ObjaśnieniaPobieranie 67,06 Kb.
Data16.04.2018
Rozmiar67,06 Kb.
OBJAŚNIENIA

do formularza F-01/TFI
Statystyczne sprawozdanie finansowe F-01/TFI należy wypełniać zgodnie z przepisami ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 15 kwietnia 2002 r. w sprawie zakresu oraz terminów dostarczania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd okresowych sprawozdań i bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych (Dz. U. nr 46 poz. 426), a także ustawy z 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 49 poz. 448 z późn. zm.).

Formularz F-01/TFI składa się z czterech części: • bilansu (dział 1)

 • danych uzupełniających do bilansu (dział 2)

 • rachunku zysków i strat (dział 3)

 • informacji ogólnych (dział 4).

UWAGA: Dane w sprawozdaniu należy wykazywać w tysiącach złotych bez znaku po przecinku.
Wszystkie wiersze objęte określeniem "z tego" sumują się na wiersz zbiorczy. Natomiast wiersze objęte określeniem "w tym" nie sumują się, ale stanowią uszczegółowienie wierszy zbiorczych; zarówno w rubryce 1 jak i 2 kwota wykazana w wierszu zbiorczym powinna być równa lub większa od sumy kwot wykazanych niżej i objętych określeniem "w tym".

DZIAŁ 1 – BILANS


Wymagana jest równość aktywów razem i pasywów razem (wiersz 24=48).

AKTYWA


W wierszu 01 należy wykazać aktywa trwałe według wartości netto (wartość początkowa pomniejszona o odpisy amortyzacyjne /umorzeniowe/). Przez aktywa trwałe rozumie się aktywa, które nie są zaliczane do obrotowych, stanowiące kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych, a przewidywany okres ich zaangażowania w działalność jednostki jest dłuższy niż rok. Suma wierszy = 02+03+12+13+14.

W wierszu 02 należy wykazać sumę wartości niematerialnych i prawnych według wartości netto. Przez wartości niematerialne i prawne rozumie się nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe, nie zakwalifikowane do środków trwałych lub inwestycji, nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności: autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, know-how oraz obce wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania przez jednostkę na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu finansowego, a także nabytą wartość firmy i koszty zakończonych prac rozwojowych.

W wierszu 03 należy wykazać wartość netto rzeczowych aktywów trwałych, na którą składa się wartość netto środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz zaliczek na środki trwałe w budowie. Suma wierszy = 04+10+11.

W wierszu 04 należy wykazać środki trwałe według wartości netto. Przez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku w momencie oddania do używania i przeznaczone na potrzeby jednostki. Suma wierszy =05+06+07+08+09.

W wierszach 05 do 09 zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych należy wykazać:w wierszu 05 grupę 0 – grunty (łącznie z prawem użytkowania wieczystego gruntu);

w wierszu 06 grupę 1 –budynki i lokale oraz grupę 3 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej (łącznie ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielczym prawem do lokalu użytkowego);

w wierszu 07 grupę 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, grupę 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty oraz grupę 6 – urządzenia techniczne;

w wierszu 08 grupę 7 - środki transportu;

w wierszu 09 grupę 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie oraz grupę 9 – inwentarz żywy.

W wierszu 10 należy wykazać wartość netto środków trwałych w budowie, przez które rozumie się zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszania już istniejącego środka trwałego.

W wierszu 11 należy wykazać wartość zaliczek na środki trwałe w budowie, to znaczy równowartość środków pieniężnych przekazanych kontrahentom na poczet dostaw i usług związanych ze środkami trwałymi w budowie.

W wierszu 12 należy wykazać należności długoterminowe, to znaczy środki pieniężne w rozrachunkach z kontrahentami, które na określony dzień nie zostały przez jednostkę wyegzekwowane, lecz należą się jej z mocy prawa, a spłata przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego.

W wierszu 13 należy wykazać sumę wartości wszystkich inwestycji długoterminowych. Przez inwestycje rozumie się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej. Inwestycje długoterminowe obejmują w szczególności długoterminowe aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę dla realizacji jej działalności statutowej, lecz zostały nabyte lub wytworzone w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych.

W wierszu 14 należy wykazać długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, do których zaliczamy te aktywowane koszty, których termin rozliczenia na dzień bilansowy jest dłuższy niż rok. W szczególności obejmują aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, które powstają w związku z ujemnymi przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości (bez względu na okres ich rozliczania) oraz koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki (w zakresie salda podlegającego rozliczeniu dłużej niż 12 miesięcy).

W wierszu 15 należy wykazać aktywa obrotowe, na które składają się zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Suma wierszy = 16+17+22+23.

W wierszu 16 należy wykazać zapasy, obejmujące w szczególności materiały, półprodukty i produkty w toku, produkty gotowe, towary i zaliczki na dostawy.

W wierszu 17 należy wykazać należności krótkoterminowe, które obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług (bez względu na umowny termin ich zapłaty) oraz całość lub część należności z innych tytułów, które nie są zaliczane do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Suma wierszy = 18+19+20+21.

W wierszu 18 należy wykazać wartość należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług bez względu na umowny okres spłaty (suma należności o umownym okresie spłaty do 12 miesięcy i powyżej 12 miesięcy).

W wierszu 19 należy wykazać należności krótkoterminowe z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń.

W wierszu 20 należy wykazać należności krótkoterminowe, które nie zostały wykazane wcześniej w wierszu 18 i 19.

W wierszu 21 należy wykazać należności kwestionowane, dochodzone na drodze powództwa cywilnego.

W wierszu 22 należy wykazać sumę wartości wszystkich inwestycji krótkoterminowych.

W wierszu 23 należy wykazać krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, które powinny być rozliczone w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego i w szczególności obejmują prenumeratę czasopism na przyszły okres, składki ubezpieczeń majątkowych i na życie, czynsze, opłaty wstępne z tytułu umów leasingu, prowizje od kredytów.

PASYWA


W wierszu 25 należy wykazać łączną sumę kapitałów własnych jednostki, pochodzących z zasobów wniesionych przez właściciela oraz powiększonych z wypracowanego nierozdzielonego zysku. Suma wierszy = 26+27+28+29+30+31+32+33+34.

W wierszu 26 należy wykazać kapitał zakładowy jednostki, którego wysokość jest określona w statucie i wpisana w rejestrze sądowym. W towarzystwach kapitał zakładowy wynosi, co najmniej 3 mln zł (+1 mln zł na każdy kolejny tworzony fundusz).

W wierszu 27 należy wykazać zadeklarowane, ale do dnia sporządzenia bilansu nie wpłacone wkłady kapitałowe (w towarzystwach wielkość ta nie powinna występować).

W wierszu 28 należy wykazać nabyte przez jednostkę akcje własne nabyte w drodze egzekucji na zaspokojenie roszczeń spółki, w celu odsprzedaży, jak i nabyte celem umorzenia (jest to wielkość ujemna).

W wierszu 29 należy wykazać wartość kapitału zapasowego tworzonego na pokrycie ewentualnych strat w przyszłości, a na bieżąco do finansowania z własnych źródeł potrzeb jednostki.

W wierszu 30 należy wykazać wartość kapitału z aktualizacji wyceny, na który odnosi się skutki aktualizacji wyceny środków trwałych na podstawie odrębnych przepisów oraz skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych, powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych.

W wierszu 31 należy wykazać pozostałe kapitały rezerwowe tworzone z zysku do podziału lub wydzielonej części kapitału zakładowego bądź zapasowego z przeznaczeniem na ściśle określony cel.

W wierszu 32 należy wykazać nie podzielony zysk lub nie pokrytą stratę z lat ubiegłych, stanowiące nie rozliczoną część lub całość wyniku finansowego netto pochodzącego z lat poprzedzających okres, na który sporządzony jest bilans.

W wierszu 33 należy wykazać zysk lub stratę netto. Zysk wielkość dodatnia /+/; strata wielkość ujemna /-/. Wynik finansowy netto w bilansie jest równy wynikowi w rachunku zysków i strat (dział 1 wiersz 33 = dział 3 wiersz 44).

W wierszu 34 należy wykazać odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (jest to wielkość ujemna).

W wierszu 35 należy wykazać zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe, rezerwy na zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe. Suma=36+39+40+47.

W wierszu 36 należy wykazać rezerwy na zobowiązania, tj. zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.

W wierszu 37 należy wykazać rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którą tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych (różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości).

W wierszu 38 należy wykazać rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne bez podziału na długoterminowe i krótkoterminowe.

W wierszu 39 należy wykazać sumę zobowiązań długoterminowych, przez które rozumie się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki, a okres wymagalności jest dłuższy niż rok od dnia bilansowego. W szczególności obejmują zaciągnięte kredyty i pożyczki, zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i inne zobowiązania finansowe (czyli zobowiązania jednostki do wydania aktywów finansowych albo do wymiany instrumentu finansowego z inną jednostką, na niekorzystnych warunkach).

W wierszu 40 należy wykazać sumę funduszy specjalnych oraz zobowiązań krótkoterminowych, tj. zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część zobowiązań z innych tytułów, które nie są zaliczone do zobowiązań długoterminowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Suma wierszy = 41+42+43+44+45+46.

W wierszu 41 należy wykazać wartość zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług bez względu na umowny okres wymagalności (suma zobowiązań o umownym okresie wymagalności do 12 miesięcy i powyżej 12 miesięcy).

W wierszu 42 należy wykazać zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń.

W wierszu 43 należy wykazać zaliczki otrzymane od kontrahentów na poczet przyszłych dostaw i usług, które zostaną rozliczone po ich zrealizowaniu.

W wierszu 44 należy wykazać zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń za pracę.

W wierszu 45 należy wykazać pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, obejmujące kredyty, pożyczki, zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i inne zobowiązania finansowe oraz zobowiązania wekslowe i inne.

W wierszu 46 należy wykazać fundusze specjalne, stanowiące źródło finansowania wyodrębnionych celów. W szczególności fundusze specjalne obejmują zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i fundusz załogi tworzony na podstawie decyzji jednostki o przeznaczeniu zysku netto na ten fundusz oraz odsetki od wymienionych funduszy.

W wierszu 47 należy wykazać rozliczenia międzyokresowe przychodów, które charakteryzują się tym, że zarachowane w bieżącym okresie sprawozdawczym stanowią przychody zaliczone do wyniku finansowego w przyszłych okresach w celu zapewnienia ich współmierności z odpowiednimi kosztami. Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach (przedpłaty na prenumeratę), środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub budowy środków trwałych oraz prac rozwojowych – jeżeli nie zwiększają one kapitałów własnych.

DZIAŁ 2 - DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU
Pkt. 2.1 Inwestycje długoterminowe i krótkoterminoweW wierszu 01 należy wykazać aktywa finansowe, które obejmują aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki, a także wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany aktywów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach

Długoterminowe aktywa finansowe (rubryka 1) obejmują aktywa finansowe płatne i wymagalne w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia. Suma wierszy = 02+03+04+05.

Krótkoterminowe aktywa finansowe (rubryka 2) obejmują aktywa finansowe płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne. Suma wierszy = 02+03+04+05+06.

Wiersze 02 do 06 stanowią uszczegółowienie aktywów finansowych:

w wierszu 02 należy wykazać wartość udziałów i akcji w innych spółkach;

w wierszu 03 należy wykazać wartość jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych;

w wierszu 04 należy wykazać wartość skarbowych papierów wartościowych;

w wierszu 05 należy wykazać wartość pozostałych aktywów finansowych, w szczególności papierów wartościowych, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 6 Ustawy o funduszach inwestycyjnych;

w wierszu 06 (tylko rubryka 2) należy wykazać aktywa pieniężne, przez które rozumie się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się również inne aktywa pieniężne, w tym w szczególności naliczone odsetki od aktywów finansowych. W szczególności należy tu wykazać środki pieniężne w kasie, na rachunkach bankowych i środki pieniężne w drodze.

W wierszu 07 należy wykazać pozostałe inwestycje. Pozostałe inwestycje długoterminowe (rubryka 1) obejmują w szczególności lokaty w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które zostały nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych.

Suma wierszy 01+07 rubryka 1 = wartość w wierszu 13 w dziale 1

Suma wierszy 01+07 rubryka 2 = wartość w wierszu 22 w dziale 1

Pkt. 2.2 Kapitał zakładowy
W wierszu 01 – z działu 1 wiersza 26 przypada na kapitał zakładowy krajowy. Suma wierszy = 02+03+04+05+06.

W wierszach 02 do 05 należy umieścić nazwę (firmę) czterech największych polskich akcjonariuszy i podać wartość posiadanego przez nich kapitału zakładowego.

W wierszu 06 należy podać wartość kapitału zakładowego posiadanego przez pozostałych polskich akcjonariuszy.

W wierszu 07 – z działu 1 wiersza 26 przypada na kapitał zakładowy zagraniczny. Suma wierszy = 08+09+10+11+12.

W wierszach 08 do 11 należy umieścić nazwę (firmę) czterech największych zagranicznych akcjonariuszy, wskazać kraj ich pochodzenia oraz wartość posiadanego przez nich kapitału zakładowego.

W wierszu 12 należy podać wartość kapitału zakładowego posiadanego przez pozostałych zagranicznych akcjonariuszy.

Uwaga: proszę nie wypełniać szarych pól w rubryce symbol kraju.

Suma wierszy 01+07 = wartość w wierszu 26 w dziale 1.

DZIAŁ 3 - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Obejmuje zestawienie elementów, których suma algebraiczna pozwala na wyliczenie wyniku finansowego netto towarzystwa. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat należy wypełniać zgodnie z zamianowaniem wierszy. Należy zwrócić uwagę, że wartości dodatnie pośrednich wyników cząstkowych są zyskami, a ujemne stratami.

Dane należy wykazywać narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego.

Uwaga: należy bezwzględnie przy ujemnych wynikach cząstkowych wstawić znak minus.

W wierszu 01 należy wykazać przychody z działalności operacyjnej, które odpowiadają pozycji A "przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi" w rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym w ustawie o rachunkowości. Suma wierszy = 02+05.

W wierszu 02 należy wykazać łączne przychody z opłat za zarządzanie funduszami i zbiorczymi portfelami papierów wartościowych.

W wierszu 03 należy wykazać wynagrodzenie (stałe i zmienne) jakie pobiera towarzystwo za zarządzanie funduszami i zbiorczymi portfelami papierów wartościowych.

W wierszu 04 należy wykazać opłatę manipulacyjną, jaką towarzystwo pobiera przy zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa (w tym również jednostek uczestnictwa zbiorczych portfeli papierów wartościowych) oraz wydawaniu i wykupywaniu certyfikatów inwestycyjnych (zgodnie z art. 26 ust. 6 Ustawy o funduszach inwestycyjnych).

W wierszu 05 należy wykazać pozostałe przychody z działalności statutowej, obejmujące przychody związane z działalnością podstawową towarzystwa, a które nie zostały wykazane w wierszu 02.

W wierszu 06 należy wykazać koszty działalności operacyjnej, obejmujące wszystkie koszty proste związane z prowadzeniem działalności produkcyjnej, usługowej, handlowej poniesione w celu uzyskania określonych przychodów.

Suma wierszy = 07+08+09+10+11+12+13+14+15.W wierszu 07 należy wykazać pokrycie ponadlimitowych kosztów funduszy zgodnie z zapisami w ich statutach.

W wierszu 08 należy wykazać odpisy amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W wierszu 09 należy wykazać zużycie materiałów i energii na cele działalności podstawowej, pomocniczej i ogólnego zarządu.

W wierszu 10 należy wykazać koszty proste usług obcych wykonanych na rzecz działalności operacyjnej jednostki.

W wierszu 11 należy wykazać podatki i opłaty obciążające koszty działalności towarzystwa, a w szczególności podatek od nieruchomości i środków transportu, podatek VAT naliczony nie podlegający zwrotowi lub odliczeniu od podatku należnego, podatek od czynności cywilno-prawnych, opłaty o charakterze podatkowym (opłata skarbowa, opłata na rzecz PFRON), a także opłata notarialna i sądowa (gdy nie są związane z dochodzeniem roszczeń lub nabyciem nieruchomości), opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty lokalne i administracyjne.

W wierszu 12 należy wykazać wynagrodzenia, obejmujące koszty z tytułu wynagrodzeń pieniężnych i w naturze należnych pracownikom na podstawie umowy o pracę oraz osobom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia, o dzieło i innych umów.

W wierszu 13 należy wykazać ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, obejmujące koszty z tytułu różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników, które nie zostały zaliczone do wynagrodzeń.

W wierszu 14 należy wykazać pozostałe koszty rodzajowe, to znaczy koszty proste działalności operacyjnej, które nie zostały wymienione wyżej, a w szczególności koszty reprezentacji i reklamy, podróży służbowych, składki z tytułu ubezpieczeń rzeczowych.

W wierszu 15 należy wykazać przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (w cenach nabycia).

W wierszu 16 należy wykazać zysk lub stratę ze sprzedaży wynikającą z różnicy wierszy = 01 - 06.

W wierszu 17 należy wykazać pozostałe przychody operacyjne, to znaczy przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki i związane z ogólnym ryzykiem jej działalności. Suma wierszy = 18+19+20.

W wierszu 18 należy wykazać przychody ze zbycia środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w nieruchomości i prawa. Zbycie obejmuje wszelkie rozchody składników niefinansowych aktywów trwałych z ksiąg (sprzedaż, darowizny, nieodpłatne przekazanie, fizyczną likwidację i odpisanie).

W wierszu 19 należy wykazać otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty do działalności bieżącej, środków trwałych w budowie i prac rozwojowych.

W wierszu 20 należy wykazać pozostałe przychody operacyjne, które nie zostały wykazane w wierszu 18 i 19, a w szczególności przychody związane z działalnością socjalną, odpisane zobowiązania przedawnione i umorzone, rozwiązanie rezerw utworzonych w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, otrzymane odszkodowania i kary, odpis ujemnej wartości firmy.

W wierszu 21 należy wykazać pozostałe koszty operacyjne, to znaczy koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki i związane z ogólnym ryzykiem jej działalności. Suma wierszy = 22+23+24.

W wierszu 22 należy wykazać koszty związane ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w nieruchomości i prawa.

W wierszu 23 należy wykazać aktualizację wartości aktywów niefinansowych, która obejmuje aktualizację i nieplanowe odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie.

W wierszu 24 należy wykazać pozostałe koszty operacyjne, które nie zostały wykazane w wierszu 22 i 23, a w szczególności koszty utrzymania własnych obiektów socjalnych, odpisane należności przedawnione i umorzone, równowartość rezerw tworzonych na należności wątpliwe oraz pewne i prawdopodobne straty z tytułu operacji niefinansowych, koszty postępowania spornego, zapłacone odszkodowania i kary, nieodpłatne przekazanie aktywów, niezawinione niedobory inwentaryzacyjne.

W wierszu 25 należy wykazać zysk lub stratę z działalności operacyjnej obejmującą wynik na sprzedaży powiększony o pozostałe przychody operacyjne i pomniejszony o pozostałe koszty operacyjne. Wynik = w. 16+17-21.

W wierszu 26 należy wykazać przychody finansowe wynikające z dokonywanych przez jednostkę operacji finansowych. Suma wierszy = 27+28+29+30+31.

W wierszu 27 należy wykazać dywidendy i udziały w zyskach innych osób prawnych w wysokości uchwalonej w roku obrotowym przez walne zgromadzenie dokonujące podziału zysku roku poprzedzającego rok obrotowy.

W wierszu 28 należy wykazać odsetki od posiadanych papierów wartościowych, od udzielonych pożyczek, bankowych lokat terminowych oraz otrzymane i należne odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie.

W wierszu 29 należy wykazać zysk ze zbycia inwestycji, to znaczy osiągnięty zysk ze sprzedaży długoterminowych i krótkoterminowych aktywów finansowych oraz zaliczonych do inwestycji długoterminowych nieruchomości i wartości niematerialnych i prawnych.

W wierszu 30 należy wykazać aktualizację wartości inwestycji, a w szczególności ustanie przyczyn powodujących trwałą utratę wartości długoterminowych aktywów finansowych, wzrost wartości długoterminowych aktywów finansowych wycenionych według cen rynkowych.

W wierszu 31 należy wykazać pozostałe przychody finansowe, które nie zostały wykazane w wierszu 27, 28, 29 i 30. W szczególności nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, umorzenie kredytów i pożyczek, rozwiązanie rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty z tytułu operacji finansowych.

W wierszu 32 należy wykazać koszty finansowe wynikające z dokonywanych przez jednostkę operacji finansowych. Koszty finansowe obejmują odsetki do zapłacenia (wiersz 33), stratę ze zbycia inwestycji (wiersz 34), aktualizację wartości inwestycji (wiersz 35) oraz koszty finansowe, które nie zostały wykazane wcześniej, a w szczególności nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi (wiersz 36).

W wierszu 37 należy wykazać zysk lub stratę z działalności gospodarczej, obejmującą wynik z działalności operacyjnej powiększony o przychody finansowe i pomniejszony o koszty finansowe. Wynik = w. 25+26-32.

W wierszu 38 należy wykazać różnicę między zyskami nadzwyczajnymi (wiersz 39) a stratami nadzwyczajnymi (wiersz 40). Zyski i straty nadzwyczajne stanowią skutki finansowe zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie są związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. Wynik = w. 39-40.

W wierszu 41 należy wykazać zysk lub stratę brutto, obejmującą wynik z działalności i wynik zdarzeń nadzwyczajnych. Wynik = w. 37+38.

W wierszu 44 należy wykazać zysk lub stratę netto, obejmującą wynik brutto skorygowany o podatek dochodowy (wiersz 42) oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (wiersz 43). Wynik = w. 41-42-43.

DZIAŁ 4 - INFORMACJE OGÓLNEPkt 4.1
Należy wykazać liczbę osób będących w stanie ewidencyjnym w ostatnim dniu bieżącego okresu obrotowego. Dane podaje się bez przeliczenia niepełnozatrudnionych na pełne etaty. Za pracujących uważa się osoby wykonujące pracę przynoszącą im zarobek lub dochód, bez względu na miejsce i czas trwania tej pracy.
Do pracujących zalicza się:

 1. osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania);

 2. pracodawców i pracujących na własny rachunek łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin;

 1. agentów pracujących na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin oraz osobami zatrudnionymi przez agentów),

 2. osoby wykonujące pracę nakładczą.

W wierszu 04 należy wykazać kadrę kierowniczą, obejmującą dyrektorów oraz zastępców dyrektorów departamentów, głównych księgowych, kadrę menedżerską wyższego szczebla.

W wierszu 06 należy ująć liczbę osób fizycznych, które pozostają z towarzystwem, podmiotem prowadzącym działalność maklerską lub innym podmiotem, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, upoważnioną do przyjmowania oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w funduszu zarządzanym przez towarzystwo.

Pkt 4.2Podają towarzystwa wypełniające sprawozdanie po raz pierwszy.

Proszę podać miesiąc i rok wydania decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o udzieleniu zezwolenia na utworzenie towarzystwa. W przypadku gdy towarzystwo funduszy inwestycyjnych powstało z przekształcenia towarzystwa funduszy powierniczych należy podać datę wydania decyzji o udzieleniu zezwolenia na utworzenie towarzystwa funduszy powierniczych.Pkt 4.3

Należy podać nazwy funduszy inwestycyjnych, którymi towarzystwo zarządza i które reprezentuje wobec osób trzecich.W rubryce 1 należy używać następujących skrótów:

FIO dla funduszu inwestycyjnego otwartego;

SFIO dla specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego;

FIZ dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego;

SFIZ dla specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego;

FIM dla funduszu inwestycyjnego mieszanego.W rubryce 2 należy podać specjalizację funduszu kierując się podziałem według polityki inwestycyjnej funduszu i używać następujących określeń:

 • akcyjny – inwestuje głównie w akcje

 • zrównoważony – inwestuje najczęściej po około 50% w akcje i papiery dłużne

 • stabilnego wzrostu – inwestuje do 30-40% w akcje, a 70-60% w papiery dłużne

(jeśli fundusz działa w III filarze proszę dopisać „III”)

 • papierów dłużnych – inwestuje głównie w papiery dłużne

 • rynku pieniężnego – inwestuje głównie w krótkoterminowe papiery wartościowe i lokaty bankowe

 • zagraniczne – inwestuje na rynkach zagranicznych

 • inny – grupa ta obejmuje np. fundusze aktywnej alokacji, arbitrażowe.

Uwaga: proszę nie wypełniać szarych pól w rubryce 2.

W rubryce 3 należy wpisać:

T” jeśli portfelem inwestycyjnym funduszu zarządza towarzystwo;M” jeśli całym lub częścią portfela inwestycyjnego zarządza podmiot prowadzący działalność maklerską.

Pkt 4.4


Należy zakreślić właściwą odpowiedź dotyczącą zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

Pkt 4.5


Należy zakreślić właściwą odpowiedź dotyczącą liczby prowadzonych przez towarzystwo planów systematycznego oszczędzania.

Podane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do zbiorówek zagregowanych.

Główny Urząd Statystyczny prosi o zgłaszanie uwag:

 • dotyczących konstrukcji formularza - dla udoskonalenia badania w latach następnych,

 • różnic zakresowych między formularzem a ewidencją księgową danego towarzystwa,

 • terminów składania formularza.

W razie problemów prosimy dzwonić pod numer 608 34 67 (fax. 608 38 64).©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna