Odpowiedzi na zapytania Wykonawców(1)Pobieranie 403,21 Kb.
Data18.06.2018
Rozmiar403,21 Kb.
Wrocław, dnia 04.06. 018 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-113/2018Odpowiedzi na zapytania Wykonawców(1)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu ,jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę medycznego sprzętu jednorazowego-wyczerpanie, na podstawie art. 38 ust 4 modyfikuje treść SIWZ oraz na podstawie art. 38 ust 1 pkt3) art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych( tj Dz.U. z 2017 r., poz 1579 z póź. zm.)informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawców, jednocześnie wyjaśniając co następuje:Zapytanie nr 1 Dot. Pakietu nr 14

Czy zamawiający akceptuje opakowanie transportowe 10 szt./op.?


ODPOWIEDŹ : Zamawiający nie wyraża zgody
Zapytanie nr 2 Dotyczy: Pakiet nr 31
Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów do trepanobiopsji szpiku kostnego w rozmiarze 8G długość 100 mm. Igła bardzo ostra znakowana co 1 cm; mandryn ostrzony w czterech płaszczyznach, łączący się z uchwytem kaniuli na zatrzask; krawędź tnąca z pięcioma ząbkami dla łatwej penetracji; profilowana do dłoni rączka typu młoteczkowego z oznaczeniem kolorystycznym rozmiaru igły; w uchwycie kaniuli gniazdo typu luer; osobna kaniula ekstrakcyjna w postaci „rynienki” wycinająca cylinder kostny; koreczek zamykający igłę po usunięciu mandrynu; osobny znakowany wypychacz; osłona zabezpieczająca ostrze igły; igła charakteryzująca się bardzo wysoką jakością, gwarantująca pobranie wycinka kostnego za pierwszym razem (jednym nakłuciem).
ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuszcza również

Zapytanie nr 3 Dotyczy: Pakiet nr 32

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania równoważnych igieł do punkcji szpiku, sterylnych, jednorazowych, z regulowaną długością ostrza w zakresie 65 mm – 85 mm – 105 mm (długość igły po zdjęciu ogranicznika) zdejmowany ogranicznik głębokości wkłucia, dodatkowy zdejmowalny uchwyt typu poprzecznego, niezdejmowalny gwint regulacyjny z podziałką, metalowe łącze luer-lock, ostrze skośne, średnica igły: 14G, 15G, 16G, 18G – do wyboru przez Zamawiającego.


ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuszcza również
Zapytanie nr 4 Dotyczy: Pakiet nr 63

Ze względu na fakt, że wyspecyfikowane w pakiecie 63 klipsy tytanowe są implantami medycznymi wnosimy o potwierdzenie, że zaoferowane klipsy mają posiadać dołączoną do każdego zasobnika wklejkę do kartoteki pacjenta określającą co najmniej takie dane jak: nazwę klipsa, producenta, materiał z jakiego wykonany jest klips, numer katalogowy, numer serii i datę ważności produktu.

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuszcza również

Zapytanie nr 5 Dotyczy: Pakietu nr 8 pozycje 1,2

  Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długościach:

  dla pozycji 1 – 20 cm

dla pozycji 2 – 25 cm

z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?
ODPOWIEDŹ :Wymagania jak w SIWZ
Zapytanie nr 6 Dotyczy :Pakiet 79. Dostawa czujników do pomiaru ciągłego rzutu serca

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ilości z 3 na 5 sztuk w związku z tym, że opakowanie handlowe zawiera 5 sztuk


ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuszcza również

Zapytanie nr 7 Dotyczy pakietu 19 poz. 1 i 2

czy w pakiecie 19 poz. 1 i 2 wymagane jest zaoferowanie igieł do znieczuleń typu Pencil-Point  pakowanych razem z kompatybilną prowadnicą w jednym, sterylnym opakowaniu.

ODPOWIEDŹ :Wymagania jak w SIWZ
Zapytanie nr 8 Dotyczy pakietu 57
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 57 zestawów do znieczuleń zewnątrzoponowych z igła Tuohy 18 Ga/9cm

ODPOWIEDŹ :Wymagania jak w SIWZ


Zapytanie nr 9 Dotyczy pakietu nr 13

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie zapisów SIWZ dla pakietu 13 – „Dostawa cewników i akcesoriów do badań urodynamicznych”.

W pakiecie tym zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia podaje „Cewniki sterylne jednorazowe dwu kanałowe rektalne zakończone balonem z polzopranu bez latexu o rozmiarze 9Fr dł.150 cm i 200 cm średnica balonu x długość [7mm x 20mm] i [10mm x 30mm]”.
Czy zamawiający wymaga zaoferowania cewników rektalnych z balonem wykonanym z POLIZOPRENU.

Uzasadnienie:

Materiał o nazwie „polzopran” nie istnieje. Podana w opisie nazwa materiału może być błędem piśmienniczym.

ODPOWIEDŹ :Wymagania jak w SIWZ

Zapytanie nr 10 Dotyczy pakietu nr 13
Czy zamawiający wymaga zaoferowania w tej pozycji dwóch modeli cewnika rektalnego (cewnika o dł. 150 mm z balonem z Polizoprenu w rozmiarze 7 x 20 mm oraz cewnika o dł. 200 mm z balonem z Polizoprenu w rozmiarze 10 x 30 mm) do wyboru przez zamawiającego przy składaniu zamówienia.

Uzasadnienie:

W opisie zamawiający opisując długość cewnika podaje 150 cm i 200 cm.Cewniki rektalne o takiej długośc

nie są produkowane. Oferowane są cewniki o długościach 150 mm oraz 200 mm. Podana w opisie jednostka długości może być błędem piśmienniczym.Równocześnie Zamawiający używa w opisie spójnika „i” co sugeruje konieczność zaoferowania cewników o obu długościach i obu rozmiarach balonu.

ODPOWIEDŹ :Wymagania jak w SIWZ


Zapytanie nr 11 Dotyczy Pakietu 78, poz. 2

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu siatkę w rozmiarze 8 cm x 15 cm?

ODPOWIEDŹ :Wymagania jak w SIWZ
Zapytanie nr 12 Dotyczy Pakietu 78

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy wymaga w/w pakiecie, aby każda pojedyncza siatka posiadała metryczki identyfikacyjne w liczbie min. 3 szt. w celu wklejenia ich do dokumentacji (co usprawnia jej prowadzenie


ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuszcza również

Zapytanie nr 13 Dotyczy Pakietu nr 41

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w pakiecie 41 Jednorazowego zestawu do tracheotomii przezskórnej Ciaglia Blue Rhino z rozszerzadłem jednostopniowym o kształcie „rogu nosorożca” pozwalającym na wprowadzenie rurki tracheostomijnej metodą przezskórną przy użyciu metody Seldingera; sterylny. Rozmiary: 7,0; 8,0; 9,0.

ODPOWIEDŹ :Wymagania jak w SIWZ


Zapytanie nr 14 Dotyczy Pakiecie nr 91, poz.1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 91, poz.1:


 • 20 szt. taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłanialnych, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości 84%, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałości 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca)?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający nie wyraża zgody

Zapytanie nr 15 Dotyczy Pakiecie nr 91, poz.2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 91, poz. 2:

 • 2 szt. protez do naprawy dna miednicy mniejszej, polipropylenowych, monofilamentowych, siatka jednorodna, niewchłanialna o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), brzegi zakończone bezpiecznymi zielonymi pętelkami, wykonane w technologii quadrixial, bez dodatkowych prowadnic?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający nie wyraża zgody

Zapytanie nr 16

Prosimy o zwolnienie z wymogu dostarczenia próbek do Pakietu 91, gdyż jesteśmy Państwa dostawcą w/w asortymentu lub prosimy o możliwość zaoferowania próbek niesterylnych.

ODPOWIEDŹ : Wymagania jak w SIWZZapytanie nr 17 dotyczy SIWZ i wzoru umowy:

 1. Prosimy o zmianę drugiego zdania w §6 ust. 3 wzoru umowy na: „Korekty ilościowe nie mogą przekroczyć ± 20% uzgodnionej ilości i spowodować zwiększenia określonej w § 6 ust. 1 wartości brutto zamówienia.”

 2. Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kar umownych w §11 ust. 1 wzoru umowy na 10% wartości brutto niewykorzystanej części pakietu/zadania. Naliczanie kary od wartości zrealizowanej już prawidłowo umowy jest nadużyciem.

 3. Zwracamy się z prośbą o zmianę §11 ust. 2 wzoru umowy na następujący: „Za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia.”

 4. Zwracamy się z prośbą o zmianę §11 ust. 4 wzoru umowy na następujący: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”

 5. Prosimy o modyfikację § 7 ust. 1 wzoru umowy na: Należność wskazana w § 6 będzie regulowana zgodnie z zamówieniami określonymi w § 3 umowy przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w ............................... nr ………………………...... w terminie 60 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego wystawionej zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 4 faktury VAT.”. Obecny zapis służy jedynie sztucznemu wydłużeniu terminu płatności poza wymogi stawiane w odpowiedniej ustawie.

 6. Wnosimy o wykreślenie zapisu §11 ust. 7 jako niezgodne z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych (w przypadku utraty finansowania Zamawiający ma jedynie możliwość unieważnienia postępowania, a nie rozwiązywania umowy w trybie natychmiastowym).

 7. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT cena netto pozostanie bez zmian, zmianie ulegnie jedynie cena brutto proporcjonalnie do wprowadzonych zmian stawki podatku VAT.

ODPOWIEDŹ na zapytanie nr 17 pkt 1-7 : zapisy umowy pozostają bez zmian

Zapytanie nr 18 Dotyczy pakietu nr 69 Lp.1 ,Lp.1.1 i Lp.1.2 

Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w pakiecie nr 69 Lp.1 ,Lp.1.1 i Lp.1.2  na siatkę do naprawy przepuklin pachwinowych i udowych ,matariał w 100 % PVDF ( polifluorek winyli denu),zaprojektowaną do techniki endoskopowej TEP i laparoskopowej TAPP , w jednym rozmiarze do prawostronnej i lewostronnej przepukliny, ze specjalną  krzywizną  dopasowująca się do nowych warunków anatomicznych ( implant nie marszczy się ,zachowuje swój kształt po desuflacji) w rozmiarze 10 cm x 15 cm ?

ODPOWIEDŹ :Wymagania jak w SIWZ

Zapytanie nr 19 Dotyczy pakietu nr 78 Lp.2  

Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w pakiecie nr 78 Lp.2  na siatkę chirurgiczną, polipropylenową płaską o wymiarze 7,6 cm x15 czm ?

ODPOWIEDŹ :Wymagania jak w SIWZ

Zapytanie nr 20 Dotyczy Pakietu nr 17

Czy Zamawiający dopuści dreny w rozmiarach 28, 33, 36 spełniający pozostałe zapisy SIWZ?


ODPOWIEDŹ :Wymagania jak w SIWZ

Zapytanie nr 21 Dotyczy Pakietu nr 39

Czy Zamawiający w związku ze zmianą u producenta dopuści stosowany obecnie przez Zamawiającego sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej z mechaniczną regulacją siły ssania dostosowany do stosowania zarówno u pacjentów dorosłych jak i w pediatrii, z wydzieloną komorą zastawki wodnej z barwnikiem, komorą na wydzielinę 2100 ml wyskalowaną co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml, automatyczną zastawką zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawka zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem, samouszczelniający port bezigłowy do pobierania próbek drenowanego płynu zlokalizowany na tylnej ścianie drenażu, zestaw o budowie kompaktowej z kwadratową stabilną podstawą umożliwiającą postawienie na podłodze oraz uchwytem umożliwiający przenoszenie lub powieszenie przy łóżku pacjenta, dren łączący bezlateksowy z systemem zabezpieczającym przed zagięciem, z możliwością odłączenia, zestaw ze strzykawką do wypełniania komory zastawki wodnej, podwójnie zapakowany z oznaczonym miejscem otwarcia spełniający pozostałe zapisy SIWZ?

ODPOWIEDŹ :Wymagania jak w SIWZ

Zapytanie nr 22 Dotyczy Pakietu nr 40

Czy Zamawiający będzie wymagał, żeby wszystkie elementy zestawu były pakowane na jednej sztywnej tacy?


ODPOWIEDŹ :Wymagania jak w SIWZ

Zapytanie nr 23 Dotyczy Pakietu nr 41

 1. Czy Zamawiający będzie wymagał, żeby wszystkie elementy zestawu były pakowane na jednej sztywnej tacy?

 2. Czy Zamawiający będzie wymagał, żeby w skład zestawu wchodziła rurka z możliwością odsysania znad mankietu?

ODPOWIEDŹ : do pkt 1-2 Wymagania jak w SIWZ


Zapytanie nr 24 Dotyczy pakietu nr 40

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 40 zestaw do tracheostomii przezskórnej pozwalające na przezskórne wprowadzenie rurki tracheostomijnej z zastosowaniem techniki rozszerzania jednostopniowego zgodnej z technika Ciagli przy użyciu prowadnicy Seldingera.

Opakowanie: Zestaw do tracheostomii przezskórnej TRACOE® experc składa się ze sterylnego zestawu podstawowego zawierającego niezbędne przyrządy do wykonania tracheostomii przezskórnej oraz rurki tracheostomijnej z atraumatycznym inserterem w osobnym sterylnym opakowaniu.

Składniki zestawu podstawowego TRACOE® experc (patrz Ryc.1):

1. skalpel

2. strzykawka 5ml

3. igła (14G) z teflonową osłonką

4. prowadnica Seldingera (wykonana z odpornego na złamania NiTiNolu)5. krótki rozszerzacz (dylator) 14CH/FR

6. kateter prowadzący (biały),

7. rozszerzacz (dylator) experc pokryty hydrofilną warstwą (pozostaje wilgotny po zwilżeniu)

8. 4 tampony z gazy 10x10 cm


Rurka tracheostomijna z atraumatycznym inserterem:

1. Rurka tracheostomijna TRACOE® twist z atraumatycznym inserterem (patrz Ryc. 1)

2. 2 kaniule wewnętrzne z 15 mm łącznikiem

3. obturator

4. tasiemka mocująca

5. sterylny żel nawilżający 2.7g Ryc. 1

Unikalną cechą atraumatycznego insertera jest specjalna silikonowa osłonka no-step (bez przeskoku), która zapewnia gładkie przejście pomiędzy inserterem a końcem rurki.

ODPOWIEDŹ :Wymagania jak w SIWZ


Zapytanie nr 25 Dotyczy pakietu nr 41

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 41 dopuści zestaw zgodny z opisem jak w pytaniu nr 1


ODPOWIEDŹ :Wymagania jak w SIWZ

Zapytanie nr 26 Dotyczy pakietu nr 37

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga igły typu Huber z drenem czy bez drenu ?

ODPOWIEDŹ : Wymagania jak w SIWZ

Zapytanie nr 27 Dotyczy Pakietu nr 37

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł typu Huber w rozmiarze 20G oraz 22G o długościach 20mm oraz 25mm

ODPOWIEDŹ : Wymagania jak w SIWZ

Zapytanie nr 28 Dotyczy Pakietu nr 44

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie portu naczyniowego o poniższej specyfikacji :

Wszczepialny port naczyniowy z tytanową komorą i obudową wykonaną z poliksymetylenu z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu. Port w rozmiarze 22x17x9mm i wadze 2,9g, objętość wypełnienia 0,2ml. Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy cewnik w rozmiarze 5FR o długości 60cm. Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Port z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi : port, odłączalny cewnik silikonowy, rozrywalny zestaw wprowadzający, 2 łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, prosta igła typu Huber, urządzenie do płukania, echogeniczna igła wprowadzająca, prowadnica typu J, igła do tunelizacji, strzykawka 10ml. Port odporny na ciśnienie do 325PSI. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka

ODPOWIEDŹ : Wymagania jak w SIWZZapytanie nr 29 Dotyczy Pakietu nr 65

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sondy dwunastniczej w rozmiarach 8F, 10F, 12F, 14F, 16F, 18F, 21F.

ODPOWIEDŹ : Wymagania jak w SIWZ

Zapytanie nr 30 Dotyczy Zadanie nr 29, poz. 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu z filtrem przeciwbakteryjnym 1,2µm oraz z filtrem cząsteczkowym 5 µm.

ODPOWIEDŹ : Wymagania jak w SIWZ

Zapytanie nr 31 Dotyczy Zadanie nr 49, poz. 3

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców, a tym samym spowoduje osiągnięcie korzystniejszych cen.

ODPOWIEDŹ : Wymagania jak w SIWZ
Zapytanie nr 32 Dotyczy Zadanie nr 49, poz. 3

Proszę o dopuszczenie kranika z osobno dołączonym przedłużaczem o długości 150 cm.

ODPOWIEDŹ :

Zapytanie nr 33 Dotyczy Zadanie nr 70, poz. 1

Proszę o dopuszczenie igły do pena w rozmiarze 0,25x4 lub 0,25x6 mm, zamiast igły 0,25x5 mm.

ODPOWIEDŹ : Wymagania jak w SIWZ

Zapytanie nr 34 Dotyczy Zadanie nr 70, poz. 1

Proszę o dopuszczenie igły do pena w rozmiarze 0,33,12 mm, zamiast igły 0,33x12,7 mm.

ODPOWIEDŹ : Wymagania jak w SIWZ

Zapytanie nr 35 Dotyczy zadania nr 81

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie produktu o następujących właściwościach ?

Proteza jądra zaprojektowana w celu zastąpienia, poprzez operację, naturalnego jądra w kształcie i wielkości. Jest to pełny implant z elastomeru niskiej twardości silikonu, o zwartej konstrukcji , który jest bardzo podobny do naturalnego jądra. Proteza jest sterylna, hypoalergiczna i pozbawiona pirogenów w systemie pakowania z podwójnym owijaniem.

Opakowanie znajduje się w pudełku kartonowym owiniętym folią termokurczliwą,

Materiał zszywający przechodzący przez dowolny punkt protezy, eliminuje ryzyko wycieków.

Rodzaje implantówMODEL

A (mm)

B (mm)

Objętość

T-Small [mały]

31

23

9 ml

T-Medium [średni]

37

28

15 ml

T-Large [duży]

42

32

23 ml

T-XLarge [ekstra duży]

47

34

34 ml

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuszcza również

Zapytanie nr 36 Dotyczy Pakietu nr 46, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści stenty samorozprężalne do przełyku w długościach 8 cm, 11 cm, 14 cm i 17 cm z zachowaniem pozostałych parametrów?

ODPOWIEDŹ : Wymagania jak w SIWZ

Zapytanie nr 37 Dotyczy § 11 ust. 2 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 11 ust. 2 wzoru umowy na następujący:

Za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru lub też za opóźnienie w dostarczeniu nowego niewadliwego towaru zareklamowanego w trybie § 8, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 % wartości  niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia oraz Wykonawca pokryje różnicę kosztu zakupu tożsamego asortymentu koniecznego do zabezpieczenia funkcjonowania Szpitala w ilości wskazanej przez Zamawiającego za każdy dzień opóźnienia.


ODPOWIEDŹ : zapisy umowy pozostają bez zmian

Zapytanie nr 38 dotyczy Rozdz. XIII pkt. 2 SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na liczenie terminu dostawy w dniach roboczych?

ODPOWIEDŹ : zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 39 dotyczy warunków umowy § 3 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie wykorzystania przez Zamawiającego całości asortymentu wyszczególnionego w pakiecie(tach) wymienionych w §2 umowy przez cały okres obowiązywania umowy, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia.”

ODPOWIEDŹ : zapisy umowy pozostają bez zmianZapytanie nr 40 dotyczy warunków umowy § 3 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie, o którym mowa w §3 ust. 3, Wykonawca pokryje wszystkie koszty (transport, różnica w cenie itp.) związane z zakupem asortymentu, będącego przedmiotem niniejszej umowy u innych dostawców, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy. Mimo wykonania zastępczego, Zamawiający nie traci uprawnień wynikających z § 11 względem Wykonawcy.”

ODPOWIEDŹ : zapisy umowy pozostają bez zmianZapytanie nr 41 dotyczy warunków umowy § 6 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

Podane w Załączniku(ach) nr …… do umowy ilości poszczególnych pozycji mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Korekty ilościowe nie mogą przekroczyć ± 20% uzgodnionej ilości i spowodować zwiększenia określonej w § 6 ust. 1 wartości brutto zamówienia.

ODPOWIEDŹ : zapisy umowy pozostają bez zmianZapytanie nr 42 dotyczy warunków umowy § 6 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca gwarantuje stałość cen netto zaproponowanych w ofercie przetargowej przez cały okres trwania umowy, chyba, że nastąpi ustawowa zmiana stawki VAT, wówczas cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto.”

ODPOWIEDŹ : zapisy umowy pozostają bez zmianZapytanie nr 43 dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia, powyższe odsetki wyczerpują roszczenia Wykonawcy z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia wzajemnego przez Zamawiającego.”

ODPOWIEDŹ : zapisy umowy pozostają bez zmianZapytanie nr 44 dotyczy warunków umowy § 7 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego poprzez udzielenie cesji, poręczenia oraz factoringu, jak również udzielać pełnomocnictw do występowania w imieniu Wykonawcy i odbioru w jego imieniu wynagrodzenia. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

ODPOWIEDŹ : zapisy umowy pozostają bez zmianZapytanie nr 45 dotyczy warunków umowy § 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki
w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”

ODPOWIEDŹ : zapisy umowy pozostają bez zmianZapytanie nr 46 dotyczy warunków umowy § 8 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczonego towaru i gwarantuje wymianę na pełnowartościowy towar w ciągu 7 dni od dnia uznania reklamacji za zasadną.”

ODPOWIEDŹ : zapisy umowy pozostają bez zmianZapytanie nr 47 dotyczy warunków umowy § 11 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego oraz w przypadku rozwiązania umowy zgodnie z ust.6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.”
ODPOWIEDŹ : zapisy umowy pozostają bez zmian

Zapytanie nr 48 dotyczy warunków umowy § 11 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru lub też za opóźnienie w dostarczeniu nowego niewadliwego towaru zareklamowanego w trybie § 8, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 % wartości  niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia oraz Wykonawca pokryje różnicę kosztu zakupu tożsamego asortymentu koniecznego do zabezpieczenia funkcjonowania Szpitala w ilości wskazanej przez Zamawiającego za każdy dzień opóźnienia, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

ODPOWIEDŹ : zapisy umowy pozostają bez zmianZapytanie nr 49 dotyczy warunków umowy § 11 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego z wyłączeniem art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozwiązania umowy na podstawie ust. 7.”
ODPOWIEDŹ : zapisy umowy pozostają bez zmian

Zapytanie nr 50 dotyczy pakietu nr 46

Czy Zamawiający dopuści protezy samorozprężalne o dł. 8, 10, 12, 14 cm (zamiast 8, 10, 12, 16  cm)?

ODPOWIEDŹ : Wymagania jak w SIWZ

Zapytanie nr 51 dotyczy pakietu 64, poz.1

Czy zamawiający dopuści wzierniki o rozmiarach, M- szerokość 26 mm, długość 102 mm ; S-szerokość 24 mm, dł. 101 mm; XS- szerok. 20 mm, dł. 108, XXS-szer.15 mm, dł. 102 mm +-/1 ?

 ODPOWIEDŹ : Wymagania jak w SIWZ

Zapytanie nr 52 dotyczy pakietu 64, poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuszcza również

Zapytanie nr 53 dotyczy pakieut 2, poz.1

Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia, dren posiada zacisk rolkowy, obłe z dwoma otworami bocznymi, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, saszetka środka myjącego?

ODPOWIEDŹ : Wymagania jak w SIWZ

Zapytanie nr 54 Dotyczy wzoru umowy :1) § 6 ust. 5 umowy

Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu umowy w taki sposób, aby w przypadku zmiany stawki podatku VAT umożliwić zmianę ceny asortymentu - zmianie ulegałaby cena brutto asortymentu, a cena netto pozostawałaby bez zmian. Zmiana dotyczyłaby również potencjalnego podwyższenia ceny spowodowanego ewentualnymi zmianami stawki VAT.


2) § 11 ust. 1 umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę §11 ust. 1 wzoru umowy na następujący:

„Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.”

3) § 11 ust. 1 umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych za odstąpienie od umowy do 10% wartości umowy?4) § 11 ust. 2 umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru lub też za opóźnienie w dostarczeniu nowego niewadliwego towaru zareklamowanego do wartości 2% wartości  niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia?5) § 11 ust. 4 umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę §11 ust. 4 wzoru polegające na dopisanie do obecnego zapisu umowy dodatkowego zdania :

„Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”

6) § 11 ust. 5 umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych za odstąpienie od umowy do 10% wartości umowy?

ODPOWIEDŹ na zapytanie nr 54 pkt 1-6 : zapisy umowy pozostają bez zmian

Zapytanie nr 55 dotyczy: pakietu 37

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 20mm, 25mm,30mm – do wyrobu przez Zamawiającego

ODPOWIEDŹ : Wymagania jak w SIWZZapytanie nr 56 dotyczy pakietu nr 61 – Dostawa zestawów do inwazyjnego pomiaru ciśnienia

1) Czy Zamawiający dopuści przetwornik o długości linii pomiarowej 150 cm (130 + 20)? 

2) Która z poniższych końcówek łączy przetwornik z kablem monitora?

 

ODPOWIEDŹ na zapytanie nr 56 pkt 1-2 : Wymagania jak w SIWZZapytanie nr 57 dotyczy pakietu nr 29 pozycja 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 29 poz 1,


ODPOWIEDŹ : zapisy pozostają bez zmian

Zapytanie nr 58 dotyczy WZORU UMOWY

1. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 6 ust. 5).

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 7 ust. 2 i dopuści możliwość dochodzenia od Zamawiającego odsetek i kosztów odzyskania należności?

3. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

4. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 11 ust. 1, 2:


 1. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, oraz w przypadku rozwiązania umowy zgodnie z ust. 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 1. Za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru lub też za opóźnienie w dostarczeniu nowego niewadliwego towaru zareklamowanego w trybie § 8, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanego w terminie zamówienia oraz Wykonawca pokryje różnicę kosztu zakupu tożsamego asortymentu koniecznego do zabezpieczenia funkcjonowania Szpitala w ilości wskazanej przez Zamawiającego za każdy dzień opóźnienia.

ODPOWIEDŹ na zapytanie nr 58 pkt 1-4: zapisy umowy pozostają bez zmian

 Zapytanie nr 59 dotyczy WZORU UMOWY

1. Prosimy o wyrażanie zgody na zmianę zapisu projektu umowy w §6 ust. 5 na: „Wykonawca gwarantuje stałość cen netto zaproponowanych w ofercie przetargowej przez cały okres trwania umowy, chyba, że nastąpi zmiana stawki VAT, wówczas Wykonawca zobowiązuje się do proporcjonalnej zmiany ceny brutto, cena netto pozostaje bez zmian.”
2. Ad par. 11 ust. 2 projektu umowy

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej z 5 % na 0,5% wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia

ODPOWIEDŹ na zapytanie nr 59 pkt 1-2: zapisy umowy pozostają bez zmian

Zapytanie nr 60 dotyczy pakietu 2 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z drenem o długości 150 cm z zaciskiem przesuwnym zakończony atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym?

ODPOWIEDŹ : Wymagania jak w SIWZ

Zapytanie nr 61 dotyczy pakietu 16 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dreny Redona w rozmiarach CH8 ÷ CH18?

ODPOWIEDŹ : Wymagania jak w SIWZ

Zapytanie nr 62 dotyczy pakietu 34 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć lędźwiowych w rozmiarze 20Gx90mm lub 22Gx75mm?

ODPOWIEDŹ : Wymagania jak w SIWZ

Zapytanie nr 63 dotyczy Pakiet 48 Pozycja 5

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

ODPOWIEDŹ : Wymagania jak w SIWZ

Zapytanie nr 64 dotyczy pakietu 56 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurki Guedel wykonane z polietylenu?

ODPOWIEDŹ : Wymagania jak w SIWZ

Zapytanie nr 65 dotyczy pakietu 57 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulania zewnątrzoponowego z cewnikiem 20G/100cm, igłą Touhy 18G/90mm i filtrem płaskim 0,2µm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

ODPOWIEDŹ : Wymagania jak w SIWZ

Zapytanie nr 66 dotyczy pakietu 64 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wzierniki ginekologiczne jednorazowe, sterylne, typ cusco o następujących rozmiarach: 1) M- długość 10,5 cm szerokość 2,6 cm 2) S- długość 10,5 cm szerokość 2,4 cm 3) XS-długość 10,5 cm szerokość 2,0 cm 4) XXS- długość 10,5 cm szerokość 1,6 cm

ODPOWIEDŹ : Wymagania jak w SIWZ

Zapytanie nr 67 dotyczy pakietu 64 Pozycja 2

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

ODPOWIEDŹ : Wymagania jak w SIWZ

Zapytanie nr 68 dotyczy pakietu 70 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igły do penów w rozmiarach: 31G (0,25x6mm), 30G (0,30x8mm), 29G (0,33x12mm)?

ODPOWIEDŹ : Wymagania jak w SIWZ

Zapytanie nr 69 dotyczy pakietu 72 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki Nelaton w rozmiarze CH8÷CH24?

ODPOWIEDŹ : Wymagania jak w SIWZ

Zapytanie nr 70 dotyczy pakietu 73 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę 3 -częściową z folii polietylenowej na ramię C RTG: * część górna o wym. 100 cm x 160 cm o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu * część dolna o wym. 80 cm x 150 cm o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu * 2 x taśma przylepna o wym. 3 cm x 100 cm

ODPOWIEDŹ : Wymagania jak w SIWZ

Zapytanie nr 71 dotyczy pakietu 8 – Dostawa cewników silikonowych dwukanałowych do dializ

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania cewników dializacyjnych 2 światłowych typu Arrow o znacząco wyższych parametrach, wykonanych z termoczułego poliuretanu pokrytego powłoką antybakteryjną (poz.2) w składzie chlorheksydyna, sulfadiazyna srebra , końcówki kodowane kolorami: czerwony, niebieski, w rozmiarach 12F/20cm (poz.1) oraz 12F/25cm (poz.2). w zestawie z cewnikiem niezbędne elementy do wprowadzania: igła punkcyjna 18G/6,3cm, prowadnica, rozszerzadło tkankowe, skrzydełka do zamocowania cewnika

ODPOWIEDŹ : Wymagania jak w SIWZ

Zapytanie nr 72 dotyczy pakietu 41

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy nie zaszła pomyłka, bowiem opis przedmiotu zamówienia jest sprzeczny z nazwą pakietu. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający oczekuje zaoferowania zestawów do tracheotomii przezskórnej typu Percutwist w rozmiarach 7,8,9, z rozszerzadłem jednostopniowym, śrubowym.

ODPOWIEDŹ : Wymagania jak w SIWZ

Zapytanie nr 73 dotyczy pakietu 57

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami siwz, tj.: Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego dla dorosłych. Skład zestawu: a) cewnik zewnątrzoponowy 19Ga/90cm- na powierzchni cewnika nieścieralne znaczniki długości; b) igła Tuohy 18 Ga/8cm, c) adapter Tuohy Borst, d) płaski filtr 0,22 µ, e) strzykawka niskooporowa 10 ml z końcówką Luer Lock. Zestaw sterylny, jednorazowy, pozbawiony lateksu, ftalanów, PVC.

ODPOWIEDŹ : Wymagania jak w SIWZ

MODYFIKACJA pakietu nr 35 – Dostawa staplerów liniowych jednorazowych oraz ładunków do staplerów w załączniku nr 1 do odpowiedzi (1)

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu
Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

POUCZENIE

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych( tj Dz.U. z 2017 r., poz 1579 z póź. zm.)W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy są zobowiązani do uwzględnienia w/w odpowiedzi w treści oferty. Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ

INFORMACJI w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, udziela Dział Zakupów i Zamówień Publicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, Tel : 71/784-20-30, e-mail: zwidomska@usk.wroc.pl;
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna