Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią RozwojuPobieranie 7,79 Kb.
Data11.04.2018
Rozmiar7,79 Kb.

Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju


 1. Procedura oceny zgodności operacji z LSR polega na dokonaniu oceny zgodności celów i zakresu operacji z celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami zapisanymi w LSR.

 2. Ocena zgodności z LSR jest dokonywana indywidualnie przez członków Rady (na podstawie regulaminu Rady) poprzez wypełnienie imiennej karty oceny zgodności.

 3. W karcie oceny zgodności z LSR, członkowie Rady odpowiadają na pytania:

 1. czy realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR?

 2. czy realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR?

 3. czy realizacja projektu jest zgodna z przedsięwzięciami zaplanowanymi w LSR?

 1. Uznanie operacji za zgodną z LSR skutkuje przekazaniem operacji do dalszej oceny według lokalnych kryteriów wyboru.

 2. Operacja, która nie zostanie uznana za zgodną z LSR nie podlega dalszej ocenie.

 3. Operacja zostanie uznana za zgodną z LSR jeżeli będzie zgodna z:

 1. co najmniej jednym celem ogólnym,

 2. co najmniej jednym celem szczegółowym,

 3. co najmniej jednym przedsięwzięciem.

 1. Do dalszej oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru zostaną przekazane operacje uznane przez Radę za zgodne z LSR - zgodnie z Regulaminem Rady.

 2. Załącznikiem do niniejszej procedury jest karta oceny zgodności operacji z LSR – załącznik nr 5 do LSR.Ocena operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru


 1. Po zakwalifikowaniu operacji jako zgodnych z celami i przedsięwzięciami uznanymi za zgodne z LSR, dokonuje się dalszej oceny pod względem lokalnych kryteriów wyboru.

 2. Procedura oceny operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru polega na ocenie punktowej każdej operacji i ułożeniu listy rankingowej z której zostaną zaproponowane operacje mieszczące w dostępnym limicie środków w danym naborze.

 3. Ocena dokonywana jest indywidualnie przez członków Rady na imiennych kartach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. Miejsce operacji na liście rankingowej określa średnia arytmetyczna wszystkich indywidualnych ocen.

 4. Operacja, aby została rekomendowana do dofinansowania musi otrzymać co najmniej 40% sumy punktów za lokalne kryteria wyboru w danym działaniu.

 5. Zasadniczym celem oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru jest wybór operacji, które w największym stopniu będą realizować założenia LSR.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna