Ogłoszenie o zamówieniuPobieranie 0,66 Mb.
Strona1/6
Data22.01.2018
Rozmiar0,66 Mb.
  1   2   3   4   5   6


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: AG/zp / XXVI / 2013
Działając na podstawie art. 40 ust.1 Prawa zamówień publicznych tekst jednolity (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 907z późn. zm )zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

34-300 Żywiec ul. Sienkiewicza 52

Regon: 000304421-00010 Tel/Fax: 33 861-39-16 NIP; 553-20-89-262
II. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg Nieograniczony: podstawa prawna - ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia

29-01-2004 r. tekst jednolity ( t. j. Dz.U. z 2013 poz. 907z późn. zm ) o ustalonej wartości zamówienia poniżej 200.000 EURO.
III. Adres strony internetowej na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http: // przetargi. ipzp. pl
Wykonawca może osobiście odebrać SIWZ w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.3 Dział Zamówień Publicznych ) cena ; 20,00PLN

Zamawiający nie wysyła SIWZ w wersji elektronicznej.


Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
IV. Przedmiotem zamówienia jest: usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin Pracowników ZZOZ ŻYWIEC
KOD - CPV : 66511000-5 Usługi ubezpieczeń na Życie 66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe
Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania niniejszego zamówienia podwykonawcom.
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

zamawiający dopuszcza składania ofert wariantowych.
VI. Oferty częściowe zamówienia uzupełniające

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty takie zostaną odrzucone.

2.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 20%.zamówienia podstawowego zamówienia uzupełniające udzielane będą w trybie zamówień z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
VII. Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy nie później niż

od 01-12-2013r

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania działalności, jeżeli Wykonawca posiada zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, o której mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm)

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: Wykonawca świadczył, a w przypadku umów o charakterze ciągłym świadczy(z zastrzeżeniem, że wykazywana umowa została wykonana w zakresie wymaganym) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie conajmniej 3 usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników wraz z członkami rodzin pracowników w tym jedna z branży medycznej, przy czym każda z usług musi być świadczona dla odrębnego podmiotu, a każda z grup osób objętych świadczeniem grupowego ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 500 osób.


Powyższy warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, tj. Zamawiający będzie brać pod uwagę łączną sytuację Wykonawców. Odnośnie wymaganego doświadczenia łączną sytuację Wykonawców należy rozumieć jako wykonanie lub wykonywanie przez wszystkich albo niektórych Wykonawców świadczeń dla podanej liczby Klientów, przy czym dla każdego Klienta są to świadczenia o cechach określonych w przedmiotowym warunku.

Nie dopuszcza się łączenia liczby osób u różnych Klientów.

Dopuszcza się możliwość łączenia liczby Klientów, dla których usługi wykonali lub wykonują Wykonawcy – dla Wykonawców występujących wspólnie.

Nie dopuszcza się możliwości sumowania cech świadczeń dla różnych klientów.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej

e)Posiadania przez Wykonawcę placówki w celu prawidłowej realizacji usługi i obsługi ubezpieczonych na terenie działania Zamawiającego, mianowicie:


   1. ma znajdować na terenie Żywca

   2. ma być otwarta min. 5 dni w tygodniu

   3. ubezpieczony będzie mógł w placówce zgłosić świadczenie

   4. ubezpieczony będzie mógł zawrzeć w placówce umowę indywidualnej kontynuacji


IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie maja dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu .

1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych– wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ,

2. wykaz wykonanych/wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, opisu przedmiotu oraz dat wykonania, odbiorców, ewentualnych wykonawców.

Wykaz powinien być sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 6 do SIWZ, zgodnie z warunkiem, o którym mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt b. SIWZ.

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że powyższe usługi zostały wykonane należycie.

3. wypełniony Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ;

4.oświadczenie -z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ ( jeżeli dotyczy )

5.oświadczenie o posiadaniu placówek z wykorzystaniem wzoru Załącznik nr 9 do SIWZ

6.Ogólne i szczegółowe warunki ubezpieczenia ryzyk;

7. Warunki indywidualnej kontynuacji po ustaniu stosunku pracy przez ubezpieczonego pracownika;

8. Katalog operacji chirurgicznych;

9.Tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu.

10.Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, o której mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.);


Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do ich wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy - prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

3)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające ,że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24

ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24

ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

7)W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, wykonawca, wraz z oferta, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej / art.4 pkt 14 ustawy z 16 lutego 2007r „o ochronie konkurencji i konsumentów – Dz. U. nr 50 poz.331 / zał. nr 10 /


Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
Wymagana stałość utrzymania cen przez okres obowiązywania umowy.
XI. Miejsce i termin realizacji zamówienia: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu
XII. Termin ubezpieczenia - 24 miesiące od dnia podpisania umowy nie później

niż od 01-12-2013r

XIII. Wadium : nie wymagane

XIV. Kryteria wyboru :

a) cena składki - 80%

b) klauzule dodatkowe – 20%
XV. Termin związania ofertą :

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


XVI. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu

ul. Sienkiewicza 52 sekretariat pok. nr 2 w terminie do dnia. 15-11-2013r do godziny 9.00
XVII. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15-11-2013r o godz. 9.05 w siedzibie:

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu ul. Sienkiewicza 52 sala konferencyjna
XVIII. Zawarcie umowy ramowej: nie dotyczy
XIX. Dynamiczny system zakupów: nie dotyczy
XX. Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: nie dotyczy
XXI. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian warunków Umowy Generalnej oraz umów ubezpieczenia w trakcie ich trwania zgodnie z art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku gdy zmiana ta dotyczyć będzie:

1.zmiany osób upoważnionych do reprezentacji

2.udzielenia zamówień uzupełniających do 20%.zamówienia podstawowego zamówienia uzupełniające udzielane będą w trybie zamówień z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym.

4.Wszystkie doubezpieczenia zawierane w trakcie trwania umowy kalkulowane będą na bazie stawek określonych w Formularzu Ofertowym.

5.Szczegółowe warunki umowy o wykonanie zamówienia zostaną zawarte w polisie ubezpieczeniowej wraz z warunkami ubezpieczenia.
XXII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia07-11-2013rŻywiec dn. 06-11-2013r Zatwierdził :

D y r e k t o r

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Żywcu

mgr Antoni Juraszek
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa

zamówień publicznych „
Znak sprawy AG/zp/ XXVI /2013
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty:200.000,00 EURO.
I. Informacje ogólne

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu zwany dalej „Zamawiającym”, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego , zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 poz. 907z późn. zm ) zwanej dalej „ustawą” oraz akty wykonawcze do ustawy, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn.zm.) o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
Zamawiający dopuszcza składania oferty wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania niniejszego zamówienia podwykonawcom.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 20%.zamówienia podstawowego zamówienia uzupełniające udzielane będą w trybie zamówień z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.


II. Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania zamówienia

1.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu podzielona na dwa Warianty, które są zróżnicowane pod względem zakresu ubezpieczenia oraz wysokości wypłacanych świadczeń.

1.2 Warianty, o których mowa w pkt 1.1 zostały opisane w Załączniku nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Wykonawca musi złożyć ofertę obejmującą TRZY WARIANTY
1.3 Nie jest możliwe precyzyjne ustalenie liczby uczestników korzystających w czasie trwania umowy z usług ubezpieczenia (uczestnictwo jest dobrowolne).

Zamawiający zobowiązuje się do zapoznania wszystkich pracowników z ofertą Wykonawcy.

W ciągu trwania umowy mogą wystąpić zmiany w ilości osób ubezpieczonych.

1.4 Podstawowe dane:

Stan na dzień 31.08.2013 r

Liczba: Pracownicy ogółem 637 w tym 150 pracowników na umowach cywilno prawnych

Struktura wiekowo-płciowa pracowników Załącznik nr 2 SIWZ

Pracownicy posiadający ochronę ubezpieczeniową w ramach

ubezpieczeń grupowych: 653

Współmałżonkowie i pełnoletnie dzieci posiadający ochronę ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń grupowych na prawach pracownika: 51

Dla potrzeb wystawianych dokumentów ubezpieczeniowych Zamawiający jest Ubezpieczającym. Ubezpieczonym są pracownicy oraz członkowie rodzin pracowników Zamawiającego.III. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

66511000-5 Usługi ubezpieczeń na Życie

66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe
IV. Termin wykonania zamówienia

1.Termin wykonania zamówienia: 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. nie później niż

od 01-12-2013r

2.Zamawiający w chwili obecnej związany jest umowami ubezpieczenia, które Zamawiający wypowiedział. Celem Zamawiającego jest utrzymanie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej.

Umowa zawarta w niniejszym postępowaniu będzie obowiązywać 24 miesiące od dnia podpisania umowy nie później niż od 01-12-2013r
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tych warunków.

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania działalności, jeżeli Wykonawca posiada zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, o której mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.);

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: Wykonawca świadczył, a w przypadku umów o charakterze ciągłym świadczy(z zastrzeżeniem, że wykazywana umowa została wykonana w zakresie wymaganym) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie conajmniej 3 usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników wraz z członkami rodzin pracowników w tym jedna z branży medycznej, przy czym każda z usług musi być świadczona dla odrębnego podmiotu, a każda z grup osób objętych świadczeniem grupowego ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 500 osób.


Powyższy warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, tj.: Zamawiający będzie brać pod uwagę łączną sytuację Wykonawców. Odnośnie wymaganego doświadczenia łączną sytuację Wykonawców należy rozumieć jako wykonanie lub wykonywanie przez wszystkich albo niektórych Wykonawców świadczeń dla podanej liczby Klientów, przy czym dla każdego Klienta są to świadczenia o cechach określonych w przedmiotowym warunku.

Nie dopuszcza się łączenia liczby osób u różnych Klientów.

Dopuszcza się możliwość łączenia liczby Klientów, dla których usługi wykonali lub wykonują Wykonawcy – dla Wykonawców występujących wspólnie.

Nie dopuszcza się możliwości sumowania cech świadczeń dla różnych klientów.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

e) Posiadania przez Wykonawcę placówki w celu prawidłowej realizacji usługi i obsługi ubezpieczonych na terenie działania Zamawiającego, mianowicie:

- ma znajdować na terenie Żywca

- ma być otwarta min. 5 dni w tygodniu

- ubezpieczony będzie mógł w placówce zgłosić świadczenie

- ubezpieczony będzie mógł zawrzeć w placówce umowę indywidualnej kontynuacji
2.Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wymienionych w Rozdziale VII SIWZ.

Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił najpóźniej w dniu upływu terminu składania ofert.

Niespełnienie któregokolwiek z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania oraz odrzuceniem jego oferty.
VI. Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Ofertę należy złożyć na formularzu/wg formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Złożona oferta musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku braku tłumaczeń na język polski Zamawiający uzna, iż oferta nie zawiera wymaganego dokumentu.

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

6. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane

przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką).

7. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

7.1. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

7.2.W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów przez osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii.

8. Każdą zapisaną stronę oferty (również załączniki) Zamawiający zaleca ponumerować kolejnymi numerami.

9. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób trwały.

10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę. Parafka

(podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej poprawkę).

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia. Zgodnie z art. 8 ust 3 ustawy nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione.

11.1. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153 z 2003r., poz. 1503, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

11.2. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą. W przeciwnym razie wszystkie dokumenty oferty zostaną ujawnione.

11.3. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa - nie ujawniać osobom trzecim” albo spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

11.4. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących nazw i adresów Wykonawców oraz ceny (art. 8 ust. 3 w zw. z art. 86 ust. 4 ustawy).

12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.


VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie maja dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu .
1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych– wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ,

2. wykaz wykonanych/wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, opisu przedmiotu oraz dat wykonania, odbiorców, ewentualnych wykonawców.

Wykaz powinien być sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 6 do SIWZ, zgodnie z warunkiem, o którym mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt b.

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że powyższe usługi zostały wykonane należycie.

3. wypełniony Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ;

4.oświadczenie -z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ ( jeżeli dotyczy )

5.oświadczenie o posiadaniu placówek z wykorzystaniem wzoru Załącznik nr 9 do SIWZ

6.Ogólne i szczegółowe warunki ubezpieczenia ryzyk;

7. Warunki indywidualnej kontynuacji po ustaniu stosunku pracy przez ubezpieczonego pracownika;

8. Katalog operacji chirurgicznych;

9. Tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu.

10.Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, o której mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.);  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna