Oferta na zakup: centrum tokarskie sterowane numerycznie z dnia pełna nazwa oferentaPobieranie 111,67 Kb.
Data23.04.2018
Rozmiar111,67 Kb.
Załącznik nr 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć Oferenta


Oferta na zakup: centrum tokarskie sterowane numerycznie z dnia …………………


 1. Pełna nazwa oferenta:

………………………………………………………………………………………………………………………...
 1. Adres lub siedziba oferenta, dane kontaktowe:

………………………………………………………………………………………………………………………...
 1. Przedmiot oferty:
Lp.

Żądane przez Zamawiającego

Oferowane przez Wykonawcę

1.

- 2 osiowa tokarka,

- 12 pozycyjna głowica narzędziowa,

- wanna na wióry,

- hydraulicznie przesuwany konik,

- pulpit obsługowy,

- hydrauliczna podtrzymka samosterująca,

- 3 szczękowy uchwyt hydrauliczny.

- Wrzeciono przelotowe do obróbki z pręta o średnicy od 100 mm do 110mm

- Hydrauliczny uchwyt trójszczękowy o średnicy 315mm

- Maksymalna średnica toczenia przy zastosowaniu osi Y– min 480mm - -Maksymalna długość toczenia – min 1200mm

- Dokładność pozycjonowania wg VDI/DGQ 3441 (T= 20 ±20C) dla osi X/Z ≤ 8/8 µm,

- Głowica narzędziowa minimum 12-to pozycyjna z możliwością stosowania narzędzi napędzanych we wszystkich gniazdach (moc napędu narzędzi min 4 kW), preferowany chwyt VDI40 / DIN5480,

- Oś Y dla głowicy narzędziowej ± 60 mm,

- Głowica powinna posiadać możliwość zamontowania narzędzi BMT,

- Przesuw szybki osi X/Z min 30 m/min,

- Maksymalna moc min 30,0 kW, moment min 600 Nm,

- Maksymalne obroty wrzeciona głównego – min 3200 obr/min,

- Sterowanie panelem sterowania oraz programowaniem dialogowym zawierające cykle wiercenia frezowania toczenia gwintów wybrania i podcięcia

- Czytelny pulpit dotykowy min 19“,

- Sterowanie powinno mieć możliwość transferu danych poprzez złącze USB 2.0 lub 3.0,

- Sterowanie powinno mieć możliwość transferu danych poprzez sieć wewnętrzną –ethernet

- Sterowanie powinno zawierać cykle toczenia wzdłużnego, planowania, wybierania, podcięcia, ucinania, gwintowania i wiercenia,

- Sterowanie powinno zawierać możliwość wczytywania gotowych konturów – dxf

- Sterowany hydraulicznie konik funkcjami M,

- Szerokość prowadnic min 45 mm

- Podtrzymka do 220mm

- Sonda narzędziowa w do pomiaru narzędzi stałych i napędzanych wraz z cyklami pomiarowymi,

- Automatyczny transporter wiórów,

- Pompa chłodziwa ciśnieniu min 12 bar,

- Pistolet do ręcznego spłukiwania przestrzeni obróbczej,

- Sygnalizacja świetlna stanu pracy maszyny,

- Łoże maszyny wykonane z żeliwa szarego

- Tuleja redukcyjna do wrzeciona głównego tokarki

- Możliwość zdalnej diagnozy serwisowej,

- Waga netto tokarki nie mniejsza jak 6000 kg

- Język monitora i dokumentacji Polski,


2.

Wyposażenie tokarki:
- Uchwyty narzędziowe kształt B1, promień., prawe, krótkie 40 mm 3 szt.

- Uchwyty narzędziowe kształt B3, promień., prawe, krótkie 40 mm 2 szt.

- Uchwyt do wierteł kształt E1 32 m 40 32 mm 1 szt

- Uchwyty do wytaczaków. kształt E2 25 mm 1 szt

- Tulejki redukcyjne 25/4 mm 1 szt

- Tulejki redukcyjne 25/5 mm 1 szt

- Tulejki redukcyjne 25/6 mm 1 szt

- Tulejki redukcyjne 25/8 mm 1 szt

- Tulejki redukcyjne 25/10 mm 1 szt

- Tulejki redukcyjne 25/12 mm 1 szt

- Tulejki redukcyjne 25/14 mm 1 szt

- Tulejki redukcyjne 25/16 mm 1 szt

- Tulejki redukcyjne 25/18 mm 1 szt

- Tulejki redukcyjne 25/20 mm 1 szt


- Uchwyty do tulejek zaciskowych ER, 32 ER 3 szt

- Oprawki tokarska do płytek CN.G 1szt

- Płytki CN.G 120408 10 sztuk

- Oprawki do płytki WNMG 25/08 mm 1 szt

- Płytki WNMG 080408 10 sztuk

- Zestawy wytaczaków z HSS 4 sztuki

- Zestaw płytek CC.T 10 sztuk

- Oprawki do płytek DCMT 25/11 mm

- Zestaw płytek DCMT 10sztuk
- Oprawka do gwintów 25/16 mm

- Zestawy płytek skrawających do toczenia gwintów, zewnętrznych 10 sztuk

- Oprawki przecinaków tokarskich 25/3 mm 1 szt

- Płytka do przecinania i wcinania 3 mm 10sztuk

- Oprawki stałe typu VDI 40

- oprawka typu B1 40 x 25 – 3 szt.

- oprawka typu B3 40 x 25 – 1 szt.

- oprawka typu B5 40 x 25 – 1 szt.

- oprawka typu B7 40 x 25 – 1 szt.

- oprawka typu E2 40 x 25 – 2 szt.

- oprawka typu E2 40 x 32 – 2 szt.

- oprawka typu E2 40 x 40 – 2 szt.

- oprawka napędzana do operacji wiertarsko-frezarskich typu VDI 40 dla tulejek ER-32: - kątowej 90° krótka -2 sztuki

- osiowych 0°- 4 sztuki3.

Dodatkowe wymagania:
-- Gwarancja min 18 miesięcy, bez limitu godzin pracy wrzeciona

- Bezpłatne szkolenie z obsługi 1 tydzień dla min 2 osób

- Naprawa urządzenia w czasie max. 48 godzin od chwili zgłoszenia

- Bezpłatne szkolenie pracowników z obsługi urządzenia

- Bezpłatna dostawa, instalacja, uruchomienie i testowanie


Dodatkowe wymagania

 1. Cena (netto / brutto) PLN:

………………………………………………………………………………………………………………………...
 1. Termin ważności oferty:

………………………………………………………………………………………………………………………...
 1. Propozycja gwarancji (w miesiącach - wymagana gwarancja nie krótsza niż 18 miesięcy od podpisania protokołu odbioru bez limitu czasu pracy wrzeciona):

………………………………………………………………………………………………………………………...

 1. Termin realizacji (w dniach kalendarzowych):

………………………………………………………………………………………………………………………...
 1. Warunki płatności:

………………………………………………………………………………………………………………………...


……………………………………………………. ……………………………………

(miejscowość i data) Podpis Oferenta

Załącznik nr 2


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pieczęć Oferenta


OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Oświadczam, że nie jestem powiązany/a z firmą WIÓR-MET ZAKŁAD PRODUKCYJNY JANUSZ GRZĄDKA osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(miejscowość i data) Podpis Wykonawcy


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna