Ocena mocnych I słabych stron miejscowości, w której będzie realizowanaPobieranie 203,8 Kb.
Data25.06.2018
Rozmiar203,8 Kb.

Załącznik do Uchwały

Nr XXV/176/08

Z dnia 28.04.2008

Rady Miejskiej w

Strzelcach Krajeńskich

Plan Odnowy MiejscowościLipie Góry


Gmina Strzelce Krajeńskie

Powiat strzelecko-drezdenecki

Województwo lubuskie


Lipie Góry, marzec 2008

Charakterystyka miejscowości, w której będzie realizowana operacja


Lipie Góry to wieś rolnicza, położona w północnej części województwa lubuskiego, 6 km na płn.-wsch. od Strzelec Krajeńskich, przy drodze powiatowej Strzelce Krajeńskie – Choszczno. Administracyjnie sołectwo Lipie Góry należy do gminy Strzelce Krajeńskie, która znajduje się w powiecie strzelecko-drezdeneckim. Lipie Góry zamieszkuje obecnie 413 osób, a powierzchnia sołectwa wynosi 1 111,7406 ha. Biorąc pod uwagę całą gminę, Lipie Góry zaliczają się do większych miejscowości.

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z ziemskiej księgi Ludwika Starego i jest datowana na 1337 r. Mowa tam o wsi Mansfelde, należącej do rodu von Mansfelde, od którego wzięła swoją nazwę. Na początku XVII w. Znajdowało się w niej 8 siedzib rycerskich. Pod koniec XIX i na początku XX wieku wybudowano we wsi wiele domów i budynków gospodarczych co dało początek tzw. koloniom: lewej, środkowej i prawej. W okresie międzywojennym osada dzieliła się na wieś dworską i gminę wiejską. Współczesną nazwę wsi ustalono na podstawie analiz i badań pobliSkich wzgórz – Lindeberge, które nazwano Lipiegórami. Niewątpliwie miały na to wpływ walory przyrodnicze, tj. liczne wzgórza i pagórki okalające wieś oraz rekordowej wielkości lipy.

Obecni mieszkańcy wsi przybyli do Lipich Gór po wojnie z różnych stron Polski, w ramach zasiedlania Ziem Zachodnich. Przez ponad 50 lat wspólnego zamieszkiwania zżyli się ze sobą, a zawierane wśród mieszkańców wsi małżeństwa połączyły ich więzami pokrewieństwa. Ziemie otaczające wieś są urodzajne. Już na początku lat pięćdziesiątych wieś należała do najlepiej gospodarujących w gminie, a nawet powiecie. Tutejsi rolnicy byli uważani za pracowitych i bogatych. Obecnie we wsi znajduje się 66 gospodarstw rolnych. We wsi istniało Państwowe Gospodarstwo Rolne, które zajmowało dawne zabudowania folwarczne oraz nowowybudowane budynki gospodarcze. Od 1945 r. we wsi funkcjonowała szkoła podstawowa, która przez cały okres swego istnienia była koordynatorką życia kulturalnego i społecznego wsi. Lipie Góry posiadały własną jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej, utworzono Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska”, która prowadziła we wsi sklep, powstała drużyna harcerska. W 1977 r. na pamiątkę stacjonowania we wsi sztabu II Armii WP, postawiono we wsi pomnik. W kolejnych latach narastała stagnacja w życiu kulturalnym mieszkańców wsi, co dopełniła likwidacja szkoły w 2001 r.

Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce na początku lat 90., spowodowały zubożenie ludności wiejskiej. Na wieś przestały płynąć środki finansowe. Spowodowało to zanik istniejących tam instytucji i organizacji kulturalno-oświatowych. Sołectwo w Lipich Górach nie otrzymywało wystarczających środków na modernizację i bieżące remonty świetlicy wiejskiej. Po zabudowaniach dawnego pałacu i parku zostały ruiny, część drzewostanu została powycinana. Centrum wsi zaczęło odpychać mieszkańców oraz przejezdnych. Brak atrakcji sportowych i kulturalnych na wsi, sposobów i miejsc na spędzenie wolnego czasu, może wywołać wzrost patologii społecznych, zwłaszcza alkoholizmu i narkomanii wśród młodzieży. Duża część mieszkańców pracuje w Strzelcach Krajeńskich, niektórzy z tym miastem wiążą swoją przyszłość, wyprowadzając się ze wsi.

Mieszkańcy sołectwa są dumni ze swojej miejscowości. Uważają, że jest bardzo atrakcyjna, tylko przez ostatnie lata zaniedbana, niedoinwestowana. Chcą żyć w atrakcyjnej, ładnej i przyjaznej wsi. Poprawiając warunki swojego zamieszkania i rozwijając swoją wieś, nie chcą stracić nic z jej uroku, a przy okazji zintegrować się poprzez wspólne działania. Obecnie dostępne środki finansowe nie pozwalają sfinansować wszystkich potrzebnych mieszkańcom przedsięwzięć, zatem jedną z dróg do poprawy jakości ich życia oraz tworzenia nowych źródeł utrzymania może być pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej. W związku z tym mieszkańcy opracowali plan odnowy sołectwa.

Plan odnowy miejscowości Lipie Góry ma również za zadanie pobudzić mieszkańców do wspólnego działania na rzecz wsi. Plan jest dokumentem strategicznym, stworzonym przy znacznym udziale mieszkańców. Określa najważniejsze działania, które sami zainteresowani

uznali za istotne dla swojej miejscowości, działania, które pomogą im rozwiązać problemy, pokonać bariery i osiągnąć stawiane sobie przez nich cele.

Proponowane przedsięwzięcia mieszkańcy uznali za realne, możliwe do zrealizowania, przy założeniu także ich własnej aktywności oraz przy zaangażowaniu władz samorządowych Gminy Strzelce Krajeńskie.

Poniższy plan powstał w wyniku dyskusji na zebraniach wiejskich, po konsultacji Rady Sołeckiej z mieszkańcami. Plan odnowy miejscowości ma być między innymi załącznikiem do projektów zgłaszanych w celu uzyskania pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i dotyczy siedmiu lat.

Plan został opracowany przez zespół liderów, wytypowanych i zatwierdzonych przez zebranie wiejskie. Niniejszy dokument powstał nakładem pracy następujących osób:

Udział w szkoleniach i konferencjach: Dariusz Sobczak, Edward Denkowski, Monika Gorzko, Adam Roszak, Stanisław Smolec (sołtys)

Zarys dokumentu: Dariusz Sobczak, Edward Denkowski, Monika Gorzko, Adam Roszak, Stanisław Smolec (sołtys), Aneta Błaszczuk, Katarzyna Wiśniewska

Opracowanie dokumentu: Adam Roszak

Inwentaryzacja zasobów służąca ujęciu stanu rzeczywistego


Analizę zasobów sołectwa przeprowadzono na podstawie danych statystycznych oraz informacji zgromadzonych od mieszkańców. Zasoby sołectwa to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi oraz otaczającego ją obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości przy budowaniu czy realizacji publicznych i prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi.Rodzaj zasobu:

Opis(nazwanie) zasobu jakim wieś dysponuje

Znaczenie zasobu

Małe

Duże

Wyróżniające wieś

1

2

3

4

5

Środowisko przyrodnicze, położenie

- walory krajobrazu

- walory klimatu

- walory szaty roślinnej

- cenne przyrodniczo obszary lub obiekty

- świat zwierzęcy

- wody powierzchniowe


- wody podziemne

- podłoże, warunki hydrogeologiczne

- gleby

- kopaliny

- drogi

Lipie Góry to duża wieś rolnicza w województwie lubuskim (powiat strzelecko-drezdenecki, gmina Strzelce Krajeńskie), położona 6 km na płn.-wsch. od Strzelec Kraj, w kierunku na Bierzwnik, Choszczno. Teren pod względem urzeźbienia jest charakterystyczny dla moreny dennej – z głazami narzutowymi, jeziorami rynnowymi i licznymi stawami – polodowcowymi oczkami. Teren wokół wsi jest pagórkowaty. Wieś jest otoczona polami uprawnymi, las znajduje się ok. 2 km od wsi.


Klimat: nasłonecznienie, średnia opadów w roku, wilgotność i temperatura powietrza – w normie. Kierunki i siła wiatrów będą wykorzystane przez elektrownię wiatrową mającą powstać na obrzeżu wsi. Budowa wiatraków nie popsuje urokliwego krajobrazu ale go uatrakcyjni.
Na obszarze wsi znajdują się wiekowe lipy (okolice kościoła), aleja lipowa, aleja kasztanowców, aleja wiązów, aleje drzewek owocowych (śliwy, czereśnie, wiśnia). W dawnym parku rosną: metasekwoja, platan, kasztan czerwony, cisy, buki. W pobliskim lesie występują Jagody, jeżyna i grzyby.
Do cennych przyrodniczo obszarów wsi należy zaliczyć pozostałości po dawnym parku dworskim, gdzie rosną rzadkie gatunki drzew. W pobliskim lesie znajduje się punkt widokowy. Przez Lipie Góry przebiega granica parku krajobrazowego Puszcza Drawska.
W pobliżu wsi znajdują się siedliska orła bielika, jesienią gromadzą się żurawie i czaple szare. We wsi znajdują się gniazda bociana. Okoliczne jeziora obfitują w ryby, w jeziorze w pobliskich Pielicach można obserwować żółwie błotne. Lasy bogate w zwierzynę łowną.
We wsi znajduje się 5 stawów/oczek wodnych, które są jednak zaniedbane. Do najbliższego jeziora Słowa, jest ok. 4 km.
We wsi znajdują się studnie głębinowe, obecnie trwa podłączanie wsi do nowego ujęcia wody. Na posesjach prywatnych występują studnie kopane.
Gleba, iły, glina, piaski. Stawy we wsi pogłębione i połączone ze sobą. Wielkość opadów w normie.
W okolicy wsi występują gleby III i IV klasy.
Nie występują.
Lipie Góry znajdują się na drodze Strzelce – Choszczno, w odległości 6 km od Strzelec i 28 km do Choszczna. Stan nawierzchni drogi dobry. Dostępność komunikacyjna dobra.


X

X

X


X

X

X

X

X

X

X

X


Środowisko kulturowe.

- walory architektury wiejskiej


- walory ukształtowania przestrzeni publicznej
- osobliwości kulturowe

- miejsca, osoby i przedmioty kultu


- święta, odpusty, pielgrzymki
- tradycje, obrzędy i gwara

- specyficzne potrawy

- legendy, podania i fakty historyczne


- ważne postacie historyczne

- specyficzne nazwy

- dawne zawody
- zespoły artystyczne

We wsi znajdują się pozostałości po dawnym parku oraz zabudowaniach dworskich i folwarku. W centrum wsi znajduje się XIII-XIV wieczny kościół wymurowany z kamienia ciosanego, o konstrukcji jednonawowej, na planie prostokąta, bez wieży. Ściana wschodnia zwieńczona trójkątnym szczytem ze sterczynami i blendami. Na wyposażeniu kościoła znajduje się obraz z 1854 r. Współczesna dzwonnica stalowa z dzwonem pochodzi z 1842 r.

We wsi znajdują się XIX wieczne domy budowane z kamienia wraz z zabudowaniami gospodarczymi oraz remiza strażacka z kamienia. U wylotu wsi znajduje się pomnik gen. Karola Świerczewskiego.
Wieś wieloulicowa. Oprócz wsi właściwej należy wyróżnić trzy kolonie: prawą, środkową i lewą, założone na początku XX wieku. Wszystkie ośrodki życia społecznego znajdują się w centrum wsi.
We wsi tworzy artysta-amator uprawiający malarstwo prymitywistyczne, głównie pastelowe.
Przydrożne krzyże, kościół p.w. św. Józefa, pozostałości poniemieckiego cmentarza. W kościele obraz z 1854 r.
Do najważniejszych świąt wiejskich należą dożynki oraz odpust kościelny.
Do końca lat 60-tych miały miejsce pierzaki, czyli zimowe darcie pierza przez kobiety.
Kuchnia wiejska
Istnieją legendy o: Diable Lipiegórskim, O zatopionej wsi.

Lipie Góry zostały wymienione w 1337 r. jako własność rodu von Mansfelde, istniał tu wtedy kościół parafialny. W marcu 1945 r. we wsi stacjonował Sztab II Armii Wojska Polskiego. W 1933 r. we wsi mieszkało 489 osób.

Ród von Mansfelde,
Wieś nosiła nazwy: Mansfelde, Lindberge, Lipiogóry i Lipie Góry obecnie.
Brak
Młodzieżowa Schola Kościelna, w latach powojennych we wsi działał chór kościelny.X

X
X


X


X

X

X

X

X
X

XX

Obiekty i tereny:

- działki pod zabudowę mieszkaniową

- działki pod domki letniskowe
- działki pod zakłady usługowe i przemysł

- pustostany mieszkaniowe, magazynowe itp.
- tradycyjne obiekty gospodarskie
- place i miejsca publicznych spotkań

- miejsca sportu i rekreacji

- szlaki turystyczne i ścieżki dydaktyczne

Istnieją tereny przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną, będące własnością gminy, osób prywatnych i Agencji Nieruchomości Rolnych.


Brak
Brak działek pod zakłady przemysłowe. Istnieją działki przeznaczone pod zakłady usługowe, usytuowane wzdłóż drogi powiatowej Strzelce Kraj. - Choszczno.
Była chlewnia po PGR, ruiny dawnego majątku. Budynek po punkcie przyjmowania mleka.
Brak

Wymagająca remontu świetlica wiejska, sklep, kościół, tymczasowe boisko sportowe.

Tymczasowe boisko sportowe, plac zabaw (w trakcie zagospodarowywania), świetlica wiejska.
Przez Lipie Góry przebiega szlak rowerowy Tuczno-Strzelce Kraj. – Zwierzyn. W pobliżu wsi szlak kajakowy. Możliwość stworzenia atrakcyjnego szlaku rowerowego do Bronowic, Lichenia, nad jezioro Słowa.X

X

X


X

X

X


X

X
Gospodarka, rolnictwo:

- miejsca pracy (ilość)


- zakłady produkcyjne
- gospodarstwa rolne
- uprawy, hodowle

- znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe

- miejsca noclegowe, hotelowe
- restauracje, punkty gastronomiczne
- możliwe do wykorzystania odpady produkcyjne
- zasoby odnawialnych energii

30 miejsc (poza rolnictwem)


2 zakłady produkcyjne: budowlany i meblowy.
Wieś liczy 66 rodzinnych gospodarstw rolnych i 1 gospodarstwo sadownicze.
Rzepak, zboża, hodowla trzody chlewnej. Ze względu na uprawy rzepaku, istnieje możliwość założenia pasieki.
Usługi sprzętowo – transportowe, zakład budowlany, zakład meblowy, Spółdzielnia Kółek Rolniczych ZUH, Usługi Transportowe, sklep spożywczo – przemysłowy, mechanika samochodowa, pośrednictwo finansowe. Z których najbardziej rozpoznawalna jest Spółdzielnia Kółek Rolniczych oferująca m.in. nawozy, pasze i opał. Jest odwiedzana przez wielu rolników z całej gminy.
Brak. Istnieje możliwość wytyczenia pola namiotowego, stworzenia miejsc noclegowych w gospodarstwach agroturystycznych.
Brak, ewentualnie w utworzonych gospodarstwach agroturystycznych. Po wyremontowaniu sali wiejskiej i stworzeniu zaplecza gastronomicznego (kuchnia, zlewozmywak), byłaby możliwość organizowania zabaw, imprez rodzinnych (wesela, chrzty, pierwsze komunie św.)
Słoma

Elektrownia wietrzna, biomasa, słoma, odchody zwierząt, uprawa rzepaków
X


XX
X

X

X

X

X
X

Mieszkańcy, kapitał społeczny:

- autorytety i znane postacie we wsi
- krajanie znani w regionie, w kraju i zagranicą
- osoby o specyficznej wiedzy i umiejętnościach
- przedsiębiorcy
- związki i stowarzyszenia


- kontakty i współpraca

Sołtys, proboszcz, była Dyrektor szkoły podstawowej, właściciel sklepu.

W regionie - J. Rożewski, malarz prymitywista (samouk)
j.w.

z branży budowlanej(2), transportowej(4), handlowej(6), naprawa samochodów(3), finansowej i ubezpieczeniowej(3), meblowej(1)

Kółko Rolnicze, Caritas, LZS „Błyskawica”, OSP Lipie Góry, Koło Gospodyń Wiejskich

Wspólne imprezy z mieszkańcami sąsiednich sołectw, kontakty mieszkańców np. przy okazji wyborów, dożynek, zabaw. Kontakty rozwijają się w ramach współpracy parafialnej i w związku z funkcjonowaniem szkoły podstawowej w Ogardach.
XX


X

X

X

X

Mieszkańcy Lipich Gór są zdania, że niepowtarzalne zasoby wsi i potencjał jej mieszkańców uczynią z miejscowości atrakcyjne miejsce do życia, pracy i spędzania wolnego czasu.

Ocena mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana operacja


Planując odnowę wsi mieszkańcy Lipich Gór zdają sobie sprawę z trudności i ograniczeń jakie należy przezwyciężyć realizując założony plan. Mieszkańcy dostrzegają również potencjał wsi oraz szanse na poprawę obecnego stanu rzeczy.


Silne strony

Słabe strony

 • atrakcyjne położenie, 6km od Strzelec Krajeńskich,

 • zasoby ludzkie – duży potencjał i chęć do działania (wyrażone aktywnym uczestnictwem w porządkowaniu terenu pod przyszły plac zabaw),

 • działający klub sportowy LZS „Błyskawica” i organizacje społeczne: Caritas, Koło Gospodyń, Ochotnicza Straż Pożarna, zrzeszające ogółem ponad 80 osób,

 • funkcjonująca świetlica wiejska dla dzieci i dorosłych,

 • punkt wyborczy dla trzech miejscowości,

 • istniejący budynek świetlicy wiejskiej,

 • atrakcyjne tereny pod zabudowę usługową i jednorodzinną,

 • rozpoczęte budowy domów jednorodzinnych,

 • w centrum wsi przygotowany teren pod budowę nowego boiska do piłki nożnej i siatkówki oraz plac zabaw wykonany przez mieszkańców wsi,

 • przedsiębiorstwa usługowe, budowlane, transportowe, handlowe mające siedzibę we wsi,

 • składnica nawozów i opału należąca do Spółdzielni Kółek Rolniczych

 • dobrze prosperujące rodzinne gospodarstwa rolne (66)

 • park z cennymi gatunkami drzew, oczka wodne

 • średniowieczny kościół, stara zabudowa centrum wsi,

 • owocna współpraca międzysołecka: Lipie Góry-Ogardy-Pielice

 • likwidacja szkoły w 2001 r., brak przedszkola,

 • konieczność dowożenia dzieci do sąsiednich miejscowości (Ogardy, Strzelce Kraj.),

 • brak perspektyw dla młodych, wykształconych mieszkańców,

 • brak nowych miejsc pracy,

 • zagrożenie patologiami społecznymi: alkoholizm, narkomania, trwałe bezrobocie,

 • brak aktywności części mieszkańców,

 • brak kanalizacji sanitarnej,

 • niedostateczne oświetlenie wsi

 • brak dobrze wyposażonej remizy strażackiej,

 • brak chodników, zniszczone drogi wewnątrz wsi,

 • zniszczony i zaniedbany budynek świetlicy wiejskiej, bez zaplecza gastronomicznego,

 • zaniedbane centrum wsi i zdewastowany cmentarz poniemiecki,

 • brak bazy turystycznej: tablic informacyjnych, miejsc noclegowych,

 • brak bezpłatnego dostępu do internetu,

Szanse

Zagrożenia

 • pozyskanie środków z UE na rozwój wsi,

 • pomoc i wsparcie jednostek samorządu terytorialnego: gminy i powiatu,

 • budowa elektrowni wiatrowych w obrębie wsi,

 • świetlica wiejska stanie się centrum życia kulturalnegk i towarzyskiego wsi,

 • rozwój rodzinnych gospodarstw rolnych,

 • rozwój mikroprzedsiębiorstw, powstanie nowych miejsc pracy,

 • poprawa estetyki centrum wsi, rewitalizacja parku

 • wzrost atrakcyjności działek budowlanych i życia na wsi,

 • aktywizacja i integracja społeczności wiejskiej, nawiązanie kontaktów z byłymi mieszkańcami wsi,

 • wzrost liczby mieszkańców wsi,

 • pozyskanie ludzi młodych i wykształconych,

 • rozwijanie własnych talentów i zainteresowań przez mieszkańców wsi,

 • zmniejszenie zagrożenia patologiami społecznymi,

 • rozwój agroturystyki, przyciągnięcie turystów,

 • wzrost poczucia odpowiedzialności mieszkańców za mienie publiczne,

 • pogłębienie umiejętności współpracy w rozwiązywaniu własnych problemów,

 • brak środków finansowych na rozwój wsi,

 • likwidacja punktu wyborczego,

 • niszczenie budynku świetlicy i brak miejsca spotkań lokalnej ludności,

 • likwidacja miejscowych organizacji i stowarzyszeń,

 • bierność i brak chęci współpracy wśród mieszkańców,

 • wzrost poczucia wykluczenia i patologii społecznych,

 • opuszczenie wsi przez ludzi młodych i aktywnych,

 • bariery biurokratyczne w pozyskaniu środków finansowych,

 • stopniowa dewastacja centrum wsi,

Opis planowanych zadań w perspektywie 7 lat od dnia przyjęcia Planu


Wizja wsi po realizacji Planu Odnowy Miejscowości Lipie Góry:
Wizję odnowy Lipich Gór sformułowano następująco:
Lipie Góry -nowoczesna wieś rolnicza, bardzo malownicza”
Realizując zamierzone cele, chcemy osiągnąć w naszej wsi następujące efekty, przedstawione w poniższej tabeli:


Co ma ją wyróżniać?

Estetyka, atrakcyjne miejsce wypoczynku i rekreacji, aktywność kulturalna, społeczna i gospodarcza mieszkańców.

Jakie ma pełnić funkcje?

Usługowe, turystyczne. Tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem (handel, usługi, rozwój turystyki wiejskiej).

Kim mają być mieszkańcy?

Aktywni, zaangażowani, w pełni identyfikujący się z wsią, dbający o wieś. Edukacja - podnoszenie poziomu wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, ustawiczne kształcenie. Mobilizacja ludzi do pracy w określonym kierunku.

Co ma być podstawą utrzymania?

Małe i średnie przedsiębiorstwa, docHodowe i nowoczesne rodzinne gospodarstwa rolne, produkujące zdrową żywność..

W jaki sposób na być zorganizowana wieś i mieszkańcy?

Stowarzyszenia, społeczeństwo obywatelskie, zaangażowanie w istniejące problemy, związani ze wsią.

W jaki sposób mają być rozwiązywane problemy?

Dyskusje mieszkańców z sołtysem, radą sołecką, radnymi gminy, burmistrzem gminy. Konsultowanie spraw z jak największą częścią mieszkańców wsi.

Jak ma wyglądać nasza wieś?

Estetyczna, zadbana, czysta, zorganizowana.

Jakie obyczaje i tradycje mają być u nas pielęgnowane
i rozwijane?


Obrzędy ludowe związane z życiem wsi i pracami polowymi, dbanie o zdrowy styl życia – czynne uprawianie sportu. Organizacja cyklicznego święta mieszkańca Lipich Gór, które może być okazją do promocji wsi.

Jak maja wyglądać mieszkania i gospodarstwa?

Estetyczne, zadbane, czyste.

Jaki ma być stan otoczenia i środowiska?

Odnowiony budynek świetlicy wiejskiej. Park uporządkowany, z wytyczonymi ścieżkami. Stawy/oczka wodne oczyszczone, ogrodzone i zarybione. Równe i pełnowymiarowe boiska sportowe. Miejsca parkingowe w centrum wsi. Kosze na śmieci i tablice informacyjne. Wieś podłączona do kanalizacji sanitarnej.

Jakie ma być rolnictwo?

Dochodowe i zmodernizowane.

Jakie mają być powiązania komunikacyjne?

Utrzymanie na obecnym poziomie połączeń z sąsiednimi miejscowościami.

Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży?

Powstawanie nowych miejsc do czynnego spędzania czasu wolnego: plac zabaw dla najmłodszych, boisko sportowe dla młodzieży szkolnej z szatnią dla sportowców, wytyczenie ścieżki rowerowej. Poszerzenie oferty świetlicy wiejskiej w zakresie edukacji dzieci i młodzieży, poprzez organizowanie różnorodnych warsztatów zajęciowych, rozwijanie zdolności, stworzenie kafejki internetowej.

Określenie największych potrzeb.


Kierując się wizją odnowy miejscowości, biorąc pod uwagę zasoby wsi, silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia, mieszkańcy Lipich Gór za największe potrzeby uznali:

 • wyremontowanie i zmodernizowanie budynku świetlicy wiejskiej, aby była efektywna w korzystaniu z niej przez mieszkańców i ekonomiczna w utrzymaniu,

 • zagospodarowanie i uporządkowanie terenu centrum wsi z wytyczeniem miejsc parkingowych, traktów pieszych i wyrównaniem terenu,

 • wytyczenie i budowa pełnowymiarowego i równego boiska sportowego do piłki nożnej wraz z budową szatni dla sportowców oraz oświetleniem terenu,

 • wytyczenie i budowa mniejszego, wielofunkcyjnego boiska dla dzieci i młodzieży przy placu zabaw,

 • budowa w okolicy parku mini miasteczka ruchu drogowego dla najmłodszych rowerzystów,

 • uprzątniecie parku, wytyczenie ścieżek i odbudowa drzewostanu, postawienie tablic informacyjnych, zakup i ustawienie miejsc siedzących w parku, oświetlenie terenu parku,

 • oczyszczenie cmentarza poniemieckiego, ustawienie pKprzewracanych tablic i pomników,

 • rekultywacja stawów/oczek wodnych, ogrodzenie oczek,

 • przygotowanie tablic informacyjnych z opisem zabytkowych miejsc w miejscowości, historią miejscowości,

 • doświetlenie ulic we wsi,

 • budowa ścieżek rowerowych, wytyczenie pola namiotowego,

 • przygotowanie działki 232/20 (po dawnej chlewni PGR) pod budowę budynków użyteczności publicznej – budowa remizy strażackiej,

 • promocja wsi poprzez organizowanie wystaw, spotkań, warsztatów i konferencji oraz działalność miejscowych organizacji.

Określenie linii rozbieżności: regionalne, wiejskie/miejskie, krajowe/międzynarodowe.


Dotychczasowy brak inwestycji w infrastrukturę wsi Lipie Góry oraz w rozwój jej mieszkańców to wynik braku środków finansowych na rozwój wsi w budżecie państwa oraz niewystarczające środki w budżetach jednostek samorządu terytorialnego. Wieś, dopiero po kilkunastu latach doczekała się podłączenia do nowego ujęcia wody. Transformacja ustrojowa i przeobrażanie naszego kraju w państwo demokratyczne o gospodarce kapitalistycznej, w odczuciu mieszkańców wsi, spowodowało kierowanie inwestycji i środków finansowych do miast. Mieszkańcy wsi odczuwają brak zainteresowania swoim losem przez władze państwowe, regionalne, mimo ich zapewnień i obietnic. Wejście Polski w struktury Unii Europejskiej otworzyło drogę do pozyskania funduszy europejskich na rozwój wsi. Mieszkańcy Lipich Gór chcą skorzystać z tych środków, aby odnowić swoją miejscowość, oferując swój czas i pracę. Wspólne działania, podjęte przez mieszkańców wsi przyczynią się do pogłębienia lokalnych więzi i budowy społeczeństwa obywatelskiego. Mieszkańcy wsi nie będą czuli się obywatelami drugiej kategorii.

Środki finansowe, które otrzymuje sołectwo z Gminy Strzelce Krajeńskie nie są w stanie pokryć zapotrzebowania wsi. W ostatnich kilkunastu latach odnowiono nawierzchnię drogi powiatowej przebiegającą przez wieś oraz jedną z bocznych ulic we wsi (ul. Leśna), wzdłuż głównej drogi położono nową nawierzchnię chodnikową, a po kilkunastu latach oczekiwania wieś zostanie podłączona do nowego ujęcia wody, ponieważ woda z ujęcia w Lipich Górach nie nadawała się do spożycia. W odczuciu mieszkańców wsi inwestycje gminne i powiatowe nie zaspokajają wszystkich potrzeb. Dlatego mieszkańcy Lipich Gór postanowili wziąć sprawy we własne ręce – niniejszy dokument ma pomóc w pozyskaniu potrzebnych wsi środków finansowych z funduszy europejskich, a zwłaszcza z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


Lista rankingowa potrzeb i rozbieżności
Wszystkie przedstawione powyżej potrzeby mieszkańców, zostały wyartykułowane na zebraniach wiejskich. Należy zaznaczyć, że wszyscy mieszkańcy zgadzają się co do konieczności odnowy wsi i pozyskania w tym celu funduszy z zewnątrz. Podczas zebrań zaznaczyły się wśród mieszAańców rozbieżności co do priorytetów w realizacji poszczególnych celów i zaspokajania potrzeb. Wątpliwości mieszkańców dotyczyły przede wszystkim następujących zagadnień:

 • Czy istnieje potrzeba remontu starej świetlicy, czy może zbudować całkiem nowy budynek?

 • Czy w pierwszej kolejności zająć się remontem/budową świetlicy, czy budową boisk sportowych z szatnią?

Na zebraniu, każdy z mieszkańców mógł wyrazić swoje zdanie. Po dyskusjach i głosowaniu ustalono priorytety i ranking potrzeb.


CEL

REALIZACJA POTRZEB/DZIAŁANIA

RAN-KING

1. Kształtowanie centrum wsi

1.1 Remont i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej

1

1.2 Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół świetlicy: wyrównanie terenu, budowa parkingu i traktów pieszych.

2

1.3 Budowa estetycznej wiaty autobusowej, uporządkowanie terenu wokół przystanku autobusowego.

2

1.4 Odnowa parku: uprzątniecie parku, wytyczenie ścieżek i odbudowa drzewostanu, postawienie tablic informacyjnych, zakup i ustawienie miejsc siedzących w parku, oświetlenie terenu parku.

2

1.5 Rekultywacja stawów/oczek wodnych, ogrodzenie.

2

1.6 Doświetlenie ulic we wsi

2

1.7. Oczyszczenie cmentarza poniemieckiego, ustawienie poprzewracanych tablic i pomników.

3

1.8 Przygotowanie działki 232/20 (po dawnej chlewni PGR) pod budowę budynku użyteczności publicznej – budowa remizy strażackiej,

3

1.9 Przygotowanie tablic informacyjnych z opisem zabytkowych miejsc w miejscowości, historią miejscowości.

3

2. Infrastruktura rekreacyjna, sportowa i turystyczna

2.1 Wytyczenie i budowa pełnowymiarowego boiska sportowego do piłki nożnej oraz budowa szatni dla sportowców., oświetlenie terenu boiska.

1

2.2 Wytyczenie i budowa mniejszego, wielofunkcyjnego boiska dla dzieci i młodzieży przy placu zabaw.

2

2.3 Budowa w okolicy parku mini miasteczka ruchu drogowego dla najmłodszych rowerzystów,

3

2.4 Wytyczenie ścieżek rowerowych, wytyczenie pola namiotowego.

3

3. Kultywowanie tradycji społeczności lokalnej.

3.1 Poszerzenie funkcjonowania świetlicy wiejskiej o dodatkowe zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, np. kawiarenka internetowa, tenis stołowy.

1

3.2 Organizacja wystaw, koncertów, prób zespołów muzycznych, spotkań, warsztatów i konferencji oraz działalność miejscowych organizacji: Koła Gospodyń Wiejskich, LKS „Błyskawica”, OSP Lipie Góry, Caritas

1

3.3 Zorganizowanie „Dnia mieszkańca Lipich Gór”

2

3.4 Organizacja imprez okolicznościowych i rodzinnych.

3

Szacunkowy koszt i harmonogram inwestycji
Inwestycje z rankingu 1:

Nr

Nazwa projektu

Cel

Harmonogram realizacji

Szacunkowe koszty

Źródła finansowania

1.1

Remont i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej

Kształtowanie centrum wsi

2008-2009

300 000 zł

- samorząd gminy,

- fundusze UE2.1

Wytyczenie i budowa pełnowymiarowego boiska sportowego do piłki nożnej oraz budowa szatni dla sportowców, oświetlenie terenu boiska.

Infrastruktura rekreacyjna, sportowa i turystyczna.

2008-2010

80 000 zł

- samorząd gminy,

- fundusze UE

- sołectwo*


3.1

Poszerzenie funkcjonowania świetlicy wiejskiej o dodatkowe zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, np. kawiarenka internetowa, tenis stołowy.

Kultywowanie tradycji społeczności lokalnej

2008-2009

20 000 zł

- samorząd gminy,

- fundusze UE,

- fundusze organizacji pozarządowych,

- sołectwo*3.2

Organizacja wystaw, koncertów, prób zespołów muzycznych, spotkań, warsztatów i konferencji oraz działalność miejscowych organizacji: Koła Gospodyń Wiejskich, LKS „Błyskawica”, OSP Lipie Góry, Caritas

Kultywowanie tradycji społeczności lokalnej

2008-2009

5 000 zł

- samorząd gminy,

- fundusze UE,

- sołectwo*,

- fundusze organizacji pozarządowych,
Razem

405 000 zł
* Źródła finansowania w przypadku sołectwa oznaczają: środki finansowe, którymi dysponuje Rada Sołecka i pracę mieszkańców, z wykorzystaniem własnych narzędzi, maszyn i urządzeń oraz fundusze pozyskane od sponsorów.

Inwestycje z rankingu 2:Nr

Nazwa projektu

Cel

Harmonogram realizacji

Szacunkowe koszty

Źródła finansowania

1.2

Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół świetlicy: wyrównanie terenu, budowa parkingu i traktów pieszych.

Kształtowanie centrum wsi

2008-2010

50 000 zł

- samorządgminy,

- fundusze UE

- sołectwo*


1.3

Budowa estetycznej wiaty autobusowej i uporządkowanie terenu wokół przystanku autobusowego.

Kształtowanie centrum wsi

2008-2010

20 000 zł

- samorząd gminy,

- samorząd powiatu,

- sołectwo*


1.4

Odnowa parku: uprzątniecie parku, wytyczenie ścieżek i odbudowa drzewostanu, postawienie tablic informacyjnych, zakup i ustawienie miejsc siedzących w parku, oświeTlenie terenu parku.

Kształtowanie centrum wsi

2009-2012

25 000 zł

- samorząd gminy,

- fundusze UE

- sołectwo*


1.5

Rekultywacja stawów/oczek wodnych, ogrodzenie.

Kształtowanie centrum wsi

2008-2010

10 000 zł

- samorząd gminy,

- fundusze UE,

- sołectwo*


1.6

Doświetlenie ulic we wsi

Kształtowanie centrum wsi

2008-2009

20 000 zł

- samorząd gminy,

- fundusze UE2.2

Wytyczenie i budowa mniejszego, wielofunkcyjnego boiska dla dzieci i młodzieży przy placu zabaw

Infrastruktura rekreacyjna, sportowa i turystyczna

2009-2010

30 000 zł

- samorząd gminy,

- fundusze UE,

- sołectwo*,


3.3

Zorganizowanie „Dnia mieszkańca Lipich Gór”

Kultywowanie tradycji społeczności lokalnej

2008-

2 000 zł

- sołectwo*,


Razem

157 000 zł
* Źródła finansowania w przypadku sołectwa oznaczają: środki finansowe, którymi dysponuje Rada Sołecka i pracę mieszkańców, z wykorzystaniem własnych narzędzi, maszyn i urządzeń oraz fundusze pozyskane od sponsorów.

Inwestycje z rankingu 3:Nr

Nazwa projektu

Cel

Harmonogram realizacji

Źródła finansowania

1.7

Oczyszczenie cmentarza poniemieckiego, ustawienie poprzewracanych tablic i pomników

Kształtowanie centrum wsi

2009-2010

- sołectwo*

- samorząd gminy,

- fundusze organizacji pozarządowych,


1.8

Przygotowanie działki 232/20 (po dawnej chlewni PGR) pod budowę budynku użyteczności publicznej – budowa remizy strażackiej,

Kształtowanie centrum wsi

2009-2011

- samorząd gminy,

- fundusze UE

- sołectwo*


1.9

Przygotowanie tablic informacyjnych z opisem zabytkowych miejsc w miejscowości, historią miejscowości.

Kształtowanie centrum wsi

2010

- samorząd gminy,

- fundusze UE,

- sołectwo*


2.3

Budowa w okolicy parku mini miasteczka ruchu drogowego dla najmłodszych rowerzystów,

Infrastruktura rekreacyjna, sportowa i turystyczna

2011-2013

- samorząd gminy,

- fundusze UE,

- sołectwo*


2.4

Wytyczenie ścieżek rowerowych, wytyczenie pola namiotowego.

Infrastruktura rekreacyjna, sportowa i turystyczna

2010-2012

- samorząd gminy,

- sołectwo*3.4

Organizacja imprez okolicznościowych i rodzinnych.

Kultywowanie tradycji społeczności lokalnej

2008-

- samorząd gminy,

- sołectwo** Źródła finansowania w przypadku sołectwa oznaczają: środki finansowe, którymi dysponuje Rada Sołecka i pracę mieszkańców, z wykorzystaniem własnych narzędzi, maszyn i urządzeń oraz fundusze pozyskane od sponsorów.


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna