Oddział Gospodarki OdpadamiPobieranie 0,67 Mb.
Strona1/8
Data28.10.2017
Rozmiar0,67 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


ŚR.III.JD.6663-11-06 Kraków, dnia 06 lipca 2007 r.


DECYZJA
POZWOLENIE ZINTEGROWANE


Działając na podstawie : • art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 188 ust. 1, 2, 3 pkt 1, ust. 5, art. 201 ust.1, art. 202, art. 204, art. 211 ust. 1 i 2, w związku z art. 378 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami),

 • art. 17 ust. 2 i 4 oraz art. 31 ust. 1 i 3, w związku z art. 18 ust. 1 i 2, art. 27 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251),

 • art. 10 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o substancjach zubażających warstwę
  ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263 z późniejszymi zmianami),

 • rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858),

 • rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny
  odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549),

 • rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595),

 • rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 roku w sprawie
  kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553),

 • rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu
  odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206),

 • art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku Agencji Komunalnej Sp. z o.o. ul. Kościelna 7, 32-620 Brzeszcze,
z dnia 28.04.2006 r. Ldz. 1276/06 uzupełnionego przy piśmie z dnia 03.04.2007 r. L.Dz.959/07 - o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Składowiska Odpadów Komunalnych (SKO) należącego do Zakładu Gospodarki Odpadami (ZGO) w Brzeszczach przy ul. Granicznej 48 oraz
o uchylenie decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 01 czerwca 2005 r., znak: ŚR.II.MW.6622-8-05, w części dotyczącej prowadzenia działalności w zakresie odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów,
orzekam


 1. Uchylam za zgodą strony decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia 01 czerwca 2005 r., znak: ŚR.II.MW.6622-8-05, udzielającą Agencji Komunalnej Sp. z o. o., ul. Kościelna 7, 32-620 Brzeszcze, zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów – w części dotyczącej prowadzenia działalności w zakresie odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów.

 2. Udzielam Agencji Komunalnej Sp. z o. o., ul. Kościelna 7, 32-620 Brzeszcze, pozwolenia
  zintegrowanego dla Zakładu Gospodarki Odpadami w Brzeszczach, zlokalizowanego przy ul. Granicznej 48, obejmującego:

 • wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,

 • prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne,

 • prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne,

 • wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza.
 1. Określam rodzaj prowadzonej działalności, warunki eksploatacyjne i parametry
  instalacji:

III.1. Charakterystyka instalacji i opis technologii.


Zakład Gospodarki Odpadami zlokalizowany jest w Brzeszczach przy ul. Granicznej 48, na działkach nr 2491/13, 2491/3, 2497/15, 2497/20, 3627. Granice Zakładu stanowią:

 • od strony północno – zachodniej i zachodniej – tereny przemysłowe KWK Brzeszcze – Ruch II,

 • od strony północnej – stare, zrekultywowane składowisko odpadów powęglowych,

 • od strony wschodniej – tereny zielone, tereny zadrzewione i teren zabudowy luźnej,

 • od strony południowo – wschodniej i południowej – droga i tereny leśne Leśnictwa Brzeszcze,

 • od strony południowo – zachodniej – nieużytki zielone i tory kolejowe łączące KWK Brzeszcze z użytkowaną hałdą górniczą.

Najbliższe domy mieszkalne – zabudowa luźna znajdują się w odległości 200 metrów w kierunku wschodnim, oddzielone od składowiska szerokim pasem zieleni niskiej i wysokiej, która porasta zrekultywowaną hałdę skały płonnej KWK Brzeszcze.

Znajdujące się w pobliżu Zakładu tereny użytków rolnych (grunty orne, łąki i pastwiska) charakteryzują się ograniczonym zakresem użytkowania na skutek wieloletniej degradacji spowodowanej działalnością przemysłową. Dotyczy to również terenów zalesionych, których drzewostan jest częściowo uszkodzony.

W sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania Zakładu nie występują dobra kultury poddane ochronie na podstawie ustawy z dnia 15.02.1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. Z 1999r. Nr 98, poz. 1150 i z 2000r. Nr 120, poz. 1268) oraz obiekty i obszary poddane ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody, ustawy o lasach, ustawy prawo wodne oraz przepisów ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym.
Zakład Gospodarki Odpadami w Brzeszczach zajmuje powierzchnię 113 441 m2,
na którą składają się:


 • 90 119 m2 - teren przeznaczony do składowania odpadów (Składowisko Odpadów Komunalnych),

 • 8 394 m2 - teren przeznaczony do segregacji i magazynowania odpadów,

 • 3 184 m2 - teren, na którym usytuowany jest zbiornik odcieków ze składowiska wraz z pompownią,

 • 11 744 m2 - powierzchnia dróg dojazdowych, śluzy dezynfekcyjnej, rowów podskarpowych, wałów ograniczających niecki składowiska.


Na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Brzeszczach prowadzona jest głównie działalność w zakresie:

 • Unieszkodliwiania odpadów poprzez składowanie,

 • Odzysku odpadów w procesie segregacji odpadów zmieszanych,

 • Odzysku odpadów w procesie kompostowania,

 • Odzysku odpadów poprzez stosowanie jako warstwa izolacyjna,

 • Odzysku odpadów do utwardzania placów manewrowych na składowisku,

 • Odzysku odpadów do umacniania skarp składowiska,

 • Demontażu odpadów wielkogabarytowych,

 • Zbierania i magazynowania odpadów.

Głównym elementem Zakładu Gospodarki Odpadami w Brzeszczach jest Składowisko Odpadów Komunalnych, na terenie którego odbywa się proces unieszkodliwiania odpadów


poprzez składowanie nieselektywne. Składowisko zalicza się do składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Stanowi instalację o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25000 ton (według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości – Dz. U. Nr 122, poz. 1055). Objętość geometryczna składowiska wynosi 400 000 m3, co pozwala na składowanie około 2 000 000 m3 odpadów.
Składowisko składa się z trzech, oddzielonych groblami technologicznymi, sektorów:

 • sektora zachodniego (niecka I) - o powierzchni 31025 m2

 • sektora centralnego (niecka II) - o powierzchni 36696 m2

 • sektora wschodniego (niecka III) - o powierzchni 22398 m2

Obecnie eksploatowany jest sektor wschodni – położony najbliżej zbiornika odcieków oraz sektor centralny.
Do sortowania przyjmowanych do Zakładu zmieszanych odpadów komunalnych służy mobilna linia sortownicza zlokalizowana na terenie sektora wschodniego (niecka III). Linia sortownicza składa się z:

 • 4 przenośników taśmowych o długości 6, 6, 10 i 12 m,

 • sita płaskiego dwupokładowego o wydajności przesiewu około 15 Mg/h,

 • stołu sortowniczego 6-cio stanowiskowego,

 • kontenerów do magazynowania i przewożenia wyselekcjonowanych odpadów.


Kompostownia odpadów organicznych usytuowana jest w południowo-zachodniej części sektora centralnego (niecka II) bezpośrednio na zdrenowanym dnie, bez kontaktu ze składowanymi odpadami. W warstwie drenażowej kompostowni umieszczony jest drenaż odcieków podłączony do zbiornika na odcieki ze składowiska. Odpady poddawane będą procesowi kompostowania na wolnym powietrzu, w pryzmach o przekroju trapezowym w podstawie około 3 m oraz wysokości 1,5 – 2 m.
Rozwiązania konstrukcyjne składowiska.
Składowisko ma charakter nadpoziomowo – podpoziomowy. Projektowana średnia
wysokość wynosi 6,6 m, a docelowy poziom 267,00 m npm.

Agencja Komunalna Sp. z o. o. w Brzeszczach, ul. Kościelna 7, w lutym 2005 r. uzyskała postanowienie Starosty Oświęcimskiego zezwalające na zastąpienie 3m warstwy zamykającej składowiska składającej się z iłołupków powęglowych warstwą 2,5m odpadów komunalnych oraz wynoszącą 0,5m warstwą rekultywacyjną. Rozwiązanie takie nie spowoduje zmiany docelowej rzędnej czaszy składowiska oraz nie zmieni warunków obciążenia wałów składowiska.


Budowa dna i skarp składowiska.
Bezpośrednio pod składowiskiem zalegają warstwy trudnoprzepuszczalne – gliny holoceńskie, jednak ich miąższość jest zbyt mała, aby stanowiły jedyną ochronę przed odciekami ze składowiska. W związku z tym dno składowiska zostało wyłożone warstwą wyselekcjonowanych drobnych frakcji iłołupków o miąższości 1m i zagęszczonych do współczynnika filtracji 10-7 m/s.

Bezpośrednio na warstwie iłołupków umieszczono sztuczną barierę techniczną uniemożliwiającą kontakt wymywanych zanieczyszczeń z glebą – bentomat, którego współczynnik filtracji wynosi 5 x 10-11 m/s.

Hydroizolacyjna mata bentonitowa składa się z trzech warstw:


 • polipropylenowej tkaniny tasiemkowej o masie powierzchniowej 11 g/m2
  – warstwa wierzchnia,

 • włókniny polipropylenowej o masie powierzchniowej 210 g/m2 – warstwa spodnia,

 • wypełnienia w postaci bentonitu sodowego typ SS – 100 o masie powierzchniowej
  5000 g/m2 produkcji American Colloid Company.

Istotą uszczelniającego działania bentonitu jest jego hydratacja i pęcznienie pod wpływem wilgoci, co daje w efekcie nieprzepuszczalną warstwę żelu. Spęcznieniu ulegają jedynie powierzchniowe warstewki bentonitu, natomiast reszta pozostaje w stanie nieuaktywnionym.
W przypadku uszkodzenia mechanicznego hydroizolacyjnej maty odkryte zostają kolejne cząstki bentonitu, których uaktywnienie wilgocią powoduje spęcznienie, a więc samonaprawienie maty. Bezpośrednio na bentomacie rozlokowano warstwę drenażową piasku i żwiru o miąższości
0,4 m, w której znajduje się drenaż odcieków z rur PE – DEPOSIL.

Na skarpy składowiska o nachyleniu od strony wewnętrznej 1:3 przyjęto następujące warstwy: • korpus wału wykonano z wyselekcjonowanych iłołupków zagęszczonych walcem wibracyjnym do współczynnika zagęszczenia 1,0;

 • bentomat – na całej wysokości skarp od strony wewnętrznej;

 • warstwa drenażowa piasku – 0,4 m.


System odwodnienia składowiska.
Pod bentomatem ułożonym na dnie składowiska, znajduje się drenaż sygnalizacyjny, mający za zadanie monitorować szczelność bariery hydrologicznej. Drenaż od strony południowej i zachodniej o długości 574 m ma spadek I = 2,6 ‰, ciąg drenarski od strony północnej długości 444 m posiada spadek I = 3,38 ‰, natomiast ciąg środkowy długości 393 m posiada spadek I = 4,32 ‰. Ciąg drenarski jest podłączony do studzienki sygnalizacyjnej w celu umożliwienia pobierania próbek wody znajdującej się pod składowiskiem

System odwodnienia składowiska z powstających odcieków składa się z układu drenarskiego ułożonego w warstwie piasku na bentomacie i bezodpływowego zbiornika na odcieki


o pojemności 330m3.

Drenaże główne mają średnicę Ø 200mm, natomiast boczne Ø 100mm. Zbieracz północny posiada spadek podłużny I = 4,98‰, zbieracz środkowy – I= 4,54‰, zbieracz wschodni – I = 2‰, natomiast sączki mają spadek 2‰.

Zbiornik na odcieki wykonany został z żelbetonu. Dno zostało uszczelnione płytkami bazaltowymi i zafugowane zaprawą chemoodporną z atestem. Ściany zbiornika do wysokości
10 cm również wyłożono płytkami bazaltowymi, a wyżej pokryto atestowaną wykładziną „BELZONA 4151”. Góra zbiornika przykryta jest drewnianymi elementami rozbieralnymi.

Odcieki pompowane są do kanalizacji sanitarnej biegnącej do miejskiej oczyszczalni ścieków, administrowanej przez Agencję Komunalną Sp. z o. o. w Brzeszczach.


System odgazowania składowiska.
Składowisko wyposażone jest w instalację ujmującą biogaz w sposób zorganizowany. Na dnie sektorów rozmieszczono otwarte studnie odgazowujące, których zadaniem jest zbieranie wytwarzanego w czasie składowania odpadów biogazu. Studnie posadowione są bezpośrednio na warstwie drenarskiej piasku i zbudowane są z rury PE z nacięciami umieszczonej w betonowych kręgach ułożonych kolejno na sobie, wypełnionych żwirem i posiadających otwory do przejmowania biogazu. Ujmowany gaz składowiskowy będzie oczyszczany i wykorzystywany do celów energetycznych w generatorze, lub jeżeli będzie to niemożliwe – spalany w pochodni.

Ilość studni odgazowujących przedstawia się następująco: • sektor I - 13 sztuk;

 • sektor II - 14 stuk;

 • sektor III - 9 sztuk.


Elementy ochronne składowiska:
W celu zmniejszenia oddziaływania na przyległe tereny składowisko posiada:

 • śluzę dezynfekcyjną, w której podwozie i koła samochodów wyjeżdżających ze składowiska zostają odkażone środkiem dezynfekcyjnym,

 • pas zieleni izolacyjnej – wały składowiska zostały obsadzone drzewami i krzewami
  w celu izolacji zanieczyszczeń mikrobiologicznych i unoszonych przez wiatry lekkich frakcji folii i papierów,

 • ogrodzenie z siatki o długości 1360 m i wysokości 2 m, w celu zapobieżenia unoszeniu lekkich frakcji poza teren składowiska oraz przedostawania się na teren składowiska osób obcych
  i zwierząt,

 • rów podskarpowy o długości 814 m do zbierania wód ze spływu powierzchniowego z terenu poza granicami składowiska.


Zakład Gospodarki Odpadami w Brzeszczach wyposażony jest także w:


 • zaplecze socjalno techniczne: budynek administracyjny, w którym znajdują się biura oraz szatnie dla pracowników obsługi,

 • wagę samochodową do pomiarów ilości dowożonych odpadów typu SCHENCK,

 • układ dróg transportowych wykonanych z płyt żelbetowych,

 • teren na którym odbywa się ręczna segregacja dowożonych odpadów z selektywnej zbiórki,

 • wydzielone miejsce do demontażu odpadów wielkogabarytowych,

 • betonowe otwarte boksy magazynowe na surowce wtórne,

 • wiatę magazynową na surowce wtórne z wydzieloną częścią na magazyn odpadów niebezpiecznych,

 • pompownię odcieków ze składowiska do kanalizacji sanitarnej wyposażoną w pompę wirową RX 50-160 o wydajności maksymalnej 24 m3/h,

 • sieć wodociągową,

 • kanalizację ścieków bytowych z zaplecza socjalno – technicznego – zbiorniki bezodpływowe opróżniane wozem asenizacyjnym,

 • sprzęt ciężki do rozplantowywania i zagęszczania odpadów – kompaktor DINO–4
  o masie 22,5 ton, kompaktor BOMAG K – 701 o masie 36 ton oraz spycharka T 100 M
  o mocy 100 KM,

 • urządzenia kontrolne i pomiarowe,

 • warsztat mechaniczny.


Procedura przyjęcia odpadów.
Ogólne zasady przyjęcia odpadów na teren Zakładu Gospodarki Odpadami obejmują:

 • ustalenie ilości odpadów przez ważenie pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających ze składowiska,

 • sprawdzenie zgodności przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadu,

 • kontrolę na okoliczność transportu odpadów niebezpiecznych lub innych, których deponowanie na składowisku jest zabronione,

 • ewidencję odpadów w rejestrze,

 • skierowanie na aktualnie eksploatowaną działkę roboczą, wydzielony sektor do składowania lub do segregacji,

 • potwierdzenie karty przekazania odpadu i wystawienie kwitu wagowego.


Technologia eksploatacji składowiska i składowania odpadów.
Ogólne zasady eksploatacji składowiska obejmują:

 • odpady są składowane w sposób nieselektywny, przy zachowaniu obowiązujących przepisów w tym zakresie,

 • sektor wschodni (niecka III) przeznaczony jest na nieselektywne składowanie odpadów
  z grupy 20 razem z odpadami z grup 02, 03, 04, 15, 16, 17,

 • sektor centralny (niecka II) – przeznaczony jest na nieselektywne składowanie odpadów
  z grupy 20 razem z odpadami z grupy 19,

 • odpady kierowane na sektor III są rozlokowywane na całej jego powierzchni, gdyż jest on eksploatowany od roku 1999 i cała jego powierzchnia jest pokryta odpadami,

 • odpady kierowane na sektor II będą składowane od części północnej tak, aby nie następował ich kontakt z odpadami kompostowanymi,

 • zmieszane odpady komunalne będą kierowane na plac wyładowczy przy linii sortowniczej i na bieżąco poddawane procesowi sortowania odpady, które ze względu na ich dużą ilość nie zostaną poddane sortowaniu, będą na koniec tygodnia roboczego przekazywane do składowania,

 • odpady nie przeznaczone do segregacji będą bezpośrednio po ich wyładowaniu umieszczane na odpowiedniej niecce składowiska, po czym za pomocą kompaktora będą przewożone na eksploatowaną działkę roboczą,

 • dzienna działka robocza nie będzie przekraczać 1000 m2,

 • składowane odpady będą formowane w warstwy o miąższości 1,5 – 2 m składające się
  z warstw pośrednich o grubości 0,5 m. Każda warstwa 0,5 m będzie zagęszczana kompaktorem, a po uzyskaniu grubości docelowej 1,5 – 2 m, przykrywana odpowiednią warstwą izolacyjną o grubości około 15 cm,

 • oprócz warstwy izolacyjnej, odpady będą dezynfekowane za pomocą roztworu mleczka
  wapiennego, wapna hydratyzowanego lub suchego wapna pokarbidowego, a także wapna
  chlorowanego.


  1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna