Oferta dobrowolnego Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz poniesionych kosztów leczenia dla zawodników szkoła piłkarska górnik libiąŻPobieranie 64,44 Kb.
Data29.11.2017
Rozmiar64,44 Kb.

Oferta dobrowolnego Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz poniesionych kosztów leczenia dla zawodników SZKOŁA PIŁKARSKA GÓRNIK LIBIĄŻ

Ubezpieczeni – zawodnicy, grupy młodzieżowe SZKOŁA PIŁKARSKA GÓRNIK LIBIĄŻ

Okres Ubezpieczenia – 1 rok

Zakres ubezpieczenia – pełny, całodobowy

Rodzaj Ubezpieczenia – PAKIETOWE (złoty, srebrny, brązowy) lub INDYWIDUALNY (do uzgodnienia z Brokerem)

Dodatkowe informacje: Ubezpieczenie PAKIETOWE

- Rodzic / Opiekun Prawny na podstawie wypełnionego wniosku (załącznik – wniosek o przystąpienie) może przystąpić do ubezpieczenia,- Wypełniony wniosek należy przesłać na adres pocztowy Carbo Asecura S.A., ul. Rymarska 2, 43-200 Pszczyna lub na adres e-mail: pawel@sportbroker.pl (skan, w formacie zapisu PDF),

- opłatę za ubezpieczenie Rodzic/Opiekun przelewa na konto wskazane w dokumentach przesłanych do Rodzica/Opiekuna potwierdzających przyjęcia do ubezpieczenia,

- pierwsza składka powinna wpłynąć na rachunek do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc ochrony ubezpieczeniowej,

- Rodzic/Opiekun może przystąpić do ubezpieczenia w dowolnym momencie jego trwania z zastrzeżeniem iż okres ochrony rozpoczyna się zawsze z pierwszym dniem miesiąca następnego po wypełnieniu wniosku np. wypełniony wniosek 20 czerwca, okres ochrony od 1 lipca,

- Przystąpienie Rodzica/Opiekuna do ubezpieczenia oznacza wykupienie ochrony do końca trwania polisy tj. 30.09.2014,

- w przypadku braku opłat Ubezpieczony (zawodnik) zostanie wyłączony z ochrony,

- wszelkie wypadki należy zgłaszać do Zakładu Ubezpieczeń Gothaer TU S.A. bezpośrednio pod numer telefonu 22 469 69 69,

- szkodę należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty zdarzenia.

- wszelkich informacji na temat ubezpieczenia, likwidacji szkód udzieli Państwu Broker Ubezpieczeniowy – Carbo Asecura S.A., osoba do kontaktu Pan Paweł Łukasik, e-mail: pawel@sportbroker.pl oraz telefon: 883 379 840.

- ogólne warunki ubezpieczenia oraz tabela norm procentowego uszczerbku na zdrowiu dostępne są w załącznikach.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Program autorski do wyłącznego stosowania przez Carbo Asecura S.A.

Warunki ubezpieczenia: OWU GTU Optima
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na funkcjonalnym uszkodzeniu ciała. Nieszczęśliwym wypadkiem są również udar mózgu oraz zawał serca.ROZSZERZENIE POLISY

Wyczynowe uprawianie Sportu – forma aktywności fizycznej polegająca na uprawianiu dyscyplin Sportu przez osoby będące członkami wszelakiego rodzaju klubów, związków, organizacji sportowych, w celu uzyskania, w drodze rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych. Dotyczy to również uczestnictwa w treningach, zgrupowaniach, obozach szkoleniowych. W rozumieniu tej oferty uważa się również profesjonalne uprawianie Sportu – rodzaj Sportu wyczynowego, który uprawiany jest w celach zarobkowych.ZAKRES OCHRONY

całodobowy, na całym świecieCZAS OCHRONY

12 miesięcy
RODZAJE RYZYK


 1. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - Świadczenia Podstawowe / Trwały Uszczerbek
 • Zakres i wysokość świadczeń:

- Trwały uszczerbek na zdrowiu – świadczenie proporcjonalne 1% SU za 1% uszczerbku oraz,

- zgon wskutek NW – świadczenie płatne w wys. 100% Sumy Ubezpieczenia.
 • Wysokość Trwałego Uszczerbku na zdrowiu określana jest przez komisję lekarską zaocznie (bez konieczności udziału poszkodowanego) lub osobiste pojawienie się przed komisją na podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej w oparciu o tabele stosowane przez GTU S.A.
 1. Ubezpieczenie Zwrotu Kosztów Leczenia Powypadkowego
 • Przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia zdarzeń objętych ubezpieczeniem.
 • Zwrot udokumentowanych kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dokonywany jest przez GTU S.A. do wysokości 20% Sumy Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie odpowiedzialności, jeżeli koszty te nie zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego lub z innego tytułu, leczenie było niezbędne z medycznego punktu widzenia oraz pod warunkiem, że zostały one poniesione w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zdarzenia.
 • Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty leczenia niezbędne z medycznego punktu widzenia, zalecone przez lekarza, udokumentowane i związane z nieszczęśliwym wypadkiem koszty:

- Wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych i operacji,

- Zakupu lekarstw i środków opatrunkowych,

- Transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium.


 • Za koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uważa się również koszty badań diagnostycznych, koszty leczenia usprawniającego oraz odbudowę stomatologiczną zębów, o ile zostały one uszkodzone wskutek nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową. Pod limit zwrotu kosztów odbudowy stomatologicznej zębów uszkodzonych w wyniku nieszczęśliwego wypadku wynosi 300 zł za jeden ząb.
 1. Jednorazowe Świadczenie z tytułu Poważnego Zachorowania lub Operacji Chirurgicznej
 • Świadczenie z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania ubezpieczonego (utrata wzroku, utrata słuchu, przeszczep organu, porażenie kończyn, niewydolność nerek, choroba nowotworowa złośliwa, cukrzyca typu 1, przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C.
 • Świadczenie z tytułu operacji chirurgicznej wypłacane jest pod warunkiem, że operacja przeprowadzona była w okresie odpowiedzialności GTU S.A. oraz związana była bezpośrednio z zachorowaniem lub z nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochrona ubezpieczeniową. Odpowiedzialność rozpoczyna się po upływie karencji, która wynosi 60 dni od dnia zawarcia umowy. Karencji nie stosuje się w przypadku kontynuacji umowy ubezpieczenia,

- Operacja Chirurgiczna – niezbędny z medycznego punktu widzenia, inwazyjny zabieg chirurgiczny, wykonany w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym, przez wykwalifikowany personel medyczny, połączony z przecięciem tkanek, w trakcie pobytu ubezpieczonego w szpitalu, mający na celu wyleczenie lub zmniejszenie objawów choroby lub urazu. Operacją nie jest zabieg przeprowadzony w celach diagnostycznych oraz cesarskie cięcie.


 1. Zadośćuczynienie za ból.
 • Zadośćuczynienie za ból wypłacone jest ubezpieczonemu pod warunkiem, że:

- Wypadek powstały w okresie odpowiedzialności PTU S.A. nie spowodował u ubezpieczonego następstw w postaci trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz

- Ubezpieczony wskutek wypadku powstałego w okresie odpowiedzialności PTU S.A. wymagał hospitalizacji i przebywał w szpitalu co najmniej 24 godziny. • Suma ubezpieczenia z tytułu zadośćuczynienia za ból ubezpieczonego doznany wskutek wypadku wynosi 300 zł.


 1. SUMY UBEZPIECZENIA / ŚWIADCZENIA - PAKIETYRodzaje świadczeń

złoty

srebrny

brązowy

1

Trwał Uszczerbek (NNW)

30.000 zł

20.000 zł

10.000 zł

2

Koszty Leczenia (KL)

6.000 zł

4.000 zł

2.000 zł

3

Jednorazowe świadczenie

3.000 zł

3.000 zł

3.000 zł

4

Zadośćuczynienie za ból

300 zł

300 zł

300 zł

5

Wysokość składki miesięcznie

18 zł

12 zł

7 zł

Dodatkowe informacje: Ubezpieczenie INDYWIDUALNE

- W przypadku chęci dobrowolnego ubezpieczenia zawodnika na sumę wyższa jak 30.000 zł proszę o bezpośredni kontakt z Brokerem Ubezpieczeniowym celem zapoznania się z warunkami oferty – Pan Paweł Łukasik, pawel@sportbroker.pl lub tel. 883 379 840.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna