Ogłoszenie Konkursu OfertPobieranie 53,09 Kb.
Data14.02.2018
Rozmiar53,09 Kb.

Ogłoszenie Konkursu Ofert

na wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego

za okres od 01 stycznia do 30 listopada 2015 roku

w Miejskiej Przychodni „Odrzańska” Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Zamawiający: Miejska Przychodnia „Odrzańska” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

- KRS nr 0000068307;

- Adres strony internetowej: www.odrzanska.pl

- Adres e-mail: mpodrzanska@cyberia.pl


I. Przedmiot konkursu:

 1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

a) przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy

od 01 stycznia 2015 do 30 listopada 2015 r. Miejskiej Przychodni „Odrzańska w Łodzi

zgodnie z ustawą z dnia 29 09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 i 613 oraz

2014 r. poz 768);

b) sporządzenie opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego;

c) sporządzenie raportu z badania finansowego.

2. Termin wykonania przedmiotu konkursu do dnia 18 grudnia 2015 roku. 1. Oferty mogą składać podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych spełniające kryteria bezstronności i niezależności określone w art. 56 ust. 2-4 ustawy z dnia 07 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. nr 77 poz. 649 z 2010 r, Nr 182 poz. 128 z 2012 r. poz. 1166 oraz z 2013 r. poz. 1036) oraz wpisane na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

II. Termin i miejsca składania ofert

 1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 30 listopada 2015 roku Miejskiej Przychodni „Odrzańska” w Łodzi.

 2. Termin składania ofert do dnia 17 listopada 2015 roku do godz. 1200.

 3. Miejsce składania ofert: Miejska Przychodnia „Odrzańska” Łódź ul. Odrzańska 29 I piętro pokój nr 39.

III. Kryteria oceny ofert

1. Cena (waga: 50%)

2. Doświadczenie oferenta (waga: 50%)

IV. Sposób oceny ofert

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana niepodlegająca odrzuceniu oferta, która uzyska najwyższą

wartość punktową, wynikającą z sumy składników A i B, wyliczonych według następujących

wzorów:


 1. Kryterium „Cena”:

cena oferty z najniższą ceną

A= Wartość punktowa oferty badanej = ----------------------------------------- x 50

cena oferty badanej


 1. Kryterium „Doświadczenie oferenta”

liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną

B = Wartość punktowa oferty = ------------------------------------------------------------------ x 50

max. liczba punktów możliwych do uzyskania
2. Liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną oznacza liczbę punktów przyznaną przez

Komisję konkursową ofercie. Komisja konkursowa ustalać będzie wartość punktową na

podstawie analizy i oceny danych przedstawionych przez Wykonawców w „Wykazie

przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych w samodzielnych publicznych zakładach

opieki zdrowotnej w ostatnich dwóch latach” .

3. Członkowie komisji konkursowej dokonają oceny oferty w kryterium „Doświadczenie oferenta”,

przyznając punkty w następujący sposób:

a) wykazanie do dwóch badań w danym roku: 3 pkt.

b) wykazanie od trzech do pięciu badań w danym roku: 5 pkt.

c) wykazanie powyżej pięciu badań w danym roku: 10 pkt.

4. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez ofertę według kryterium:

„Doświadczenie oferenta” wynosi 50.V. Termin związania z ofertą

- 40 dni od daty składania ofert.VI. Oferta powinna zawierać.

 1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 2. Składając ofertę podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych załącza jednocześnie:

  1. kserokopię z aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS, w przypadku oferentów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców,

  2. oświadczenie oferenta o posiadaniu uprawnień do badania sprawozdań finansowych oraz o spełnieniu kryteriów bezstronności i niezależności określonych w art. 56 ust.2-4 ustawy z dnia 07 maja 2009 o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. nr 77 poz. 649 z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia;

  3. zaświadczenie z Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o wpisaniu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;

e) podpisany wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia;

f) oryginał pełnomocnictwa jeżeli osoba podpisująca ofertę nie będzie upoważniona na

podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt. a;

g) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się i akceptowaniu bez zastrzeżeń warunków

konkursu i wzoru umowy.

4. Kserokopie dokumentów stanowiących załączniki do oferty muszą zostać potwierdzone za

zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu uprawnionego

do badania sprawozdań finansowych.

5. Złożona oferta nie podlega uzupełnianiu.

6. Oferta nie odpowiadająca warunkom opisanym w ogłoszeniu o konkursie ofert będzie

odrzucona.


 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty, jeżeli jej wartość przekracza kwotę jaką

zamawiający przeznaczył na wykonanie zamówienia.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, przesunięcie terminu rozpatrzenia

ofert oraz unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

VII. Informacje dodatkowe dla uczestników konkursu

 1. Ogłoszenie wraz z załącznikami zamieszczono na tablicy informacyjnej w siedzibie zamawiającego w Łodzi przy ul. Odrzańskiej 29 oraz na stronie internetowej www.odrzanska.pl w dniu 08 października 2015r.

 2. Telefon kontaktowy: 42 684 76 81.

Łódź, dnia 10 listopada 2015 r. Z upoważnienia Dyrektora/-/ Ryszard Suciński
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o Konkursie ofert

„Na wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego

za rok 2015 w Miejskiej Przychodni „Odrzańska”
FORMULARZ OFERTOWY

W KONKURSIE OFERT

NA WYKONANIE BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

MIEJSKIEJ PRZYCHODNI „ODRZAŃSKA” W ŁODZI
Pełna nazwa oferenta:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres oferenta: (województwo, kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefon ......................................................................

Fax .....................................................................

Adres e-mail ……………………………………….…………

NIP .....................................................................

REGON ....................................................................

Nr KRS lub dział. Gosp. .....................................................................

Nr konta bankowego .....................................................................
Niniejszym zgłaszamy gotowość przystąpienia do konkursu ofert z dnia 08 października 2015 r. na wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2015 w Miejskiej Przychodni „Odrzańska” w Łodzi.


 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia w przedmiocie konkursu i nie wnosimy zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

 2. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do badania sprawozdań finansowych, spełniamy

kryteria bezstronności i niezależności określone w art. 56 ust. 2-4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r.

o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań

finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. nr 77 poz. 649 z 2010 r, Nr 182 poz. 1228

z 2012 r. poz. 1166 oraz z 2013 r. poz. 1036).

3. Jesteśmy wpisani na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

4. Oświadczamy, że posiadamy odpowiednie kwalifikacje personelu, aby wykonywać badanie

sprawozdania finansowego.

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu.


 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy, (projektem umowy - załącznikiem nr 3 do Ogłoszenia) i akceptujemy je bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Udzielającego zamówienie.

 2. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do zachowania tajemnicy i wykorzystania informacji uzyskanych w wyniku postępowania konkursowego wyłącznie do celów ofertowych.

 3. Zobowiązujemy się do żądania zapłaty za wykonane usługi w terminie 14 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego oraz że podany termin płatności będzie obowiązywał przez cały okres obowiązywania umowy.

 4. Za wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: „Badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2015 w Miejskiej Przychodni „Odrzańska” w Łodzi” oferujemy cenę netto …………….. zł. (słownie: ……..……….……. zł.) + podatek VAT …………….. zł. (słownie ………………… zł.),

wartość brutto ……….. zł. (słownie: …………….. zł.

……………………………………… …………………………………

(miejscowość, data) (pieczątka i podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania oferenta)

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o Konkursie ofert

„Na wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego

za rok 2015 w Miejskiej Przychodni „Odrzańska”


OŚWIADCZENIE
Nazwa podmiotu: …………………………………………………………………………………………………………

Siedziba: ………………………………………………………………………………….………………………

NIP : ……………………………………………………………………….…………………………………

REGON : ………………………………………………………………………..…………………………………


Składając ofertę na badanie sprawozdania finansowego ……………………………..………………………………..

za ……………. rok oświadczam, iż spełniam kryteria bezstronności i niezależności określone w art. 56 ust. 2-4 ustawy z dnia 07 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. nr 77 poz. 649, z 2010 r. nr 182 poz. 1228, z 2012 r. poz.1166 oraz z 2013 r. poz. 1036).

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż w razie oświadczenia nieprawdy umowa o badanie sprawozdania finansowego zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym wraz z jednoczesnym wygaśnięciem możliwości dochodzenia roszczeń pieniężnych ze strony oferenta.

…………………………….…………………….……

Data, pieczątka i podpis osoby

upoważnionej do reprezentowania oferenta

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o Konkursie ofert

„Na wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego

za rok 2015 w Miejskiej Przychodni „Odrzańska”
WZÓR UMOWY
UMOWA Nr ………..
Zawarta w dniu ………….. w ……………….

pomiędzy:

...………………………………………………………………………………………………...…………………….

reprezentowanym przez ……………………………………………………….. zwanym dalej Zamawiającym,

a

firmą …………………………………………………………………………………………………………………. wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, pod nr ..… zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ……………………………………………………….………………


§ 1.

 1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zamawiającego za okres sprawozdawczy od dnia 01stycznia 2015 r. do dnia 30 listopada 2015 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613 oraz z 2014 r. poz. 768) oraz sporządzenie na tej podstawie opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego oraz raportu z badania sprawozdania finansowego.

 2. Badanie sprawozdania finansowego zostanie przez Wykonawcę przeprowadzone na tak dobranych próbach operacji gospodarczych, wynikających z całej dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego, w szczególności z ksiąg rachunkowych ujętych na podstawie dowodów księgowych, aby dokumentacja z badania stanowiła wystarczającą podstawę do sformułowania dokładnej, rzetelnej i prawidłowej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.


§ 2.

W wyniku przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 5 egzemplarzy w formie pisemnej: 1. opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego;

 2. raportu z badania finansowego;

Wykonawca przekaże również Zamawiającemu powyższe dokumenty w formie elektronicznej na płycie CD w ilości 1 sztuk.
§ 3.

 1. Opinia, o której mowa w § 2 umowy zawierać będzie w szczególności ustalenia wymagane przepisami art. 65 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

 2. W razie wydania opinii zawierającej istotne zastrzeżenia co do prawidłowości, kompletności lub rzetelności sprawozdania finansowego, wydania o nim opinii negatywnej, albo odmowy wyrażenia opinii, Zamawiający otrzyma odpowiednie do sytuacji uzasadnienie takiej opinii.

 3. W przypadku odmowy wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym na skutek np. ograniczenia zakresu lub metody badań, przedstawione zostaną Zamawiającemu tego powody w sposób wyczerpujący.

 4. W przypadku odmowy wyrażenia opinii Wykonawcy nie należy się wynagrodzenie określone w § 7 niniejszej umowy.

§ 4.

Raport, o którym mowa w § 2 umowy zawierał będzie w szczególności ustalenia wymagane przepisami art. 65 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.


§ 5.

 1. Zamawiający wymaga, aby badanie i ocena sprawozdania finansowego zostało zrealizowane

w terminie do dnia 18 grudnia 2015 r.

 1. Rezultaty badania, określone w § 2 umowy Wykonawca ma obowiązek doręczenia Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia zakończenia badania i oceny sprawozdania finansowego.


§ 6.

 1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy rezultatów badania i okoliczności poznanych w jego toku.

 2. Wykonawca ma prawo udostępniać rezultaty badania sprawozdania finansowego, poza Zamawiającym, wyłącznie organom upoważnionym przepisami prawa do wglądu w tego rodzaju dokumenty, w tym organom Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, sprawującym nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez członków Izby.


§ 7.

 1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie:

 1. netto w kwocie ……………....... zł (słownie:……………………………………..)

 2. podatek od towarów i usług …………………………….. (słownie: …………………………..).

 1. Cena obejmuje wszystkie należności z tytułu realizacji niniejszej umowy.

 2. Podstawą do wystawienia faktury za realizację przedmiotu umowy jest protokół odbioru.

 3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze ………………… prowadzony przez .……………………

 4. Faktura będzie płatna w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

 5. Terminem zapłaty wynagrodzenia będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.§ 8.

 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne:

 1. w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego;

 2. w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień przekroczenia terminów określonych w § 5;

 3. za nie usunięcie zgłoszonych przez Zamawiającego w terminie 7 dni wad w dokumentach określonych w § 3 i 4 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.

 1. Zastrzeżenie kar umownych, o których mowa w ust. 1, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do żądania odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar.


§ 9.

 1. Strony postanawiają, iż w przypadku sporu lub stwierdzenia naruszenia niniejszej umowy będą dążyć w dobrej wierze do polubownego rozwiązania sprawy.

 2. W razie niemożności rozwiązania sprawy w sposób określony w ust. 1, strony skierują sprawę do sądu właściwego miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego.


§ 10.

 1. Zamawiający może odstąpić od umowy o ile Wykonawca wykonuje ją wadliwie lub w sposób sprzeczny z ofertą lub niniejszą umową.

 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 11.

 1. Wszelkie uzupełnienia lub zmiany treści niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej i podpisania przez upoważnionych do tego przedstawicieli stron.

 2. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron oraz jednym dla podmiotu tworzącego Zamawiającego.Zamawiający Wykonawca©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna