Ogłoszenie nr 212829-2014 z dnia 2014-10-08 rPobieranie 16,75 Kb.
Data14.02.2018
Rozmiar16,75 Kb.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 212829-2014 z dnia 2014-10-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kołobrzeg
Dostawa soczewek i akcesoriów do operacji przedniego i tylnego dna oka Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 33.73.11.10-7, 33.16.20.00-3,
Termin składania ofert: 2014-10-16

Kołobrzeg: Dostawa soczewek i akcesoriów do operacji przedniego i tylnego dna oka
Numer ogłoszenia: 230987 - 2014; data zamieszczenia: 04.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 212829 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Szpital, ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3530262, faks 94 3554408.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa soczewek i akcesoriów do operacji przedniego i tylnego dna oka.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa soczewek i akcesoriów do operacji przedniego i tylnego dna oka..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.73.11.10-7, 33.16.20.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie nr 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Consultronix Spółka Akcyjna, ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 325532,64 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 325752,00

  • Oferta z najniższą ceną: 325752,00 / Oferta z najwyższą ceną: 325752,00

  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie nr 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Alcon Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 154495,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 154035,00

  • Oferta z najniższą ceną: 154035,00 / Oferta z najwyższą ceną: 154035,00

  • Waluta: PLN.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna