Obuwnik miarowyPobieranie 43,48 Kb.
Data14.02.2018
Rozmiar43,48 Kb.
62/m

Standard wymagań- egzamin mistrzowski

dla zawoduOBUWNIK MIAROWY

Kod z klasyfikacji zawodów

i specjalności dla potrzeb rynku pracy

Kod z klasyfikacji zawodów

szkolnictwa zawodowego753603 (*

(744302) (**


Egzamin przeprowadzany jest w dwóch etapach:
etap praktyczny: polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne
etap teoretyczny: odbywa się w dwóch częściach; pisemnej i ustnej


 1. w części pisemnej kandydat udziela odpowiedzi na pytania z zakresu tematów:

 • rachunkowość zawodowa

 • dokumentacja działalności gospodarczej

 • rysunek zawodowy

 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

 • podstawowe zasady ochrony środowiska

 • podstawowe przepisy prawa pracy

 • podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem

 • podstawy psychologii i pedagogiki

 • metodyka nauczania
 1. w części ustnej kandydat odpowiada na pytania z zakresu następujących tematów:

 • technologia

 • maszynoznawstwo

 • materiałoznawstwo

* ) - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537)- obowiązuje od 1 lipca 2010 r.
** ) - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2644 oraz z 2007r. Nr 106, poz. 728)

___________________________________________________________________

Zadania do etapu praktycznego i pytania do etapu teoretycznego przygotowywane są na podstawie standardu wymagań ustalonego przez Związek Rzemiosła Polskiego

(Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989, tekst jednolity:

Dz. U. Z 2002r Nr 112, poz. 979, z późn. zm. Dz. U. z 2003 Nr 137, poz. 1304)

Zawód: obuwnik miarowy


I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje:Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie

Kandydat na mistrza powinien umieć:


 1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów instrukcji, rysunków, szkiców wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:

  1. stosować nazwy, pojęcia i określenia specjalistyczne używane w obuwnictwie;

  2. rozróżniać podstawowe terminy z zakresu anatomii i fizjologii stopy oraz rozpoznawać typowe wady i zniekształcenia stopy;

  3. określać cechy i właściwości skór na podstawie ich topografii;

  4. rozróżniać typy cholewek obuwia, systemy montażu oraz podstawowe połączenia stosowane przy łączeniu części składowych cholewek;

  5. rozpoznać techniki rozkroju skór;

  6. określać sposoby pasowności kopyt na podstawie obrysu stopy i jej wymiarów;

  7. rozpoznawać rodzaje oraz wskazywać właściwe maszyny, urządzenia i przyrządy pomiarowe do określonych czynności, zabiegów i operacji technologicznych przy wytwarzaniu obuwia;

  8. posiadać duże doświadczenie zawodowe oraz predyspozycje do kierowania ludźmi;

  9. umiejętnie dobierać środki i metody pracy;

  10. organizować miejsce pracy;
 1. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:

  1. dobierać materiały na wierzchy, spody i elementy pomocnicze obuwia;

  2. dobierać metody wykonania cholewek, systemy montażu obuwia oraz narzędzia warsztatowe, maszyny i urządzenia do rodzaju, konstrukcji parametrów i walorów użytkowych wykonywanego wyrobu;

  3. oceniać jakość półproduktów i gotowego obuwia w zależności od sposobu połączenia elementów obuwia i zastosowanych materiałów oraz wskazywać przyczyny wadliwej produkcji obuwia;

  4. określać ilości zużycia materiałów podstawowych i pomocniczych niezbędnych do wykonania określonego wyrobu;

  5. sporządzać kalkulację kosztów związanych z wykonaniem pary obuwia;

  6. wskazywać czynniki wpływające na cennik usług w zakładzie usługowym.
 1. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, w szczególności:

  1. przewidywać skutki działań niezgodnych z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ergonomii obowiązującymi w zakładzie przemysłowym i w zakładzie usługowym oraz konsekwencje tych zaniedbań;

  2. wskazywać zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka oraz środowiska naturalnego mogące wystąpić w procesie produkcji obuwia;

  3. dobierać właściwe środki ochrony indywidualnej związane z wykonywaniem określonych czynności i operacji technologicznych przy wytwarzaniu obuwia;

  4. dobierać sprzęt i urządzenia ochronne zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;

  5. oceniać stan techniczny maszyn i urządzeń pod kątem bezpiecznego ich użytkowania;

  6. wskazywać sposoby udzielania pomocy przedlekarskiej poszkodowanemu w wypadku podczas wykonywania prac przy wytwarzaniu obuwia.


Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Kandydat na mistrza powinien umieć:

 1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisu, instrukcji, tabeli, wykresu, w szczególności:

  1. rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej;

  2. rozróżniać dokumenty regulujące zatrudnienie oraz działalność gospodarczą;

  3. identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta;

  4. wykorzystywać informacje dotyczące sposobu zarządzania małą firmą i znać zasady organizacji pracy;

  5. znać zasady normowania pracy i systemu płac;

  6. wykorzystywać podstawowe wiadomości dotyczące gospodarki rynkowej;

  7. wypełniać druki rejestracyjne i rozliczeniowe ZUS i deklaracje podatkowe,

  8. korzystać ze źródeł wiedzy ekonomicznej i prawnej;

  9. znać podstawowe przepisy prawne i zarządzenia wykonawcze wynikające z Kodeksu Pracy;

  10. posiadać wiedzę dotyczącą przepisów określających zatrudnienie i szkolenie praktyczne młodocianych uczniów w zakładzie pracy.
 1. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, w szczególności:

  1. analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

  2. sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz z podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

  3. rozróżniać skutki wynikające z nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy;

  4. dokonywać rozliczeń i kosztorysowania wykonywanych robót pod względem opłacalności prowadzenia działalności gospodarczej.


Podstawy psychologii i pedagogiki oraz metodyka nauczania

Kandydat na mistrza powinien posiadać wiadomości i rozumieć procesy a w szczególności:

 1. Wyjaśniać i oceniać sytuacje stosując się do opisu zagadnień i problemów w obszarze:

  1. psychologii osobowości:

   1. rozumieć rozwój psychiczny człowieka i czynniki na niego wpływające oraz cechy psychiczne osobowości i jej składniki:

 • charakter i jego cechy, zdolności i uzdolnienia;

 • zainteresowania i skłonności;

 • temperament i jego rodzaje.

   1. znać podejście psychologiczne do uczenia się i procesów poznawczych:

 • przetwarzanie informacji – rodzaje pamięci;

 • czynniki indywidualne wpływające na motywację nauczania;

 • czynniki związane z organizacją nauczania.

   1. znać sposoby postępowania i reagowania w sytuacjach trudnych:

 • stres i frustracja;

 • typy sytuacji trudnych;

 • reakcje na sytuacje trudne.

  1. psychologii rozwojowej i wychowawczej:

   1. posiadać wiedzę nt. okresów rozwojowych;

   2. brać pod uwagę czynniki rozwojowe.

  2. psychologii pracy:

   1. określać wzajemny wpływ i oddziaływanie w układzie człowiek – praca;

   2. znać etapy dostosowania człowieka do pracy:

 • wprowadzenie do pracy;

 • szkolenie zawodowe i doskonalenie.


 1. Stosować się do zasad pedagogiki – dydaktyki i metodyki nauczania:

  1. określać cele nauczania w procesie praktycznej nauki zawodu;

  2. znać kryteria doboru metod nauczania;

  3. umieć posługiwać się programem nauczania;

  4. znać zasady nauczania oraz kontroli i oceny pracy ucznia;

  5. stosować odpowiednie środki dydaktyczne w procesie kształcenia;

  6. planować nauczanie wg podstawy programowej kształcenia w zawodzie;

  7. stosować się do standardów wymagań będących podstawą do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;

  8. dobierać ogniwa i formy organizacyjne pracy dydaktyczno – wychowawczej w kształceniu zawodowym;

  9. prowadzić dokumentację pedagogiczną w zakładzie szkolącym uczniów.

II. Etap praktyczny egzaminu obejmuje praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w zawodzie, ujęte w następujących tematach:

1. Wykonanie obuwia miarowego lub jego elementów zgodnie z dokumentacją.

Kandydat na mistrza powinien umieć:


 1. Planować czynności związane z wykonaniem zadania:

  1. sporządzić plan działania;

  2. sporządzić wykaz niezbędnych surowców, materiałów, sprzętu kontrolno-pomiarowego, narzędzi;

  3. wykonać niezbędne obliczenia, rysunki lub szkice pomocnicze.

 2. Organizować stanowisko pracy:

  1. zgromadzić i rozmieścić na stanowisku pracy materiały, narzędzia, urządzenia i sprzęt, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

  2. sprawdzić stan techniczny maszyn, urządzeń i sprzętu;

  3. dobrać odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej.
 1. Wykonać zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska i wykazać się umiejętnościami określonymi w tematach:
  1. Wykonanie obuwia miarowego we wskazanym etapie jego wytwarzania lub naprawa obuwia zgodnie z dokumentacją:

   1. wykonać pomiar stopy zleceniodawcy z uwzględnieniem jej charakterystycznej budowy;

   2. dokonać pasowności kopyt na podstawie zdjętych pomiarów stopy;

   3. wykonać rozkrój materiałów na części składowe cholewek i spodu obuwia;

   4. przygotować części składowe cholewek i spodu obuwia do dalszych prac;

   5. szyć podszewki i wierzchy oraz wykonać ich łączenia;

   6. wykonać czynności związane z ćwiekowaniem cholewek;

   7. montować i wykonać prace wykończeniowe obuwia;

   8. naprawić elementy cholewki i spodu obuwia;

   9. użytkować maszyny, urządzenia i narzędzia;

   10. kontrolować i oceniać wykonywane operacje technologiczne;

   11. stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

   12. oczyścić i wykonać konserwacje maszyn, urządzeń i narzędzi;

   13. utrzymywać ład i porządek na stanowiskach pracy;

   14. uporządkować stanowisko pracy, rozliczyć materiały, zagospodarować odpady.
 1. Prezentować efekt wykonanego zadania praktycznego:

  1. uzasadnić sposób wykonania zadania,

  2. ocenić jakość wykonanego zadania.

Niezbędne wyposażenie stanowisk do wykonania zadań egzaminacyjnych określonych tematami:
 1. Wykonanie obuwia miarowego w wybranym etapie wytwarzania lub jego naprawa zgodnie z dokumentacją.


Wydzielone pomieszczenia z otworami okiennymi, wentylacją ogólną. Instalacja elektryczna z gniazdami siłowymi przeznaczone do prac maszynowych i prac ręcznych. Ustawienie maszyn, odległości, oświetlenie stanowisk oraz pomieszczenia spełniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii i ochrony środowiska. Maszyny i urządzenia: ścieniarka brzegów, płaska 1-igłowa, słupkowa 1-igłowa, ścierarka wałkowa, urządzenie do nawilżania cholewek, urządzenie do aktywacji błony klejowej. Narzędzia i sprzęt: prasa ręczna, młotek szewski, młoteczek z nakłuwakiem do zawijania, krążkowacz ręczny, kopyta, kloc do rozkroju ręcznego, kleszcze ręczne, kleszcze stołowe, młotek drewniany, wyciągacz teksów, ręczna obciągarka zakładek, płyta marmurowa do zawijania, żelazko do wprasowania podnosków, ostrzałka do ostrzenia noża, miarka szewska (taśma obuwnicza), dziurkacz do wycinania otworów, naczynie na klej, pędzel, nożyce ręczne, nóż szewski, olejarka, wkrętaki, naczynie na naftę. Pionowy stojak zakończony trzpieniem. Stół metalowy z wyciągiem wentylacyjnym zamontowanym pod blatem stołu.Materiały: kleje obuwnicze, teksy, igły maszynowe, nici, talk, papier woskowy, krążki, surowa krepa, denaturat, aceton, sznurek konopny, farba garbarska do barwienia, pasta do retuszowania, gąbka, flanela, papier do obrysu stopy. Instrukcje obsługi maszyn. Środki ochrony indywidualnej. Apteczka.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna