkp. 1 szt.

AŚ w Poznaniu 1 szt.

AŚ w Zielonej Górze 1 szt.

ZK w Rawiczu 1 szt.

ZK we Wronkach 2 szt.


4

Betoniarka elektryczna

7

AŚ w Poznaniu 1 szt.

AŚ w Szamotułach 1 szt.

ZK w Koziegłowach 3 szt.

ZK w Krzywańcu 1 szt.

ZK w Rawiczu 1 szt.


5

Agregat malarski membranowy

2

AŚ w Poznaniu 1 szt.

AŚ w Szamotułach 1 szt.6

Ręczna przecinarka do glazury

2

AŚ w Szamotułach 1 szt.

AŚ w Zielonej Górze 1 szt.7

Szalunek ślizgowy

1

AŚ w Szamotułach 1 zestaw.

8

Dalmierz laserowy

1

AŚ w Szamotułach 1 szt.

9

Młot wyburzeniowy

2

AŚ w Poznaniu 2 szt.

10

Poziomica laserowa

1

AŚ w Zielonej Górze 1 szt.

11

Zagęszczarka do betonu

2

AŚ w Szamotułach 1 szt.

ZK w Rawiczu 1 szt.12

Drabina z podestem

3

AŚ w Środzie Wlkp. 1 szt.

AŚ w Zielonej Górze 1 szt.

ZK w Rawiczu 1 szt.


13

Bruzdownica

4

ZK w Koziegłowach 4 szt.

14

Niwelator optyczny

2

AŚ w Szamotułach 1 szt.

ZK w Krzywańcu 1 szt.


15

Rusztowanie

2


AŚ w Zielonej Górze 1 kpl.

ZK w Koziegłowach 1 kpl.16


Odkurzacz+ szlifierka do gipsu7


AŚ w Ostrowie Wlkp. 1 kpl.

AŚ w Poznaniu 1 kpl.

AŚ w Środzie Wlkp. 1 kpl.

ZK w Gębarzewie 1 kpl.

ZK w Koziegłowach 2 kpl.

ZK w Rawiczu 1 kpl.17

Szlifierka taśmowa

3

AŚ w Środzie Wlkp. 3 szt.

18

Piła do cięcia kostki brukowej

1

ZK we Wronkach 1 szt.

19

Palnik do zgrzewania papy

2

AŚ w Zielonej Górze 2 kpl.

20

Wiertarka kolumnowa

1

AŚ w Lubsku

21

Wiertarka kolumnowa

1

AŚ w Lubsku

22

Szlifierka kątowa średnicy 125mm

12


AŚ w Lubsku 4 szt.

AŚ w Ostrowie Wlkp. 1 szt.

AŚ w Poznaniu 2 szt.

AŚ w Szamotułach 2 szt.

AŚ w Śremie 1 szt.

AŚ w Środzie Wlkp. 1 szt.

AŚ w Zielonej Górze 1 szt.


23


Wiertarko-wkrętarka udarowa11


AŚ w Ostrowie Wlkp. 2 szt.

AŚ w Szamotułach 2 szt.

AŚ w Śremie 1 szt.

AŚ w Środzie Wlkp. 2 szt.

ZK w Koziegłowach 3 szt.

ZK w Rawiczu 1 szt.24

Lokalizator przewodów i kabli

3

AŚ w Ostrowie Wlkp. 1 szt.,

AŚ w Poznaniu 2 szt.,


25

Młotowiertarka

21


AŚ w Ostrowie Wlkp. 2 szt.

AŚ w Poznaniu 10 szt.

AŚ w Szamotułach 1 szt.

AŚ w Środzie Wlkp. 1 szt.

AŚ w Zielonej Górze 1 szt.

ZK w Koziegłowach 3 szt.

ZK w Rawiczu 1 szt.

ZK we Wronkach 2 szt.26

Szlifierka mimośrodowa

4

AŚ w Poznaniu 3 szt.

AŚ w Środzie Wlkp. 1 szt.27

Opalarka profesjonalna

3

AŚ w Poznaniu 3 szt.

28

Gilotyna przecinak do bruku

1

AŚ w Szamotułach 1 szt.

29

Wiertarka kątowa

2

AŚ w Szamotułach 2 szt.

30

Cyfrowy próbnik napięcia

2

AŚ w Ostrowie Wlkp. 1 szt.

ZK we Wronkach 1 szt.31

Stół do spawania

4

ZK w Gębarzewie 4 szt.

32

Zszywacz pneumatyczny mały

3

ZK w Krzywańcu 3 szt.

33

Zszywacz pneumatyczny duży

3

ZK w Krzywańcu 3 szt.

34

Stół stolarski

2

ZK w Krzywańcu 2 szt.

35

Wkrętarka pneumatyczna z końcówkami

3

ZK w Krzywańcu 3 szt.

36

Sprężarka dwutłokowa

1

ZK w Krzywańcu 1 szt.

37

Otwornica diamentowa


5

AŚ w Ostrowie Wlkp. 1 kpl.

AŚ w Szamotułach 1 kpl.

AŚ w Środzie Wlkp. 1 kpl.

AŚ w Zielonej Górze 1 kpl.

ZK we Wronkach 1 kpl.


38

Gwintownica

1

ZK we Wronkach 1 kpl.

39

Stojak do rur

1

ZK we Wronkach 1 szt.

40

Cyfrowy miernik cęgowy

2

AŚ w Ostrowie Wlkp. 1 szt.

ZK we Wronkach 1 szt.41

Zastawa stołowa+ sztućce

1

ZK w Rawiczu 1 kpl.

42

Biurko krawieckie

6

ZK w Krzywańcu 6 szt.

43

Stół krawiecki krojczy

1

ZK w Krzywańcu 1 szt.

44

Termos do żywności

2

ZK w Rawiczu 2 szt.

45

Stół stolarski

2

ZK w Krzywańcu 2 szt.

46

Kosiarka spalinowa

2

ZK w Koziegłowach 2 szt.

47


Maszynka do strzyżenia włosów

12

ZK we Wronkach 12 kpl.

48

Taczka

17

AŚ w Szamotułach 4 szt.

AŚ w Śremie 1 szt.

AŚ w Środzie Wlkp. 1 szt.

ZK w Gębarzewie 5 szt.

ZK w Koziegłowach 5 szt.

ZK w Krzywańcu 1 szt.48

Opryskiwacz

2

ZK w Gębarzewie 1 szt.

ZK w Krzywańcu 1 szt.49

Sekator

6

ZK w Gębarzewie 3 szt.

ZK w Krzywańcu 3 szt.50

Nożyce do żywopłotu

12

ZK w Gębarzewie 6 szt.

ZK w Krzywańcu 6 szt.51

Łopata

10

ZK w Gębarzewie 6 szt.

ZK w Krzywańcu 4 szt.52

Szpadel

10

ZK w Gębarzewie 6 szt.

ZK w Krzywańcu 4 szt.53

Grabie

10

ZK w Gębarzewie 6 szt.

ZK w Krzywańcu 4 szt.54

Wiadro

10

ZK w Gębarzewie 6 szt.

ZK w Krzywańcu 4 szt.55

Konewka

10

ZK w Gębarzewie 6 szt.

ZK w Krzywańcu 4 szt.

5.Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego.

6.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia wyodrębnionych w postępowaniu jako część I, II, III, IV,V, VI. Wykonawca decyduje na ile części będzie składał ofertę.  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna