Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaPobieranie 46,27 Kb.
Data15.04.2018
Rozmiar46,27 Kb.

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZP.271.132.2014

(2014-270768)

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa

Przesyłanie ogłoszeń on-line w BZP:

http://www.portal.uzp.gov.pl


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie obowiązkowe
Zamieszczanie nieobowiązkowe


Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów (DSZ)

Zawarcia umowy ramowej


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Tak Numer ogłoszenia w BZP: 340124-2014 .NieCzy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia?

Tak .Nie
SEKCJA I: zamawiający

I.1) Nazwa i adres

Nazwa: Miasto Rybnik


Adres pocztowy:

ul. Bolesława Chrobrego 2

Miejscowość:

Rybnik


Kod pocztowy:

44-200

Województwo:

śląskie

Tel.:

32/4392302

Fax:

32/4224124

I.2) Rodzaj zamawiającego

Administracja rządowa centralna Uczelnia publiczna

Administracja rządowa terenowa Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Administracja samorządowa Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Podmiot prawa publicznego Inny (proszę określić):      

Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,

sąd lub trybunał
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Usługa ubezpieczenia grupowego na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Rybnika

II.2) Rodzaj zamówienia : Roboty budowlane Dostawy Usługi

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest pozyskanie Ubezpieczyciela dla pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Rybnika w zakresie grupowego ubezpieczenia na życie.

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

a) ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego oraz dodatkowo:

- ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

- ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy,

- ubezpieczenie na wypadek śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego,

- ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy,

- ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu,

b) ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka oraz dodatkowo ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

c) ubezpieczenie na wypadek śmierci rodziców lub teściów,

d) ubezpieczenie na wypadek śmierci dziecka,

e) ubezpieczenie na wypadek urodzenia się dziecka,

f) ubezpieczenie na wypadek urodzenia martwego dziecka,

g) ubezpieczenie na wypadek osierocenia dziecka,

h) ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

i) ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego,

j) ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych Ubezpieczonego,

k) ubezpieczenie na wypadek leczenia specjalistycznego Ubezpieczonego,

l) ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą (w tym pobyt na OIOM i rekonwalescencja) oraz dodatkowo ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub udarem mózgu,

m) ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała

w następstwie nieszczęśliwego wypadku (w tym pobyt na OIOM i rekonwalescencja) oraz dodatkowo:

- ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku przy pracy,

- ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego,

- ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy.

2. Ilość pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta wg stanu na dzień 1 października br. wynosiło 396 osób, jednakże Zamawiający zastrzega sobie zmianę ilości ubezpieczonych przy zachowaniu wysokości składki podanej w ofercie.

3. Opis przedmiotu zamówienia z szczegółowym zakresem ubezpieczenia zawierają: załącznik nr 5 oraz umowa stanowiąca załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Umowa z wyłonionym wykonawcą będzie wiązała strony od 1 marca 2015 roku do 28 lutego 2018 roku.

5. Zamawiający zakłada min. 50% partycypację ubezpieczonych w ogólnej liczbie pracowników.

6. Zamawiający wymaga, aby podmioty objęte postępowaniem nie były zobowiązane do pokrywania strat wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. zm.).

7. Statut towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych musi przewidywać, że towarzystwo będzie ubezpieczało także osoby niebędące członkami towarzystwa. Zamawiający w przypadku wyboru oferty wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych nie jest zobligowany do zostania jego członkiem i do wnoszenia opłaty członkowskiej.

8. Wykonawca musi posiadać ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia. Warunki te – obowiązujące na dzień składania ofert - będą miały zastosowanie wyłącznie w sprawach nieuregulowanych przez niniejszą SIWZ, przez cały okres realizacji zamówienia.

9. Zgodnie z zapisami SIWZ ubezpieczeni będą mieli prawo wyboru zakresu świadczeń podzielonego na Grupę 1, Grupę 2 oraz Grupę 3.

10. Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego Inter-Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 31, zwanego dalej brokerem ubezpieczeniowym, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz zamawiającego. Broker ubezpieczeniowy będzie pośredniczył przy zawarciu umowy, a następnie będzie nadzorował jej realizację przez Wykonawcę.


Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Słownik główny

Główny przedmiot

66.51.00.00-8

Dodatkowe przedmiotySEKCJA III: PROCEDURA


III.1) tryb udzielenia zamówienia

Rodzaj procedury

Przetarg nieograniczony

Przetarg ograniczony

Negocjacje z ogłoszeniem

Dialog konkurencyjny
Negocjacje bez ogłoszenia

Zamówienie z wolnej ręki

Zapytanie o cenę

Licytacja elektroniczna

III.2) informacje administracyjne


Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej

tak wskazać projekt/program:

nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


CZĘŚĆ nr …. NAZWA: ……….

IV.1) Data udzielenia zamówienia: 19/11/2014 (dd/mm/rrrr)

IV.2) Liczba otrzymanych ofert: 2

IV.3) Liczba odrzuconych ofert: 0

IV.4) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

Nazwa: COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 162

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Kraj/województwo

Warszawa

02-342

mazowieckie

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)

Wartość 695.592,00 PLNIV.6) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJTAŃSZĄ I NAJDROŻSZĄ CENĄ


Cena wybranej oferty 676.983,60
Oferta z najniższą 672.829,20 Oferta z najwyższą ceną 676.983,60
Waluta: PLNUrząd Miasta Rybnika


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna