Objaśnienia do wykonania dochodów w 2014 roku planowane dochody w kwocie 373. 223. 565,-złPobieranie 5,45 Mb.
Strona8/41
Data23.10.2017
Rozmiar5,45 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   41
§ 6057 – 3.098.450,-zł, § 6059 – 1.032.817,-zł), w tym:

 • wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.998.588,-zł,

 • wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.098.450,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.767.896,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i środków budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2006-2015.

W 2014r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe tj. częściowe wykonanie robót związanych z regulacją i umocnieniem koryta potoku Lubcza, udrożnienie stopni w km 2+987-7+700, roboty drogowe, roboty uzupełniające polegające wykonaniu umocnienia brzegu koryta potoku Lubcza, wykonanie aktualizacji operatu szacunkowego i operatu podziałowego dla 9 działek, zakup wypisów z ksiąg wieczystych niezbędnych do aktów notarialnych oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję i składniki roślinne.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano pełna dokumentację projektową – budowlaną i wykonawczą, uzyskano wszystkie decyzje administracyjne warunkujące rozpoczęcie inwestycji, zaktualizowano decyzję o pomocy finansowej na realizację operacji w ramach PROW oraz zakres rzeczowo-finansowy robót budowlano-montażowych, wyłoniono wykonawcę robót budowlano-montażowych


i zawarto umowę, przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty, częściowo wykonano regulację i umocnienie koryta potoku Lubcza, udrożnienie stopni
w km 2+987-7+700, roboty drogowe, wykonano roboty uzupełniające polegające na wykonaniu umocnienia brzegu koryta potoku Lubcza. Ponadto, wykonano aktualizację operatu szacunkowego i podziałowego dla 9 działek, częściowo wykupiono grunty pod inwestycję i wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycję i składniki roślinne.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania o wartości 5.327.033,-zł co stanowi 78,71% planowanych łącznych nakładów finansowych. 1. „Nowy Breń II – rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Breń w km 2+487-4+319, na długości 1,832 km
  w miejscowościach: Słupiec, Ziempniów i Otałęż Część I: km 2+764-4+319, na długości 1,555 km w miejscowości Ziempniów i Otałęż, woj. podkarpackie" w kwocie 1.421.822,-zł (01008 § 6050 – 275.743,-zł, § 6057 – 859.559,-zł, § 6059 – 286.520,-zł), w tym:

 • wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie
  562.263,-zł,

 • wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 859.559,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.328.623,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i środków budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2011-2015.

W 2014r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe tj. roboty podstawowe: rozbudowa korpusu wałowego, przebudowa i rozbudowa śluz wałowych, rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem drogi eksploatacyjnej oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję i składniki roślinne.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano pełną dokumentację projektową – budowlaną i wykonawczą, ekspertyzę zgodności projektu z postanowieniami Ramowej Dyrektywy Wodnej, uzyskano wszystkie decyzje administracyjne warunkujące rozpoczęcie inwestycji, zaktualizowano decyzję o pomocy finansowej na realizację operacji w ramach PROW oraz zakres rzeczowy realizowanej inwestycji, wyłoniono wykonawcę robót budowlano-montażowych i zawarto umowę, rozpoczęto roboty, częściowo wykonano roboty przygotowawcze, roboty związane z rozbudową korpusu wałowego, roboty podstawowe obejmujące rozbudowę korpusu wałowego, przebudowę i rozbudowę śluz wałowych, rozpoczęto prace związane z wykonaniem drogi eksploatacyjnej, wykonano wycinkę drzew oraz częściowo wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycję i składniki roślinne.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania o wartości 3.024.895,-zł co stanowi 90,88% planowanych łącznych nakładów finansowych.


 1. „San II – rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390, na długości 4,952 km, na terenie gminy Zaleszany" w kwocie 7.667.030,-zł (01008 § 6050 – 1.413.367,-zł, § 6057 –
  4.690.247,-zł, § 6059 – 1.563.416,-zł), w tym:

 • wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie
  2.976.783,-zł,

 • wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.690.247,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 12.563.835,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i środków budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2011-2015.

W 2014r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe tj. roboty przygotowawcze w ramach rozbudowy lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390, roboty związane z rozbudową korpusu lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390 – roboty ziemne, przebudowę śluzy wałowej, rozbiórkę nieczynnych śluz wałowych, roboty towarzyszące rozbudowie lewego wału oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję, składniki roślinne i budowlane.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano pełną dokumentację projektową – budowlaną i wykonawczą, uzyskano wszystkie decyzje administracyjne warunkujące rozpoczęcie inwestycji, zaktualizowano decyzję o pomocy finansowej na realizację operacji w ramach PROW, wyłoniono wykonawcę robót budowlano-montażowych i zawarto umowę, rozpoczęto roboty, częściowo wykonano roboty przygotowawcze w ramach rozbudowy lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390, rozbudowę korpusu lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390 – roboty ziemne, przebudowę śluzy wałowej, rozbiórkę nieczynnych śluz wałowych, roboty towarzyszące rozbudowie lewego wału oraz częściowo wypłacono odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję, składniki roślinne i budowlane.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania o wartości 8.522.438,-zł co stanowi 67,83% planowanych łącznych nakładów finansowych.


 1. „San I Etap I – rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki San w km 2+215-9+417, na długości 7,202 km, na terenie gminy Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie" w kwocie 12.080.617,-zł (01008
  § 6050 – 3.137.528,-zł, § 6057 – 6.707.317,-zł, § 6059 – 2.235.772,-zł),
  w tym:

 • wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie
  5.373.300,-zł,

 • wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6.707.317,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 23.610.633,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i środków budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2011-2015.

W 2014r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe tj. roboty przygotowawcze, roboty związane z rozbudową prawego korpusu wału rzeki San, rozbiórkę i przebudowę śluzy wałowej, rozbiórkę starego wału, wykonanie muru oporowego i ścianki oporowej, roboty towarzyszące rozbudowie prawego wału rzeki San, wykonanie wycinki drzew i krzewów, opracowanie dokumentacji projektowej oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję i składniki roślinne.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano pełną dokumentację projektową – budowlaną i wykonawczą, uzyskano wszystkie decyzje administracyjne warunkujące rozpoczęcie inwestycji, zaktualizowano decyzję o pomocy finansowej na realizację operacji w ramach PROW, wyłoniono wykonawcę robót budowlano-montażowych i zawarto umowę, przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty, częściowo wykonano roboty przygotowawcze, roboty związane


z rozbudową prawego korpusu wału rzeki San, rozbiórkę i przebudowę śluzy wałowej, rozbiórkę starego wału, wykonano mur oporowy, ścianki oporowe, roboty towarzyszące rozbudowie prawego wału rzeki San, wykonano wycinki drzew i krzewów, opracowano dokumentację projektową oraz częściowo wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycję i składniki roślinne.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania o wartości 12.636.498,-zł co stanowi 53,52% planowanych łącznych nakładów finansowych. 1. „Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rzeczyca Długa, gm. Radomyśl n/Sanem, woj. podkarpackie” w kwocie 2.591.519,-zł (01008
  § 6050 – 521.378,-zł, § 6057 – 1.863.127,-zł, § 6059 – 207.014,-zł), w tym:

 • wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie
  728.392,-zł,

 • wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.863.127,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.881.495,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i środków budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2014-2015.

W 2014r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe tj. częściowe wykonanie czaszy zbiornika, progu piętrzącego, rurociągu doprowadzającego i odprowadzającego wodę ze zbiornika do rzeki Łukawicy, roboty towarzyszące budowie zbiornika retencyjnego, roboty dodatkowe polegające na obniżeniu kolidującego wodociągu z trasą rowu odpływowego oraz odwodnieniu terenu czaszy zbiornika.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano pełną dokumentację projektową – budowlaną i wykonawczą, uzyskano wszystkie decyzje administracyjne warunkujące rozpoczęcie inwestycji, otrzymano od Gminy Radomyśl nad Sanem komplet dokumentacji technicznej wraz z dokumentami formalno-prawnymi dotyczącymi zadania, zaktualizowano decyzję o pomocy finansowej na realizację operacji


w ramach PROW, wyłoniono wykonawcę robót budowlano-montażowych
i zawarto umowę, przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty, częściowo wykonano czaszę zbiornika, próg piętrzący, rurociąg doprowadzający
i odprowadzający wodę ze zbiornika do rzeki Łukawicy, roboty towarzyszące budowie zbiornika retencyjnego, roboty dodatkowe polegające na obniżeniu kolidującego wodociągu z trasą rowu odpływowego oraz odwodnieniu terenu czaszy zbiornika.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania o wartości 2.591.519,-zł co stanowi 89,94% planowanych łącznych nakładów finansowych. 1. Pozostałe inwestycje melioracyjne realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w kwocie 29.395.216,-zł, w tym na:

 1. „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego” w kwocie 2.683.728,-zł (01008 § 6050 – 1.445.733,-zł, 01078 § 6050 – 1.237.995,-zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 18.606.275,-zł, realizowane w ramach rozdziałów 01008, 01078, 71095.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2002-2017.

W 2014r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowych, projektów budowlanych i wykonawczych, analizy programu inwestycyjnego


w zlewni Wielopolki, wykup gruntów pod inwestycje wraz z wypłatą odszkodowań.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zakupiono wypisy i wyrysy z rejestru ewidencji gruntów, wykonano prace przedprojektowe, projektowe, opracowanie przyrodnicze, materiały do wniosków o wydanie decyzji środowiskowych i lokalizacyjnych, opracowano dokumentacje projektowe, projekty budowlano-wykonawcze dla 4 zadań, częściowo uzyskano niezbędne decyzje administracyjne, które umożliwiają rozpoczęcie robót budowlano-wykonawczych dla nowych zadań będących
w trakcie przygotowania do realizacji, wszczęto procedury przetargowe na opracowanie nowych dokumentacji projektowych, wykupiono grunty pod inwestycję i wypłacono odszkodowania za składniki roślinne i budowlane.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. w ramach rozdziałów 01008, 01078, 71095 zrealizowano zakres zadania o wartości 13.542.142,-zł co stanowi 72,78% planowanych łącznych nakładów finansowych. 1. „Trześniówka III – rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 8+280-13+132 na dł. 4,852 km oraz prawego wału w km 7+678-12+942 na dł. 5,264 km, na terenie gm. Tarnobrzeg i gm. Grębów” w kwocie 14.393.487,-zł (01008
  § 6050 – 73.824,-zł, 01078 § 6050 – 14.319.663,-zł), w tym:

 • wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie
  4.573.824,-zł,

 • wydatki finansowane z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 9.819.663,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 20.888.932,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i z dotacji


z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Termin realizacji zadania: 2011-2015.

W 2014r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe tj. roboty przygotowawcze i roboty w ramach rozbudowy lewego wału rzeki Trześniówki
w km 8+280-13+044 wraz z jego korpusem oraz w ramach rozbudowy prawego wału rzeki Trześniówki w km 7+698-12+942 wraz z jego korpusem, rozebranie
i wykonanie śluzy wałowej w lewym wale, roboty dodatkowe polegające na rozbiórce nieczynnego przepustu wałowego prawego wału rzeki Trześniówki, wykonanie tablicy informacyjnej oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję, składniki roślinne i budowlane.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano pełną dokumentację projektową – budowlaną i wykonawczą, ekspertyzę zgodności projektu z postanowieniami Ramowej Dyrektywy Wodnej, uzyskano wszystkie decyzje administracyjne warunkujące rozpoczęcie inwestycji, wyłoniono wykonawcę robót budowlano-montażowych i zawarto umowę, rozpoczęto roboty, częściowo wykonano roboty przygotowawcze
i roboty w ramach rozbudowy lewego wału rzeki Trześniówki w km 8+280-13+044 wraz z jego korpusem oraz w ramach rozbudowy prawego wału rzeki Trześniówki w km 7+698-12+942 wraz z jego korpusem, rozebrano i wykonano śluzę wałową w lewym wale, wykonano roboty dodatkowe polegające na rozbiórce nieczynnego przepustu wałowego prawego wału rzeki Trześniówki, tablicę informacyjną oraz częściowo wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycję, składniki roślinne i budowlane.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania


o wartości 15.629.403,-zł co stanowi 74,82% planowanych łącznych nakładów finansowych.

 1. „Łęg III – rozbudowa lewego wału rzeki Łęg w km 5+000-7+580 na dł. 2,58 km oraz prawego wału w km 5+200-11+000 na dł. 5,80 km na terenie gm. Gorzyce i Zaleszany" w kwocie 11.755.676,-zł (01008 § 6050 – 47.155,-zł, 01078 § 6050 – 11.708.521,-zł), w tym:

 • wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie
  5.046.689,-zł,

 • wydatki finansowane z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6.708.987,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 17.227.521,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i z dotacji


z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Termin realizacji zadania: 2011-2015.

W 2014r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe tj. roboty przygotowawcze w ramach rozbudowy lewego wału w km 5+000-7+580
i prawego wału w km 5+200-11+000 rzeki Łęg wraz z ich korpusami, przebudowę śluzy wałowej w km 5+905 oraz wykonanie śluzy wałowej w km 8+020 w prawym wale, roboty uzupełniające polegające na przeciwfiltracyjnym zabezpieczeniu lewego wału rzeki Łęg, wykonanie wycinki drzew w obrębie ewidencyjnym Orliska, tablicy informacyjnej, opracowanie operatu szacunkowego, dokumentacji projektowej oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję, składniki roślinne i budowlane.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano pełną dokumentację projektową – budowlaną i wykonawczą, ekspertyzę zgodności projektu z postanowieniami Ramowej Dyrektywy Wodnej, uzyskano wszystkie decyzje administracyjne warunkujące rozpoczęcie inwestycji, kontynuowano roboty budowlano-montażowe, częściowo wykonano roboty przygotowawcze w ramach rozbudowy lewego wału w km 5+000-7+580
i prawego wału w km 5+200-11+000 rzeki Łęg wraz z ich korpusami, przebudowano śluzę wałową w km 5+905 oraz wykonano śluzę wałową w km 8+020 w prawym wale, roboty uzupełniające polegające na przeciwfiltracyjnym zabezpieczeniu lewego wału rzeki Łęg, wykonano wycinkę drzew w obrębie ewidencyjnym Orliska, tablicę informacyjną, opracowano operat szacunkowy, dokumentację projektową oraz częściowo wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycję, składniki roślinne i budowlane.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania


o wartości 12.275.475,-zł co stanowi 71,26% planowanych łącznych nakładów finansowych.

 1. „Zabezpieczenie przed powodzią osiedla Rzochów – budowa nowego prawego wału rzeki Wisłoki w km 26+533-28+639 na terenie miasta Mielca
  i gminy Przecław" w kwocie 495.842,-zł (01008 § 6050), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 13.534.110,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2011-2015.

W 2014r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej, operatu szacunkowego oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję, składniki roślinne i budowlane.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano pełną dokumentację projektową – budowlaną i wykonawczą, ekspertyzę zgodności projektu z postanowieniami Ramowej Dyrektywy Wodnej, uzyskano wszystkie decyzje administracyjne warunkujące rozpoczęcie inwestycji, wszczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlano-montażowych, opracowano operat szacunkowy oraz częściowo wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycje, składniki roślinne i budowlane.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania
o wartości 703.712,-zł co stanowi 5,2% planowanych łącznych nakładów finansowych.


 1. „Strug – etap I – odcinkowa przebudowa – kształtowanie przekroju podłużnego
  i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie" w kwocie 66.483,-zł (01008 § 6050), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 36.991.005,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2008-2016.

W 2014r. poniesiono wydatki na opracowanie operatu szacunkowego oraz „Analizy wielokryterialnej wyboru preferowanego wariantu zabezpieczenia przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn w zlewni rzeki Strug” oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję i składniki roślinne.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie posiadało pełną dokumentację projektową i wszystkie decyzje administracyjne warunkujące rozpoczęcie inwestycji. W 2011r. w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlano-montażowych i rozpoczęto roboty. Realizowane roboty miały zostać w całości sfinansowane ze środków pochodzących


z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na mocy zawartej
w 2009 roku preumowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. W dniu 29 października 2012r. Ministerstwo Środowiska poinformowało PZMiUW w Rzeszowie o negatywnym wyniku oceny merytorycznej II stopnia złożonego wniosku o dofinansowanie. Powyższa sytuacja sprawiła, że w 2013r. nie było możliwe podpisanie umowy
o dofinansowanie w ramach POIiŚ. Z uwagi na zakwestionowanie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadzonego poprzednio postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, wynikła potrzeba opracowania materiałów do wniosku o wydanie nowej decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
W związku z zaistniałą sytuacją doszło do przerwania robót budowlano-montażowych, a w dniu 7 stycznia 2013r. odstąpiono od umowy zawartej
z wykonawcą. W ramach zrealizowanego zakresu robót wykonano roboty przygotowawcze, ziemne, roboty związane z umocnieniem koryta potoku oraz roboty wykończeniowe. Ponadto, opracowano ekspertyzę w zakresie zgodności projektu z przepisami Ramowej Dyrektywy Wodnej, wykonano mapę do celów projektowych, opracowano operat geodezyjny, zaktualizowano projekt budowlany i wykonawczy, uzgodniono dokumentację projektową dla kładki komunikacyjnej na rzece Strug, częściowo wykupiono grunty pod inwestycję
i wypłacono odszkodowania.

W celu zapewnienia pełnej zgodności zadania z przepisami krajowymi


i unijnymi konieczne jest uzyskanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W 2013r. został złożony wniosek o jej wydanie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. RDOŚ w Rzeszowie nałożył na PZMiUW obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, w ramach którego konieczne było przeprowadzenie m.in. trwającej około 12 miesięcy inwentaryzacji przyrodniczej. W styczniu 2014 r. PZMiUW otrzymał wezwanie do uzupełnienia przedłożonego do RDOŚ ww. raportu, z terminem do 31 grudnia 2014r.
Na potrzeby uzupełnienia raportu niezbędne było m.in. wykonanie dodatkowego uzasadnienia wariantowania przedsięwzięcia, co wiązało się z koniecznością sporządzenia odrębnego opracowania pn. „Analiza wielokryterialna wyboru preferowanego wariantu zabezpieczenia przed powodzią miasta Rzeszowa
i gm. Tyczyn w zlewni rzeki Strug” w oparciu o wytyczne otrzymane od RZGW w Krakowie. W efekcie uzupełnienie do raportu przedłożono w RDOŚ
w listopadzie 2014r. Po uzyskaniu nowych decyzji administracyjnych zlecony zostanie także do opracowania nowy projekt budowlany i wykonawczy.

Ponadto, w 2014r. opracowano operat szacunkowy wyceny nieruchomości gruntowych, częściowo wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycję i składniki roślinne.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania
o wartości 17.198.526,-zł co stanowi 46,49% planowanych łącznych nakładów finansowych.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego ujęto inwestycję melioracyjną pn. „Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie” w ramach, której nie poniesiono wydatków w 2014r.

Planowane łączne nakłady finansowe – 22.865.049,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2011-2016.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. nie poniesiono wydatków.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Trwa uzyskiwanie niezbędnych decyzji administracyjnych. Przewidywany termin uzyskania prawomocnego pozwolenia na realizację inwestycji to II półrocze 2015r.

Niewykonanie planu wydatków wynika z trudności związanych z wykupem i wypłatą odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje melioracyjne z uwagi na brak uregulowanych stanów prawnych działek przejmowanych pod inwestycje, opóźnień w wydawaniu przez Wojewodę Podkarpackiego decyzji nakazujących wypłatę odszkodowań oraz nieprzystąpienia właścicieli nieruchomości do wykupu. Ponadto, wystąpiły opóźnienia w pracach projektowych i uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych.

Wojewoda Podkarpacki dokonał blokady planu wydatków budżetu państwa


w kwocie 1.042.725,-zł,-zł , w tym:

 1. decyzją Nr 168 z dnia 22 grudnia 2014r. w zakresie realizacji inwestycji melioracyjnych w dziale 010, rozdziale 01008, z tego:1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   41


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna