OdpowiedziPobieranie 24,49 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar24,49 Kb.Świętokrzyskie Centrum Onkologii


ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce

Sekcja Zamówień Publicznych


tel.: (0-41) 36-74-280

fax.: (0-41) 36-74-474(481)Kielce dn. 29.02.2012 r.


WSZYSCY WYKONAWCY
WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SIWZ - ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania: AZP 241-22/I/12
przetarg nieograniczony poniżej 200 tys. euro na zakup wraz z dostawą produktów do rekonstrukcji piersi dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych. Numer ogłoszenia: 42015 - 2012; data zamieszczenia: 22.02.2012 r.
Na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 tekst jednolity) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SIWZ wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikacją zapisów SIWZ.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:


Pytanie nr 1.

Dotyczy Przedmiotu Zamówienia: Pakiet nr 2

Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści protezę anatomiczną posiadająca znak CE i ISO natomiast nie posiadającą certyfikatu FDA, gdyż jest to certyfikat jakości wymagany na terenie USA, w Europie obowiązuje znak CE i certyfikat ISO.Odpowiedz:

Zamawiający informuje, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została przygotowana z myślą o zapewnieniu jak najwyższej jakości produktu dla pacjentek Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Certyfikat FDA gwarantuje bezpieczeństwo produktu w związku z przeprowadzeniem badań nad nimi przez tę agencję. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy opis produktu.


Pytanie nr 2.

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ , Formularz cenowy nr 2

Bardzo proszę o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2, w pozycji nr 1 dotyczącej „Protezy anatomicznej” oraz w pozycji nr 3 dotyczącej „ekspandera do dwuetapowej rekonstrukcji piersi”, ekspandery anatomiczne w rozmiarach od 250 ml do 850 ml i protezy anatomiczne w trzech wysokościach i w trzech projekcjach, które wypełnione są jednym rodzajem żelu silikonowego Cohesive III? Ekspandery anatomiczne i protezy anatomiczne firmy Mentor pochodzą od jednego producenta i są ze sobą kompatybilne, co gwarantuje odpowiedni dobór protez dopasowanych indywidualnie dla każdej pacjentki po zastosowaniu ekspanderów. Pozostałe wymagane parametry są zgodne z SIWZ.Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza ze względu na jak najlepszy dobór protez do piersi przeciwnej i ograniczenie operacji symetryzujących. Zamawiający tym samym podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Pytanie nr 3.

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ , Formularz cenowy nr 2

Proszę o odpowiedź, czy przedmiot Zamówienia znajdujący się zarówno w tabeli pierwszej i drugiej Sizer do wielokrotnej sterylizacji ma być o kształcie okrągłym, czy anatomicznym?Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zarówno sizer okrągłe jak i anatomiczne.


Pytanie nr 4.

Dotyczy Przedmiotu Zamówienia opisanego w Pakiecie nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści 60 szt. protez anatomicznych zgodnych z SIWZ, ale bez certyfikatu FDA, tylko z CE.Odpowiedz:

Zamawiający informuje, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została przygotowana z myślą o zapewnieniu jak najwyższej jakości produktu dla pacjentek Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Certyfikat FDA gwarantuje ubezpieczeń produktu w związku z przeprowadzeniem badań nad nimi przez tę agencję. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy opis produktu.


Pytanie nr 5.

Dotyczy Przedmiotu Zamówienia opisanego w Pakiecie nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści 20 szt. protez okrągłych zgodnych z SIWZ, ale bez certyfikatu FDA, tylko z CE i dostępne w 1 rodzaju żelu silikonowego.Odpowiedz:

W zakresie pierwszej części pytania Zamawiający wyjaśnia, że w pakiecie nr 2 poz. 2 „Proteza okrągła” nie postawił wymogu posiadania certyfikatu FDA. Zamawiający nie dopuszcza protezy okrągłe dostępne w 1 rodzaju żelu silikonowego. W zakresie drugiej części pytania Zamawiający informuje, że wymaga protezy okrągłe w 2 rodzajach żelu silikonowego.


Pytanie nr 6.

Dotyczy Przedmiotu Zamówienia opisanego w Pakiecie nr 2, poz. 2

W przypadku wyrażenia zgody na pytania nr 4 i nr 5 prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z nich osobnego pakietu.Odpowiedz:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z nich osobnego pakietu. Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Pytanie nr 7.

Dotyczy zapisów siwz

Prosimy o zmianę terminu dostawy na 3 dni robocze a sytuacji na cito do 24 h w dni robocze. Produkty do rekonstrukcji piersi nie są produktami na ratunek życia i tak krótki termin dostawy nie ma uzasadnienia medycznego. Termin dostaw na cito preferuje wykonawców lokalnych.Odpowiedz:

Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zastąpienie brzmienia ujętego w zał. nr 3 do siwz, § 7, ust. 3, ust. 4 o treści:

„3) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie 48 godzin od daty przekazania zamówienia.

4) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w sytuacji pilnej określonej jako „cito” w ciągu 8 godzin od daty przekazania zamówienia – dotyczy pakietu nr 1.”

brzmieniem o treści:

„3) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania zamówienia.

4) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w sytuacji pilnej określonej jako „cito” w ciągu 24 godzin w dni robocze od daty przekazania zamówienia.”.Pytanie nr 8.

Dotyczy zapisów siwz

Czy zapisy § 3 pkt. 2 wymagają od wykonawcy utworzenia na terenie szpitala depozytu produktów do rekonstrukcji piersi.Odpowiedz:

Zgodnie z umową Wykonawca zapewnia stałą dostępność protez do rekonstrukcji piersi na terenie szpitala w asortymencie ustalonym po wcześniejszym uwzględnieniu potrzeb, w najczęściej stosowanych rozmiarach i ustalonej pomiędzy oferentem i zamawiającym liczbie egzemplarzy. Zamawiający zapewnia możliwość wymiany rozmiaru implantów. W praktyce oznacza to utworzenie przez Wykonawcę na terenie szpitala depozytu w którym będą przechowywane produkty do rekonstrukcji piersi do czasu ich użycia.


Pytanie nr 9.

Dotyczy zapisów siwz

Prosimy o zmianę kar umownych za dzień zwłoki w dostawie na 0,2% wartości niedostarczonych produktów.Odpowiedz:

Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zastąpienie brzmienia ujętego w zał. nr 3 do siwz, § 8 ust. 1, pkt. a) o treści:

„a) 0,2% wartości niewykonanej umowy – za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy w przypadku zamówień bieżących, bądź za każdą godzinę zwłoki w dostawie przedmiotu umowy w przypadku zamówień „na cito”, bądź za każdy dzień zwłoki w wymianie dostarczonego przedmiotu umowy na wolny od wad,”

brzmieniem o treści:

„a) 0,2% wartości niedostarczonych produktów – za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy w przypadku zamówień bieżących, bądź za każdą godzinę zwłoki w dostawie przedmiotu umowy w przypadku zamówień „na cito”, bądź za każdy dzień zwłoki w wymianie dostarczonego przedmiotu umowy na wolny od wad,”.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

W załączeniu:

Aktualny załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.

Aktualny załącznik nr 3 do SIWZ – Projekt umowy.


Z poważaniem

Z-ca Dyrektora

ds. Finansowo-Administracyjnychmgr Teresa Czernecka©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna