Ocena merytoryczna – karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami dla wnioskodawców I operacji zgłaszanych na obszarze lgd dunajec-Biała do działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”Pobieranie 36,2 Kb.
Data30.05.2018
Rozmiar36,2 Kb.

................................................... Wzór nr 4

pieczęć LGD


OCENA MERYTORYCZNA – KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI
Z LOKALNYMI KRYTERIAMI

dla wnioskodawców i operacji zgłaszanych na obszarze LGD Dunajec-Biała


do działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

(wypełnić wyłącznie pola na białym tle)Nazwa operacji:
Nr operacji wg kolejności wpływu i data złożenia wniosku:
Data przeprowadzenia oceny merytorycznej:
Nazwa wnioskodawcyOperacja w ramach działania PROW 2007-2013:

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Zgodność operacji w ramach działania RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ z lokalnymi kryteriami:

LP.

Lokalne kryteria oceny operacji

Waga

Przyznana ocena

1.

Projekt przewiduje powstanie nowych miejsc noclegowych:

0pkt-nie dotyczy

1 pkt- 2 miejsca noclegowe

2 pkt- 2 -4 miejsc noclegowych

3 pkt- powyżej 4 miejsc noclegowych


1
2.

Projekt dotyczy wykorzystania lokalnych zasobów:

0pkt-nie dotyczy

1pkt- inne niewymienione poniżej

2pkt- kulturowe lub przyrodnicze2
3.

Realizacja operacji spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy:

1 pkt – 1 miejsca pracy

2 pkt – 2-3 miejsca pracy

3 pkt –powyżej 3 miejsc pracy2
4.

Powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa wnioskodawcy:

1pkt- powyżej 5 ha

2 pkt- 3 ha do 5 ha

3pkt- do 3 ha1
5.

Oddziaływanie na środowisko:

0 pkt - projekt oddziałuje negatywnie na środowisko

1 pkt- projekt jest neutralny dla środowiska

2pkt- projekt oddziałuje pozytywnie na środowisko (bez wykorzystania energii odnawialnej)

3pkt- projekt oddziałuje pozytywnie na środowisko z wykorzystaniem energią odnawialną


1
6.

Innowacyjność projektu:

0pkt- brak innowacyjności

1pkt-formy niewymienione poniżej

2pkt- nowy rodzaj produkcji lub usługi na terenie LSR

3pkt-nowatorski sposób wykorzystania lokalnych


1
7.

Projekt dotyczy:

1pkt-rozwoju prowadzonej działalności nierolniczej

2pkt- podjęcia nowej działalności nierolniczej


2
8.

Projekt dotyczy poszerzenia oferty gastronomicznej:

0pkt-nie dotyczy

1pkt-poszerzenie oferty gastronomicznej

2pkt- poszerzenie oferty gastronomicznej przy wykorzystaniu lokalnych produktów ekologicznych1
SUMA PUNKTÓW:Minimalna liczba punktów, jaką musi uzyskać operacja w ramach oceny to 35%

z maksymalnej liczby punktów dla danego działania……………………………………………….

czytelny podpis członka Rady Decyzyjnej
Instrukcja wypełniania KARTY OCENY MERYTORYCZNEJ – KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI

do działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej


I Informacje ogólne


  1. Wypełnia się wyłącznie pola na białym tle.

  2. Wszystkie rubryki zawarte w tabeli muszą być wypełnione, w przeciwnym razie głos uważa się za nieważny.

  3. Karty muszą być wypełnione piórem, długopisem lub cienkopisem.

  4. Znaki „X” winny być postawione w polu przeznaczonego na to kwadratu.

  5. Głos oddany przez członka Rady w formie wypełnionej karty oceny operacji jest nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

  1. na karcie brakuje nazwiska i imienia lub podpisu członka Rady

  2. na karcie brakuje informacji pozwalających zidentyfikować operację, której dotyczy ocena (numer wniosku, nazwa wnioskodawcy, nazwa projektu)


II Instrukcja wypełnienia karty oceny zgodności operacji z LSR
A:Informacje ogólne

Nazwa operacji: wpisuje się nazwę operacji

Nr operacji wg kolejności wpływu i data złożenia wniosku: wpisuje się numer operacji wg kolejności wpływu i data złożenia wniosku

Data przeprowadzenia oceny merytorycznej: wpisuje się datę przeprowadzenia oceny merytorycznej

Nazwa wnioskodawcy: wpisuje się nazwę wnioskodawcy
B: Zgodność operacji w ramach działania RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ z lokalnymi kryteriami
W punktach 1-8 w kolumnie PRZYZNANA OCENA należy wpisać liczbę punktów przyznaną zgodnie z oceną danego kryterium. W każdym kryterium punkty nie sumują się-należy wybrać tylko jedną wartość punktową.

SUMA PUNKTÓW-należy podać sumę punktów po wcześniejszym przemnożeniu przez wagi.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna