Obsługa płatności masowych przychodzących UsługaPobieranie 49,88 Kb.
Data21.01.2018
Rozmiar49,88 Kb.

Obsługa płatności masowych przychodzących


Usługa przeznaczoną jest dla Klientów, którzy posiadają wielu kontrahentów jak np. przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, telewizje kablowe, firmy ubezpieczeniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady elektroenergetyczne, gazownicze, wodociągowe lub jednostki budżetowe.

Korzystanie z tej usługi usprawnia proces zarządzania otrzymywanymi cyklicznie należnościami dzięki niezawodnej, automatycznej identyfikacji płatności, np. kto zapłacił, kiedy, ile i za co?Dla identyfikacji tytułu płatności i płatnika wykorzystywane są definiowane przez Klienta kody, które stanowią element numeru rachunku bankowego, kontrolowanego przez wszystkie systemy rozliczeń płatniczych w Polsce. Dzięki temu zapewniona jest wysoka niezawodność identyfikacji płatności i płatnika.
Oferowana przez Bank usługa pozwala na:

 • jednoznaczną identyfikację płatności dokonywanych przez dłużników na rachunek Wierzyciela-Klienta Banku,

 • przyspieszenie przepływu informacji przy jednoczesnym zwiększeniu jakości otrzymywanych danych,

 • automatyzację procesu księgowania transakcji przychodzących na wskazany przez Klienta (wierzyciela) rachunek bankowy,

 • usprawnienie procesu rozpoznania i właściwego przyporządkowania płatności w systemie finansowo-księgowym Klienta (wierzyciela),

 • minimalizację ryzyka wystąpienia błędów związanych z identyfikowaniem należności,

 • natychmiastowy dostęp do informacji.

Korzyści dla Klientów posiadających rachunki płatności masowych:

 • obniżenie kosztów oraz ograniczenie manualnej pracy związanej z przetwarzaniem danych (weryfikowaniem otrzymanych płatności) na rzecz automatyzacji prac księgowych, a w konsekwencji obniżenie kosztów obsługi należności,

 • uproszczenie i przyspieszenie weryfikacji, uzgadniania i ewentualnej windykacji (nieterminowych / niezapłaconych) zaległych płatności od poszczególnych dłużników,

 • niezawodność identyfikacji płatności, poprzez wykorzystanie indywidualnych kodów nadanych kontrahentom/dłużnikom przez Klienta. Kody stanowią integralną część numeru rachunku w standardzie NRB i pozwalają na wyeliminowanie błędów podczas procesu uzgadniania płatności,

 • elastyczność - dowolność kodowania pozwalająca Klientowi na bieżące włączanie kolejnych wpłacających do systemu,

 • elektroniczna postać danych umożliwiająca generowanie różnych raportów, analiz, opracowywanie statystyk, które wspomagają proces zarządzania należnościami,

 • znaczne przyspieszenie obiegu informacji - łatwy i szybki dostęp do danych bieżących oraz historycznych.Zasada działania

 

Funkcjonalność obsługi płatności masowych przychodzących oparta jest na najnowszych standardach bankowych i wykorzystuje strukturę rachunku bankowego wprowadzoną zarządzeniem prezesa Narodowego Banku Polskiego, tzw. standardowy Numer Rachunku Bankowego (NRB). Wykorzystywanie numeru rachunku (NRB) do obsługi płatności Klientów Banku pozwala na jednoznaczną identyfikację płatnika oraz zapewnia bezbłędny transfer tej informacji przez międzybankowy system rozliczeniowy.Obsługa rachunków płatności masowych wykorzystuje możliwości tworzenia rachunków wirtualnych o identyfikatorach w standardzie NRB, które utrzymywane są jedynie w aplikacji Wierzyciela-Klienta Banku..

Wierzyciel w swoim systemie finansowo-księgowym prowadzi rachunki dla swoich dłużników nazywane rachunkami wirtualnymi. Część numeru rachunku wirtualnego (NRB) przeznaczona jest do zakodowania płatnika i/lub tytułu czy obiektu.

Dłużnicy wpłacają na swoje (przydzielone im przez Wierzyciela-Klieta Banku) rachunki wirtualne. Kwoty wszystkich transakcji skierowanych na rachunki wirtualne (grupę rachunków wirtualnych powiązanych z konkretnym rachunkiem bieżącym Wierzyciela-Klienta Banku) księgowane są na konkretnym rachunku bieżącym Wierzyciela (rachunku, z który powiązane są rachunki wirtualne w systemie bankowym) prowadzonym w Banku zwanym rachunkiem płatności masowych.
Wierzyciel otrzymuje z Banku codziennie (w dni księgowe) plik elektroniczny ze wszystkimi zrealizowanymi w tym dniu księgowym transakcjami. Każda transakcja zawiera oryginalny numer rachunku wirtualnego, co pozwala na automatyczne zaksięgowanie jej w systemie księgowo-finansowym Wierzyciela-Klienta Banku.

Oferowana przez Bank obsługa płatności masowych przychodzących jest bardzo elastyczna i pozwala Klientowi (wierzycielowi) na przyjęcie w swoim systemie finansowo-księgowym różnych rozwiązań.


Przykład 1.

Wierzyciel-Klient Banku posiada rachunek płatności masowej (rachunek bieżący), a w swoim systemie finansowo-księgowym utrzymuje dowolną ilość „kont” swoich dłużników, dla których indywidualnie zdefiniował numery rachunków wirtualnych,

zawierające ich unikalne (indywidualne dla każdego dłużnika) kody. Dłużnicy płacą na przydzielone im rachunki wirtualne (wg NRB), a płatności te księgowane są na rachunku płatności masowej Wierzyciela. Wierzyciel otrzymuje plik elektroniczny zawierający wszystkie zrealizowane w danym dniu transakcje i wczytuje go do swojego systemu finansowo-księgowego, który zapewni zaksięgowanie wpłat na odpowiednich „kontach” dłużników wg kodu zawartego w numerze rachunku wirtualnego.
Przykład 2.

Wierzyciel-Klient Banku posiada rachunek płatności masowej (rachunek bieżący), a w swoim systemie finansowo-księgowym utrzymuje jedno „konto” dla wszystkich swoich dłużników, definiując jeden numer rachunku wirtualnego, zawierający


kod np. tytułu płatności. Dłużnicy płacą na jeden rachunek wirtualny (wg NRB), a płatności te księgowane są na rachunku płatności masowej Wierzyciela.
Wierzyciel otrzymuje plik elektroniczny zawierający wszystkie zrealizowane w danym dniu transakcje i wczytuje go do swojego systemu finansowo-księgowego, który zapewni zaksięgowanie wpłat na odpowiednim „koncie” wg kodu zawartego w numerze rachunku wirtualnego.
Pokazane dwa skrajne przykłady nie wyczerpują różnych innych możliwości.
Uzupełnieniem tak zorganizowanej obsługi płatności masowych przychodzących jest możliwość wykorzystania „szczegółów płatności” (tytułu płatności), który przekazywany jest w elektronicznym pliku zwierającym transakcje.

Wykorzystanie tej informacji uwarunkowane jest możliwościami systemu finansowo-księgowego Wierzyciela.


Wymagania dla systemu finansowo-księgowego Wierzyciela.

System Wierzyciela musi posiadać funkcjonalność pozwalającą co najmniej na: • generowanie numerów rachunków wirtualnych zgodnie z obowiązującym standardem NRB na podstawie otrzymanego z Banku wzorca, zawierających unikalne kody płatnika i/lub tytułu płatności czy obiektu,

 • wczytanie elektronicznego pliku transakcji w standardzie systemu ELIXIR,

 • zaksięgowanie wg kodów zawartych w numerach rachunków wirtualnych, kwot transakcji na „kontach” dłużników.


Struktura numeru NRB rachunku wirtualnego.
KK XXXX XXXX BBBB NNNN NNNN NNNN

gdzie:


KK – cyfra kontrolna

XXXX XXXX – oddzielny numer rozliczeniowy do obsługi płatności masowych

BBBB – kolejny numer wierzyciela masowego. Zakres dostępnych

wartości 0001–9999

NNNN NNNN NNNN – identyfikator dłużnika (kody płatnika i/lub tytułu płatności czy obiektu),

Wierzyciel otrzymuje wzorzec w postaci:XXXX XXXX BBBB

gdzie

XXXX XXXX – numer rozliczeniowy Oddziału Banku

BBBB – konkretny numer wierzyciela masowego

Do dyspozycji Wierzyciela – Klienta Banku pozostaje ciąg 12 cyfr NNNN NNNN NNNN, za pomocą którego można oznaczyć kody płatników, kody tytułów płatności, lub obie te informacje razem. Sposób ich wykorzystania zależy tylko i wyłącznie od potrzeb Wierzyciela i możliwości wykorzystywanych przez niego systemów do rejestracji płatności analitycznych.

Przykładowe rachunki wirtualne dla wzorca 1560 1111 0001
14 1560 1111 0001 9811 0307 0030

14 1560 1111 0001 9811 0345 0270

14 1560 1111 0001 9821 0112 0490

14 1560 1111 0001 9831 0253 1030

14 1560 1111 0001 9831 0257 0800

14 1560 1111 0001 9831 0261 0570

14 1560 1111 0001 9831 0333 0310

Raporty dla Wierzyciela-Klienta Banku.


Bank przygotowuje:

Wydruki przygotowywane są dany dzień dla jednego lub dla wszystkich Wierzycieli, i zapisywane są w plikach tekstowych. Jeden plik zawiera wszystkie operacje na dany dzień dotyczące jednego rachunku płatności masowej Wierzyciela – będzie tyle plików ile rachunków należy do Wierzyciela.

Raport służy do ewentualnego podglądu – ma czytelniejszy dla człowieka format niż plik elektroniczny, lecz zawiera mniej danych niż plik elektroniczny.

Przykładowy raport:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

………… Bank Data: 2013-11-19

Wydruk dziennych operacji na rachunkach płatności masowych

dla 'Firma testowa' zaksięgowane 2013-11-18.

RACHUNEK KLIENTA PŁATNOŚCI MASOWYCH

LP RACHUNEK WIRTUALNY KWOTA KWOTA AGREGACJI DATA TRANS RACHUNEK NADAWCY NADAWCA OPIS

17 1560 0013 2353 7783 4000 0003

1. 53 2480 1012 0079 4370 0437 0022 194,56 444,56 2013-11-02 20 1140 2004 0000 3102 0000 3647 GRAŻYNA ||UL.NISKA |20-560 OPŁATA- ROZLICZENIE

2. 54 2480 1012 0079 4370 0437 0004 250,00 444,56 2013-11-01 87 1240 2382 1111 0000 0000 8954 RYSZARD PIERWSZY|UL. NOWA OPLATA ZA LOKAL


17 1560 0013 2353 7783 4000 0003 Suma: 444,56

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Gdzie:

RACHUNEK KLI ENTA PŁATNOŚCI MASOWYCH – Rachunek NRB Wierzyciela płatności masowych

RACHUNEK WIRTUALNY– wirtualny rachunek NRB płatności masowych

DATA TRANS – data płatności dokonanej przez nadawcę

KWOTA AGREGACJI – kwota zbiorczego uznania rachunku rzeczywistego (może wystąpić kilka kwot agregacji/sesji). Dzięki temu można powiązać transakcję wirtualną z ze zbiorczą kwotą na rachunku rzeczywistym.

Pliki elektroniczne transakcji (wyciąg dziennych operacji z rachunku płatności masowej) przygotowywane na dany dzień zawierają transakcje na ten dzień dla wszystkich rachunków płatności masowej Wierzyciela. Transakcje w pliku są pogrupowane wg rachunku płatności masowej

Informacje o transakcjach zapisywane są w formacie komunikatów uznaniowych systemu ELIXIR. Dodatkowo zapisywane są komunikaty informacyjne 700 i 711. Komunikat 700 prezentuje sumę uznań dla każdego rachunku płatności masowej, a 711 sumę uznań w całym pliku.

Opis struktury znajduje się w załączonym pliku:Przykładowy plikNazwa plików budowana jest wg schematu:

Nazwa Firmy_EL_mm_dd.txt

Gdzie Nazwa Firmy to nazwa która jest definiowana dla konkretnego użytkownika przez Centrum Obsługi Klienta ,

mm_dd – miesiąc i dzień (data zaksięgowania transakcji na rachunku rzeczywistym – zgodna z polem 2 w pliku)
/

Obsługa Płatności Masowych – opis usługi dla Klienta


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna