Ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych I sanitarnychPobieranie 47.56 Kb.
Data31.12.2017
Rozmiar47.56 Kb.

Ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych

AKADEMIA SPORTOWA "FAIR PLAY" s.c. oferuje organizację imprez turystycznych,


w tym m. in. wyjazdów za granicę.

W chwili obecnej w naszej ofercie spośród wyjazdów zagranicznych znajdują się wyłącznie wyjazdy turystyczne do Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Czeskiej. Poniżej przedstawiamy ogólne informacje dotyczące przepisów obowiązujących w tym kraju. Przytoczony tekst pochodzi z oficjalnej strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych (polakzagranica.msz.gov.pl).Republika Federalna Niemiec

Stolica: Berlin


Waluta: euro (EUR)
Język urzędowy: niemiecki
PRZEPISY WJAZDOWE

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Federalnej Niemiec do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie, pozwalającym stwierdzić tożsamość.


PRZEPISY CELNE

Do Niemiec można wwieźć na użytek własny do: 10 l spirytusu, 20 l wyrobów spirytusowych (np. likier, sherry, porto), 90 l wina (w tym tylko 60 l wina musującego) i 110 l piwa. Od 1 stycznia 2009 r. obywatele polscy mogą wwieźć do RFN na użytek własny do 800 szt. papierosów. Kontrola celna (a także kontrola Policji Federalnej, dawniej Straży Granicznej)  może być prowadzona na całym terytorium RFN. Zaleca się posiadanie dowodów zakupu na przedmioty wywożone z Niemiec. Sprzęt strzelecki typu Paintball jest traktowany w Niemczech jak broń. Przywóz do Niemiec lub tranzyt przez Niemcy tego sprzętu jest możliwy bez zezwolenia, jeżeli jest on oznakowany literą F. Jeśli nie ma takiego oznaczenia, władze niemieckie żądają okazania pozwolenia na broń lub Europejskiej Karty Broni Palnej oraz udokumentowania celu podróży z bronią.

Przewóz zwierząt domowych.

Pies, kot czy fretka towarzyszące właścicielom w podróży do Niemiec (a także pozostałych państw Unii Europejskiej) zgodnie z wymogami prawa unijnego muszą mieć paszporty. Do wyrobienia paszportu z emblematem UE potrzebne są dokumenty zawierające dane o właścicielu zwierzęcia oraz informacje na temat imienia zwierzęcia, jego gatunku, rasy, płci, daty urodzenia i umaszczenia. Niezbędne jest także przedstawienie zaświadczenia o szczepieniach i przebytych chorobach. Zwierzę musi mieć identyfikator w postaci tatuażu lub elektronicznego chipu, którego numer i miejsce umieszczenia są odnotowane w paszporcie. Zdjęcie zwierzęcia w paszporcie nie jest obowiązkowe. Paszporty wydają lecznice weterynaryjne, których spis znajduje się na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.


MELDUNEK

Osoby przybywające do RFN (na okres do 90 dni lub dłuższy) podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Należy go dopełnić najpóźniej w ciągu 7 lub 14 dni (w zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju związkowym) od wjazdu w urzędzie meldunkowym właściwym dla miejsca pobytu (urzędy meldunkowe mieszczą się zazwyczaj w urzędzie miasta lub gminy) i odebrać potwierdzenie zameldowania. Zameldowanie w hotelu, schronisku, na kempingu itp. dokonywane jest przez ich administrację. W przypadku planowanego pobytu przekraczającego trzy miesiące należy w tym samym urzędzie uzyskać należne obywatelom państw UE potwierdzenie prawa pobytu na okres dłuższy niż trzy miesiące.


SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA

Nie występują tu szczególne zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne i nie są wymagane szczepienia. Osoby opłacające składki na ubezpieczenie zdrowotne w NFZ w Polsce mają prawo do opieki medycznej w Niemczech w ramach tego ubezpieczenia. Niezbędnym dokumentem jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wydawana  przez oddziały NFZ. Na podstawie EKUZ przysługują świadczenia zdrowotne w zakresie koniecznym, tj. w razie nagłych dolegliwości, choroby czy wypadku. Lekarz udzielający pomocy ustala, czy dane świadczenie jest konieczne, biorąc pod uwagę jego charakter oraz przewidywany okres pobytu ubezpieczonego w Niemczech. Kartę okazuje się bezpośrednio w placówce służby zdrowia.

Uwaga: Ponieważ EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów specjalistycznego transportu medycznego do Polski, ani też transportu zwłok, wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia. Szczegółowe informacje: www.nfz.gov.pl. Korzystając w Niemczech z opieki medycznej należy liczyć się z obowiązkiem opłacenia gotówką 10 EUR (bez względu na posiadanie EKUZ) przy pierwszej wizycie u lekarza w danym kwartale (tzw. opłata kwartalna) oraz z opłatą w wysokości 10% kosztów transportu sanitarnego do szpitala na terenie Niemiec. Orientacyjna cena standardowej wizyty lekarskiej (prywatnej lub w przypadku braku EKUZ) to ok. 50 EUR. Cena jednej doby pobytu w szpitalu (bez kosztów badań, zabiegów i operacji) - od 500 EUR.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

Prawo jazdy wydane przez polskie władze uprawnia do prowadzenia pojazdu w Niemczech. Na pojeździe zarejestrowanym w Rzeczypospolitej Polskiej, który ma być używany w ruchu międzynarodowym, umieszcza się z tyłu na nadwoziu znak z literami „PL”. Nie jest to jednak konieczne, jeżeli znak „PL” widnieje na tablicy rejestracyjnej.

Obywatele polscy podróżujący samochodem obowiązani są mieć ważny dowód krajowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na samochód (i dodatkowo na przyczepę, jeśli podróżują z przyczepą). Chociaż po 1 maja 2004 r. zielona karta nie jest obowiązkowa, z przyczyn praktycznych zaleca się posiadanie jej w czasie podróży - stanowi ona znane za granicą potwierdzenie ubezpieczenia OC. Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych są uznawane bez ograniczeń. Z uwagi na ograniczone możliwości samodzielnych napraw pojazdu (jest to niedozwolone np. na autostradach) oraz stosunkowo wysokie koszty usług w specjalistycznych warsztatach zaleca się wykupienie ubezpieczenia Assistance obowiązującego za granicą.

Przejazd autostradami w Niemczech jest dla samochodów osobowych bezpłatny. Przekroczenie dozwolonej prędkości karane jest mandatem, a w bardziej drastycznych przypadkach także zatrzymaniem prawa jazdy.

Uwaga: W niektórych niemieckich miastach zostały wprowadzone „tzw. zielone strefy”. Prawo wjazdu do zielonych stref, obejmujących obszary centrów miast i oznaczonych znakami drogowymi z napisem Umweltzone, mają jedynie samochody osobowe i ciężarowe oznaczone specjalną czerwoną, żółtą lub zieloną plakietką z wpisanym numerem rejestracyjnym pojazdu (od 01.01.2010 r. w Berlinie i Hanowerze tylko pojazdy oznaczone zieloną plakietką). Rodzaj przyznawanej plakietki zależny jest od normy emisji spalin spełnianej przez te pojazdy. Plakietki można nabyć w urzędach komunikacji, na stacjach diagnostycznych oraz w autoryzowanych warsztatach na terenie Niemiec. Kierowcy przekraczający granicę zielonej strefy bez wymaganej plakietki lub specjalnego zezwolenia muszą liczyć się z mandatem w wysokości 40 EURO i jednym punktem karnym. Szczegółowe informacje na temat zielonych stref znaleźć można na stronie internetowej Ambasady RP w Berlinie: www.berlin.polemb.net

Z uwagi na bardzo duże natężenie ruchu pojazdów w strefach miejskich z reguły występują tam trudności z parkowaniem. Zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na ograniczenia dotyczące parkowania samochodów oraz na sposób ich parkowania na ulicach w wyznaczonych miejscach (pojazd musi być zaparkowany zgodnie z kierunkiem ruchu i nie może blokować ścieżek rowerowych). Parkowanie na oznaczonych miejscach dla inwalidów możliwe jest tylko z widocznym za szybą dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień inwalidzkich. W miastach kierowca powinien zwracać szczególną uwagę na pieszych i rowerzystów, którzy na przejściach i ścieżkach rowerowych korzystają z bezwzględnego pierwszeństwa. W przypadku kolizji z rowerzystą lub pieszym kierowca samochodu musi liczyć się ze szczegółowym postępowaniem wyjaśniającym, nawet jeśli nie było poważnych następstw zdarzenia.

Zalecane jest posiadanie kamizelek odblaskowych przez prywatnych użytkowników pojazdów i zakładanie ich szczególnie podczas opuszczania samochodów unieruchomionych z powodu awarii lub wypadku na autostradach i drogach szybkiego ruchu. Zawodowi kierowcy mają obowiązek posiadania i używania kamizelek odblaskowych.

Po zatankowaniu paliwa nie należy uruchamiać pojazdu przed dokonaniem opłaty.

Uwaga na autostopowiczów! Zabranie przygodnego pasażera, zarówno obywatela UE, jak i spoza UE, może spowodować poważne konsekwencje dla kierowcy (właściciela) samochodu, a nawet współpasażerów, jeżeli w czasie kontroli w strefie przygranicznej lub innej kontroli okaże się, że osoba ta ma przy sobie niedozwoloną ilość towarów akcyzowych lub środki odurzające. Należy pamiętać, że sam przewóz pasażerów - np. obywateli spoza krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego - przebywających nielegalnie w Niemczech jest traktowany jako przestępstwo. W takich przypadkach kierującemu pojazdem i innym pasażerom mogą grozić sankcje w postaci zatrzymania, postępowania karnego i ewentualnego orzeczenia konfiskaty pojazdu.

Prawo niemieckie zawiera precyzyjnie określony katalog wykroczeń drogowych i wysokości kar za każde z nich (http://bussgeldkataloge.de). W związku z tym podejmowanie przez kierowcę dyskusji z policją na temat wysokości mandatu nałożonego za wykroczenie jest bezcelowe i zwykle tylko pogarsza sytuację. Odmowa zapłacenia mandatu na miejscu wiąże się zawsze ze skierowaniem sprawy na drogę sądową (lub postępowaniem karno-nakazowym), a także - z reguły - z zatrzymaniem posiadanych przez kierowcę pieniędzy na poczet ewentualnej kary i kosztów postępowania.

Niemiecka policja rygorystycznie kontroluje stan techniczny pojazdów. Jeżeli stwierdzi poważne usterki, może zatrzymać dowód rejestracyjny i nałożyć wysoką karę pieniężną (rzędu kilkuset euro), obciążyć kierowcę kosztami odholowania pojazdu do warsztatu i innymi opłatami administracyjnymi, wraz z kosztami pracy służb publicznych przy usuwaniu szkód w środowisku naturalnym, powstałych np. wskutek wycieku płynów z pojazdu. Podobne konsekwencje mogą spotkać kierowcę, który samodzielnie naprawia samochód w miejscu niedozwolonym. W Niemczech nie ma przepisu prawnego, który bezpośrednio nakazywałby używanie opon zimowych. Jednakże niemieckie przepisy nakazują dostosowanie wyposażenia pojazdu do warunków pogodowych. Oznacza to m.in., że w zimowych warunkach pogodowych należy stosować odpowiednie ogumienie oraz niezamarzający płyn do szyb. Jeżeli policja podczas kontroli drogowej uzna, że ze względu na warunki panujące na drodze letnie opony nie gwarantują bezpieczeństwa ruchu, może ukarać kierowcę mandatem. Kwestię tę analogicznie traktują towarzystwa ubezpieczeniowe podczas likwidacji szkód.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Poza sytuacjami wyjątkowymi w RFN nie ma ograniczeń swobody podróżowania po kraju.

BEZPIECZEŃSTWO
Nie ma szczególnego zagrożenia przestępczością pospolitą. W miejscach gromadzenia się wielu osób (stadiony, dworce, lotniska, imprezy masowe, duże sklepy), gdzie mogą działać złodzieje kieszonkowi, należy zachować większą ostrożność. Ofiary przestępstwa powinny zgłosić się na policję lub wezwać ją telefonicznie (tel. 110 lub 112). Należy zadbać o sporządzenie protokołu zdarzenia i poprosić o jego kopię. W razie wypadku lub konieczności uzyskania pomocy lekarskiej należy wezwać pierwszą pomoc medyczną (tel. 112).

Republika Czeska

Stolica: Praga


Waluta: korona czeska (CZK)
Język urzędowy: czeski
PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Czeskiej do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest ważny, w dobrym stanie technicznym i pozwala na ustalenie tożsamości.

Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagrażających polityce bezpieczeństwa państwa i zdrowiu publicznemu.

W przypadku pobytu przekraczającego jeden miesiąc, obywatele UE zgłaszają swój pobyt do oddziału policji ds. cudzoziemców, właściwego dla miejsca pobytu w RCz. Obowiązek ten nie dotyczy osób korzystających z noclegów w hotelach. Przy pobycie dłuższym, powyżej 3 miesięcy (np. z powodu zatrudnienia, studiów, prowadzenia działalności gospodarczej) obywatel UE może wystąpić z wnioskiem o wydanie karty czasowego pobytu. Wniosek taki można złożyć w każdym oddziale Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RCz. Zalecane jest składanie wniosków o wydanie karty czasowego pobytu do oddziałów właściwych względem miejsca pobytu osoby wnioskującej.
PRZEPISY CELNE
Przewóz towarów podlega ograniczeniom ilościowym na ogólnych zasadach obowiązujących w Unii Europejskiej. Na terenie Republiki Czeskiej posiadanie wwóz, wywóz i udostępnianie jakiejkolwiek, nawet minimalnej ilości narkotyków czy środków odurzających jest niezgodne z obowiązującym prawem i podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.
SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA

Od 1 stycznia 2006 r. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zastąpiła dotychczasowy druk E111, umożliwiający obywatelom Unii korzystanie z opieki medycznej w innych krajach członkowskich. Aby ją otrzymać, wystarczy zgłosić się do najbliższego oddziału NFZ w Polsce. EKUZ uprawnia do korzystania wyłącznie z podstawowych usług medycznych i dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wykupienie prywatnego ubezpieczenia jest również istotne np. w przypadku konieczności transportu medycznego (świadczenia zapewnione przez EKUZ nie obejmują tych przypadków). Szczegółowe informacje o EKUZ zamieszczone są na stronach internetowych NFZ:http://www.nfz.gov.pl.

Obowiązuje opłata za wizytę na oddziałach pogotowia ratunkowego w wysokości 90,-CZK

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
W Czechach obowiązuje ruch prawostronny. Uznawane jest polskie oraz międzynarodowe prawo jazdy.

Kierujący pojazdem na terytorium RCz zobowiązany jest do: • używania świateł mijania przez cały rok,

 • jazdy z zapiętymi pasami bezpieczeństwa (także na tylnych siedzeniach),

 • przewożenia dzieci poniżej 150 cm wzrostu oraz 36 kg wagi w specjalnych fotelikach bezpieczeństwa,

 • posiadania w wyposażeniu samochodu apteczki, kamizelki odblaskowej, trójkąta odblaskowego, kompletu zapasowych żarówek - po jednej do oświetlenia punktów zewnętrznych pojazdu, bezpieczników do auta - po jednym z każdego rodzaju, klucza do kół i podnośnika do auta, koła zapasowego lub w przypadku braku koła zapasowego kompletu naprawczego do opon,

 • w okresie od 1 listopada do 31 marca poruszania się pojazdem wyposażonym w opony zimowe,

 • w przypadku korka na autostradzie lub drodze ekspresowej utworzenia 3-metrowego wolnego pasa umożliwiającego przejazd pojazdów ratowniczych,

 • powiadamiania policji o wypadku ze skutkiem śmiertelnym, a także gdy doszło do uszkodzenia zdrowia, spowodowania szkód w kolizji drogowej wobec osób trzecich lub powstania szkód przekraczającej wartość 100000 CZK,

 • bezwzględnego ustąpienia pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych,

Za niestosowanie się do obowiązków kierującemu pojazdem grozi mandat karny do 5000,-CZK

Prawo Czeskie zabrania: • używania w pojeździe antyradarów,

 • zatrzymywania się i parkowania w miejscach wyznaczonych dla inwalidów,

 • korzystania z telefonu komórkowego bez zestawu głośnomówiącego,

Za niestosowanie się do zakazów kierującemu pojazdem grozi mandat karny do 10000,-CZK

Policja czeska bardzo konsekwentnie karze kierowców za przekroczenia dopuszczalnej prędkości na drodze. Mandaty za przekroczenie prędkości oscylują pomiędzy 1500-10000,-CZK.

Dopuszczalna prędkość jazdy (o ile znaki drogowe nie stanowią inaczej):


 • 130 km/h po autostradach na terenie Republiki Czeskiej,

 • 50 km/h w terenie zabudowanym,

 • 90 km/h poza terenem zabudowanym.

Za łamanie przepisów ruchu drogowego cudzoziemcy otrzymują dodatkowo punkty karne. Przekroczenie dopuszczalnego limitu 12 punktów kończy się zakazem prowadzenia pojazdów na terenie Czech przez okres 1 roku oraz zatrzymaniem prawa jazdy. Naruszenie tego zakazu jest karane mandatem od 25000-30000,-CZK.

Dopuszczalne stężenie alkoholu: 0,0 promila. Za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu grozi mandat do 50000,-CZK. Każdy kierujący, który odmówi poddania się badaniu na zawartość alkoholu we krwi, traktowany jest jako osoba będąca pod wpływem alkoholu.

W określonych sytuacjach policjant może pobrać od kierowcy kaucję w wysokości od 5000 do 50000,-CZK za jedno wykroczenie na poczet przyszłej kary ale nie więcej niż maksymalna wysokość mandatu za to wykroczenie. Najcięższymi przestępstwami drogowymi na terenie RCz są - niedotrzymywanie czasu pracy kierowcy, niedotrzymywanie obowiązkowych okresów wypoczynku, nie poddanie się kontroli na zawartość alkoholu lub innego środka odurzającego, w wyniku wypadku drogowego spowodowanie innej osobie uszczerbku na zdrowiu. W przypadku niewpłacenia kaucji policjant może uniemożliwić dalszą jazdę pojazdem do czasu uiszczenia opłaty/kaucji.

Opłaty drogowe: Na przejazd drogami szybkiego ruchu i autostradami konieczne jest wykupienie winiety.

Pojazdy do 3,5T:


 • winieta 10-dniowa - 310,-CZK,

 • winieta miesięczna - 440,-CZK,

 • winieta roczna - 1500,-CZK

Naklejenie winiety na przedniej szybie pojazdu musi być zgodne z instrukcją zawartą na naklejce. Kupon uważa się za nieważny w przypadku:

 • braku odcinka kontrolnego,

 • przy naklejeniu winiety w złym miejscu,

 • nie naklejenia kuponu na szybie.

Jednocześnie winiety które straciły ważność muszą być usunięte z przedniej szyby pojazdu. Winiety można kupić na przejściach granicznych, stacjach benzynowych lub w urzędach pocztowych.

W przypadku samochodów powyżej 3,5T obowiązuje elektroniczny system poboru opłat drogowych. Każdy pojazd objęty tym obowiązkiem musi posiadać wykupione specjalne urządzenie elektroniczne PREMID, które jest przyporządkowane tylko do tego pojazdu i które dokonuje rejestracji przejechanych kilometrów na płatnych odcinkach dróg oraz dokonuje obliczenia wysokości opłaty drogowej. Opłata za przejazd płatnym odcinkiem drogi pobierana jest po przejechaniu przez punkt pobraniowy. Koszt od zależy od typu komunikacji, długości odcinka trasy, dnia tygodnia, liczby osi w pojeździe i klasy emisji spalin pojazdu. Informacje dotyczące poboru opłat na terenie RCz dostępne są na stronie: http://mytocz.eu/pl/Średnie ceny paliw: Pb95-98-30,50-35,50,-CZK; ON-32,40,-CZK; LPG-18,90,-CZK
PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Poza sytuacjami wyjątkowymi w RFN nie ma ograniczeń swobody podróżowania po kraju.

BEZPIECZEŃSTWO
Z uwagi na częste kradzieże należy zachować ostrożność i szczególnie chronić dokumenty oraz pieniądze w środkach komunikacji publicznej, na dworcach kolejowych, w sklepach i na terenie popularnych obiektów turystycznych, a także w pociągach międzynarodowych przejeżdżających przez terytorium Republiki Czeskiej. Równie często zdarzają się kradzieże i włamania do samochodów.

W przypadku utraty dokumentów podróży (dowód osobisty lub paszport) należy niezwłocznie powiadomić najbliższy komisariat policji oraz zgłosić się do Wydziału Konsularnego w celu zgłoszenia utraty dokumentu/ów podróży(dowód osobisty, paszport).

Pobieranie 47.56 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna