Oferta wykonawcyPobieranie 0,52 Mb.
Strona1/4
Data28.02.2019
Rozmiar0,52 Mb.
  1   2   3   4

WzórZałącznik nr 1 do SIWZ
OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: __________________________________________________________________*

Adres: ______________________________________________________________________________________*

Nr telefonu i faksu, adres e-mail _____________________________________________________________*

Nr KRS/ wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ________________________________________*

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania oferty

____________________________________________________________________________________________*

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup materiałów informatycznych do naprawy pogwarancyjnej komputerów i stanowisk dostępowych dla KSP – (nr ref. WZP-4559/18/201/Ł).


I. Oferujemy asortyment spełniający wymagania określone w SIWZ za cenę brutto…………………………………………………………………** PLN – Kwota tożsama z załącznikiem nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy.


 1. Oferujemy wykonanie dostaw asortymentu w terminie do ………. dni roboczych*** (min. 3 dni robocze max. 15 dni roboczych), licząc od dnia zawarcia przez strony umowy.

 2. Oferujemy okres gwarancji ……………………….miesięcy *** (min. 24 miesiące)

IV. Oświadczamy, że:

 1. Jesteśmy/ nie jesteśmy**** /małym przedsiębiorstwem ****/ średnim przedsiębiorstwem****.

 2. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku z tytułu dostawy leży po stronie ........................................... *** (Wykonawcy lub Zamawiającego).

 3. Na dostarczony asortyment udzielamy 24 miesięcznej rękojmi za wady liczonej od dnia podpisania bez uwag przez Strony protokołu odbioru dostawy.

 4. Zawarte w Rozdziale XVII SIWZ ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 5. Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 6. Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

 7. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu ………………..……………*, e-mail: …………………………………………….*.

 8. Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na numer faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt. 7 SIWZ.

 9. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.

 10. Pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.


V. Informujemy, że:

 1. Dostawy wykonane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy***** ………………...*, który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą: …………………..……………….……*.

 2. Reklamacje i wady zgłaszane będą na numer tel. ………………… *, numer faksu …….………* lub pocztę elektroniczną na e-mail ………………..…………………………………..*.

 3. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy będzie ………………………….., nr tel. ………………………….., e -mail ………………………………….. .

 4. Adres mailowy Wykonawcy, na który przesłane dokumenty będą traktowane na równi z zachowaniem formy pisemnej ……………………………….. .VI. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1).

2) W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
………………..…………………………………….

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Uwaga:

* - należy wpisać;

** - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

*** - należy niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy;

**** - niepotrzebne skreślić;

***** - niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt V ppkt 1, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom.

WzórZałącznik nr 2 do SIWZ
Zamawiający:

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI

ul. Nowolipie 2

00-150 Warszawa

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup materiałów informatycznych do naprawy pogwarancyjnej komputerów i stanowisk dostępowych dla KSP, WZP-4559/18/201/Ł, prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.


…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.


…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY

Uwaga: podane przez Zamawiającego parametry techniczne mają charakter parametrów minimalnych, Wykonawca może zaoferować asortyment o parametrach wyższych  1   2   3   4


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna