„Odnowa i rozwój wsi” Minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji „Odnowa i rozwój wsi”Pobieranie 15,49 Kb.
Data15.04.2018
Rozmiar15,49 Kb.

Lokalne kryteria przyjęte do działania „Odnowa i rozwój wsi”

Minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji „Odnowa i rozwój wsi” to osiągnięcie minimum 30% maksymalnej ilości dostępnych punktów.


Tabela nr 15

Lp.


Kryterium

Opis

1.

Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów:

- zrealizował 2 i więcej projektów – 10 pkt

- zrealizował 1 projekt – 5pkt

- nie realizował projektów – 0 pktOcenie będzie podlegało dotychczasowe doświadczenie wnioskodawców w realizacji projektów finansowanych z funduszy UE, a w tym programów z Odnowy Wsi. Brane będzie pod uwagę doświadczenie w zarządzaniu i rozliczaniu projektów. Preferowani będą wnioskodawcy z posiadanym doświadczeniem.

2.

Korzyści lub oddziaływanie operacji dotyczy:

- co najmniej 6 gmin objętych LSR– 10 pkt

- co najmniej 2 gmin objętych LSR – 7 pkt

- co najmniej 2 miejscowości, lecz nie więcej niż jednej gminy – 3 pkt

- jednej miejscowości – 0 pkt


Brany będzie pod uwagę zasięg oddziaływania operacji. Im więcej mieszkańców obszaru LGD będzie mogło skorzystać z przeprowadzonej inwestycji, tym wnioskodawca otrzyma więcej punktów. Szczególnie będzie brany po uwagę wpływ inwestycji na rozwój turystyczny obszaru, a także podniesienie estetyki otoczenia i zaangażowanie mieszkańców.

3.

Operacja przyczyni się do:

- zachowania lub odtworzenia walorów przyrodniczych lub kulturowych- 5pkt

- nie przyczyni się do zachowania lub odtworzenia walorów - 0pkt.


Premiowane będą operacje przyczyniające się do zachowania lub odtworzenia walorów przyrodniczych lub kulturowych obszaru, warunkującego trwały zrównoważony jego rozwój.

4.

Operacja przyczyni się do:

-poszerzenia oferty turystycznej i poprawy infrastruktury społecznej -10pkt

- poszerzenia oferty turystycznej obszaru - 5 pkt

- poprawy infrastruktury społecznej obszaru – 5 pkt

- operacja nie jest związana z turystyką ani poprawą infrastruktury społecznej – 0 pkt


Ocenie podlega wpływ realizacji operacji na rozwój lokalnej bazy turystycznej, poszerzanie oferty turystycznej obszaru LGD oraz wpływ na poprawę infrastruktury społecznej. Preferowane będą operacje, które będą jednocześnie służyły turystom i mieszkańcom, Rozwiną ofertę turystyczną i poprawią jakość życia mieszkańców.

5.

Operacja będzie realizowana:

- z udziałem 3 i więcej partnerów– 10 pkt

- z udziałem 1-2 partnerów – 5 pkt.

- bez udziału innych partnerów – 0 pktPreferowane będą operacje, które angażowały będą jak największą liczbę partnerów , by realizować zasadę partnerstwa i współdziałania różnych partnerów z gmin. Warunkiem przyznania punktów jest przedstawienie umowy partnerskiej zawierającej zakres obowiązków poszczególnych partnerów podczas realizacji operacji. Partner to przedstawiciel sektora społecznego, publicznego bądź gospodarczego, który współrealizuje operację bez pobierania wynagrodzenia

6.

Operacja przyczynia się do wzrostu aktywności mieszkańców wsi.

- operacja zakłada wykorzystanie społecznej pracy mieszkańców podczas jej realizacji, oraz przewiduje po jej zakończeniu, co najmniej dwuletni okres cyklicznych imprez, szkoleń i wydarzeń służących realizacji celów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz LSR, a także inicjatyw lokalnych - 10 pkt- operacja nie zakłada wykorzystania społecznej pracy mieszkańców ani nie przewiduje wykorzystania wykonanej inwestycji dla realizacji celów PROW i LSR – 0 pkt


Preferowane będą operacje służące celom społecznym poprzez zaangażowanie mieszkańców w proces realizacji operacji oraz wykorzystania inwestycji po jej zakończeniu. Pod uwagę będą brane te operacje, które będą posiadały plany dotyczące wykorzystania budowanych lub modernizowanych obiektów na rzecz mieszkańców i gości.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna