Objaśnienia do wykonania dochodów w 2014 roku planowane dochody w kwocie 373. 223. 565,-złPobieranie 5,45 Mb.
Strona6/41
Data23.10.2017
Rozmiar5,45 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA


Planowane dochody bieżące w kwocie 35.146,-zł zostały zrealizowane w wysokości
38.716,-zł, tj. 110,16% planu i dotyczyły:

 1. zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 38.671,-zł (rozdz.85495 § 2919),

 2. wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe w kwocie 45,-zł (rozdz.85410 § 2400).DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA


Planowane dochody w kwocie 1.528.072,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.508.835,-zł, tj. 98,74% planu.

 1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 1.168.731,-zł zostały zrealizowane
  w wysokości 1.149.495,-zł i dotyczyły:

 1. wpływu 2% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej w kwocie 2.786,-zł
  (rozdz. 90020 § 0400),

 2. wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
  ze środowiska w kwocie 767.496,-zł (rozdz. 90019), w tym z tytułu:

 1. 3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska (przed przekazaniem na Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – 763.772,-zł (§ 0690),

 2. kar pieniężnych od osób fizycznych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za niezłożenie bądź nieterminowe przedłożenie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwienia w kwocie 3.724,-zł (§ 0570 – 3.646,-zł, § 0580 – 78,-zł),

 1. wpływu naliczonej kary umownej dla wykonawcy za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w kwocie 551,-zł (rozdz. 90019, § 0580),

 2. 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku
  z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie w kwocie
  4.564,-zł (rozdz. 90024 § 2360 – 4.347,-zł, rozdz. 90095 § 2360 – 217,-zł),

 3. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych zgodnie z ustawą o bateriach
  i akumulatorach w kwocie 169.989,-zł (rozdz. 90024 § 2210),

 4. dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 192.744,-zł (rozdz. 90005 § 2460) z przeznaczeniem na zadania pn.:

 1. „System prognoz jakości powietrza dla województwa podkarpackiego” – 77.796,-zł,

 2. „Przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat odnawialnych źródeł energii dedykowanej samorządom terytorialnym i mieszkańcom obszarów wiejskich” – 49.300,-zł,

 3. „Wydruk i utrwalenie na nośniku elektronicznym dokumentu pn. Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego” – 20.648,-zł,

 4. „Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie odnawialnych źródeł energii towarzyszącej Targom Budowlanym” – 45.000,-zł,

 1. kar umownych wraz z odsetkami za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w kwocie 11.365,-zł (rozdział 90005 § 0580 – 8.662,-zł, § 0920 –
  153,-zł, rozdział 90024 § 0580 – 2.550,-zł).

 1. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 359.341,-zł zostały zrealizowane
  w wysokości 359.340,-zł (rozdz. 90001 § 6668) i dotyczyły zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub
  w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.


DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 3.499.842,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.514.439,-zł, tj. 100,42 % planu. 1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 3.341.208,-zł zostały zrealizowane
  w wysokości 3.354.340,-zł i dotyczyły:

 1. dotacji celowych otrzymanych na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 3.158.870,-zł, udzielonych przez:

 1. Miasto Rzeszów – 3.086.870,-zł (rozdz.92116 § 2310),

 2. Powiat Rzeszowski – 72.000,-zł (rozdz.92116 § 2320),

   1. wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Rzeszów na dofinansowanie kosztów organizacji zadania pn. „Muzyczny Festiwal
    w Łańcucie” dla Filharmonii im. A. Malawskiego w Rzeszowie – 165.000,-zł, (rozdz.92108 § 2710),

 1. zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury
  w kwocie 30.199,-zł (rozdz.92105 § 2910 – 90,-zł, rozdz. 92108 § 2910 – 1.870,-zł, rozdz. 92109 § 2910 – 11.742,-zł, rozdz. 92118 § 2910 – 6.792,-zł, rozdz. 92178 § 2910 – 9.705,-zł) wraz z odsetkami w kwocie 271,-zł (rozdz. 92109 § 0900 – 246,-zł, rozdz. 92118 § 0900 – 8,-zł, rozdz. 92178 § 0900 –
  17,-zł),

 1. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 158.634,-zł zostały zrealizowane
  w wysokości 160.099,-zł i dotyczyły:

    1. zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury m.in. w związku z rozliczeniem podatku VAT w kwocie 155.719,-zł (rozdz.92108 § 6660 –18.937,-zł, rozdz.92109 § 6660 – 76.030,-zł, rozdz.92114 § 6660 – 3.488,-zł, rozdz.92118 § 6660 – 57.264,-zł,),

    2. zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.380,-zł (rozdz.92120 § 6669).


DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Planowane dochody bieżące w kwocie 810.600,-zł zostały zrealizowane w wysokości 810.582,-zł (rozdz. 92502), tj. 100% planu i dotyczyły:

   1. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu w kwocie 741.181,-zł (§ 2230),

 1. dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 69.401,-zł (rozdz. 92502, § 2460), w tym:

 1. dla Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 55.621,-zł,
  z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

 • „Remont i modernizacja ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej „Prządki – Zamek Kamieniec” w Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym oraz wydanie przewodnika po ścieżce” – 17.821,-zł,

 • „Rozwój bazy edukacji ekologiczno-przyrodniczej Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – urządzenie sali informacyjno-edukacyjnej” – 37.800,-zł,

 1. dla Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu – 13.780,-zł,
  z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

 • „Zakup nagród rzeczowych dla finalistów IV – wojewódzkiego etapu konkursu pn. Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – 6.000,-zł,

 • „Wydruk kalendarza przyrodniczego na 2015r.” – 7.780,-zł.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna