Odpowiedzi na pytaniaPobieranie 103,38 Kb.
Data06.11.2017
Rozmiar103,38 Kb.


Odpowiedzi na pytania
dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, Assistance i następstw nieszczęśliwych wypadków.

Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę


o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.
Pytanie 1

ZAŁĄCZNIK nr 3 - Wzór umowy ubezpieczenia komunikacyjnego


wymagane zasady likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań:

b) w przypadku szkody określenia zakresu naprawy nastąpi w terminie maksimum 72 godzin od zgłoszenia, dotyczy to także oględzin dodatkowych. Ubezpieczający ma prawo dokonywania napraw powypadkowych w wybranych przez siebie warsztatach naprawczych/ASO. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie uwzględniając stawki roboczogodziny obowiązujące w tych warsztatach. Maksymalnymi stawkami są stawki roboczogodziny obowiązujące w ASO.


Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu:

Wykonawca na obowiązek dokonania oględzin pojazdów po kolizji lub wypadku w dniu zgłoszenia szkody a najpóźniej w ciągu 7 dni od przyjęcia zgłoszenia szkody lub, jeśli koniec tego terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy w następnym dniu roboczym. Oględziny będą przeprowadzone w miejscu wskazanym przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. W dniu oględzin określone będą dokumenty jakie ma przygotować Ubezpieczający/Ubezpieczony w celu wypłaty odszkodowania.

Wysokość odszkodowania ustala się na podstawie uprzednio uzgodnionych przez Ubezpieczyciela z Ubezpieczonym kosztów i sposobu naprawy ubezpieczonego pojazdu przez zakład naprawczy wykonujący naprawę, w oparciu o zasady zawarte w systemie Audatex lub Eurotax, z zastosowaniem:


 • norm czasowych operacji naprawczych określonych przez producenta pojazdu;

 • stawki za roboczogodzinę ustalonej przez Ubezpieczyciela w oparciu o ceny usług stosowane przez inne zakłady naprawcze funkcjonujące na terenie działalności jednostki organizacyjnej Ubezpieczyciela likwidującej szkodę;

 • cen części zamiennych zawartych w systemie Audatex lub Eurotax ustalonych:

 • cen materiałów lakierniczych i normaliów zawartych w systemach Audatex lub Eurotax.

Odpowiedź 1.

Po przeanalizowaniu pytania Zamawiający zmienia zapis § 3 pkt b umowy na następujący:

b) w przypadku szkody określenie zakresu naprawy nastąpi w terminie maksimum 72 godzin roboczych od zgłoszenia, dotyczy to także oględzin dodatkowych. Ubezpieczający ma prawo dokonywania napraw powypadkowych w wybranych przez siebie warsztatach naprawczych/ASO.

Wysokość odszkodowania ustala się na podstawie uprzednio uzgodnionych przez Ubezpieczyciela z Ubezpieczonym kosztów i sposobu naprawy ubezpieczonego pojazdu przez zakład naprawczy wykonujący naprawę, w oparciu o zasady zawarte w systemie Audatex lub Eurotax, z zastosowaniem:

- norm czasowych operacji naprawczych określonych przez producenta pojazdu,

- stawki za roboczogodzinę ustalonej przez Ubezpieczyciela w oparciu o ceny usług stosowane przez inne zakłady naprawcze funkcjonujące na terenie działalności jednostki organizacyjnej Ubezpieczyciela likwidującej szkodę,

- cen części zamiennych zawartych w systemie Audatex lub Eurotax ustalonych,

- cen materiałów lakierniczych i normaliów zawartych w systemach Audatex lub Eurotax.Pytanie 2

Ogólne Warunki Ubezpieczenia kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy Assistance w zakresie rozszerzonym zawierające minimum następujący zakres:

• świadczenia dodatkowe:

a) zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów - do wysokości 25 % sumy ubezpieczenia

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu:

- zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów - do wysokości 10% sumy ubezpieczenia.Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, że pytanie dotyczy zakresu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Jednocześnie – po przeanalizowaniu pytania - Zamawiający zmienia zapis § 3 pkt 5 tiret 4 a) umowy na następujący:

- zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów – do wysokości 10% sumy ubezpieczenia,

Ponadto Zamawiający zmienia treść zapisu § 3 pkt 5 tiret 4 b) umowy na następujący:

- zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych do 10% sumy ubezpieczenia (w tym odbudowa stomatologiczna).

Pytanie 3

§ 4 Zabezpieczenie pojazdów przed kradzieżą

1. Pojazdy osobowe, ciężarowo osobowe, ciężarowo uniwersalne, ciężarowe o ładowności do 2,5 tony, terenowe, mikrobusy o wartości rynkowej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia do 50.000,00 zł - bez konieczności stosowania urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą.

2. Motorowery o wartości rynkowej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia do 5.000,00 zł bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą.

3. Pojazdy osobowe, ciężarowo osobowe, ciężarowo uniwersalne, ciężarowe o ładowności do 2,5 tony, terenowe, mikrobusy o wartości rynkowej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia powyżej 50.000,00 zł -wymagane będzie jedno urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą.

4. Pojazdy ciężarowe o ładowności powyżej 2,5 tony, specjalne, ciągniki siodłowe, ciągniki rolnicze, autobusy, o wartości rynkowej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia powyżej 200.000,00 zl - wymagane będzie jedno urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą.


Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu:

1. W przypadku samochodów osobowych, ciężarowo - osobowych, ciężarowych w nadwoziu osobowego i innych ciężarowych o ładowności do 750 kg, o wartości brutto w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia:

a) do 50,000 zł - jedno zabezpieczenie przeciwkradzieżowe,

b) powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - dwa zabezpieczenia przeciwkradzieżowe,c) powyżej 200.000 zł - trzy zabezpieczenia przeciwkradzieżowe (immobiliser fabryczny, autoalarm, inne) albo dwa zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, jeżeli jedno z nich jest systemem specjalnym (pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w definicji systemu specjalnego); jeżeli pojazd nie ma zamontowanego systemu specjalnego, jak również nie jest zabezpieczony trzema zabezpieczeniami przeciwkradzieżowymi (immobiliser fabryczny, autoalarm, inne), a jego wartość brutto przekracza 200.000 zł to może on zostać objęty ochroną w zakresie kradzieży z zastosowaniem 5% udziału własnego w szkodzie kradzieżowej,

2. W przypadku motocykli, motorowerów, quadów, samochodów ciężarowych powyżej 750 kg, mikrobusów, ciągników siodłowych, balastowych, autobusów, oraz innych pojazdów samochodowych - jedno zabezpieczenie przeciwkradzieżowe.

Odpowiedź 3.

Po przeanalizowaniu pytania Zamawiający zmienia § 4 umowy na następujący:

1. W przypadku samochodów osobowych, ciężarowo - osobowych, ciężarowych w nadwoziu osobowego i innych ciężarowych o ładowności do 750 kg, o wartości brutto w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia:

a) do 50,000 zł - jedno zabezpieczenie przeciwkradzieżowe,

b) powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - dwa zabezpieczenia przeciwkradzieżowe,

c) powyżej 200.000 zł - trzy zabezpieczenia przeciwkradzieżowe (immobiliser fabryczny, autoalarm, inne) albo dwa zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, jeżeli jedno z nich jest systemem specjalnym (pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w definicji systemu specjalnego); jeżeli pojazd nie ma zamontowanego systemu specjalnego, jak również nie jest zabezpieczony trzema zabezpieczeniami przeciwkradzieżowymi (immobiliser fabryczny, autoalarm, inne), a jego wartość brutto przekracza 200.000 zł to może on zostać objęty ochroną w zakresie kradzieży z zastosowaniem 5% udziału własnego w szkodzie kradzieżowej,

2. W przypadku motocykli, motorowerów, quadów, samochodów ciężarowych powyżej 750 kg, mikrobusów, ciągników siodłowych, balastowych, autobusów, oraz innych pojazdów samochodowych - jedno zabezpieczenie przeciwkradzieżowe.
Pytanie 4

§ 3 pkt 3b) w przypadku szkody określenie zakresu naprawy nastąpi w terminie maksimum 72 godzin od zgłoszenia, dotyczy to także oględzin dodatkowych. Ubezpieczający ma prawo dokonywania napraw powypadkowych w wybranych przez siebie warsztatach naprawczych/ASO. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie uwzględniając stawki roboczogodziny obowiązujące w tych warsztatach. Maksymalnymi stawkami są stawki roboczogodziny obowiązujące w ASO.


Czy jest możliwość wprowadzenia następującej zmiany zapisu na:

b) w przypadku szkody określenie zakresu naprawy nastąpi w terminie maksimum 72 godzin roboczych od zgłoszenia, dotyczy to także oględzin dodatkowych. Ubezpieczający ma prawo dokonywania napraw powypadkowych w wybranych przez siebie warsztatach naprawczych/ASO. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie uwzględniając stawki roboczogodziny obowiązujące w tych warsztatach. Maksymalnymi stawkami są roboczogodziny obowiązujące w ASO.


Odpowiedź 4

Odpowiedź została udzielona w odpowiedzi na pytanie 1.

Pytanie 5

§ 3 pkt 3 d) w przypadku szkody o znacznym rozmiarze (tzw. całkowitej) lub kradzieżowej, Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczającego przejmie pojazd i wypłaci odszkodowanie w wysokości wartości rynkowej pojazdu.

Proszę o możliwość wykreślenia powyższego zapisu.

Odpowiedź 5

Po przeanalizowaniu pytania, Zamawiający wykreśla zapis § 3 pkt 3 d) umowy.Pytanie 6

§ 3 pkt 4d) koszty holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu do zakładu naprawczego lub miejsca wskazanego przez ubezpieczonego po zdarzeniu objętym ubezpieczeniem (bez limitu kilometrów od miejsca zamieszkania ubezpieczonego).


Czy jest możliwość wprowadzenia następującej zmiany zapisu na:

Holowanie pojazdu – jeżeli nie jest możliwe usprawnienie pojazdu, pilot odholuje pojazd na miejsce wskazanego przez Ubezpieczonego na odległość nie większą niż 200 km; w przypadku holowania na większą odległość koszty holowania powyżej 200 km pokrywane są przez Ubezpieczonego.Odpowiedź 6

Po przeanalizowaniu pytania, Zamawiający modyfikuje cały § 3 pkt 4 umowy, który otrzymuje brzmienie:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia kosztów pomocy Assistance w zakresie:


 1. Dla pojazdów:

Skoda Superb nr rej. SR50000, Skoda Fabia nr rej. SR72400 Skoda Octavia SR88300 Assistance
w wariancie oferującym najszerszy zakres ochrony (pełny) zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia natychmiastowej pomocy assistance Wykonawcy.


 1. Dla pozostałych pojazdów o okresie eksploatacji do 10 lat:

a) osobowych (przewożącym maksymalnie do 9 osób),

b) osobowo-ciężarowych i terenowych,

c) ciężarowych o d.m.c. do 3,5 tony,

zakres podstawowy assistance zgodnie z gólnymi warunkami ubezpieczenia natychmiastowej pomocy assistance Wykonawcy zawierający minimum holowanie, jeżeli pojazd został unieruchomiony w następstwie wypadku drogowego.Pytanie 7

§ 3 pkt 4 e) koszty zakwaterowania najmniej przez dwie doby, koszty transportu do miejsca zamieszkania kierowcy i pasażerów, a także transport medyczny i transport zwłok do miejsca pochowania w Polsce.

Czy jest możliwość wprowadzenia następującej zmiany zapisu na:

Koszty zakwaterowania co najmniej przez dwie doby, koszty transportu do miejsca zamieszkania kierowcy i pasażerów.


Odpowiedź 7

Zamawiający dokonał modyfikacji § 3 pkt 4 umowy. Zakres Ochrony Ubezpieczeniowej został ujęty w odpowiedzi napytanie 6.


Pytanie 8

§ 3 pkt 5 świadczenia dodatkowe:

 1. zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów - do wysokości 25% sumy ubezpieczenia,

 2. zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych – do 25% sumy ubezpieczenia (w tym odbudowa stomatologiczna zębów).

Czy jest możliwość wprowadzenia następującej zmiany zapisu na:

 1. zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów - do wysokości 10% sumy ubezpieczenia,

 2. zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych – do 10% sumy ubezpieczenia (w tym odbudowa stomatologiczna zębów).
Odpowiedź 8

Odpowiedź została udzielona w odpowiedzi na pytanie 2.

Pytanie 9

§ 4 Zabezpieczenia pojazdów przed kradzieżą 1. Pojazdy osobowe, ciężarowo osobowe, ciężarowo uniwersalne, ciężarowe
  o ładowności do 2,5 tony, terenowe, mikrobusy o wartości rynkowej na dzień zawarcia ubezpieczenia do 50.000,00 zł – bez konieczności stosowania urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą.

 2. Motorowery o wartości rynkowej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia do 50.000,00 zł bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą.

 3. Pojazdy osobowe, ciężarowo osobowe, ciężarowo uniwersalne, ciężarowe
  o ładowności do 2,5 tony, terenowe, mikrobusy o wartości rynkowej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia powyżej 50.000,00 zł – wymagane będzie jedno urządzenie zabezpieczenie przed kradzieżą.

 4. Pojazdy ciężarowe o ładowności powyżej 2,5 tony, specjalne, ciągniki siodłowe, ciągniki rolnicze, autobusy, o wartości rynkowej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia powyżej 200.000,00 zł – wymagane będzie jedno urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą.

Czy jest możliwość wprowadzenia następującej zmiany zapisu na:

Zabezpieczenia pojazdów przed kradzieżą


 1. Samochody osobowe, ciężarowe o nadwoziu osobowego o wartości rynkowej do 50.000,00 PLN oraz ciężarowe (niezależnie od wartości) – co najmniej jedno urządzenie przeciwkradzieżowe.

 2. Samochody osobowe, ciężarowe o nadwoziu osobowego o wartości rynkowej powyżej 50.000,00 zł i nie przekraczającej 200.000,00 PLN – co najmniej dwa urządzenia przeciwkradzieżowe, działające niezależnie i różnorodnie pod względnem spełnianej funkcji.

 3. Samochody osobowe, ciężarowe o nadwoziu osobowego o wartości rynkowej powyżej 200.000,00 PLN – trzy niezależne i różnorodne pod względem spełnianej funkcji urządzenia przeciwkradzieżowe w tym alarmowania oraz system lokalizacji pojazdów (np. GPS).
Odpowiedź 9

Odpowiedź została udzielona w odpowiedzi na pytanie 3.

Pytanie 10

Czy istnieje możliwość ograniczenia ubezpieczenia assistance do pojazdów osobowych i ciężarowych o d.m.c do 3,5 tony – okres eksploatacji pojazdu do 10 lat? Jeżeli odpowiedź będzie twierdzącą to proszę o przesłanie listy pojazdów zgłoszonych do w/w ryzyka.


Odpowiedź 10

Zamawiający dokonał modyfikacji § 3 pkt 4 umowy. Zakres ochrony ubezpieczeniowej został ujęty w odpowiedzi napytanie 6.

Pytanie 11

Proszę o dokładne sprecyzowanie, które pojazdy zgłoszone do ubezpieczenia miałyby mieć wykupione ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym („Zielona Karta”) – proszę o przesłanie wykazu zgłoszonych pojazdów.


Odpowiedź 11

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym mają posiadać pojazdy: Skoda Superb nr rej. SR50000, Skoda Fabia nr rej. SR72400 Skoda Octavia SR88300.

Pytanie 12

Czy może Pani wystąpić do dotychczasowego Ubezpieczyciela/Ubezpieczycieli


z wnioskiem o podanie informacji na temat przebiegów (szkodowości) ubezpieczenia za lata 2008-2009?

Odpowiedź 12

Zamawiający informuje, że nie posiada danych dotyczących Ubezpieczycieli za lata 2008 – 2009, ponieważ do 2010 roku każda jednostka ubezpieczała pojazdy we własnym zakresie.Pytanie 13

Czy może Pani podać ilość pojazdów ubezpieczonych w poszczególnych latach (2008, 2009, 2010, 2011) w podziale na ryzyka AC i OC?Odpowiedź 13

Zamawiający informuje, że nie posiada danych dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych za lata 2008 – 2009, natomiast ilość samochodów zgłoszonych do ubezpieczenia przez Urząd Miasta Rybnika w latach 2010 – 2011 wynosi odpowiednio: OC – 169, AC – 91.Pytanie 14

Proszę o podanie daty „stan na dzień” na załączniku (2011/107736) – szkodowość


z ubezpieczeń komunikacyjnych w latach 2010-2011.

Odpowiedź 14

Zamawiający informuje, że szkodowość z ubezpieczeń komunikacyjnych za lata 2010 – 2011 została podana według stanu na dzień 01.08.2011. Jednocześnie Zamawiający informuje, że od tego czasu nie było szkód komunikacyjnych.Pytanie 15

Proszę o uzupełnienie w wykazie pojazdów roku produkcji na pojazdów wykazanych w pozycji 78, 79. 80.Odpowiedź 15

Poz.78 – Bitteli SF60T3 - rok produkcji 2001

Poz.79 – Vibrofin PT 2600MB - rok produkcji 2010

Poz.80 – JPM SR 93776 - rok produkcji 2007Pytanie 16

Proszę o uzupełnienie ładowności dla pojazdów zarejestrowanych jako ciężarowe wykazane w pozycji 86, 87, 89, 90-94, 96, 97, 99-101, 103, 156.Odpowiedź 16

Zamawiający informuje, że ładowność niżej wymienionych samochodów wynosi:

Poz.86 – Opel SR62460 – 1100 kg

Poz.87 – Opel SR 71257 – 1100 kg

Poz.89 – Lublin SR 60513 – 1300 kg

Poz.90 – Lublin SR 09647 – 1300 kg

Poz.91 – Lublin SR 25113 – 1300 kg

Poz.92 – Lublin SR 29126 – 840 kg

Poz.93 – Lublin SR 38209 – 1300 kg

Poz.94 – Żuk SR 40863 – 800 kg

Poz.96 – Durso SR 46216 – 4000 kg

Poz.97 – Durso SR 53895 – 3030 kg

Poz.99 – KIA SR 45788 – 1100 kg

Poz.100 – Citroen SR 26561 – 560 kg

Poz.101 – Polonez SR 59886 – 730 kg

Poz.103 – MULTICAR SR 16043 – 1800 kg

Poz.156 – Żuk KAA 2165 –1000 kg

Pytanie 17

Proszę o informację czy dla pojazdów wykazanych w pozycji 78, 79, 83 ma być przeliczona składka za NNW – podano liczbę miejsc, ale zaciemniono komórki dla składki NNW.Odpowiedź 17

Zamawiający informuje, że dla pojazdów wykazanych w poz. 78,79, 83 nie ma być naliczonej składki NNW.Pytanie 18

Proszę o podanie marki przyczep wykazanych w pozycji 112, 114.Odpowiedź 18

Poz. 112 – Przyczepa Forchnit laweta KAF 984 N

Poz. 114 - Przyczepa wyrób własny ZZM KCR 2361

Pytanie 19

Proszę o wskazanie, czy któryś z pojazdów zakwalifikowany jako specjalny jest pojazdem wolnobieżnym. W pojazdach tych nie podano nr rejestracyjnych, o może sugerować, że są to pojazdy wolnobieżne, które nie podlegają rejestracji – dotyczy pozycji 51-65, 71-75, 78, 79, 81-83, 115-117.Odpowiedź 19

Zamawiający potwierdza, że samochody ujęte w pozycjach 51-65, 71-75, 78, 79, 81-83, 115-117 są pojazdami wolnobieżnymi.
Pytanie 20

Czy Zamawiający dopuszcza na korektę zapisu w §3 na „Dla samochodów Skoda Super nr rej. SR50000, Skoda Octavia nr rej. SR88300, Skoda Fabia nr rej. SR72400 obowiązuje również w zakresie pełnym na terytorium Rosji, Białorusi, Litwy, Ukrainy, Mołdawii z jednoczesnym wprowadzeniem udziału własnego w szkodach kradzieżowych w wysokości 15% sumy ubezpieczenia pojazdu.”?Odpowiedź 20

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie udziału własnego w szkodach kradzieżowych.Pytanie 21

Czy Zamawiający dopuszcza na korektę zapisu w §3 3c) na „zatopienia, pożaru, wybuchu oraz nagłego działania sił przyrody”?Odpowiedź 21

Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji zapisu §3 3c)Pytanie 22

Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie zapisu w §3 3e) „akcji protestacyjnych, strajków, zamieszek o ile pojazd nie był czynnie uczestniczącym w tych zdarzeniach”?Odpowiedź 22

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.Pytanie 23

Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie zapisu w §3 3i) „innych szkód losowych”?Odpowiedź 23

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.Pytanie 24

Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie zapisu w §3 3b) „w przypadku szkody określenie zakresu naprawy nastąpi w terminie maksimum 72 godzin od zgłoszenia, dotyczy to także oględzin dodatkowych. Ubezpieczający ma prawo dokonywania napraw powypadkowych w wybranych przez siebie warsztatach naprawczych/ASO. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie uwzględniając stawki roboczogodziny obowiązujące w tych warsztatach. Maksymalnymi stawkami są stawki roboczogodziny obowiązujące w ASO”Odpowiedź 24

Odpowiedź została udzielona w odpowiedzi na pytanie 1.Pytanie 25

Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie zapisu w §3 3d) „w przypadku szkody o znacznym rozmiarze (tzw. całkowitej) lub kradzieżowej, Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczającego przejmie pojazd i wypłaci odszkodowanie w wysokości wartości rynkowej pojazdu”?Odpowiedź 25

Odpowiedź została udzielona w odpowiedzi na pytanie 5.Pytanie 26

Czy Zamawiający dopuszcza na korektę zapisu w §3 3e) na “w przypadku przyjęcia w umowie ubezpieczenia wariantu serwisowego (z odstąpieniem od pomniejszania odszkodowania o kwotę odpowiadającą wartości zużycia eksploatacyjnego części zakwalifikowanych do wymiany) ustalenie rozmiaru szkody następuje po przedłożeniu oryginałów faktur dokumentujących naprawę pojazdu według uprzednio uzgodnionych z Ubezpieczycielem kosztów i sposobu naprawy pojazdu przez zakład dokonujący tej naprawy, w oparciu o:- normy czasowe producenta pojazdu ujęte w systemie Audatex, lub w przypadku braku danego pojazdu w tym systemie - w systemie Eurotax,

- średnią stawkę za 1 roboczogodzinę adekwatną dla warsztatu naprawczego, ceny części i materiałów producenta pojazdu ujęte w systemie Audatex, lub w przypadku braku danego pojazdu w tym systemie - w systemie Eurotax, nie więcej niż średnie ceny zalecane przez producenta pojazdu lub oficjalnego importera do stosowania przez ich sieć serwisową

- ceny części i materiałów producenta pojazdu ujęte w systemie Audatex, lub
w przypadku braku danego pojazdu w tym systemie - w systemie Eurotax, nie więcej niż średnie ceny zalecane przez producenta pojazdu lub oficjalnego importera do stosowania przez ich sieć serwisową”?


Odpowiedź 26

Odpowiedź została udzielona w odpowiedzi na pytanie 1.Pytanie 27

Czy Zamawiający dopuszcza na korektę zapisu w §3 3f) na „wypłata odszkodowania bez franszyz redukcyjnych, bez potrąceń z tytułu udziału własnego”?Odpowiedź 27

Zamawiający nie dopuszcza korekty zapisu.Pytanie 28

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „koszty zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu w ubezpieczeniu Assistance”?Odpowiedź 28

Koszty zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu na parkingu strzeżonym.Pytanie 29

Proszę o wskazanie, które pojazdy będą podlegały ubezpieczeniu Assistance. Ubezpieczyciel dopuszcza udzielenie ochrony w zakresie Assistance dla pojazdów osobowych, osobowo-ciężarowych lub ciężarowych o ładowności do 2,5 tony oraz przyczepy campingowe posiadających ubezpieczenie Autocasco.Odpowiedź 29

Odpowiedź została udzielona w odpowiedzi na pytanie 6.Pytanie 30

Czy Zamawiający dopuszcza na korektę zapisu w §3 4e) na „Ubezpieczyciel organizuje zakwaterowanie i pokrywa koszty zakwaterowania Ubezpieczonego oraz pasażerów pojazdu (w liczbie ograniczonej do liczby wpisanej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) w najbliższym hotelu średniej kategorii (dwu- lub trzygwiazdkowej) na okres naprawy pojazdu, jednak nie dłużej niż 3 doby hotelowe) lub Ubezpieczyciel organizuje przejazd i pokrywa (w formie dokonania zakupu i dostarczenia Ubezpieczonemu biletu kolejowego pierwszej klasy lub biletu autobusowego) koszty przejazdu Ubezpieczonego oraz pasażerów pojazdu ( w liczbie ograniczonej do liczby wpisanej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) do miejsca docelowego podróży lub miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub siedziby firmy Ubezpieczającego lub Korzystającego”?Odpowiedź 30

Odpowiedź została udzielona w odpowiedzi na pytanie 6.Pytanie 31

Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie zapisu w §3 4f) „dostawę części zamiennych poza granice RP”?Odpowiedź 31

Odpowiedź została udzielona w odpowiedzi na pytanie 6.Pytanie 32

Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie zapisu w §3 5) „Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca i udar mózgu”?Odpowiedź 32

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.Pytanie 33

Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie zapisu w §3 5 a) „zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów – do wysokości 25 % sumy ubezpieczenia”?Odpowiedź 33

Odpowiedź została udzielona w odpowiedzi na pytanie 2.Pytanie 34

Czy Zamawiający dopuszcza na korektę zapisu w §3 5 b) na „zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów – pod warunkiem, że zostały one poniesione nie później niż po dwóch latach od daty wypadku – do wysokości 20% sumy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż do kwoty 2.000,00zł; zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów nie może przekroczyć kwoty 200 zł na każdy ząb, z zastrzeżeniem, że łączna kwota świadczeń nie może być wyższa niż ustalona w umowie suma ubezpieczenia”?Odpowiedź 34

Odpowiedź została udzielona w odpowiedzi na pytanie 2.Pytanie 35

Czy Zamawiający dopuszcza na korektę zapisu w § 4 na ?  1. jedno urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą - dla samochodów
   o wartości rynkowej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia do 70.000 zł (brutto),

  2. dwa urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą - dla samochodów o wartości rynkowej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia powyżej 70.000 zł (brutto) do 200.000 zł (brutto),

  3. trzy urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą - dla samochodów o wartości rynkowej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia powyżej 200.000 zł (brutto),

  4. Samochody ciężarowe o ładowności do 2,5 tony, mikrobusy, motocykle
   i motorowery mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie określonym w § 7, o ile posiadają one co najmniej jedno urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą.

  5. Samochody ciężarowe o ładowności powyżej 2,5 tony, ciągniki siodłowe
   i autobusy o wartości rynkowej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia przekraczającej 100.000 zł (brutto) mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową, o której mowa w § 7, o ile posiadają co najmniej jedno urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą.

  6. Samochody specjalne o wartości rynkowej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia przekraczającej 200.000 zł (brutto) mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową, o której mowa w § 7, o ile posiadają co najmniej jedno urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą.

Odpowiedź 35

Odpowiedź została udzielona w odpowiedzi na pytanie 3.Pytanie 36

Czy Zamawiający dopuszcza na korektę zapisu w §6 6. na „W odniesieniu do pojazdów używanych, zawarcie umowy ubezpieczenia nie wymaga oględzin pojazdu, jeżeli zostaje zachowana ciągłość ubezpieczenia autocasco. W przypadku braku ubezpieczenia autocasco Ubezpieczyciel nie wymaga oględzin pojazdu, jeżeli Ubezpieczony zgłosi fakt nabycia pojazdu w terminie do 3 dni roboczych i wykona 6 zdjęć pojazdu w technice cyfrowej, które prześle do Ubezpieczyciela. Ubezpieczający przez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku”?


Odpowiedź 36

Zamawiający nie wyraża zgody na korektę zapisu.Pytanie 37

Czy Zamawiający dopuszcza na korektę zapisu w §6 8 na „Pojazdy zostaną przyjęte do ubezpieczenia na podstawie pisemnego zgłoszenia. Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje: właściciel pojazdu (dokładna nazwa i adres, REGON, PKD i NIP), posiadacz pojazdu (dokładna nazwa i adres, REGON. PKD i NIP), deklarowana suma ubezpieczenia (wraz z informacją czy zawiera podatek VAT i w jakiej części – cały, częściowy) rodzaj, marka i typu pojazdu oraz następujących indywidualnych cech pojazdu: numer podwozia (VIN) lub nr ramy; numer rejestracyjny; rok produkcji; data pierwszej rejestracji; pojemność skokowa silnika; w przypadku pojazdów ciężarowych – ładowność; liczba miejsc w pojeździe, rodzaj, marka i typu zamontowanych w pojeździe zabezpieczeń antykradzieżowych; ilość kompletów urządzeń służących do otwarcia i uruchomienia pojazdu z wyszczególnieniem czy są one oryginalne, czy też nie, wyposażenie dodatkowym pojazdu (rodzaj, marka, deklarowana suma ubezpieczenia).

Dokumentacja fotograficzna pojazdu. Należy wykonać dwa kolorowe zdjęcia pojazdu – przód i lewy bok po przekątnej oraz tył i prawy bok po przekątnej, obrazujące całość pojazdu. Na zdjęciach muszą być widoczne numery rejestracyjne a pojazd musi wypełniać cały kadr. Dodatkowo, należy wykonać zdjęcia:

a) numeru VIN lub numeru nadwozia albo podwozia wybitych na stałych elementach pojazdu,

b) zdjęcia kluczy (fabrycznych urządzeń służących do otwarcia pojazdu) wraz ze sterownikami do urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą, które Ubezpieczający posiada przy sobie w momencie zawierania umowy ubezpieczenia,

c) wnętrza pojazdu z deską rozdzielczą widoczną na pierwszym planie,

d) stan licznika kilometrów.

Przez aktualną rozumie się dokumentację zdjęciową pojazdu sporządzoną nie wcześniej niż na 3 dni przed zgłoszeniem, o którym mowa powyżej. Wymóg sporządzenia dokumentacji zdjęciowej nie dotyczy pojazdów fabrycznie nowych, obejmowanych ochroną w dniu nabycia oraz kontynuacji ubezpieczenia bez jednego dnia przerwy i przedstawienia przez Ubezpieczającego polisy autocasco zawartej w ostatnim roku na przedmiotowe pojazdy”?Odpowiedź 37

Zamawiający nie wyraża zgody na korektę zapisu.Pytanie 38

Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie zapisu w §7 1 „Za likwidację szkód indywidualnie dla każdego rodzaju ubezpieczeń oraz doubezpieczenia ze strony Ubezpieczyciela odpowiedzialny jest:

a) Pan/Pani …………………, tel. …………….…, faks ………………, e – mail………………… (za szkody …....................................)

b) Pan/Pani ……………………, tel. …………….…, faks ………………, e – mail………………… (za szkody ………………………...........)

c) Pan/Pani ………........……… tel. …………….…, faks ………………., e – mail…………………

(za szkody ………………………...........)

d) Pan/Pani ………………, tel. …………….…, faks ……………., e – mail……………………… (doubezpieczenia).

Odpowiedź 38

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.Pytanie 39

Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie klauzuli pokrycia kosztów użycia samochodu zastępczego o zbliżonej klasie do czasu naprawy uszkodzonego pojazdu osobowego (limit dzienny - do 10 dni, limit kwotowy do 150,00 zł za dzień użycia samochodu zastępczego). Klauzula nie pokrywa kosztów zakupu paliwa. Treść klauzuli dotyczy sytuacji gdy najszerszy zakres ochrony dla pojazdów określonych w § 3 punkt 4 niniejszej umowy nie pokrywa kosztów użycia samochodu zastępczego (dot.to samochodów : SKODA Super nr rej. SR 50000, Skoda Fabia nr rej. SR 72400, Skoda Octavia nr rej. SR 88300)?Odpowiedź 39.

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli.


Informuję również, że w związku z brakiem w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający przekazuje poprawiony załącznik nr 1. Składając ofertę w niniejszym postępowaniu proszę o wypełnienie poniższego wzoru.
Strona
Z ogólnej liczby stron
(pieczęć Wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK Nr 1 - Formularz Oferty
przetarg nieograniczony na:

Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, Assistance

i następstw nieszczęśliwych wypadków.
Wykonawca :

nazwa firmy : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

adres firmy : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kod, miejscowość, ulica
Numer telefonu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Numer Fax : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Nazwa Banku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numer konta bankowego : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,


za cenę brutto: ...................................... zł
Powyższa cena łączna obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


 1. Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,
 1. Składamy niniejsza ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum zarządzanego przez ...................................................................*)

(nazwa lidera)

 1. Oświadczamy, że:
 1. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
 1. zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń,
 1. przedmiot zamówienia wykonamy: sami / z udziałem podwykonawców*)
 1. następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:
L.p.

Nazwa części zamówienia
 1. akceptujemy przekazany wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ,

 2. akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego,

 3. jesteśmy /nie jesteśmy płatnikiem podatku VAT - nasz numer NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

 1. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

 1. Składając ofertę w niniejszym postępowaniu oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
  do wykonania zamówienia,

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 1. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do:

  1. podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

  2. pisemnego wskazania osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia,

  3. przekazania kserokopii ogólnych warunków ubezpieczenia, które będą miały zastosowanie w realizacji niniejszego zamówienia.

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................(podpis i pieczęć)

Data : ..........................................


*) niepotrzebne skreślić
Ponadto Zamawiający informuje, że do niniejszych odpowiedzi dołączony zostaje uaktualniony w zakresie przeciwkradzieżowym, załącznik nr 4 („Wykaz pojazdów podlegających ubezpieczeniu”).

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu proszę o wypełnienie uaktualnionego załącznika nr 4.Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających ze zmian i wyjaśnień SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 20.12.2011 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.12.2011 r. o godz. 11:00 w sali 109.


DDM: 2011/110434 Wz_Ryb_01 /


: docs -> 1110 -> DOC
docs -> Rzeczpospolita polska warszawa, września 2011 r
docs -> ZałĄcznik nr 23 ramowy program bloku specjalistycznego specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego dla połOŻnych
docs -> O zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw1
docs -> Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek I Położnych
docs -> Spis treśCI
docs -> Sprawozdanie komisji dla parlamentu europejskiego I rady
docs -> []
docs -> Szkolenie ogólne z programu Leader dla potencjalnych partnerów lgd
docs -> Komisja europejska bruksela, dnia [ ] r
DOC -> Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna