Objaśnienia do wykonania dochodów w 2015 roku planowane dochody w kwocie 254. 121. 090,-złPobieranie 4,82 Mb.
Strona1/36
Data20.11.2017
Rozmiar4,82 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW
W 2015 roku planowane dochody w kwocie 1.254.121.090,-zł, zostały wykonane w wysokości 1.243.621.432,-zł, tj. 99,16% planu.

Uzyskane dochody pochodziły z dotacji celowych, środków z budżetu Unii Europejskiej, subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, dochodów z mienia, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych, a także usług wykonanych przez jednostki budżetowe.Niewykonanie w kwocie 10.499.658,-zł stanowi 0,84 % i dotyczy głównie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Dochody te są ściśle powiązane z realizacją wydatków przez beneficjentów RPO WP, beneficjentów PO KL oraz rozliczeniem i certyfikacją projektów własnych Samorządu Województwa.
Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wraz z opisem źródeł pochodzenia przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO


Planowane dochody w kwocie 73.303.069,-zł zostały zrealizowane w wysokości 73.149.128,-zł, tj. 99,79% planu.

 1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 32.189.233,-zł zostały zrealizowane
  w wysokości 32.207.109,-zł i dotyczyły:

 1. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 19.564.721,-zł, z tego na:

  1. utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 14.273.966,-zł (rozdz. 01008
   § 2210),

  2. zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej, jako Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla jednostki realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 3.375.781,-zł (rozdz. 01041, § 2218 – 2.531.832,-zł, § 2219 – 843.949,-zł),

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 252 z dnia 27 października 2015r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 1.133.167,-zł (§ 2218).

  1. wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 1.874.975,-zł (rozdz. 01095 § 2210),

  2. analizę zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynację prac urządzeniowo-rolnych, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji – 39.999,-zł (rozdz. 01005, § 2210).

 1. dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 1.893.851,-zł (§ 2058 – 1.205.057,-zł, § 2059 – 688.794,-zł),

 2. dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pn.: „Rola pszczół miodnych
  w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”” w kwocie 34.920,-zł (§ 2460),

 3. wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Rzeszów
  z przeznaczeniem na konserwację potoków Przyrwa i Młynówka w kwocie 50.000,-zł (rozdz. 01008, § 2710),

 4. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów
  w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 2.299,-zł (rozdz. 01041, § 2708),

 5. 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku
  z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.168,-zł (rozdz. 01008 § 2360),

 6. wpływów z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 9.125.488,-zł (rozdz. 01042 § 0690),

 7. odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 39.799,-zł, (rozdz. 01042, § 0910),

 8. zwrotu przez Gminę Zaleszany kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 3.617,-zł (rozdz. 01041 § 0970),

 9. wpływu odsetek od zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie
  z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Bieszczadzkie Stowarzyszenie Rolników i Stowarzyszenie Zdrowie i Natura na realizację zadania w ramach „Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo-pastwiskowych
  z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas” w kwocie
  5,-zł (rozdz. 01095 § 0900),

 10. wpływu kary naliczonej dla wykonawcy za nieterminowe wykonanie umowy
  w kwocie 213,-zł (rozdz. 01095 § 0580),

 11. dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w kwocie 289.766,-zł (rozdz. 01006), w tym z tytułu:

 1. wpływów za odstąpienie od wykonania umowy oraz naliczonych kar umownych dla wykonawców za nieterminowe wykonanie przedmiotów umów – 89.530,-zł (§ 0580),

 2. wpływu naliczonej kary umownej dla wykonawcy za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze opracowania pn. „Studium ochrony przed powodzią ze względu na ochronę ludzi i mienia województwa podkarpackiego na obszarze zlewni górnej Wisły” –
  76.700,-zł (§ 0580),

 3. wpływu z wynajmu pomieszczeń biurowych oraz kosztów administrowania użyczanych powierzchni biurowych – 82.439,-zł (§ 0750),

 4. zwrotu poniesionych kosztów opłat za media od najemców lokali oraz od właścicieli III piętra budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie za utrzymanie czystości klatki schodowej – 29.216,-zł (§ 0830),

 5. wpływu odszkodowania od Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA Oddział w Tarnowie za dokonane zniszczenia na działce
  nr 1546 położonej w Tarnobrzegu w związku z wykonywanymi pracami budowlanymi polegającymi na likwidacji istniejącego rurociągu i ułożeniu nowej sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN300 oraz odszkodowania za brak dostępu do sieci Internet – 6.152,-zł (§ 0970),

 6. zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty, odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez kontrahentów, rozliczeń z lat ubiegłych obejmujące zwroty opłaty sądowej, kosztów zastępstwa procesowego
  i egzekucyjnego oraz podatku VAT – 3.067,-zł (§ 0920 – 798,-zł, § 0970 – 2.269,-zł),

 7. prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń świadczeń ZUS –
  2.662,-zł (§ 0970),

 1. dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 1.194.262,-zł (rozdz. 01004), w tym z tytułu:

 1. usług geodezyjnych, klasyfikacyjnych, scaleń gruntów w ramach PROW na lata 2007-2013 oraz scaleń okołoautostradowych – 739.356,-zł
  (§ 0830),

 2. najmu pomieszczeń biurowych – 162.890,-zł (§ 0750),

 3. prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń świadczeń ZUS, odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez kontrahentów, zwrotu podatku VAT oraz nadpłaconych wydatków za usługi internetowe –
  2.030,-zł (§ 0920 – 14,-zł, 0970 – 2.016,-zł),

 4. zwrotu poniesionych opłat od najemców pomieszczeń biurowych oraz współwłaścicieli budynku biurowego przy ul. Targowej 1 w Rzeszowie za koszty eksploatacji tj. media, konserwację, remonty, przeglądy i dozór techniczny budynku i urządzeń, zarządzanie, korzystanie z centrali telefonicznej oraz utrzymanie czystości pomieszczeń wspólnego użytkowania – 289.986,-zł (§ 0830).

 1. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 41.113.836,-zł zostały zrealizowane
  w wysokości 40.942.019,-zł i dotyczyły:

 1. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 20.679.674,-zł, w tym na:

 1. wydatki kwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 –
  3.441.666,-zł (rozdz. 01008 § 6519),

 2. wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – 1.032.842,-zł (rozdz. 01008 § 6510 – 910.445,-zł, rozdz. 01078 § 6510 – 122.397,-zł),

 3. wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 1.028.808,-zł (rozdz. 01008 § 6510 – 42.186,-zł, rozdz. 01078 § 6510 – 986.622,-zł),

 4. wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych
  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 3.585.256,-zł (rozdz. 01008 § 6510 – 3.351.564,-zł, rozdz. 01078 § 6510 – 233.692,-zł),

 5. pozostałe inwestycje melioracyjne – 11.326.586,-zł (rozdz. 01008 § 6510 – 1.773.396,-zł, rozdz. 01078 § 6510 – 9.553.190,-zł),

 6. zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej, jako Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla jednostki realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 264.516,-zł (rozdz. 01041 § 6518 – 198.387,-zł, § 6519 – 66.129,-zł).

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 252 z dnia 27 października 2015r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 11.613,-zł (§ 6518).

 1. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 10.421.075,-zł (rozdz. 01008 § 6517),

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 282 z dnia 6 listopada 2015r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 50.056,-zł (§ 6517).

 1. dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  w Warszawie na realizację inwestycji melioracyjnych w kwocie 9.838.856,-zł (rozdz. 01078 § 6280),

 2. dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu w kwocie 1.151,-zł (rozdz. 01006 § 0870),

 3. dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu i wyposażenia portierni w kwocie 1.263,-zł (rozdz. 01004 § 0870).


DZIAŁ 050RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Planowane dochody bieżące w kwocie 828.000,-zł zostały zrealizowane


w wysokości 516.864,-zł (rozdz. 05011, § 2000 – 7.763,-zł, § 2008 – 381.825,-zł, § 2009 – 127.276,-zł), tj. 62,42% planu i dotyczyły dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków oraz wydatków niekwalifikowanych objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 334 z dnia 25 listopada 2015r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 200.000,-zł (§ 2008 – 150.000,-zł, § 2009 – 50.000,-zł). Wykonanie dochodów związane jest z realizacją wydatków.


DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Planowane dochody bieżące w kwocie 1.369,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.369,-zł, tj. 100% planu i dotyczyły 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (rozdz.10095 § 2360).


DZIAŁ 150PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Planowane dochody w kwocie 2.089.013,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.096.438,-zł, tj. 100,36 % planu. 1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 1.955.874,-zł zostały zrealizowane
  w wysokości 1.963.301,-zł i dotyczyły:

 1. zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.962.845,- zł (rozdz. 15011 § 2919 – 1.252.160,-zł, rozdz. 15013 § 2919 – 710.685,-zł),

 2. zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 456,- zł (rozdz. 15011 § 2919).

 1. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 133.139,-zł zostały zrealizowane
  w wysokości 133.137,-zł i dotyczyły:

 1. zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 133.132,- zł (rozdz. 15011 § 6669),

 2. zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 5,- zł (rozdz. 15013 § 6669).


DZIAŁ 500 – HANDEL

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 488.340,-zł zostały zrealizowane


w wysokości 486.500,-zł, tj. 99,62% planu i dotyczyły realizacji projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w tym:

 1. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 413.525,-zł (rozdz. 50005 § 2007),

 2. dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 72.975,-zł (rozdz. 50005 § 2009).


DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 140.372.769,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 137.140.713,- zł, tj. 97,70% planu. 1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 87.937.127,-zł zostały zrealizowane
  w wysokości 91.511.766,- zł i dotyczyły:

 1. dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu remontu, utrzymania i zarządzania drogami wojewódzkimi w kwocie 19.506.919,-zł (rozdz.60013 § 2230),

 2. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 53.695.382,-zł z przeznaczeniem na:

 1. dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach obowiązujących ulg ustawowych
  w kwocie 53.627.126,- zł (rozdz.60003 § 2210),

Wojewoda Podkarpacki dokonał blokady dotacji:

 • decyzją Nr 341 z dnia 27 listopada 2015r. w kwocie 1.400.000,-zł,

 • decyzją Nr 379 z dnia 17 grudnia 2015r. w kwocie 350.000,-zł.

 1. realizację zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. na zapłatę za druk zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych – 68.256,-zł, (rozdz.60095 § 2210),

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 379 z dnia 17 grudnia 2015r. dokonał blokady dotacji w kwocie 3.744,-zł.

 1. środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektu własnego pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie"
  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie
  36.992,-zł (rozdz.60001 § 2007),

 2. dotacji celowej z Funduszu Kolejowego na naprawy, przeglądy i utrzymanie pojazdów szynowych w kwocie 8.090.539,- zł (rozdz.60001 § 2440),

 3. wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Baranów Sandomierski na remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 872
  rz. Wisła - Baranów Sandomierski - Majdan Królewski - Nisko w km 9+149 -
  9 +450 w m. Skopanie w kwocie 30.000,-zł (rozdz.60013 § 2710),

 4. zwrotu podatku VAT od zakupionego elektrycznego pojazdu trakcyjnego, od wykonanego studium wykonalności, zakupu materiałów promocyjnych, sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie zakupu taboru kolejowego, od usług serwisowo - utrzymaniowo - naprawczych w kwocie 2.789.969,-zł (rozdz.60001 § 0970),

 5. wpływu z tytułu dzierżawy autobusów szynowych w kwocie 1.664.743,-zł (rozdz.60001 § 0750),

 6. wpływu kar za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w kwocie
  1.094.709,-zł (rozdz.60001 § 0580), w tym:

 1. za nieterminową dostawę elektrycznego pojazdu trakcyjnego zakupionego
  w ramach projektu własnego pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie" realizowanego
  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 398.354,- zł,

 2. za nieterminową dostawę jednoczłonowego spalinowego pojazdu trakcyjnego w kwocie 263.958,-zł,

 3. za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie utrzymania wskaźników gotowości technicznej (Wu) i niezawodności (Wn) pojazdów szynowych
  w kwocie 418.917,-zł,

 4. za niedotrzymanie terminu w zakresie rozliczania trakcyjnej energii elektrycznej w kwocie 1.600,-zł,

 5. za nieterminowe wykonanie modernizacji pojazdów szynowych
  w kwocie 11.880,-zł,

 1. zachowania wadium w związku z niepodpisaniem przez oferenta umowy na wykonanie modernizacji pojazdów szynowych w kwocie 45.000,-zł (rozdz.60001 § 0970),

 2. odszkodowania od ubezpieczyciela obejmującego zwrot kosztów napraw autobusów szynowych w kwocie 33.771,- zł (rozdz.60001 § 0970),

 3. odsetek od nieterminowej wpłaty należności z tytułu kary za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie utrzymania wskaźników gotowości technicznej (Wu) i niezawodności (Wn) pojazdów szynowych w kwocie 9.450,-zł (rozdz.60001 § 0920),

 4. wpływu opłat za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób
  w krajowym transporcie drogowym w kwocie 118.126,- zł (rozdz.60004
  § 0690),

 5. 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa
  w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 4.722,- zł (rozdz.60004 § 2360 – 372,-zł, rozdz.60095 § 2360 – 4.350,-zł),

 6. wpływu opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących badania lekarskie oraz z zakresu psychologii transportu, opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów - wynikające z ustawy o kierujących pojazdami w kwocie 7.830 ,-zł (rozdz.60095 § 0690),

 7. zwrotu nienależnie pobranych dotacji przez przewoźników autobusowych wraz z odsetkami - 9.676,-zł (rozdz.60003: § 2910 - 8.306,-zł, § 0900 - 1.370,-zł),

 8. dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
  w Rzeszowie w kwocie 4.373.938,- zł, w tym z tytułu:

  1. opłat za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego – 3.141.822,-zł (rozdz.60013 § 0690) oraz odsetek od nieterminowych opłat za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego – 2.221,-zł (rozdz.60013 § 0920),

  2. zaliczenia gwarancji należytego wykonania umowy na poczet kary umownej naliczonej firmie „AGLOMANCHA” z tytułu odstąpienia od umowy na realizację zadania pn. „Budowa drogi obwodowej Mielca
   w c. d. w. Nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od m. Tuszów Narodowy w km 20+636 do ul. Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap II” - 676.999,- zł (rozdz.60013 § 0970) oraz odsetek - 270.942,-zł (rozdz.60013 § 0920),

  3. prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, sprzedaży biletów za przewóz promem, zwrotu zaliczek i kosztów postępowania sądowego, kosztów zastępstwa adwokackiego, zaliczek przeznaczonych na postępowania komornicze
   i egzekucyjne, wpływów za wykonanie kopii materiałów przetargowych, zwrotu nadpłaconych wydatków na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego oraz elementów oznakowania pionowego po kolizji drogowej
   w m. Jarosław, składek na ubezpieczenie społeczne – 21.972,- zł (rozdz.60013 § 0830 – 1.683 ,-zł, § 0970 – 20.289,-zł),

  4. wpływu środków z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela mienia zarządzanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
   w Rzeszowie z przeznaczeniem na montaż i obsługę systemu alarmowego, ochrony fizycznej oraz stałego monitorowania sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach alarmowych zainstalowanych na moście przez rzekę Wisłę
   w miejscowości Połaniec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 w km 74+644 - 16.000,-zł (rozdz.60013 § 0970),

  5. wpływu kar pieniężnych nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego z tytułu przejazdów nienormatywnych na drogach wojewódzkich – 14.427,- zł (rozdz.60013 § 0570 - 10.587,-zł § 0580 – 3.840,-zł)

  6. odsprzedaży usług komunalnych (wpływu środków od innych zarządców dróg z tytułu wspólnego użytkowania budynków) – 8.189,- zł rozdz.60013
   § 0830),

  7. czynszów mieszkaniowych – 25.148,- zł (rozdz.60013 § 0750),

Ww. dochody dotyczą lokali znajdujących się w zamiejscowych budynkach administracyjno-biurowych PZDW w Rzeszowie będących we współwłasności z innymi jednostkami, których wydzielenie jest często utrudnione technicznie. Lokale zostały przejęte w wyniku reformy administracyjnej państwa w 1998 roku jako zamieszkiwane przez pracowników rejonów dróg.

Na koniec 2015r. w zasobach Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie znajdują się lokale w miejscowości Ustianowa Górna 95.

W roku 2015 wykonano odrębną klatkę schodową pozwalającą na wydzielenie segmentu mieszkaniowego z zasobów PZDW w Rzeszowie. Trwają prace nad ogłoszeniem postępowania przetargowego na realizację oddzielnego wjazdu na posesję, co pozwoli na całkowite wydzielenie gruntu jak i pomieszczeń z zasobów PZDW w Rzeszowie. Ponadto została wdrożona procedura wyceny lokali mieszkalnych.
Po opracowaniu operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości, zostanie podjęta decyzja o sprzedaży przedmiotowych mieszkań dotychczasowym najemcom lub przekazaniu ich do gminnego zasobu mieszkaniowego.

Lokal położony w miejscowości Zawada 5A został sprzedany 11 września 2015r. i nie znajduje się w zasobach mieszkaniowych Podkarpackiego Zarządu Dróg wojewódzkich w Rzeszowie.  1. zachowania wadium w związku z niepodpisaniem przez oferentów umów na: budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 wraz z budową zatoki autobusowej w m. Ustrzyki Dolne, budowę chodnika
   w miejscowości Pakoszówka, wykonanie napraw awaryjnych, przeglądów okresowych i remontów pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, przyczep i maszyn drogowych będących
   w użytkowaniu PZDW i jednostek terenowych, usługi sprzętowe przy bieżącym utrzymaniu dróg i robót awaryjnych, koszenie traw i chwastów w pasie drogowym, zakup i montaż elementów zapewniających bezpieczeństwo ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875
   w m. Kolbuszowa – 6.086,- zł (rozdz.60013 § 0970),

  2. wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone oświetlenie uliczne w m. Jarosław, kradzież elementów oświetlenia na moście
   w m. Połaniec i włazów kanalizacyjnych w m. Gorliczyna, bariery ochronne, znaki drogowe, uszkodzony samochód osobowy,–
   140.151,- zł (rozdz.60013 § 0970),

  3. zwrotu wypłaconego odszkodowania na rzecz osoby poszkodowanej
   w wypadku na drodze wojewódzkiej - 3.600 ,-zł (rozdz.60013 § 0970),

  4. wpływu kar umownych za nieterminowe bądź nienależyte wykonanie przedmiotu umowy- 93.857,-zł (rozdz.60013 § 0970),

  5. kar umownych za odstąpienie od realizacji umów – 3.563,-zł (rozdz.60013 § 0970), w tym dotyczących:

 • sprzątania pasa drogowego - 1.892,-zł,

 • utrzymania czystości pomieszczeń biurowo-administracyjnych - 1.671,-zł

  1. zwrotu zaliczek sądowych związanych z wykupem działek - 72.099,-zł (rozdz.60013 § 0970),

  2. zwrotu odszkodowania za działki w obrębie Zaklików – 748,-zł (rozdz.60013 § 0970),

  3. wpływu z gwarancji umownych na pokrycie części kosztów wykonania zastępczego na zadaniu „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej
   Nr 871 w m. Jamnica” – 903,-zł (rozdz.60013 § 0970),

  4. wpływu odszkodowania zasądzonego wyrokiem sądu od osoby cywilnej za uszkodzenie mienia Województwa – 700,-zł(rozdz.60013 § 0970),

  5. zwrot wpłaconej w latach 2013-2014 na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzki w Rzeszowie przez firmę BUDIMEX kary za przejazd ponadnormatywny. Zwrot dokonany został na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - (-) 125.490,-zł (rozdz.60013
   § 0580).

Marszałek Województwa Podkarpackiego we wrześniu 2015r. wystąpił do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wyjaśnienie sposobu zwrotu dochodów budżetowych stanowiących nadpłatę.
RIO w Rzeszowie zwróciło się do Ministerstwa Finansów o zajęcie stanowiska w tej sprawie, do dnia sporządzenia sprawozdania brak stanowiska Ministerstwa Finansów. Z uwagi na brak w 2015 r. dochodów z tytułu kar za nienormatywny przejazd na drogach wojewódzkich zwrot spowodował wystąpienie dochodów o wartości ujemnej.

 1. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 52.435.642,-zł zostały zrealizowane w wysokości 45.628.947,- zł i dotyczyły:

 1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa w kwocie 10.596.764,-zł, w tym na:

 1. dofinansowanie zakupu i modernizacji kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich w kwocie 6.131.329,-zł

(rozdz. 60001 § 6530),

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 362 z dnia 3 grudnia 2015r. dokonał blokady dotacji w kwocie 929.250,-zł. 1. realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w km 34+550 – 34+900 i zabezpieczenie osuwiska w km 34+550 – 34+850 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie”- 4.465.435,-zł (rozdz. 60078 § 6530),

 1. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 16.004.795,-zł na realizację:

 1. projektu własnego pn: „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębskiej w km 38+522 wraz
  z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – 7.835.000,-zł (rozdz.60013 § 6207),

 2. projektu własnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 8.169.795,-zł (rozdz.60001 § 6207),

 1. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów drogowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 9.772.273,- zł oraz projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 12.321,-zł (rozdz.60013 § 6207),

 2. dotacja celowa z Funduszu Kolejowego na zakup i modernizację pojazdów szynowych w kwocie 6.021.535,-zł (rozdz.60001§ 6260 – 3.103.751,-zł,
  § 6269 – 2.917.784,-zł),

 3. wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Brzozowski na realizację zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Miasta Brzozowa
  w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok” w kwocie 50.000,-zł (rozdz.60013 § 6300),

 4. wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.969.961,-zł, z tego na:

 1. budowy chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 2.854.513,-zł (rozdz.60013 § 6300),

Szczegółowy podział pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.

 1. opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania
  pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w miejscowości Kolbuszowa Górna w kwocie 88.560,-zł.

Pomoc udzielona przez Miasto Kolbuszowa.

 1. opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 854 na terenie Gminy Gorzyce - 20.000,-zł.

Pomoc udzielona przez Gminę Gorzyce.

 1. opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania
  pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73„ - 6.888,-zł.

Pomoc udzielona przez Miasto Jasło.

 1. zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 773,- zł (rozdz.60015: § 6669 -
  390,-zł, rozdz. 60016 § 6669 - 383,-zł),

 2. dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
  w Rzeszowie z tytułu sprzedaży drzewa pochodzącego z wycinki w pasie drogowym, złomu oraz wybrakowanych, skasowanych środków trwałych
  w kwocie 200.525,- zł (rozdz.60013 § 0870).

Niewykonanie planowanych dochodów powiązane jest z niewykonaniem wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków
z budżetu Unii Europejskiej. Przyczyny niewykonania zostały szczegółowo opisane w objaśnieniach do wykonania wydatków.
DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Planowane dochody w kwocie 59.170.608,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 59.114.780,- zł, tj. 99,91% planu. 1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 174.000,-zł zostały zrealizowane
  w kwocie 121.172,-zł (rozdz.63095 § 2007) i dotyczyły:

 1. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
  w Rzeszowie pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – 117.822,-zł,

 2. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
  w Rzeszowie pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – 3.350,-zł.

 1. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 58.996.608,-zł zostały zrealizowane
  w wysokości 58.993.608,- zł i dotyczyły:

 1. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
  w Rzeszowie pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – 79.001,-zł (rozdz.63095 § 6207),

 2. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 58.914.607,-zł, (rozdz.63095 § 6207 – 52.642.411,- zł, § 6209 – 6.272.196,- zł.)


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna