Odpowiedź 1: Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie 2Pobieranie 100,21 Kb.
Data09.03.2018
Rozmiar100,21 Kb.


PO VII WB 261.1.2017


Wykonawcy

(wszyscy)

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi “Grupowe ubezpieczenie pracowników wybranych Prokuratur Regionu Lubelskiego oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: nr 20355 - 2017 z dnia 2017-02-06

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. – dalej zwanej Ustawą) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, (dalej zwanej SIWZ), w postępowaniu prowadzonym


w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Grupowe ubezpieczenie pracowników wybranych Prokuratur Regionu Lubelskiego oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci.
Pytanie 1:

Załącznik nr 5 do SIWZ, Dział I.5 – Uprzejma prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że

wskazani w punkcie, dotychczas ubezpieczeni partnerzy życiowi będą mogli przystępować bez

karencji na zasadach określonych w punkcie I.4 (tj. od daty początku ochrony ubezpieczeniowej).


Odpowiedź 1:

Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 2:

Załącznik nr 5 do SIWZ, Dział I.5, I.8 i inne – Uprzejma prośba do Zamawiającego o potwierdzenie,

w przypadkach, gdzie opisane w poszczególnych punktach prawa uzyskują osoby, które były objęte

ubezpieczeniem w ramach poprzedniego ubezpieczenia funkcjonującego u Zamawiającego,

warunkiem dodatkowym do uzyskania tych praw będzie zachowanie ciągłości pomiędzy poprzednią

umową ubezpieczenia a umową ubezpieczenia zawartą na podstawie niniejszego przetargu.


Odpowiedź 2:

Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 3:

Załącznik nr 5 do SIWZ, Dział I.26 – Wykonawca prosi o informację czy wysokości świadczeń

podane w tabeli z zakresem ubezpieczenia są wartościami skumulowanymi?
Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, iż wysokości świadczeń podane w tabeli w Dziale I.26 są wartościami skumulowanymi.
Pytanie 4:

Załącznik nr 5 do SIWZ, Dział I.28.2 – Uprzejma prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, iż w

ramach wskazanego punktu Zamawiający w szczególności zaakceptuje rozwiązanie w postaci karty

bezgotówkowej, która będzie służyć tylko i wyłącznie do realizacji w aptece poprzez bezgotówkowy

odbiór produktów aptecznych o łącznej kwocie wskazanej w SIWZ (przy zachowaniu innych

zastrzeżeń określonych w punkcie)?
Odpowiedź 4:

Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 5:

Załącznik nr 5 do SIWZ, Dział I.28.6 – czy Zamawiający byłby skłonny przyjąć, jako równoważną,

następującą definicję Wykonawcy?:nowotwór złośliwy - cho­roba objawiająca się obecnością złośliwego guza (tzn. takiego, który nie jest

otoczony torebką i charaktery­zuje się zdolnością do naciekania tkanek i do tworze­nia odległych

przerzutów). Pod pojęciem nowotworu złośliwego określa się również białaczkę oraz złośliwe

schorzenia układu limfatycznego, takie jak ziarnica złośliwa (choroba Hodgkina) i chłoniaki

nieziarnicze.Rozpoznanie nowotworu złośliwego musi być zwe­ryfikowane badaniem histopatologicznym. Z zakresu

ubezpieczenia zostają wyłączone: a) wszystkie nowotwory skóry poza czerniakiem zło­śliwym, b)

wszystkie guzy, gdzie po badaniu histopatologicz­nym stwierdzono stan przednowotworowy lub

przedinwazyjny, c) nowotwory wykazujące zmiany typu carcinoma in situ, d) choroba Hodgkina w

pierwszym stadium, e) nowotwory będące objawem choroby AIDS lub zakażenia wirusem HIV;
Odpowiedź 5:

Zamawiający uznaje powyższą definicję za równoważną z definicją podaną w SIWZ.
Pytanie 6:

Załącznik nr 5 do SIWZ, Dział I.28.12 – Uprzejma prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, iż

zapis „Wypłata następuje jeden raz za pierwszy przypadek zachorowania na daną ciężką chorobę w

100% sumy ubezpieczenia za to świadczenie” oznacza, iż po wypłaceniu świadczenia z tytułu

wystąpienia danej jednostki chorobowej, odpowiedzialność Wykonawcy wobec tej jednostki wygasa.


Odpowiedź 6:

Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 7:

Załącznik nr 5 do SIWZ, Dział I.28.25 – czy Zamawiający byłby skłonny przyjąć, jako równoważną,

następującą definicję Wykonawcy?:Udar - nagłe ogniskowe lub uogólnione zaburzenie czynności mózgu, prowadzące do trwałych

ubytków neurologicznych, wywołane wyłącznie przyczynami naczyniowymi rozumianymi jako

zamknięcie światła lub przerwanie ciągłości ściany naczynia mózgowego, za wyjątkiem przyczyn

naczyniowych spowodowanych chorobą mózgu lub wywołanych czynnikami urazowymi. W przypadku

zdarzeń innych niż  smierć ubezpieczonego w wyniku udaru, konieczne jest przedstawienie dowodów

na utrwalone ubytki neuro­logiczne;
Odpowiedź 7:

Zamawiający nie uznaje powyższej definicji udaru mózgu za równoważną z definicją podaną w SIWZ.
Pytanie 8:

Załącznik nr 5 do SIWZ, Dział I.28.29  – Czy Zamawiający zgodzi się na zastosowanie definicji

zawału serca obowiązujących w owu Wykonawcy:

1) dla ryzyka leczenia szpitalnego:zawał serca - wyłącznie taki, który powoduje wzrost lub spadek podwyższonego stężenia

biomarkerów sercowych, z zastrzeżeniem, że przynajmniej w jednym pomiarze to stężenie musi

przekraczać górną granicę normy oraz obecność co najmniej dwóch z następujących wykładników

niedokrwienia mięśnia sercowego:

 1. objawy kliniczne niedokrwienia (m.in. ból w klatce piersiowej),

 2. zmiany w zapisie elektrokardiograficznym (EKG) typowe dla nowo powstałego niedokrwienia,

 3. nowe odcinkowe zaburzenia kurczliwości w badaniach obrazowych.

2) dla ryzyka wystąpienia u ubezpieczonego poważnego zachorowania oraz trwałego uszczerbku na

zdrowiu spowodowanego zawałem serca lub udarem mózgu:
tylko taki zawał serca, który powoduje:


   1. wzrost lub spadek podwyższonego stężenia biomarkerów sercowych, z zastrzeżeniem, że przynajmniej w jednym pomiarze to stężenie musi przekraczać górną granicę normy oraz obecność co najmniej dwóch z następujących wykładników niedokrwienia mięśnia sercowego:

  • objawy kliniczne niedokrwienia (m.in. ból w klatce piersiowej),

  • zmiany w zapisie elektrokardiograficznym (EKG) typowe dla nowo powstałego niedokrwienia,

  • nowe odcinkowe zaburzenia kurczliwości w badaniach obrazowych

lub

   1. zwiększenie stężenia biomarkerów sercowych do wartości przekraczającej trzykrotnie górną granicę normy, przy prawidłowym ich poziomie wyjściowym w przypadku zabiegu przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI),

lub

   1. zwiększenie stężenia biomarkerów sercowych – w przypadku pomostowania tętnic wieńcowych (CABG) – do wartości przekraczającej pięciokrotnie górną granicę normy, przy prawidłowym ich poziomie wyjściowym oraz pojawienie się jednego z następujących objawów:

  • nowych patologicznych załamków Q lub nowego bloku lewej odnogi pęczka Hisa,

  • udokumentowanej angiograficznie niedrożności pomostu wieńcowego lub nowej niedrożności natywnej tętnicy wieńcowej,

  • udokumentowanej badaniem obrazowym nowej martwicy mięśnia sercowego;

3) dla ryzyka zgonu ubezpieczonego w wyniku zawału lub udaru mózgu:zawał serca – martwicę części mięśnia sercowego spowodowaną nagłym zmniejszeniem dopływu krwi do tej części mięśnia sercowego.
Odpowiedź 8:

Zamawiający uznaje powyższą definicję zawału serca za równoważną z definicją podaną w SIWZ.
Pytanie 9:

Załącznik nr 5 do SIWZ, Dział II.16  – W związku z tym, że wskazany w OWU Wykonawcy zakres

chorób w ryzyku wystąpienia u dziecka ubezpieczonego poważnego zachorowania pod względem ich

ciężkości i częstości występowania jest bardzo różny, czy Zamawiający dopuszcza aby kwotę

wskazaną w ww. klauzuli, traktować jako sumę ubezpieczenia, od której wyliczane będą zróżnicowane

wysokości świadczeń w zależności od rodzaju ciężkiej choroby?
Odpowiedź 9:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

.

Pytanie 10:Załącznik nr 4 Istotne postanowienia umowy § 3 ust. 2 W nawiązaniu do zapisu oraz w związku z

tym, iż podpisanie umowy generalnej stanowi potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia czy

Zamawiają zgodzi się aby polisy wystawione i przekazane zostały w pierwszym miesiącu

obowiązywania odpowiedzialności. Wówczas wystawione polisy staną się integralna częścią

obowiązujące umowy.
Odpowiedź 10:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pytanie 11:

Załącznik nr 5 część I pkt 16 W związku z rekomendowaniem przez Zamawiającego obsługi w

elektronicznym systemie informatycznym, czy Zamawiający dopuszcza aby certyfikaty potwierdzające

ubezpieczenie pracownika były dostępne oraz drukowane za pośrednictwem wyżej wskazanego

systemu przez osoby obsługujące ubezpieczenie w zakładzie pracy.


Odpowiedź 11:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Wynika to z zapisów SIWZ w Załączniku nr 5 część I pkt.17.
Pytanie 12:

Załącznik nr 5 część I pkt 25 W związku z rekomendowaniem przez Zamawiającego obsługi w

elektronicznym systemie informatycznym, czy zatem Zamawiający zgodzi się aby informacja o

zmianie dotyczącej pracowników objętych umową ubezpieczenia przekazywane były za pomocą

systemu informatycznego przez osoby wskazane do obsługi ubezpieczenia u Zamawiającego.


Odpowiedź 12:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 13:

Załącznik nr 4 Istotne postanowienia umowy § 5 Jednostki, w imieniu których zawarta jest umowa

zobowiązane są do:

 • dostarczenia listy osób ubezpieczonych nie później niż na 7 dni przed początkiem okresu ubezpieczenia

 • dostarczenia deklaracji osób przystępujących do ubezpieczenia nie później niż 7 dni od początku okresu ubezpieczenia


Pytanie: W związku z rekomendowaniem przez Zamawiającego obsługi w elektronicznym systemie

informatycznym czy Zamawiający zgodzi się aby lista osób ubezpieczonych, osób przystępujących

oraz deklaracje przystąpienia rejestrowane byłyby w systemie informatycznym przez osoby

wyznaczone do obsługi ubezpieczenia w zakładzie pracy i za jego pośrednictwem  przekazywane

Wykonawcy.
Odpowiedź 13:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pytanie 14:

Załącznik nr 5 pkt 12 (…)Nieopłacenie składki przez jednostkę w imieniu których działa Zamawiający

w całości lub w części w terminie, nie powoduje ustania odpowiedzialności Wykonawcy. Wykonawca

w takim przypadku wzywa Zamawiającego do uzupełnienia zaległości, wskazując, co najmniej 14

dniowy dodatkowy termin zapłaty składki. Wysokość miesięcznej składki będzie iloczynem aktualnej

liczby ubezpieczonych oraz miesięcznej składki zaoferowanej przez Wykonawcę.
Pytanie: czy Zamawiający potwierdza, iż nieopłacenie przez jednostkę, w imieniu której zawarta jest

umowa, składki w całości lub w części w terminie nie powoduje rozwiązania umowy ubezpieczenia ani

zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej pod warunkiem, że składka za ubezpieczenie

grupowe zostanie przekazana do końca miesiąca za który jest należna.  W przypadku braku składki

do końca miesiąca, odpowiedzialność na polisie zostaje zawieszona, a Wykonawca w takim

przypadku wzywa Zamawiającego do uzupełnienia zaległości wskazując co najmniej 14-dniowy

dodatkowy termin zapłaty składki. Po uregulowaniu zaległej składki ochrona zostaje wznowiona i

ubezpieczyciel wypłaca świadczenia za okres zawieszenia.

Powyższy zapis zgodny jest z zapisami § 4 ust. 4 umowy.
Odpowiedź 14:

Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 15:

Zamawiający wskazuje, iż polisy będą wystawiane na każdego Zamawiającego oraz podległe mu

jednostki organizacyjne. Wykonawca zwraca uwagę, iż taki zapis w związku z zapisami w SIWZ,

prowadzi do powstania wielu polis co jednocześnie wiąże się z tym, że powstanie tyle samo

rachunków bankowych. Każda polisa ma swój odpowiedni rachunek bankowy, na który Zamawiający

będzie przekazywał m-czne składki.


Odpowiedź 15:

Zamawiający dopuszcza, aby polisy były wystawione na Prokuraturę Okręgową w Lublinie

(wraz z podległymi Prokuraturami Rejonowymi) oraz na Prokuraturę Regionalną w Lublinie.
Pytanie 16:

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy broker posiada aktualne

pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich podmiotów objętych postępowaniem przetargowym.
Odpowiedź 16:

Zamawiający, informuję, że broker posiada aktualne pełnomocnictwa do reprezentowania

wszystkich podmiotów objętych postępowaniem przetargowym.
Pytanie 17:

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, czy Zamawiający - Prokuratura Okręgowa w

Lublinie jest upoważniony do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu

pozostałych wymienionych Zamawiających na podstawie art. 16 PZP, a jeśli nie, to jaka jest podstawa

działania Zamawiającego w imieniu pozostałych Zamawiających Prokuratury Regionalnej w Lublinie

oraz Prokuratur Rejonowych.


Odpowiedź 17:

Zamawiający potwierdza, że jest upoważniony do przeprowadzenia postępowania i udzielenia

zamówienia w imieniu pozostałych Zamawiających.
Pytanie 18:

Wykonawca zwraca się z prośba o przedstawienie wszystkich Prokuratur Rejonowych podlegających

Prokuraturze Okręgowej w Lublinie.
Odpowiedź 18:

Zamawiający informuję, że jednostki podlegające Prokuraturze Okręgowej w Lublinie to:


 1. Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej

 2. Prokuratura Rejonowa w Chełmie

 3. Prokuratura Rejonowa w Kraśniku

 4. Prokuratura Rejonowa w Lubartowie

 5. Prokuratura Rejonowa Lublin-Południe

 6. Prokuratura Rejonowa Lublin-Północ

 7. Prokuratura Rejonowa w Lublinie

 8. Prokuratura Rejonowa w Łukowie

 9. Prokuratura Rejonowa w Opolu Lubelskim

 10. Prokuratura Rejonowa w Parczewie

 11. Prokuratura Rejonowa w Puławach

 12. Prokuratura Rejonowa w Radzyniu Podlaskim

 13. Prokuratura Rejonowa w Rykach

 14. Prokuratura Rejonowa w Świdniku

 15. Prokuratura Rejonowa we WłodawiePytanie 19:

Załącznik nr 1 do SIWZ, Cz. II, klauzule dodatkowe, pkt 6 - W związku z zapisem Wykonawca

informuje, iż zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z

2003 r. Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) czynności polegające na pozyskaniu klienta stanowią

czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego. W związku z tym, iż "przygotowanie deklaracji i

przekazanie ich Wykonawcy" jest czynnością mającą na celu pozyskiwanie klientów i mieści się w

granicach pośrednictwa, Wykonawca prosi o potwierdzenie, że osoba, której powierzone zostaną

powyższe czynności, spełniają warunki określone w Ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym. W

przypadku niespełnienia warunków Ustawy Wykonawca nie będzie miał podstaw prawnych do wypłaty

wynagrodzenia.

Jednocześnie Wykonawca informuje, że wynagrodzenie za czynności przygotowawcze, o których

mowa powyżej mają oczywisty wpływ na kalkulację ceny oferty i powoduje wzrost składki.


Odpowiedź 19:

Zamawiający informuję, iż klauzula wymieniona w części II, w pkt 6 jest klauzulą fakultatywną i jeżeli budzi ona wątpliwości Wykonawcy, a szczególności, jeżeli jej akceptacja wpłynie na wzrost składki ubezpieczeniowej, to proszę jej nie akceptować.
Pytanie 20:

SIWZ, pkt 3.4 oraz Załącznik nr 4 §13 ust 2 i 3 Wykonawca informuje, iż ze względu na

odmiejscowienie nie rekomenduje wskazywania osoby z imienia i nazwiska ponieważ wskazanie

konkretnej osoby w procesie likwidacji świadczeń może spowodować wydłużenie czasu realizacji

roszczenia.

Zgodnie z zasadami obowiązującymi u Wykonawcy, likwidacja następuje na terenie całej Polski, dzięki

czemu czas obsługi roszczeń są skracane do minimum. Ponadto, Wykonawca gwarantuje kontakt z

infolinią – jest to wykwalifikowana jednostka zapewniająca pełną ciągłość w obsłudze pytań, daje

możliwość uzyskania informacji o danym roszczeniu w ciągu całej doby.


Odpowiedź 20:

Odp. Zamawiający informuje, iż nie wymaga w Załączniku nr 4 §13 ust. 2 i 3 podania danych kontaktowych każdej osoby, która będzie zajmowała się u Wykonawcy realizacją zamówienia w zakresie likwidacji szkód. Chodzi przede wszystkich o dane osoby, która będzie miała dostęp do systemu obsługi szkód i świadczeń funkcjonującego u Wykonawcy i będzie mogła udzielić wyjaśnień ubezpieczonemu lub zainterweniować w przypadku problemów z uzyskaniem świadczenia lub w przypadku, gdy proces likwidacji danej szkody będzie się bardzo przedłużał.
Pytanie 21:

Czy Zamawiający zgodzi się aby odmiennie od zapisów z Załącznika nr 4 §3 pkt 2 Wykonawca zobowiązany był do wystawienia polis ubezpieczenia nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania poprawnie wypełnionego kompletu wymaganych dokumentów?


Odpowiedź 21:

Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił i przekazał Zamawiającemu polisy do końca pierwszego miesiąca obowiązywania odpowiedzialności tj. do 30.04.2017r.
Pytanie 22:

Czy Zamawiający zgodzi się aby w Załączniku nr 4 §4 pkt 2 zmienić zapis na poniższy:

„Składka będzie płacona miesięcznie przelewem przez poszczególne Prokuratury za ubezpieczonych pracowników (osobny przelew na każdą z wystawionych polis), na numer konta bankowego wskazanego przez Wykonawcę.”

Pytania do Załącznik nr 5 – Program Ubezpieczenia – Część I


Odpowiedź 22:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pytanie 23:

Czy Zamawiający zgodzi się aby w Załączniku nr 5 Część I pkt 3 dodać poniższy zapis:

„Z zastrzeżeniem że Członek Rodziny Pracownika nie będzie ubezpieczony w wyższym pakiecie (tj. o szerszym zakresie, wyższych sumach ubezpieczenia) niż Pracownik.”
Odpowiedź 23:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pytanie 24:

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z Załącznika nr 5, Część I pkt 17,

„- prowadzenie korespondencji w zakresie składanych świadczeń ubezpieczeniowych, w szczególności przesyłanie skanów wypełnionych druków/formularzy, dokumentacji medycznej.”

Jednocześnie Towarzystwo zapewnia możliwość pobrania z elektronicznego systemu obsługi wniosku zawierającego imię, nazwisko i pesel Ubezpieczonego.


Odpowiedź 24:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pytanie 25:

Czy Zamawiający zgodzi się aby do definicji „Dziecko Ubezpieczonego” (Załącznik nr 5, Część I pkt 28.1) dodać zapis że chodzi o dziecko urodzone po 22 tygodniu trwania ciąży?


Odpowiedź 25:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie 26:

Czy Zamawiający zgodzi się na poniższą definicję Karty aptecznej/świadczenia aptecznego (Załącznik nr 5, Część I pkt 28.2):

Karta apteczna / świadczenie apteczne - świadczenie umożliwiające odbiór w aptece produktów o wartości 100% sumy ubezpieczenia wskazanej w tabeli świadczeń, po odbyciu leczenia szpitalnego spowodowanego chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem, objętego odpowiedzialnością Towarzystwa Ubezpieczeniowego na wypadek leczenia szpitalnego. Zamawiający dopuszcza realizację w/w świadczenia w formie pieniężnej do zgłoszonego i wypłaconego świadczenia z tytułu leczenia szpitalnego. Wykonawca wypłaci Ubezpieczonemu świadczenia z tytułu „karty aptecznej / ryczałtu za leki” za nie więcej niż trzy rozpoczęte pobyty w szpitalu w każdym okresie kolejnych 12 miesięcy trwającym między rocznicami polisy, objęte odpowiedzialnością z tytułu ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego.”
Odpowiedź 26:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie 27:

Czy Zamawiający uzna za równoważną definicję Nieszczęśliwego wypadku (Załącznik nr 5, Część I pkt 28.4) przedstawioną poniżej:

Nieszczęśliwy wypadek - przypadkowe zdarzenie, wywołane gwałtownie i nagle działającą przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli oraz stanu zdrowia osoby, której życie lub zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia. Za nieszczęśliwy wypadek nie uważa się zawału serca lub udaru

mózgu oraz innych chorób, nawet występujących nagle.”


Odpowiedź 27:

Zamawiający uzna powyższą definicję nieszczęśliwego wypadku za równoważną z podaną w SIWZ.
Pytanie 28:

Czy Zamawiający uzna za równoważną definicję Nowotworu złośliwego (Załącznik nr 5, Część I pkt 28.6) przedstawioną poniżej:Nowotwór złośliwy - Niekontrolowany wzrost komórek nowotworowych, powodujący naciekanie i niszczenie zdrowych tkanek. Rozpoznanie musi zostać potwierdzone badaniem histopatologicznym,

a o odpowiedzialności Towarzystwa decyduje data pobrania materiału do badania.

Zakres odpowiedzialności Towarzystwa obejmuje wyłącznie pierwszorazowe zdiagnozowanie nowotworu złośliwego u Ubezpieczonego.

Termin nie obejmuje:

a) nowotworów skóry (hyperkeratozy, raki podstawnokomórkowe, kolczystokomórkowe,

brodawkujące), z wyłączeniem chłoniaka skóry oraz czerniaka złośliwego o stopniu zaawansowania większym niż IA w klasyfikacji TNM (grubość > 1 mm, owrzodzenie – zgodnie z aktualną klasyfikacją AJCC);

b) nowotworów o typie carcinoma in situ (łącznie z dysplazją szyjki macicy CIN-1, CIN-2 i CIN-3) lub opisanych jako nowotwory przedinwazyjne / nieinwazyjne;

c) nowotworów niezagrażających życiu takich jak: rak gruczołu krokowego w stopniu zaawansowania T1(a) oraz T1(b) (ale nie T1(c)) w klasyfikacji TNM, brodawkowaty rak tarczycy lub brodawkowaty rak pęcherza moczowego w stopniu zaawansowania mniejszym niż T2N0M0 w klasyfikacji TNM, przewlekła białaczka limfocytowa w stopniu zaawansowania mniejszym niż 2 wg klasyfikacji RAI, ziarnica złośliwa w stopniu zaawansowania mniejszym niż 2 wg klasyfikacji Ann Arbor.


Odpowiedź 28:

Zamawiający nie uznaje powyższej definicji nowotworu złośliwego za równoważną z podaną w SIWZ.
Pytanie 29:

Czy Zamawiający zgodzi się aby do definicji „Partner życiowy” (Załącznik nr 5, Część I pkt 28.9) dodać zapis:

„Zmiany oświadczenia o pozostawaniu w związku nieformalnym można dokonać raz na 12 miesięcy.”?
Odpowiedź 29:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pytanie 30:

Dotyczy Załącznik nr 5, Część I pkt. 28.12

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający zaakceptuje wykaz poważnych chorób zaproponowany przez Wykonawcę, przy spełnieniu warunku, ze wykaz ten będzie zawierał nie mniej niż 21 chorób oraz że wykaz ten nie musi zawierać wszystkich chorób wymienionych w Katalogu chorób w pkt 28.12.
Odpowiedź 30:

Zamawiający potwierdza. Wynika to z zapisu przy pkt. 28.12. „Poważne zachorowania Ubezpieczonego”.
Pytanie 31:

Dotyczy Załącznik nr 5, Część I pkt. 28.16

Czy Zamawiający zgodzi się aby do definicji Śmierć Dziecka dodać zapis że chodzi o dziecko urodzone po 22 tygodniu trwania ciąży?
Odpowiedź 31:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie 32:

Dotyczy Załącznik nr 5, Część I pkt. 28.22

Czy Zamawiający zgodzi się aby do definicji Śmierć noworodka dodać zapis że chodzi o dziecko urodzone po 22 tygodniu trwania ciąży?
Odpowiedź 32:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie 33:

Dotyczy Załącznik nr 5, Część I pkt. 28.25

Czy Zamawiający uzna za równoważną definicję Udaru mózgu przedstawioną poniżej:
Udar mózgu - Nagłe, ogniskowe uszkodzenie mózgu spowodowane zawałem tkanki mózgowej, krwotokiem z naczyń wewnątrzczaszkowych lub zatorem materiałem pochodzenia zewnątrzczaszkowego, powodujące zaistnienie wszystkich wymienionych niżej okoliczności:

a) obecność nowych klinicznych objawów neurologicznych, odpowiadających udarowi

mózgu;

b) utrzymywanie się ubytków neurologicznych ponad 24 godziny;c) obecność nowych zmian, charakterystycznych dla udaru mózgu, w badaniach obrazowych (tomografii komputerowej, lub jądrowym rezonansie magnetycznym);

d) istnienie trwałych deficytów neurologicznych musi być potwierdzonych przez specjalistę w zakresie neurologii po upływie co najmniej 60 dni od daty zdarzenia.

Termin nie obejmuje:

a) epizodów przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA);

b) zdarzeń skutkujących jedynie zmianami osobowości lub zaburzeniami pamięci;

c) objawów mózgowych spowodowanych migreną;

d) uszkodzenia mózgu spowodowane zewnętrznym urazem lub niedotlenieniem;

e) chorób naczyniowych dotyczących oka, nerwu wzrokowego, układu przedsionkowego.


Odpowiedź 33:

Zamawiający nie uznaje powyszęj definicji udaru mózgu za równoważną z podaną w SIWZ.
Pytanie 34:

Dotyczy Załącznik nr 5, Część I pkt. 28.26

Czy Zamawiający zgodzi się aby do definicji Urodzenie się dziecka dodać zapis że chodzi o dziecko urodzone po 22 tygodniu trwania ciąży?
Odpowiedź 34:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie 35:

Dotyczy Załącznik nr 5, Część I pkt. 28.28

Czy Zamawiający uzna za równoważną definicję zabiegu chirurgicznego na naczyniach wieńcowych przedstawioną poniżej:

Zabieg chirurgiczny na naczyniach wieńcowych- (by-pass) - Operacja chirurgiczna przeprowadzona przy otwartej klatce piersiowej, mająca na celu zlikwidowanie zwężenia lub niedrożności jednej lub kilku tętnic wieńcowych poprzez wszczepienie pomostu omijającego. Termin nie obejmuje angioplastyki wieńcowej, jakichkolwiek innych zabiegów wykonywanych od strony światła naczynia, ani zabiegów wykorzystujących techniki laserowe.


Odpowiedź 35:

Zamawiający nie uznaję powyższej definicji Zabieg chirurgiczny na naczyniach wieńcowych- (by-pass) za równoważną z podaną w SIWZ.
Pytanie 36:

Dotyczy Załącznik nr 5, Część I pkt. 28.29

Czy Zamawiający uzna za równoważne definicje zawału serca przedstawione poniżej:

Zawał serca - Martwica części mięśnia sercowego wywołana jego niedokrwieniem. Rozpoznanie musi być oparte na stwierdzeniu wzrostu lub spadku stężenia biomarkerów sercowych we krwi (troponiny I, troponiny T lub CK-MB), z co najmniej jedną wartością przekraczającą 99. centyl górnej granicy wartości referencyjnej dla danej metody laboratoryjnej, ze współistnieniem co najmniej jednego z wymienionych niżej klinicznych wykładników niedokrwienia mięśnia sercowego:

a) objawy kliniczne niedokrwienia serca;

b) zmiany w EKG wskazujące na świeże niedokrwienie mięśnia sercowego (nowo powstałe lub przypuszczalnie nowe znamienne zmiany odcinka ST - załamka T (STT), patologiczne załamki Q lub nowo powstały blok lewej odnogi pęczka Hisa);

c) nowy ubytek żywotnego mięśnia sercowego lub nowe odcinkowe zaburzenia kurczliwości uwidocznione w badaniach obrazowych;

d) obecność zakrzepu w tętnicy wieńcowej uwidocznionego badaniem angiograficznym lub w autopsji.
Oraz
Zawał serca powodujący śmierć – martwica części mięśnia sercowego wywołana jego niedokrwieniem. Rozpoznanie musi być oparte na stwierdzeniu wzrostu lub spadku stężenia biomarkerów sercowych we krwi (troponiny I, troponiny T lub CK-MB), z co najmniej jedną wartością przekraczającą 99. centyl górnej granicy wartości referencyjnej dla danej metody laboratoryjnej, ze współistnieniem co najmniej jednego z wymienionych niżej klinicznych wykładników niedokrwienia mięśnia sercowego:

a) objawy kliniczne niedokrwienia serca;

b) zmiany w EKG wskazujące na świeże niedokrwienie mięśnia sercowego (nowo powstałe lub przypuszczalnie nowe znamienne zmiany odcinka ST - załamka T (ST-T), patologiczne załamki Q lub nowo powstały blok lewej odnogi pęczka Hisa;

c) nowy ubytek żywotnego mięśnia sercowego lub nowe odcinkowe zaburzenia kurczliwości uwidocznione w badaniach obrazowych;

d) obecność zakrzepu w tętnicy wieńcowej uwidocznionego badaniem angiograficznym lub w autopsji.

Kryteria rozpoznania zawału serca są też spełnione w przypadku zgonu sercowego z przypuszczalnie nowymi zmianami niedokrwiennymi w EKG lub nowym blokiem lewej odnogi pęczka Hisa, przy czym zgon nastąpił przed oznaczeniem biomarkerów sercowych lub nim stężenie biomarkerów sercowych we krwi mogło się zwiększyć lub gdy biomarkery sercowe nie były oznaczone.


Odpowiedź 36:

Zamawiający nie uznaje powyższych definicji zawału serca oraz zawału serca powodującego śmierć za równoważne z definicjami podanymi w SIWZ.
Pytanie 37:

Czy Zamawiający zgodzi się aby do definicji Klauzula Zgonu Dziecka (Załącznik nr 5, Część II, pkt 12) dodać zapis że chodzi o dziecko urodzone po 22 tygodniu trwania ciąży?


Odpowiedź 37:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Zamawiający zawiadamia, iż powyższe zmiany stają się integralną częścią SIWZ.
Pozostałe zapisy zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Załącznikach nie ulegają zmianie.


Maciej Maćkowski©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna