Obwieszczeni ePobieranie 0,54 Mb.
Strona1/5
Data22.05.2018
Rozmiar0,54 Mb.
  1   2   3   4   5Brzeg, dn. 28.04.2009r.

OŚ.7644/38/08


O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 38 oraz art. 3, ust. 1 punkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227),

S T A R O S T A B R Z E S K I
informuje,

o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji pasz o zdolności produkcyjnej 645 Mg/dobę ANIMEX Grupa Drobiarska Spółka Akcyjna, 14-100 Ostróda, Morliny 15, Oddział w Grodkowie, 49-200 Grodków, ul. Wrocławska 61.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. pozwolenia, które jest wyłożone do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu pod adresem:

49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12, budynek „B”, III piętro, pokój nr 301, od poniedziałku do piątku od godziny 715 do 1515.

Jednocześnie informuję o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie danych o ww. pozwoleniu zintegrowanym.


Brzeg, dn. 27.04.2009r. OŚ.7644/38/08(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1), art. 183 ust. 1, art. 188, art. 201 ust. 1, art. 202, art. 203 ust. 1, art. 204 ust. 1, art. 211 ust.1, art. 218 oraz art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku L.dz. 11661/08, z dnia 18.12.2008r., (uzupełnionym w dniu 21 stycznia 2009r.) Pana Marcina Baranowskiego i Pana Dariusza Kużel Prokurentów ANIMEX Grupa Drobiarska Spółka Akcyjna Oddział w Grodkowie w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji ANIMEX Grupa Drobiarska Spółka Akcyjna, 14-100 Ostróda, Morliny 15, Oddział w Grodkowie, 49-200 Grodków, ul. Wrocławska 61


o r z e k a m


 1. Udzielić ANIMEX Grupa Drobiarska Spółka Akcyjna, 14-100 Ostróda, Morliny 15, Oddział w Grodkowie, 49-200 Grodków, ul. Wrocławska 61 pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów roślinnych o zdolności produkcyjnej ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę, zlokalizowanej w Grodkowie przy ul. Wrocławskiej 61.
 1. Określić rodzaj prowadzonej działalności:

ANIMEX Grupa Drobiarska Spółka Akcyjna Oddział w Grodkowie, jest oddziałem spółki akcyjnej zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000016032. Siedziba oddziału spółki znajduje się w Grodkowie, przy ul. Wrocławskiej 61. Przedmiotem działalności Spółki jest m.in.:

- produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich i ryb,

- produkcja karmy dla zwierząt domowych,

- wytwarzanie produktów przemiału zbóż,

- sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt,

- magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach,

- sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową,

- transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi,

- badania i analizy techniczne.

Działalność prowadzona na terenie zakładu w Grodkowie mieści się w zakresie działalności zgłoszonej w KRS. Pozostała działalność, wykazana w KRS 0000016032 nie jest prowadzona w Oddziale w Grodkowie lub nie dotyczy produkcji powodującej emisje gazów i pyłów do powietrza i obejmuje m.in. działalność rachunkowo-księgową, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. 1. Określić rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom oraz charakterystyka ogólna instalacji i stosowanych technologii:
 1. Niniejsze pozwolenie obejmuje instalację IPPC – instalację do produkcji pasz o zdolności produkcyjnej 654 Mg/dobę.

Na terenie Zakładu działają ponadto instalacje, które są pośrednio powiązane z instalacją IPPC ale są odrębnymi instalacjami nie objętymi pozwoleniem zintegrowanym.

Do instalacji nie objętych pozwoleniem zintegrowanym, natomiast podlegających zgłoszeniu należą: • instalacja spawania,

 • instalacja kotłowni wyposażonej w dwa kotły: olejowo-gazowy o mocy

1,840 M = 2,044 MWt i gazowy o mocy 2,290 MW = 2,544 MWt,

 • instalacja suszarni zboża „BABKA” z piecem suszarniczym gazowym o mocy 2,290 MW = 2,544 MWt,

 • instalacja suszarni zboża „ARAJ” z piecem suszarniczym gazowym o mocy 2,275 MW = 2,528 MWt,

 • instalacja dygestorium.

 1. ANIMEX Grupa Drobiarska Spółka Akcyjna Oddział w Grodkowie posiada zakład w Grodkowie zajmujący się produkcją pasz.

Podstawowy zakres produkcji obejmuje pasze granulowane i pasze sypkie produkowane na bazie produktów roślinnych, przeznaczone dla zwierząt gospodarskich, głównie dla trzody chlewnej, drobiu i bydła.

Produkcja jest oparta o zakupione surowce i polega na rozdrabnianiu, dozowaniu i mieszaniu składników i dodatków oraz granulowaniu. 1. Instalacja do produkcji pasz powoduje emisję substancji do powietrza atmosferycznego związaną z procesami technologicznymi prowadzonymi na urządzeniach do zasypu, mieszania, granulowania i pakowania pasz. Jest to emisja pyłu zbożowego.

Podstawowym surowcem do produkcji pasz są zboża, przede wszystkim kukurydza, które w przypadku zbyt dużej wilgotności są dosuszane w dwóch zakładowych suszarniach zboża i magazynowane wstępnie w silosach suszarni znajdujących się na terenie zakładu.

Śrutowanie zbóż prowadzi się za pomocą młynów młotkowych, a śrutę przenosi systemem przenośników poziomych i pionowych do zbiorników dozownikowych.

Następnie następuje mieszanie składników paszy: śruty zbóż, surowców wysokobiałkowych, tłuszczy, dodatków paszowych, dodatków mineralnych i premiksów. Poszczególne składniki są kierowane systemem transportu poziomego i pionowego do dozownika mieszarki. W oparciu o recepturę podaną przez technologa pracownik obsługi wprowadza dane do komputera sterującego linią rozważania i mieszania pasz sypkich. Po zaakceptowaniu receptury komputer sam steruje pobieraniem odpowiednich składników paszy do wagi tensometrycznej. Pobieranie surowców odbywa się z komór dozownikowych. Z wagi surowce są podawane na mieszarkę, gdzie następuje ich mieszanie. Podczas procesu mieszania jest dodawany do mieszarki tłuszcz roślinny w ilości ok. 1,5 %. Do mieszanek granulowanych jest dodawany tłuszcz w ilości do 5 %.

Z mieszarki sypka pasza jest podawana systemem transportu poziomego i pionowego, poprzez zespół odsiewaczy, na zbiorniki produktów gotowych albo na wagopakarkę lub odpowiednie komory celem przeprowadzenia procesu granulowania.

W procesie granulowania jest podawana para celem uzyskania odpowiedniej temperatury procesu granulowania. Pasza granulowana jest kierowana na odpowiednie zbiorniki produktów gotowych luzem lub kierowana na komory nad wagopakarką celem zapakowania jej w worki.

Pasza składowana luzem w zbiornikach jest transportowana specjalistycznymi samochodami paszowymi, natomiast pasza zapakowana w worki jest składowana w magazynie wyrobów gotowych na paletach.
 1. Określić rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw:


Tabela nr 1. Rodzaj i ilość wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw w instalacji do produkcji pasz


L.p.

Rodzaj materiału, surowca, paliwa

Jednostka

Zużycie w ciągu roku

1

Ziarno zbóż

Mg

116 700

2

Surowce wysokobiałkowe

Mg

40 000

3

Tłuszcze

Mg

 5 000

4

Dodatki paszowe

Mg

 1 100

5

Dodatki mineralne

Mg

 7 000

6

Premiksy

Mg

  400


Tabela nr 2. Energia wykorzystywana przez instalację do produkcji paszL.p.

Rodzaj surowca, paliwa, materiału, energii

Jednostka

Zużycie w ciągu roku

1

Energia elektryczna zużywana:

- przez instalację do produkcji pasz

- pozostałe instalacje


MWh

MWh


3 600

1 200


2

Energia cieplna zużywana:

- przez instalację do produkcji pasz

- pozostałe instalacje


GJ

GJ


16 700

27 000V. Określić maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacji odbiegających od normalnych, w szczególności w przypadku rozruchu i unieruchomienia instalacji, a także warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii w takich przypadkach oraz warunki emisji:
Zakład nie planuje okresów funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych. Praca wszystkich urządzeń będzie uzależniona od zapotrzebowania rynku na pasze, będzie zmienna, natomiast zmienność ta nie może być z góry zaplanowana.

Za okresy funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych można uznać okresy przestoju, wynikające np. z awarii urządzeń, nie są to jednak okresy planowane.

Sytuacje awaryjne w przypadku instalacji do produkcji pasz to:

- zanik napięcia,

- awaria urządzeń produkujących pasze,

- uszkodzenie filtra.Zagadnienie wielkości emisji w trakcie rozruchu instalacji do produkcji pasz nie dotyczy tej instalacji. Emisja z wylotów aspiracji urządzeń do zasypu, mieszania, granulowania i pakowania pasz następuje wyłącznie w trakcie pracy tych urządzeń i jest proporcjonalna do wydajności tych urządzeń. Moment rozruchu nie powoduje zwiększonej emisji substancji.

VI. Określić źródła powstawania i miejsca wprowadzania gazów i pyłów do powietrza oraz wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, nie większą niż wynikającą z prawidłowej eksploatacji instalacji, dla poszczególnych wariantów funkcjonowania:
Tabela nr 3 . Źródła powstawania i miejsca wprowadzania gazów i pyłów do powietrza oraz wielkość dopuszczalnej emisji:


Lp.

Określenie źródła

Nr

emit.

Wysokość

emitora

Średnica

emitora

Natężenie

przepływu

Prędkość

wylotowa

Temperat.

wylotowa

Rodzaj urządzenia

redukującego

i jego sprawność

Czas

pracy

Rodzaj substancji

Wielkość

emisji


m

m

m3/h

m/s

0K

%

h/rok
kg/h

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Aspiracja zasypu wstępnego

1

9,0

0,30

2880

K=0

(zadasz.)289

Filtr pulsacyjny 99 %

2340

Pył zawieszony PM 10

Pył ogółem0,014

0,018


2.

Aspiracja mieszarki

Typ MB-1000.2

9,0

0,30

2880

K=0

(zadasz.)289

Filtr pulsacyjny 99 %

2340

Pył zawieszony PM 10

Pył ogółem0,014

0,018


3.

Aspiracja mieszarki

Typ MB-10003

9,0

0,30

2880

K=0

(zadasz.)289

Filtr pulsacyjny 99 %

2340

Pył zawieszony PM 10

Pył ogółem0,014

0,018


4.

Aspiracja wagopakarki

Richardson4

9,0

0,30

5040

K=0

(poziomy)289

Filtr pulsacyjny 99 %

1680

Pył zawieszony PM 10

Pył ogółem0,025

0,032


5.

Aspiracja linii granulowania I

5

11,0

0,5x0,5

0,56*)


17140

K=0

(poziomy)348

Cyklon 80 %

5200

Pył zawieszony PM 10

Pył ogółem0,054

0,077


6.

Aspiracja linii granulowania II

6

11,0

0,45x0,3

0,41*)


17140

K=0

(poziomy)348

Cyklon 80 %

5200

Pył zawieszony PM 10

Pył ogółem0,054

0,077


7.

Aspiracja linii granulowania III

7

11,0

0,5x0,5

0,56*)


17140

K=0

(poziomy)348

Cyklon 80 %

5200

Pył zawieszony PM 10

Pył ogółem0,054

0,077


8.

Aspiracja linii granulowania IV

8

11,0

0,5x0,5

0,56*)


18000

K=0

(zadasz.)348

Cyklon 80 %

5200

Pył zawieszony PM 10

Pył ogółem0,054

0,077


*) średnica zastępcza
Emisja roczna w Mg/rok z instalacji, obejmująca źródła podlegające pozwoleniu zintegrowanemu na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza wynosi:

Pył zawieszony PM 10 1,264 Mg/rok

Pył ogółem 1,787 Mg/rok

VII. Określić usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza:
Króćce pomiarowe, zainstalowane są zgodnie z Polską Normą PN-Z-04030-7 „Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pyłu. Pomiar stężenia i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych metodą grawimetryczną”.
INSTALACJA DO PRODUKCJI PASZ - miejsca zamontowania króćców pomiarowych
E 1

 300 


wentylator

filtr pulsacyjny

ASPIRACJA ZASYPU WSTĘPNEGO

- dla emitora nr 1 – nad dachem budynku na pionowym odcinku na wysokości 1 m –1 króciec

E 2


 300

filtr pulsacyjny

wentylator

ASPIRACJA MIESZARKI MB1000

- dla emitora nr 2 – nad dachem budynku na pionowym odcinku na wysokości 1 m –1 króciec

E 3


 300

filtr pulsacyjny

wentylator
ASPIRACJA MIESZARKI MB1000

- dla emitora nr 3 – nad dachem budynku na pionowym odcinku na wysokości 1 m –1 króciec


E 4 300 filtr pulsacyjny

wentylator
ASPIRACJA WAGOPAKARKI RICHARDSON

- dla emitora nr 4 – w budynku, na ukośnym odcinku w odległości od ściany 1 m – 1 króciec

E 5

≠ 500x500


wentylator


cyklon

ASPIRACJA LINII GRANULOWANIA I

- dla emitora nr 5 – w budynku, na poziomym odcinku w odległości od ściany 4 m – 2 króćce


E 6


≠ 450x300

wentylator


cyklon


ASPIRACJA LINII GRANULOWANIA II

- dla emitora nr 6 – w budynku, na poziomym odcinku w odległości od ściany 2 m – 2 króćce


E 7


≠ 500x500

wentylator

cyklon

ASPIRACJA LINII GRANULOWANIA III

- dla emitora nr 7 – pod wiatą, na pionowym odcinku, w odległości od terenu 6 m – 2 króćce

E 8


≠ 500x500

wentylatorcyklon

ASPIRACJA LINII GRANULOWANIA IV- dla emitora nr 8 – brak króćców, linia aktualnie nieczynna, po modernizacji należy wykonać    pod wiatą, na pionowym odcinku, w odległości od terenu 6 m – 2 króćce
VIII. Określić warunki w zakresie emisji hałasu do środowiska:
1. Charakterystyka źródeł hałasu:

Tabela nr 4. Zewnętrzne punktowe źródła hałasu.

Nr

źródła

Źródło hałasu

Poziom

dźwięku

Laeqti

Moc

akustyczna

LAweqti

Czas pracy

t

Moc

akustyczna

LAweq

odl. 1 m

[dB][dB]

dzień

[h]

noc

[h]

dzień

[dB]

noc

[dB]

INSTALACJA DO PRODUKCJI PASZ – objęta pozwoleniem zintegrowanym

1

Wentylator wyciągowy linii granulowania I

80

92

16

8

92

92

2

Wentylator wyciągowy linii granulowania II

85

97

16

8

97

97

3

Wentylator wyciągowy linii granulowania III

89

101

16

8

101

101

4

Wentylator wyciągowy linii granulowania IV

89

101

16

-

101

-

5

Wentylator dachowy

72

83

16

-

83

-

6

Wentylator dachowy

72

83

16

-

83

-

7

Wentylator dachowy

72

83

16

-

83

-

8

Wentylator dachowy

72

83

16

-

83

-

9

Wentylator dachowy

72

83

16

-

83

-

10

Wentylator dachowy

72

83

16

-

83

-

11

Wentylator dachowy

72

83

16

-

83

-

12

Wentylator dachowy

72

83

16

-

83

-

13

Wentylator dachowy

72

83

16

-

83

-

14

Wentylator dachowy

72

83

16

8

83

83

15

Wentylator dachowy

72

83

16

8

83

83

16

Wentylator dachowy

72

83

16

8

83

83

17

Wentylator dachowy

72

83

16

8

83

83

18

Wentylator dachowy

72

83

16

8

83

83

19

Wentylator dachowy

72

83

16

8

83

83

20

Wentylator dachowy

72

83

16

8

83

83

21

Wentylator dachowy

72

83

16

8

83

83


  1   2   3   4   5


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna