Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowejPobieranie 18,38 Kb.
Data10.04.2018
Rozmiar18,38 Kb.

1.3.4.


Wzór załącznika „Uzasadnienie operacji wg lokalnych kryteriów wyboru” dla następującego rodzaju operacji:

Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej

  1. Wnioskodawca (imię i nazwisko lub pełna nazwa podmiotu)  1. Tytuł operacji  1. Cel operacji

Proszę określić jaki jest główny cel operacji, wskazać do osiągnięcia których celów szczegółowych określonych w LSROR operacja przyczynia się oraz uzasadnić swój wybór.

Cele szczegółowe określone w LSROR:

1.1. Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej, społecznej i rekreacyjno – sportowej

1.2. Zachowanie atrakcyjności przyrodniczej obszaru zależnego od rybactwa

1.3. Poprawa dostępu i podniesienie jakości usług dla mieszkańców

1.4. Rozwój infrastruktury turystycznej

1.5. Poprawa konkurencyjności sektora rybackiego

1.6. Utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy poza sektorem rybackim

2.1. Wzmocnienie tożsamości i integracji społeczności „Północnych Kaszub”

2.2. Promocja obszaru. kreowanie innowacyjnych form i kierunków promocji i współpracy

2.3. Nabywanie wiedzy i umiejętności, pobudzenie mieszkańców do działania  1. Innowacyjność operacji

Proszę określić czy operacja jest innowacyjna, wyjaśnić na czym polega innowacyjność operacji oraz uzasadnić skalę innowacyjności planowanej operacji. Proszę o podanie informacji, na jakiej podstawie stwierdzono skalę innowacyjności.
  1. Stopień przygotowania operacji do realizacji

Proszę określić czy Wnioskodawca posiada aktualne prawomocne pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych lub pozwolenie wodnoprawne w stosunku do działań zaplanowanych w ramach operacji, i czy dla przewidzianych w projekcie zakupów dostarczono oferty aktualne na dzień złożenia wniosku potwierdzające wszystkie koszty tych zakupów i dokumenty zostały załączone do wniosku.  1. Wpływ projektu na politykę równych szans

Proszę podać czy operacja wpływa pozytywnie/negatywnie na politykę równych szans lub jest względem niej neutralna wraz z uzasadnieniem swojego wyboru.  1. Zgodność z preferowanymi w ramach LSROR kategoriami operacji

Proszę określić czy operacja należy do preferowanych w ramach danego rodzaju operacji kategorii (jeśli tak to proszę podać do której kategorii).  1. Efekt synergiczny na inne sfery społeczno – gospodarcze niż przedmiot projektu

Proszę uzasadnić występowanie dodatkowego oddziaływania projektu tzw. wartości dodanej. Efekt synergiczny powinien być możliwy do zastosowania w dziedzinie innej niż główny cel środka tj. Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej
  1. Partnerstwo

Proszę podać informację czy operacja będzie realizowana na zasadach partnerstwa zgodnie z dokumentem potwierdzającym nawiązanie partnerstwa. Jeśli tak, to proszę wymienić partnerów uczestniczących w operacji, określić ich rolę, czy i w jaki sposób partnerstwo zostało sformalizowane.
  1. Oświadczenie Wnioskodawcy

a) Oświadczam, że dane podane we wniosku oraz załączniku pn. „Uzasadnienie operacji wg lokalnych kryteriów wyboru” są zgodne z prawdą.

b) Oświadczam, iż operacja opisana w niniejszym wniosku nie będzie finansowana z innych środków publicznych.

c) Zobowiązuję się do udzielania Północnokaszubskiej LGR wszelkich informacji niezbędnych do monitorowania postępu wdrażania operacji zarówno w trakcie jej realizacji jak i po zakończeniu.

d) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz załącznikach, w tym danych osobowych, przez Północnokaszubską LGR, Samorząd Województwa Pomorskiego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz inne instytucje upoważnione.
Miejsce, data, podpis osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy
…………………………………………………………………………………….©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna