Ocena zgodności operacji z lsrPobieranie 33,35 Kb.
Data01.03.2019
Rozmiar33,35 Kb.


Ocena zgodności operacji z LSR

1.Czy operacja przyczynia się do osiągnięcia celu głównego LSR?

 nie  tak -

Rozwój aktywności mieszkańców na rzecz tworzenia atrakcyjności turystycznej oraz poprawy jakości i komfortu życia, głównie przez wykorzystanie lokalnych zasobów i tradycji.

2. Czy operacja przyczynia się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR?

 nie  tak -

Budowa i rozwój potencjału turystycznego i rekreacyjnego w oparciu o lokalne zasoby obszaru LSR

 nie  tak -

Poprawa jakości i komfortu życia na terenie LGD poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów oraz aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców

3. Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR?

 nie  tak -

Rekreacja i wypoczynek na Ziemi Grodziskiej

 nie  tak -

Kolej na kolej na Ziemi Grodziskiej

 nie  tak -

Lokalne tradycje i kultura na Ziemi Grodziskiej

 nie  tak -

 nie  tak -Aktywny czas wolny

Kształcenie, informacja i promocja narzędziami rozwoju społecznego nie  tak -

Przedsiębiorczy mieszkańcyOcena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru

LOKALNE KRYTERIA OCENY OPERACJI

Instrukcja Wnioskowaną operację należy ocenić według 7 poniższych kryteriów, wpisując przyznaną liczbę punktów w rubryce „OCENA”. Następnie w rubryce „Suma przyznanych punktów” należy wpisać sumę punktów z pozycji od 1 do 7.

Zakres punktów

OCENA

R ó ż n i c o w a n i e w k i e r u n k u d z i a ł a l n o ś c i n i e r o l n i c z e j

1. Powierzchnia gospodarstwa (które beneficjent posiada lub w którym pracuje):

- powyżej 10 ha………………………………………………………………

- od 7 do 10 ha przeliczeniowych (włącznie)………………………………..

- od 4 do 7 ha przeliczeniowych (włącznie)………………………………....

- do 4 ha przeliczeniowych (włącznie) ……………………………………....


0

13

5

2. Realizacja operacji przyczynia się do poprawy sytuacji w dziedzinie uznanej za priorytetową w LSR:

- nowy rodzaj działalności...............................................................................

- nowe miejsce pracy………………………………………………………...

Uwaga: W przypadku pokrywania się kryteriów przyjmuje się maksymalną liczbę punktów.5

3


3. Utworzenie nowych miejsc pracy:

- 1 miejsce pracy (w przeliczeniu na pełne etaty)……………………………

- 2 - 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty)…………………………

- 4-5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty)………………………….


1

510
4. Innowacyjność operacji – realizacja działań, które na obszarze LGD wcześniej nie były stosowane:

- zastosowanie nowatorskiego rozwiązania oraz nowatorskie wykorzystanie lokalnych zasobów …………………………………

- nowatorskie wykorzystanie lokalnych zasobów ……………………

- zastosowanie nowatorskiego rozwiązania/technologii ……………..


10

85
5. Wnioskodawca:

- nie jest członkiem organizacji pozarządowej………………………

- jest członkiem organizacji pozarządowej…………………………..

0

4


6. Udział dofinansowania do projektu:

- do 50% (włącznie) …………………………………………………

- do 40% (włącznie) …………………………………………………

- do 30% (włącznie) …………………………………………………


1

357. Wnioskodawca posiada, niezbędne do realizacji operacji:

- doświadczenie, kwalifikacje, zasoby ………………………………..

- kwalifikacje, zasoby ………………………………………………...

- zasoby ……………………………………………………………….


5

318. Czy realizacja operacji jest zasadna w ramach LSR:

- tak, operacja wpisuje się w preferowane działania dla przedsięwzięć wskazanych w LSR ………………………………………………..…….

-tak, operacja przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika produktu określonego w LSR………………………………………………..…..

-tak, operacja przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika rezultatu określonego w LSR …………………………………..…………….....

-tak, operacja przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika produktu i wskaźnika rezultatu określonego w LSR ……………………….....

2


4

4
8©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna