Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ustPobieranie 54,43 Kb.
Data02.12.2017
Rozmiar54,43 Kb.

ZESTAW 1

Pytanie 1

Dot. pkt. 16 swpppo, formularza oferty, projektu umowy par. 4 ust. 4

Prosimy o wykreślenie zapisu o zrzekaniu się prawa do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia.ODPOWIEDŹ:

ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA WYKREŚLENIE §4.UST.4

Pytanie 2

Dot. projektu umowy par. 3 ust. 2

Prosimy o wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godz. w dni robocze.ODPOWIEDŹ:

TAK, ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ.

Pytanie 3

Dot. projektu umowy par. 3 ust. 2

Ze względu na specyfikę obsługi sprzętu i konieczność przeprowadzenia specjalistycznych badań, przy pomocy specjalistycznych urządzeń diagnostycznych, naprawa jest możliwa jedynie w serwisie firmy wykonawcy. Dlatego w ramach standardu obsługi serwisowej oferujemy bezpłatny transport kurierem urządzenia do i z serwisu; dostarczamy również wypełnione listy przewozowe. W związku z tym wizyta serwisanta byłaby bezcelowa. Dlatego prosimy o wykreślenie tego wymagania.ODPOWIEDŹ:

ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA WYKREŚLENIE ZAPISU; JEDNOCZEŚNIE INFORMUJE, ŻE §3ust.2 ZMIENI BRZMIENIE Z GODNIE Z SUGESTIAMI.

Pytanie 4

Dot. projektu umowy par. 3 ust. 2

Prosimy o liczenie terminu naprawy w dni robocze i o wydłużenie do 5 dni roboczych.ODPOWIEDŹ:

TAK, ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ

Pytanie 5

Dot. projektu umowy par. 3 ust. 3

Prosimy o liczenie terminu naprawy w dni robocze i o wydłużenie do 12 dni roboczych.ODPOWIEDŹ:

TAK, ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ

Dot. projektu umowy par. 3 ust. 4

Pytanie 6

Prosimy o zmianę zapisu na „Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu lub jego podzespołu na nowy w przypadku wystąpienia w okresie trwania gwarancji trzech istotnych napraw gwarancyjnych. Wymiana gwarancyjna sprzętu lub jego podzespołu nastąpi w czasie nie dłuższym niż 14 dni od daty przyjęcia reklamacji, (…)”ODPOWIEDŹ:

ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZMIANĘ ZAPISU
Pytanie 7

Dot. projektu umowy par. 3 ust. 5

Prosimy o wydłużenie terminu dostarczenia sprzętu zamiennego do 3 dni roboczych.

ODPOWIEDŹ:

TAK, ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ

Pytanie 8

Dot. projektu umowy par. 3 ust. 6

Prosimy o wykreślenie zapisu, że w przypadku zlecenia naprawy osobie trzeciej Sprzedawca będzie za nią odpowiedzialny, gdyż odpowiedzialność za wykonanie naprawy musi ponosić podmiot jej dokonujący. Prosimy o dokonanie modyfikacji zapisu poprzez wykreślenie słów „i ryzyko”.

Jednocześnie prosimy o dodanie, że Zamawiający w powyższym przypadku zleci naprawę osobie trzeciej posiadającej autoryzację producenta danego sprzętu, gdyż urządzenia będące przedmiotem zamówienia to wysoce specjalistyczny sprzęt medyczny podporządkowany wymogom szeregu aktów prawnych krajowych i unijnych (ustawa o wyrobach medycznych, MDD 93/42 EEC). Każdorazowa naprawa urządzenia, musi, ze względu na odpowiedzialność producenta wobec użytkownika i pacjenta (odpowiedzialność za produkt niebezpieczny art 4491-11 KC), doprowadzić do przywrócenia stanu urządzenia zgodnego z deklaracją zgodności. Tak więc Wykonawca nie może odpowiadać za działania serwisów nieautoryzowanych ani kontynuować w tym przypadku gwarancji.

ODPOWIEDŹ:

ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY

Pytanie 9

Dot. projektu umowy par. 3 ust. 12

Ze względu na inny sposób liczenia kosztów naprawy prosimy o dopuszczenie zapisu:

„W przypadku naprawy w okresie serwisu Sprzedawca powiadomi o jej całkowitej cenie Kupującego przedstawiając ofertę na ta naprawę. Sprzedawca dokona naprawy używając oryginalnych części. Jeśli Kupujący wyrazi wolę dokonania naprawy Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu takiego zlecenia dokona naprawy.”

ODPOWIEDŹ:

ZGODNIE Z §3 ust.12

Pytanie 10

Dot. projektu umowy par. 5 ust. 3

Prosimy o dodanie, że w przypadku dostarczenia sprzętu zamiennego Zamawiający nie naliczy kar umownych za niedotrzymanie terminów naprawy.ODPOWIEDŹ:

TAK, ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ I WPROWADZI ZMIANY

Pytanie 11

Dot. formularza nr 3 pkt. 2, projekt umowy par. 1 ust. 4

Prosimy o możliwość zaoferowania elementów wyposażenia (np. wyposażenie wózka), które nie jest wyrobem medycznym (VAT 23%) i nie posiada osobnych dokumentów dopuszczających i o wyrażenie zgody na modyfikację formularza cenowego (rozbicie pozycji z różnym VATem).ODPOWIEDŹ:

ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY

Pytanie 12 Dot. zadania I


Kamera laparoskopowa

Pytanie AD. 7. i 8.

czy Zamawiający dopuści zestaw 4K( obsługiwane rozdzielczości 4096x2160 oraz 3840x2160) i zrezygnuje z zapisu pkt 8 . o rozbudowie do 3D . przy założeniu spełniania wszystkich innych zapisów siwz do kamery laparoskopowej?

ODPOWIEDŹ:

TAK, ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ

Manipulator maciczny

Ad.. Prosimy o dopuszczenie zestawu zawierającego :

- wymienne końcówki kopułki szyjki macicy dopasowujące manipulator do rozmiaru części pochwowej szyjki macicy, - wymienne końcówki dopasowujące manipulator do różnych głębokości macicy, - końcówki robocze do manipulatora z kanałem do chromotubacji umożliwiające podanie kontrastu? (razem 6 różnych końcówek w zestawie)
ODPOWIEDŹ:

TAK, ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ

Pompa histeroskopowa

Prosimy o dopuszczenie:
Pompa rolkowa, z zastosowaniem w histeroskopii o przepływie do 0,5l/min.

Dren wielorazowy z połączeniem do dwóch worków

Możliwość ustawienia ciśnienia od 35mmHg do 150mmHg

Ciśnienie mierzone w granicach 0-750mmHg

Możliwość ustawienia przepływu w zakresie min. 0,03-0,5l/min.

Waga urządzenia do 6,5kg

Ekran dotykowy do sterownia pompy : łatwy w obsłudze

Funkcja rozpoznania średnicy narzędzia celem dostosowania przepływu medium

Funkcja ostrzegania przed koñczeniem się medium płuczącego celem wymiany zbiornika podającego

Funkcja ostrzegania przed nadmiernym cśnieniem oraz perforacją – alarm wizualny i akustyczny
Klasa bezpieczeñstwa: BF, IP41, IP21

ODPOWIEDŹ:

TAK, ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ
Pytanie 13 Dot. zadania II
Kamera laparoskopowa Full HD

Ad.1. Prosimy o możliwość zaoferowania w pkt. 1 osobnego archiwizatora zdjęć i filmów HD z opcją archiwizacji na pamięci z przyłączem USB, dysku twardym min. 300GB i dysku sieciowym (serwer) wraz z dodatkowymi wyjściami sygnału do przesyłu danych w łańcuchu wizyjnym (wyjście DVI, HD-SDI).ODPOWIEDŹ:

TAK, ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ

Ad.1. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania w pkt. 1 sterownika kamery z możliwością archiwizacji obrazów bezpośrednio na pamięci przenośnej (typu USB) i w pamięci sterownika. ( do zapisu video osobny archiwizator w zestawie)ODPOWIEDŹ:

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE

Ad. 5 Prosimy o dopuszczenie (w pkt. 4(III) i 5 (IV) głowicy kamery z możliwością dowolnego zaprogramowania trzech jednostopniowych przycisków menu, z dodatkowo możliwością płynnej regulacji ostrości poprzez inne przyciski i trójstopniowej regulacji zoomu cyfrowego przy dodatkowym dwukrotnym zoomie optycznym.

Dodatkowo dla każdego operatora można zapisać indywidualne profile z innymi funkcjami przypisanymi do przycisków na głowicy.

ODPOWIEDŹ:

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI TAKIE ROZWIĄZANIE

Ad.6. Czy Zamawiający wymaga aby nie tylko optyka, ale również głowica kamery była autoklawowalna ?ODPOWIEDŹ:

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA

Ad.10. Czy Zamawiający dopuści sterownik kamery wyposażony w dwa wyjcicia USB , oraz rejestrator medyczny wyposażony w dwa wyjścia USB,zapewniające przyłączenie pamięci typu PenDrive, oraz zewnętrznej klawiatury ( z touch padem wbudowanym zastepujacym myszke), z czego jedno gniazdo jest umieszczone na panelu przednim sterowanika, jedno na panelu przednim rejestratora ?

Zestaw laparoskopowy posiada min. 4 wyjścia USB- z czego 2 wyjścia w sterowniku kamery, dwa wyjścia w osobnym rejestratorze medycznym.

ODPOWIEDŹ:

TAK, ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ I DOPUŚCI STEROWNIK

Ad.11.


Czy Zamawiający dopuści możliwość zapisu zdjeć i sekwencji video w pamięci Pen Drive bezpośrednio podłączonej do rejestratora medycznego lub bezpośrednio na dysku wewnętrznym rejestratora ?

Zapis zdjęć dostępny w sterowniku kamery i w rejestratorze medycznym ( na dysku wewnętrznym i pamięci zew. typu PenDrive)

Zapis video dostępny w rejestratorze medycznym ( na dysku wewnętrznym i pamięci zew. typu PenDrive)

ODPOWIEDŹ:

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Ad 12 i 13

Czy Zamawiający dopuści sterownik kamery wyposażony w gniazdo do bezpośredniego podłączenia źródła światła , zamiast insuflatora , w celu komunikacji miedzy rejestratorem obrazu a przesłona w źródle światła , co daje efekt automatycznego dostosowania doświetlenia , na zasadzie pracy przesłony jak ‘źrenicy oka’ .

Proponowana funkcja :

Automatyczne sterowanie intensywnością oświetlenia w źródle światła (przez kabel komunikacyjny) celem automatycznego dostosowania parametrów obrazu oraz efektywnego i ekonomicznego użycia przewodników obrazu i światła, jest niesamowicie uzyteczna, żwłaszcza przy w pełni zautomatyzowanym insuflatorze , gdzie nie ma potrzeby dodatkowego sterowania funkcjami insuflatora.

Proponujemy taką unikatową funkcje zamiast podanej w pkt.12i 13.ODPOWIEDŹ:

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE LUB LEPSZE

Ad. 14


Czy Zamawiający dopuści Menu kamery wyświetlane na ekranie monitora w jezyku polskim , w postaci tekstowej informacji o aktualnym statusie przypisanej funkcji, ustawieniach użytkownika, konfiguracji systemu itp. ?

ODPOWIEDŹ:

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA

Ad.15


Czy Zamawiający dopuści możliwość wyświetlania wybranych informacji dot pacjnta, daty i godziny podłączonego sprzętu( typ /model endoskopu) zamiast wybranych funkcji ?

Wszystkie istotne funkcje wyświetlane są w sposób na panelach przednich poszczególnych urządzeń.ODPOWIEDŹ:

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA

Wózek aparaturowy

Ad 5 Czy Zamawiający zrezygnuje z uchwytu bocznego , przy wózku centralnym, z uwagi na fakt, że w zamówieniu jest jeden monitor, i uchwyt centralny jest wystarczający do zamontowania monitoraODPOWIEDŹ:

TAK, ZAMAWIAJĄCY ZREZYGNUJE Z UCHWYTU BOCZNEGO

Optyka

Ad.1


Czy Zamawiający dopuści optykę laparoskopowa HD 30 stopni, śr. 10mm o spłaszczonych soczewkach i długości roboczej 31 cm?

ODPOWIEDŹ:

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Insuflator

Ad. Czy Zamawiający wymaga aby insuflator stale wskazywał dokładną wartość zadaną ciśnienia CO2 na wyświetlaczu numerycznym?.ODPOWIEDŹ:

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Ad.2.Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji prędkosci przepływu CO2- 1-45L/ min?ODPOWIEDŹ:

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Ad.3 .Czy Zamawiający dopuści insuflator wysokoprzepływowy z regulacja ciśnienia gazu w zakresie 3- 25 mmHg, przy możliwości przepływu gazu aż 45l/min (parametr wyższy niż określony w siwz)?ODPOWIEDŹ:

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Ad.4.i 5


Czy Zamawiający dopuści insuflator z gniazdem do podłączenie komunikacji z diatermia w celu automatycznego oddymiania pola operacyjnego przy koagulacji , zamiast gniazda podłączenia do sterownika kamery?

Insuflator ma opcje automatycznej desuflacji i w przypadku przekroczenia zadanych parametrów ciśnienia ona sama się aktywuje, insuflator dąży do utrzymania zadanego ciśnienia i sam reguluje i dobiera wartości przepływu aby utrzymać odmę, nie ma potrzeby zmieniania ustawień podczas operacji.

Parametry insuflatora widoczne są na panelu przednim insuflatora. Sterowanie wartościami pracy może odbywać się z pola sterylnego w warunkach zintegrowanej sali operacyjnej, a parametry pokazywane są na ekranie sterującym w polu dostępnym dla chirurga i instrumentariuszki.

Insuflator umieszczony jest na najwyższej półce wózka medycznego , tuż pod monitorem, nie ma potrzeby wyświetlania parametrów na monitorze, skoro są dostępne w polu widzenia chirurga i instrumentariuszki , a poza tym insuflator jest zautomatyzowany i sam utrzymuje odmę i zadane ciśnienie.

Przy tak wyspecjalizowanym, zautomatyzowanym insuflatorze , prosimy o zrezygnowanie z pkt 5, oraz możliwości sterowania poprzez przyciski na głowicy kamery. ( pkt4)

ODPOWIEDŹ:

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA TAKIE ROZWIĄZANIE

Pompa laparoskopowa

Ad.4


Czy Zamawiający dopuści max wydajność płukania 400mmHg , przy regulacji płukania poprzez instrument płucząco –ssący?

ODPOWIEDŹ:

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Ad.5


Czy Zamawiający dopuści max przepływ płukania 1,8 litra (parametr wyższy niż podany w siwz) przy regulacji przepływu poprzez instrument płucząco-ssący ?

ODPOWIEDŹ:

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Ad.6


Czy Zamawiający zrezygnuje z określenia regulacji ciśnienia odsysania , z uwagi brak określenia tej wartości przez producenta pompy,

ODPOWIEDŹ:

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

Ad.7 . czy Zamawiający zrezygnuje z funkcji wyświetlania podanych parametrów na panelu przednim i monitorze roboczym, ze względu na znikoma użyteczność podanych funkcji, zwłaszcza kiedy zaproponowany zestaw płucząco-ssący obsługuje się przez intuicyjną regulację podanych wartości przez instrument płucząco-ssący będący w ręku chirurga. ?ODPOWIEDŹ:

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE,

Ad 8 . czy Zamawiający dopuści pompę , gdzie wydajność płukania oraz ciśnienie płukania regulowane jest przez instrument płucząco- ssący , z założeniem że max. przepływ płukania to 1,8 litra, a ciśnienie max płukania to 400 mmHg?ODPOWIEDŹ:

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Ad.11.


Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z pojemnikiem do odsysania 3L i zestawem drenów, tak aby podłączyć bezpiecznie wszystkie elementy zestawu( system drenów do odsysania i dren do płukania w zestawie) ?

ODPOWIEDŹ:

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Narzędzia laparoskopowe

Ad.9. czy Zamawiający dopuści wkład narzędziowy 5,0 mm 33 cm typu MNHES z zębami 3x4 zęby, zamiast wkładu MANHES typu cobra , który najczęściej ma 1x2 zęby, lub 2x4 zęby, natomiast kształt i funkcjonalność pozostają takie same?ODPOWIEDŹ:

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA TAKIE ROZWIĄZANIE

Ad.17. czy Zamawiający dopuści redukcję 13/11mm na 5,5 mm?ODPOWIEDŹ:

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna