Objaśnienia do wykonania dochodów w 2014 roku planowane dochody w kwocie 373. 223. 565,-złPobieranie 5,45 Mb.
Strona7/41
Data23.10.2017
Rozmiar5,45 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   41
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 15.267,-zł zostały zrealizowane
w wysokości 16.563,-zł, tj. 108,49% planu i dotyczyły:

 1. zwrotu przez organizacje pozarządowe dotacji wykorzystanych niezgodnie
  z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 14.967,-zł (rozdz.92605 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 346,-zł (§ 0900),

 2. rozliczeń z lat ubiegłych - zwrotu nagrody z zakresu kultury fizycznej- 1.250,-zł (rozdz.92605 § 0970).


OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW
W 2014 r. wydatki planowane w kwocie 1.424.317.441,-zł zostały zrealizowane
w wysokości 1.258.740.344,-zł, tj. 88,37%, w tym:

 1. wydatki bieżące w kwocie 568.496.574,-zł tj. 93,16 % planu, z tego:

 1. wydatki jednostek budżetowych w kwocie 246.936.245,-zł, w tym:

 • wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 135.227.977,-zł

 • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie
  111.708.268,-zł,

 1. dotacje na zadania bieżące w kwocie 215.494.554,-zł,

 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.302.696,-zł,

 3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących
  z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 91.038.523,-zł,

 4. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 11.724.556,-zł.

 1. wydatki majątkowe w kwocie 690.243.770,-zł tj. 84,79 % planu, w tym:

 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 682.243.770,-zł w tym na programy finansowane z udziałem środków UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie: 517.538.483,- zł,

 2. zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 8.000.000,-zł


ROZDZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Zaplanowane wydatki (Dep. RG) w kwocie 10.354.627,-zł zostały zrealizowane


w wysokości 10.049.999,-zł, tj. 97,06% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem i działalnością jednostki Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
w Rzeszowie.

 1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10.129.134,-zł zostały zrealizowane
  w wysokości 9.847.103,-zł i obejmowały:

 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce oraz na umowy zlecenie i o dzieło w kwocie 8.112.895,-zł (§ 4010 –
  6.284.266,-zł, § 4040 – 512.024,-zł, § 4110 – 1.137.553,-zł, § 4120 –
  120.722,-zł, § 4170 – 58.330,-zł),

 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 56.068,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup napojów chłodzących, środki BHP, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży oraz koszty zakupu okularów korekcyjnych,

 3. pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie
  1.678.140,-zł, w tym na:

 1. zakup materiałów biurowych, gospodarczych, materiałów do remontów
  i konserwacji środków trwałych i wyposażenia, materiałów i wyposażenia do prac geodezyjnych, prasy i literatury fachowej, licencji Turbo Map 8.1 BDOT 500, aktualizacji programu antywirusowego oraz innych materiałów do bieżącej działalności jednostki – 188.988,-zł (§ 4210),

 2. bieżące remonty, konserwacje oraz naprawy środków trwałych i wyposażenia m.in. klimatyzacji, centrali telefonicznej, dźwigów osobowych, węzła ciepłowniczego, gaśnic, sprzętu komputerowego i geodezyjnego – 40.294,-zł (§ 4270),

 3. zakup usług pocztowych, informatycznych, archiwizacyjnych, kopiowania
  i bindowania, wykonanie pieczątek, zryczałtowane koszty eksploatacyjne
  z tytułu najmu pomieszczeń oraz zarządzania budynkiem, koszty wywozu nieczystości, monitoringu, dozoru i nadzoru technicznego budynku oraz usługi przeciwpożarowe – 160.403,-zł (§ 4300),

 4. koszty wykonanych ekspertyz – operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia odszkodowań za utracone mienie związane ze scaleniami gruntów wypłacanych przez starostwa – 5.021,-zł (§ 4390),

 5. usługi geodezyjne i kartograficzne Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, urzędów miast i starostw powiatowych – 40.588,-zł (§ 4300),

 6. koszty wynajmu pomieszczeń dla pracowni terenowych w Krośnie, Tarnobrzegu i Jarosławiu oraz dla geodetów na obiektach scaleniowych – 127.930,-zł (§ 4400),

 7. koszty utrzymania taboru samochodowego (paliwo, remonty, badania techniczne, mycie, materiały i akcesoria, opłaty i ubezpieczenia) –
  242.257,-zł (§ 4210 – 137.399,-zł, § 4270 – 77.086,-zł, § 4300 – 6.342,-zł,
  § 4430 – 21.430,-zł),

 8. opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę – 336.657,-zł (§ 4260),

 9. ubezpieczenie budynku biurowego i sprzętu geodezyjnego – 2.299,-zł
  (§ 4430),

 10. podróże służbowe krajowe pracowników – 144.831,-zł (§ 4410),

 11. szkolenia pracowników – 14.224,-zł (§ 4700),

 12. opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usługi internetowe – 44.453,-zł (§ 4350 – 8.641,-zł, § 4360 – 17.360,-zł,
  § 4370 – 18.452,-zł),

 13. wpłaty na PFRON – 43.536,-zł (§ 4140),

 14. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 136.457,-zł (§ 4440),

 15. podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd i wywóz nieczystości oraz opłaty sądowe, notarialne i wieczystoksięgowe – 141.137,-zł (§ 4480 – 67.507,-zł, § 4510 – 3.429,-zł, § 4520 – 70.201,-zł),

 16. okresowe badania lekarskie pracowników – 9.064,-zł (§ 4280),

 17. podatek VAT – 1,-zł (§ 4530).

 1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 225.493,-zł zostały zrealizowane
  w wysokości 202.896,-zł (§ 6060) i obejmowały:

 1. zakup 2 samochodów osobowo-dostawczych (Skoda Octavia III Combi, Mitsubishi Pick-Up) w kwocie 163.007,-zł,

 2. zakup kserokopiarek (2 szt.), notebooków (2 szt.) oraz projektora z ekranem
  w kwocie 39.889,-zł.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowane wydatki bieżące (PBGiTR – Dep. RG) w kwocie 40.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 39.998,-zł, tj. 100% planu i dotyczyły analizy zmian


w strukturze agrarnej i monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów
z uwzględnieniem ich położenia na terenach górskich i podgórskich łącznie
z aktualizacją wykazów miejscowości położonych na tych terenach, w tym:

 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację zadania w kwocie 28.081,-zł (§ 4010 – 23.650,-zł, § 4110 – 4.065,-zł, § 4120 – 366,-zł),

 2. zakup materiałów biurowych, tuszy i tonerów, teczek introligatorskich w kwocie 11.917,-zł (§ 4210).

W ramach zadania pozyskano ze starostw niezbędne materiały w celu sporządzenia wykazów w klasach powierzchni gruntów w województwie podkarpackim. Wykazy te sporządzono dla poszczególnych obrębów i powiatów (716 obrębów ewidencyjnych).

Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Zaplanowane wydatki (Dep. RG) w kwocie 11.843.403,-zł zostały zrealizowane


w wysokości 11.791.110,-zł, tj. 99,56% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem i działalnością jednostki Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Rzeszowie.

 1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 11.763.403,-zł zostały zrealizowane
  w wysokości 11.711.210,-zł i obejmowały:

 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce oraz na umowy zlecenie w kwocie 10.236.614,-zł (§ 4010 – 8.094.529,-zł,
  § 4040 – 603.845,-zł, § 4110 – 1.389.337,-zł, § 4120 – 111.593,-zł, § 4170 –
  37.310,-zł),

 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17.891,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup wody mineralnej, ręczników, wypłata ekwiwalentów za używanie własnej odzieży i pranie oraz refundacja pracownikom poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok,

 3. pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie
  1.456.705,-zł, w tym na:

 1. zakup paliwa, olejów, środków czystości, materiałów biurowych, części do napraw i remontów środków trwałych, zestawów i akcesoriów komputerowych, drukarek, niszczarek, aparatów telefonicznych
  i fotograficznych, kamery, odkurzaczy, kotła OC, licencji, wydawnictw, prasy oraz innych materiałów, wyposażenia i sprzętu do bieżącej działalności jednostki – 314.891,-zł (§ 4210),

 2. bieżące remonty, konserwacje i naprawy samochodów, wyposażenia oraz środków trwałych – 45.986,-zł (§ 4270),

 3. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz, wodę – 165.572,-zł (§ 4260),

 4. opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usługi internetowe – 104.593,-zł (§ 4350 – 28.415,-zł, § 4360 – 16.000,-zł,
  § 4370 – 60.178,-zł),

 5. zakup usług pocztowych, pralniczych, wywóz śmieci i nieczystości, dozór mienia, opłaty za sprawowanie nadzoru nad programami komputerowymi, usługi RTV, przeglądy samochodów – 239.457,-zł (§ 4300),

 6. opłaty za administrowanie i czynsze najmowanych pomieszczeń biurowych dla Inspektoratów: Dębica, Ropczyce, Leżajsk i Jasło – 31.300,-zł (§ 4400),

 7. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 201.994,-zł (§ 4440),

 8. wpłaty na PFRON – 144.536,-zł (§ 4140),

 9. podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników – 9.782,-zł (§ 4410 – 8.475,-zł, § 4420 – 1.307,-zł),

 10. podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd posiadanych budynków
  i gruntów oraz opłaty sądowe i za śmieci oraz za wydanie interpretacji przez GUS dotyczącej PKWiU – 59.180,-zł (§ 4480 – 29.660,-zł, § 4510 – 360,-zł,
  § 4520 – 29.160,-zł),

 11. ubezpieczenie samochodów i budynków – 31.564,-zł (§ 4430),

 12. szkolenia pracowników – 8.520,-zł (§ 4700),

 13. okresowe badania lekarskie pracowników – 5.318,-zł (§ 4280),

 14. prace remontowe – 94.012,-zł (§ 4270), w tym:

 • remont budynku administracyjno-biurowego siedziby PZMiUW
  w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej, z tego: demontaż i położenie parkietu wraz z cyklinowaniem i lakierowaniem, malowanie ścian i sufitów, montaż stolarki drzwiowej w pomieszczeniach biurowych przejętych od Związku Harcerstwa Polskiego, ułożenie posadzki z płytek gres w pomieszczeniach piwnicznych – archiwum – 24.636,-zł,

 • remont budynku magazynu przeciwpowodziowego oraz garaży Oddziału w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza, z tego: wykonanie tynków wewnętrznych i posadzki cementowej oraz malowanie ścian w magazynie przeciwpowodziowym, wymiana przyłącza instalacji elektrycznej do magazynu przeciwpowodziowego, wykonanie podjazdu do garażu oraz remontu kanalizacyjnego wraz z włączeniem się do sieci miejskiej – 45.872,-zł,

 • remont budynku Inspektoratu w Jarosławiu przy ul. Traugutta,
  z tego: wykonanie remontu płytki odbojowej wokół budynku, ułożenie płytek w piwnicy oraz krawężnika wzdłuż drogi wewnętrznej – 17.711,-zł,

 • remont uszkodzonej elewacji budynku i ogrodzenia Inspektoratu
  w Lubaczowie przy ul. Słowackiego – 811,-zł,

 • opracowanie projektu wykonania elewacji budynku biurowego Oddziału
  w Sanoku przy ul. Piłsudskiego – 4.982,-zł.

  1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 80.000,-zł zostały zrealizowane
   w wysokości 79.900,-zł (§ 6060) i obejmowały zakup samochodu terenowego.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne, Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

   1. Zaplanowane w rozdziałach 01008 i 01078 wydatki bieżące (PZMiUW – Dep. RG) w łącznej kwocie 19.025.505,-zł zostały zrealizowane w wysokości 19.023.756,-zł, tj. 99,99% planu. Wydatki dotyczyły:

 1. utrzymania i konserwacji wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych
  w kwocie 13.962.280,-zł (01008), w tym na:

 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zespołu Pracowników do Obsługi Przepompowni i Utrzymania Urządzeń Melioracyjnych oraz umowy zlecenie za przeprowadzone pracownikom szkolenia BHP i wykonanie ekspertyzy technicznej śluzy wałowej w kwocie 1.135.461,-zł (§ 4010 – 947.425,-zł,
  § 4110 – 156.213,-zł, § 4120 – 19.633,-zł, § 4170 – 12.190,-zł),

 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.527,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: wypłata ekwiwalentu za pranie ubrań roboczych, zakup wody oraz ubrań roboczych dla Zespołu Pracowników do Obsługi Przepompowni i Utrzymania Urządzeń Melioracyjnych,

 3. pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń melioracji wodnych podstawowych w kwocie 12.811.292,-zł, w tym:

 1. wpłaty do PFRON – 36.994,-zł (§ 4140),

 2. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 36.483,-zł
  (§ 4440),

 3. okresowe badania lekarskie Zespołu Pracowników do Obsługi Przepompowni i Utrzymania Urządzeń Melioracyjnych – 2.173,-zł
  (§ 4280),

 4. koszty wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, aktów notarialnych, opłaty za wykonanie operatów szacunkowych, geodezyjnych i wodnoprawnych oraz zakup map – 6.777,-zł (§ 4300),

 5. zapłata podatku rolnego i od nieruchomości – 1.619,-zł (§ 4480 –
  1.037,-zł, § 4500 – 582,-zł),

 6. koszty usługi asysty technicznej systemu elektronicznego do prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów GEOMELIO – 221.531,-zł (§ 4300),

 7. koszty korzystania z telefonów komórkowych na przepompowniach wody – 1.183,-zł (§ 4300 – 115,-zł, § 4360 – 1.068,-zł),

 8. odszkodowania za grunty trwale zajęte przez wody płynące Gwoźnica, Jawor, Kołomiejski i rzek Bukowa i Rada oraz dopłaty pieniężne za różnicę powierzchni powstałą w wyniku scalania gruntów w miejscowości Domacyny w obrębie potoku Dymitrowsko - Młodochowskiego
  i w miejscowości Chałupki – 60.249,-zł (§ 4590 – 56.960,-zł, § 4600 – 3.289,-zł),

 9. zakup materiałów i wyposażenia oraz remonty wyposażenia do
  obsługi przepompowni i utrzymania urządzeń melioracyjnych – 101.673,-zł (§ 4210 – 97.470,-zł, § 4270 – 4.203,-zł),

 10. wykonanie pięcioletnich ocen stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych oraz ekspertyzy hydrologicznej polegającej na określeniu charakteru cieków „bez nazwy” w m. Hoczew i Rozlewisko (Starorzecze rz. San) w m. Motycze Poduchowne i Motycze Szlacheckie – 44.280,-zł (§ 4270 – 38.130,-zł, § 4390 – 6.150,-zł),

 11. utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych (usuwanie tam bobrowych, wycinka drzew) – 12.298.330,-zł (§ 4260 – 492.918,-zł, § 4270 – 11.773.948,-zł, 4300 – 31.464,-zł) z tego:

 • urządzeń wodnych (cieki uregulowane) – 1.006,25 km – 6.492.603,-zł (§ 4270),

 • wód (cieki nieuregulowane) – 113,90 km – 2.865.510,-zł (§ 4270),

 • kanałów – 18,80 km – 66.129,-zł (§ 4270),

 • wałów przeciwpowodziowych – 603,898 km – 1.758.381,-zł (§ 4270),

 • 26 zbiorników wodnych – 569.727,-zł (§ 4270 – 541.151,-zł, § 4300 – 28.576,-zł),

 • 6 stacji pomp – 545.980,-zł (§ 4260 – 492.918,-zł, § 4270 – 50.174,-zł, § 4300 – 2.888,-zł).

W ramach wydatków na utrzymanie i konserwację wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych poniesiono wydatki na zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych – rzek Szuwarka – Gołębiówka i Świerkowiec” w kwocie 38.028,-zł (01008
§ 4270).

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 218.793,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2011-2015.

W 2014r. poniesiono wydatki na konserwację potoku Gołębiówka w km 0+000-2+536 oraz potoku Świerkowiec w km 0+000-1+812 w miejscowości Jasionka, gm. Trzebownisko.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie obejmuje wykonanie bieżących prac konserwacyjnych. W 2014r. wykonano na potoku Gołębiówka wiosenne i jesienne koszenie porostów z ich wygrabieniem i wywozem, rozbiórkę umocnień z kiszek faszynowych oraz nowe umocnienia w formie opaski z faszyny. Natomiast na potoku Świerkowiec wykoszono porosty wraz z ich wygrabieniem i wywiezieniem.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania


o wartości 147.764,-zł co stanowi 67,54% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Ponadto, w ramach wydatków na utrzymanie i konserwację wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych poniesiono wydatki na konserwację bieżącą potoków Przyrwa i Młynówka na terenie miasta Rzeszowa finansowane


z pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Rzeszów w kwocie 50.000,-zł (01008 § 4270).

W ramach robót konserwacyjnych na potoku Przyrwa wykonano koszenie w km 0+000-5+350 i w km 0+950-8+500, przycięto nawisy, wykonano zabezpieczenie skarp oraz dna potoku. Na potoku Młynówka wykonano koszenie skarp w km 0+000-5+920, wycięto zakrzaczenia oraz wykonano roboty udrożnieniowe polegające na odmuleniu dna potoku oraz roboty umocnieniowe na skarpach. 1. realizacji 55 zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych, w tym usuwania szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mających miejsce w maju 2014r. w kwocie 5.061.476,-zł (01078 § 4270).

Źródła finansowania wydatków bieżących:

 • dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej
  w kwocie 18.935.728,-zł,

 • pomoc finansowa udzielona przez Miasto Rzeszów w kwocie 50.000,-zł,

 • środki własne budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 38.028,-zł.

     1. Zaplanowane w rozdziałach 01008 i 01078 wydatki majątkowe (PZMiUW – Dep. RG) w łącznej kwocie 92.181.492,-zł zostały zrealizowane w wysokości 90.861.798,-zł, tj. 98,57% planu, obejmowały:

 1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej
  i źródeł zagranicznych w kwocie 61.466.582,-zł, w tym na:

 1. realizację projektów własnych Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 28.042.705,-zł z tego:

 1. „Zaprojektowanie i budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800-55+600 w miejscowościach: Zawierzbie, Żyraków na terenie gm. Żyraków, województwo podkarpackie” w kwocie 863.154,-zł (01008 § 6050 – 27.879,-zł, 01078 § 6057 – 835.275,-zł), w tym:

 • wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie
  27.879,-zł,

 • wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 835.275,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.918.432,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i środków budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2010-2014.

W 2014r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe, tj. roboty związane z budową lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki – roboty przygotowawcze, roboty związane z budową nasypu wału, roboty wykończeniowe i towarzyszące, roboty dodatkowe polegające na odcinkowym odwodnieniu drogi przywałowej lewego wału rzeki Wisłoki, wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję oraz koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie zostało zakończone. Nie zostały wypłacone odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycję w kwocie 472.452,-zł, ponieważ właściciel nieruchomości odwołał się do Ministra Infrastruktury i Rozwoju od decyzji Wojewody Podkarpackiego ustalającej wysokość odszkodowania.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych
i Inżynieryjnych Sp. z o.o. z siedziba w Mielcu.

Efekt rzeczowy – wybudowano lewostronne obwałowanie rzeki Wisłoki na łącznej długości 1,28 km.

Cel przedsięwzięcia został osiągnięty – zapewniono bezpieczeństwo przeciwpowodziowe na odcinku 53+800-55+600 rzeki Wisłoki
w miejscowościach Zawierzbie oraz Żyraków.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania o wartości 6.445.980,-zł co stanowi 93,17% planowanych łącznych nakładów finansowych. 1. „Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga” w kwocie 27.179.551,-zł (01008 § 6050 – 934.534,-zł, 01078 § 6057 – 18.300.000,-zł, § 6059 – 7.945.017,-zł), w tym:

 • wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie
  8.879.551,-zł,

 • wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 18.300.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 36.495.306,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i środków budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2009-2015.

W 2014r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe, tj. częściowo zostały wykonane roboty przygotowawcze: wycinka drzew i zakrzaczeń


z karczowaniem pni, zdjęcie humusu, roboty pomiarowe, przełożenie rowów melioracyjnych, roboty podstawowe: makroniwelacja czaszy zbiornika, budowę korpusu ziemnego zapory czołowej i bocznej, wykonanie spustu dennego, roboty towarzyszące i wykończeniowe: wykonanie ciągów komunikacyjnych, roboty uzupełniające: ukształtowanie powierzchni terenu po wschodniej stronie zbiornika przeciwpowodziowego w celu umożliwienia dojazdu do pól mieszkańców wsi Siedleczka położonych za kolejką wąskotorową, wykonano podsypki z kruszyw pod materace gabinowe na sekcji przelewowej zapory czołowej oraz zamknięcia remontowe (szandory) na wlocie do przewodu upustu dennego pełniącego rolę przepławki dla ryb, roboty dodatkowe: wykonano zabezpieczenie przed wymywaniem gruntu spod podłoża spustu dennego zapory czołowej. Ponadto poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję, za składniki roślinne i budowlane oraz wykonanie dokumentacji i prac projektowych (inwentaryzacja drzew i krzewów, operat szacunkowy wyceny gruntów
i składników roślinnych, prace projektowe polegające na dostosowaniu przebiegu trasy urządzeń infrastruktury komunalnej Gminy Jawornik Polski
w związku z kolizją z trasą suchego zbiornika przeciwpowodziowego, pozostałe prace projektowe), koszty sprawowania nadzoru autorskiego przez projektanta, promocji projektu w prasie i opłaty pocztowe.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano pełna dokumentację projektową – budowlaną i wykonawczą, ekspertyzę przedstawiającą wpływ projektu na przestrzeganie postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz ekspertyzę zgodności projektu
z postanowieniami Ramowej Dyrektywy Wodnej, uzyskano wszystkie decyzje administracyjne warunkujące rozpoczęcie inwestycji, wyłoniono wykonawcę robót budowlano-montażowych i zawarto umowę, przekazano plac budowy
i rozpoczęto roboty budowlano – montażowe, tj. częściowo zostały wykonane roboty przygotowawcze (wycinka drzew i zakrzaczeń z karczowaniem pni, zdjęcie humusu, roboty pomiarowe, przełożenie rowów melioracyjnych), roboty podstawowe (makroniwelacja czaszy zbiornika, budowę korpusu ziemnego zapory czołowej i bocznej, wykonanie spustu dennego), roboty towarzyszące i wykończeniowe (wykonanie ciągów komunikacyjnych), roboty uzupełniające (ukształtowanie powierzchni terenu po wschodniej stronie zbiornika przeciwpowodziowego w celu umożliwienia dojazdu do pól mieszkańców wsi Siedleczka położonych za kolejką wąskotorową, wykonano podsypki z kruszyw pod materace gabinowe na sekcji przelewowej zapory czołowej oraz zamknięcia remontowe (szandory) na wlocie do przewodu upustu dennego pełniącego rolę przepławki dla ryb), roboty dodatkowe (wykonano zabezpieczenie przed wymywaniem gruntu spod podłoża spustu dennego zapory czołowej), zamieszczono w prasie ogłoszenie informacyjne o realizacji projektu, częściowo wypłacono odszkodowania za przejęcie gruntów pod inwestycję oraz za składniki roślinne i budowlane. Ponadto, wykonano prace projektowe, tj. m.in. inwentaryzację drzew i krzewów, operat szacunkowy wyceny gruntów i składników roślinnych, prace projektowe polegające na dostosowaniu przebiegu trasy urządzeń infrastruktury komunalnej Gminy Jawornik Polski w związku z kolizją z trasą suchego zbiornika przeciwpowodziowego.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania


o wartości 28.036.032,-zł co stanowi 76,82% planowanych łącznych nakładów finansowych.

 1. realizację operacji Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
  w Rzeszowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 33.423.877,-zł, z tego:

 1. „Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Borowa Góra, woj. podkarpackie” w kwocie 385.358,-zł (01008 § 6050 – 35.726,-zł, § 6057 – 139.797,-zł, § 6059 – 15.533,-zł, 01078 § 6050 194.302,-zł), w tym:

 • wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie
  246.561,-zł,

 • wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 139.797,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.149.744,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i środków budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2013-2014.

W 2014r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe tj. roboty podstawowe: przebudowa cieku A w km 0+830 – 1+410, uformowanie czaszy zbiornika retencyjnego, wykonanie doprowadzenia wody do zbiornika retencyjnego z cieku A oraz cieku B, wykonanie odprowadzenia wody ze zbiornika retencyjnego z cieku A, roboty uzupełniające: wykonanie 4 szt. studni rewizyjnych na rurociągu doprowadzających wodę z ujęcia na cieku B, wykonanie humusowania wraz z obsiewem skarp zbiornika i terenu przyległego, roboty dodatkowe: wykonanie udrożnienia rowu B i rowu B-4, przepustu na rowie 3-1, zabezpieczenia skarpy zbiornika przed osuwaniem oraz wymiana gruntu w cieku A w celu wykonania jego przebudowy, zabezpieczenie rurociągów doprowadzających wodę do zbiornika z ujęć na cieku A i B.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie zostało zakończone.

Wykonawcą robót było „ESC” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Emilian Stawecki z siedzibą w Kielcach.

Efekt rzeczowy – wybudowano 1 zbiornik retencyjny na powierzchni 4 ha


o pojemności 56 tys. m3 w miejscowości Borowa Góra.

Cel przedsięwzięcia został osiągnięty – zabezpieczono ludność, mienie


i gospodarkę przed negatywnymi skutkami powodzi.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.149.744,-zł co stanowi 100% planowanych łącznych nakładów finansowych. 1. „Wisłoka – Boża Wola – rozbudowa lewego wału Wisłoki w km 4+115-6+737 oraz w km 0+000-0+230 wraz z budową obustronnych wałów cofkowych na potoku Kiełkowskim o długości 150 m – ETAP I” w kwocie 4.180.493,-zł (01008 § 6050 – 775.605,-zł, § 6057 – 2.553.666,-zł, § 6059 – 851.222,-zł), w tym:

 • wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.626.827,-zł,

 • wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.553.666,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 7.132.495,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i środków budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2011-2015.

W 2014r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe


tj. kontynuowano roboty związane z budową i rozbudową lewostronnego wału rzeki Wisłoki poniżej ujścia potoku Kiełkowskiego, budową ramp wałowych, wykonaniem śluz wałowych nr 2 i 3, rozpoczęto prace związane
z wykonaniem dróg technologicznych oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję i składniki roślinne.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano pełną dokumentację projektową – budowlaną i wykonawczą, ekspertyzę zgodności projektu z postanowieniami Ramowej Dyrektywy Wodnej, uzyskano wszystkie decyzje administracyjne warunkujące rozpoczęcie inwestycji oraz decyzję o pomocy finansowej na realizację operacji w ramach PROW, wyłoniono wykonawcę robót budowlano-montażowych i zawarto umowę, kontynuowano roboty budowlano-montażowe, tj. roboty związane z budową i rozbudową lewostronnego wału rzeki Wisłoki poniżej ujścia potoku Kiełkowskiego, budową ramp wałowych, wykonaniem śluz wałowych nr 2 i 3, wykonaniem dróg technologicznych oraz wypłacano odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycję i składniki roślinne.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania o wartości 6.356.999,-zł co stanowi 89,13% planowanych łącznych nakładów finansowych. 1. „Odbudowa potoku Lubcza w km 2+640-6+675 na długości 4,035 km oraz udrożnienie koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych w km 0+400; 1+280; 7+050; 7+700 w mieście Rzeszów – Zwięczyca II, oraz
  w miejscowościach: Racławówka, Niechobrz, Boguchwała, gm. Boguchwała, woj. podkarpackie” w kwocie 5.097.038,-zł (01008 § 6050 – 965.771,-zł,


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   41


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna