Obóz sportowyPobieranie 70,38 Kb.
Data05.01.2018
Rozmiar70,38 Kb.


REGULAMIN OBOZU


 1. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, niemożność wzięcia udziału należy zgłosić u opiekuna grupy.

 2. Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz: posiadania i picia alkoholu, posiadania i palenia tytoniu oraz posiadania i zażywania środków odurzających.

 3. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00-7.00

 4. Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy oraz poza teren ośrodka bez wiedzy i zgody wychowawcy.

 5. Uczestnik obozu zobowiązany jest:  1. przestrzegać regulaminu obozu/ośrodka oraz stosować się do poleceń wychowawców,

  2. zabrać ze sobą ważną legitymację szkolną,

  3. punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć,

  4. dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie wyjazdu,

  5. mieć szacunek do kolegów, wychowawców i innych osób,

  6. przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in.: dotyczących kąpieli i ruchu drogowego,

  7. informować kadrę kolonii o każdej chorobie lub złym samopoczuciu.
 1. Uczestnik (lub jego rodzice/ opiekunowie) ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez niego podczas podróży lub pobytu na imprezie.

 2. Organizator nie odpowiada za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z braku staranności uczestnika.

 3. Rzeczy cenne i wartościowe (w szczególności aparaty telefoniczne i fotograficzne, gry elektroniczne itp.) oraz pieniądze zalecamy przekazać do depozytu opiekunom. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i zniszczenie w/w rzeczy nie oddanych do depozytu –prosimy.

 4. Kontakt z rodzicami, będzie odbywał się w wyznaczonych porach, ustalonych po przyjeździe do ośrodka.

 5. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu obozu uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników, a po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców wydalony z obozu na koszt własny rodziców/opiekunów. 1. KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA

  1. OBOZU SPORTOWEGO JUDO


W…………………………………………termin…………………

I. WNIOSEK RODZICÓW / OPIEKUNÓW O SKIEROWANIE DZIECKA NA OBÓZ SPORTOWY JUDO

1. IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

...............................................................................................................................................................

2. DATA I MIEJSCE URODZENIA....................................................................................................

3. NR PESEL .................................................

4. ADRES ZAMIESZKANIA: ............................................................................................................

...............................................................................................................................................................

5. IMIĘ I NAZWISKO MATKI ...............................................................................................................................................................

TELEFON dom: ................................................... kom. .....................................................................

6. IMIĘ I NAZWISKO OJCA / OPIEKUNA

..............................................................................................................................................................

TELEFON dom: ........................................................... kom. .............................................................

7. ADRES RODZICÓW / OPIEKUNÓW w czasie pobytu dziecka na obozie

...........................................................................................................................................................

8. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna/ córki na wyżej wymienioną imprezę i jego udział we

wszystkich zajęciach rekreacji ruchowej.

9. Stwierdzam, że podałem/em w niniejszej karcie kwalifikacyjnej wszystkie znane mi informacje o dziecku które mogą pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki.

10. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że:

uczestników obozu obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania, spożywania i używania tytoniu, alkoholu, narkotyków i środków odurzających,

w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu może zostać podjęta decyzja o usunięciu

dziecka z obozu i odwiezienia do domu na koszt rodziców/opiekunów,

rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez dziecko.

11. Informuję, że zapoznałam/em się i w pełni akceptuję regulamin obozu (ostatnia strona karty).
.................................... ................................................ .............................................

miejscowość, data i podpis rodzica/opiekuna
II. INFORMACJA RODZICÓW O DZIECKU I JEGO ZDROWIU:
Choroby przewlekłe lub inne: astma, padaczka, choroby reumatyczne, choroby nerek,

inne........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
Dolegliwości lub objawy które występują ostatnio u dziecka:

omdlenia, drgawki z utratą przytomności, częste bóle głowy, zaburzenia równowagi, częste wymioty, krwotoki z nosa, ataki duszności, bezsenność, przewlekły kaszel, szybkie męczenie się, częste bóle brzucha, bóle stawów, lęki nocne, inne..........................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................


Dziecko jest uczulone lub nie może stosować leków (podać nazwy leku, pokarmu, itp.)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
Dziecko przyjmuje stale leki (podać lek i dawkę):.............................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
Jak znosi jazdę autokarem: dobrze/źle

Czy dziecko nosi: okulary, szkła kontaktowe, aparat ortodontyczny, wkładki ortopedyczne, podwyższony obcas buta, inne......................................................................

...............................................................................................................................................


Inne ważne informacje o zdrowiu dziecka:......................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
Inne informacje od rodziców związane z pobytem dziecka na obozie:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
Nazwa i adres szkoły:................................................................................................

..............................................................................................tel.:..........................................


Stwierdzam, że podałam/em wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku, a w razie zagrożenia zdrowia lub życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje i podawanie leków.
.

................................... ................................................ .............................................miejscowość, data i podpis rodziców/opiekunów
III. INFORMACJE O SZCZEPIENIACH i PRZEBYTYCH CHOROBACH

(Wypełnia pielęgniarka lub rodzice na podstawie aktualnej książeczki zdrowia)


Przebyte choroby zakaźne (podać rok) : odra .......................... ospa .........................

różyczka ........................ świnka ......................... inne .............................................Szczepienia ochronne: Tężec...................błonnica ..................... dur .........................

Inne uwagi ............................................................................................................................

..............................................................................................................................................
............. ................................................ ....................................

data i podpis pielęgniarki lub podpis rodzica/opiekuna
IV. INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY O DZIECKU

(W przypadku braku opinii wychowawcy klasy wypełnia rodzic lub opiekun)

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................


.............................. ...............................................

data i podpis
   1. V. INFORMACJA O ZDROWIU DZIECKA


Potwierdzam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do czynnego uprawiania sportu i wyrażam zgodę na jego udział w obozie sportowym judo. Dziecko posiada ważne badania sportowo lekarskie.

Uwagi:...................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
.............................................................................................

data i podpis
VI. INFORMACJA O STANIE ZDROWIA DZIECKA W CZASIE POBYTU NA PLACÓWCE WYPOCZYNKU (dane o zachorowaniach, urazach, leczeniu itp.)

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

............................... ........................................................

miejscowość, data i podpis lekarza lub pielęgniarki

VII. UWAGI I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY - INSTRUKTORA O DZIECKU PODCZAS POBYTU W PLACÓWCE WYPOCZYNKU:

....................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................

miejscowość, data i podpis wychowawcy-instruktora©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna