Objaśnienia do wykonania dochodów w 2014 roku planowane dochody w kwocie 373. 223. 565,-złPobieranie 5,45 Mb.
Strona5/41
Data23.10.2017
Rozmiar5,45 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA


Planowane dochody w kwocie 757.508.981,-zł zostały zrealizowane w wysokości 705.682.711,-zł, tj. 93,16 % planu.

 1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 427.595.005,-zł zostały zrealizowane
  w wysokości 421.512.400,-zł i dotyczyły:

 1. subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów w kwocie
  307.084.950,-zł, z tego:

  1. części oświatowej – 45.192.500,-zł (rozdz.75801 § 2920),

  2. części wyrównawczej – 136.108.711,-zł (rozdz.75804 § 2920),

  3. części regionalnej – 125.783.739,-zł (rozdz.75833 § 2920),

 1. odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych
  w kwocie 6.500.007,-zł (rozdz.75814 § 0920),

 2. środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 24.199.651,-zł, w tym:

 1. płatności z budżetu środków europejskich wypłacane przez BGK na projekty własne realizowane przez Samorząd Województwa – 153.000,-zł (rozdz. 75861 § 2007),

 2. dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 21.817.986,-zł (rozdz.75861 § 2008),

 3. dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 2.228.665,-zł (rozdz.75861
  § 2009),

 1. środków na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 83.727.792,-zł, w tym:

 1. płatności z budżetu środków europejskich wypłacane przez BGK na projekty własne realizowane przez Samorząd Województwa – 42.557.041,-zł (rozdz. 75862 § 2007),

 2. dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 41.170.751,-zł (rozdz.75862
  § 2009).

 1. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 329.913.976,-zł zostały zrealizowane
  w wysokości 284.170.311,-zł i dotyczyły:

 1. środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 279.189.963,-zł, w tym:

 1. płatności z budżetu środków europejskich wypłacane przez BGK na projekty własne realizowane przez Samorząd Województwa – 189.056.204,-zł (rozdz.75861 § 6207),

 2. płatności z budżetu środków europejskich wypłacane przez BGK jako refundacja wydatków poniesionych na projekty własne realizowane przez Samorząd Województwa – 1.173.145,-zł (rozdz.75861 § 6207),

 3. dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 747.326,-zł (rozdz.75861 § 6208),

 4. dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 87.829.232,-zł (rozdz.75861
  § 6209),

 5. dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe jako refundacja wydatków poniesionych na projekty własne realizowane przez Samorząd Województwa – 384.056,-zł (rozdz.75861 § 6209),

 1. środków na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.075.648,-zł, w tym:

 1. płatności z budżetu środków europejskich wypłacane przez BGK na projekty własne realizowane przez Samorząd Województwa – 214.052,-zł (rozdz. 75862 § 6207),

 2. dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 861.596,-zł (rozdz.75862
  § 6209),

 1. uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe w kwocie
  3.904.700,-zł (rozdz.75802 § 6180).


DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 713.525,-zł zostały zrealizowane w wysokości 581.132,-zł, tj. 81,45% planu. 1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 700.107,-zł zostały zrealizowane
  w wysokości 567.009,-zł i dotyczyły:

 1. wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe w kwocie 171.257,-zł (rozdz.80102 § 2400 – 7,-zł, rozdz.80130 § 2400 – 1.978,-zł, rozdz.80141
  § 2400 – 40.222,-zł, rozdz.80146 § 2400 – 126.790,-zł, rozdz.80147 § 2400 – 2.260,-zł),

 2. dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie 75.975,-zł,
  w tym z tytułu:

 1. prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS – 7.579,-zł (rozdz.80102
  § 0970 – 2.208,-zł, rozdz. 80130 § 0970 – 2.998,-zł, rozdz. 80141 § 0970 – 976,-zł, rozdz. 80147 § 0970 – 1.397,-zł),

 2. zwrotu kosztów za media, najmu pomieszczeń, nadpłaconych wydatków za usługi telekomunikacyjne – 24.500,-zł (rozdz. 80130 § 0970 – 64,-zł rozdz. 80147, § 0750 – 840,-zł, § 0830 – 4.436,-zł, § 0970 – 19.111,-zł, rozdz. 80195 § 0970 – 49,-zł),

 3. wpływu z tytułu udostępniania sali gimnastycznej – 10.135,-zł (rozdz.80130
  § 0970),

 4. rozliczenia wydatków z lat ubiegłych obejmujących zwrot nadpłaty składek ZUS, nadpłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłat za media, prasę, odszkodowania za zniszczone mienie, oraz zwrotu od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej kosztów noclegów członków Komisji – 33.761,-zł (rozdz. 80102 § 0970 – 5.010,-zł, rozdz. 80130 § 0970 – 4.021,-zł, rozdz. 80141 § 0970 – 15.186,-zł, rozdz.80147 § 0970 – 9.544,-zł),

 1. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 175.337,-zł na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
  w Rzeszowie projektów pn.:

 1. „Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 148.326,-zł (rozdz. 80146 § 2007),

 2. „Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji - profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 27.011,-zł (rozdz. 80146 § 2007),

 1. dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 30.942,-zł na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektów pn.:

 1. „Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 26.175,-zł (rozdz. 80146 § 2009),

 2. „Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji - profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 4.767,-zł (rozdz. 80146 § 2009),

 1. środków na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
  w Rzeszowie Partnerskiego Projektu Comenius Regio w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius-Partnerskie Projekty Regio w kwocie 12.738,-zł, (rozdz. 80195 § 2701),

 2. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół podstawowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w podręcznik do nauczania języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 2.104,-zł (rozdz. 80102,
  § 2210),

 3. zwrotu dotacji celowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  w kwocie 97.440,-zł (rozdz. 80146, § 2919 – 183,-zł,rozdz. 80195, § 2919 – 97.257,-zł),

 4. zwrotu dotacji celowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez partnerów projektu własnego realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
  pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.216,-zł (rozdz.80195 § 2917 – 1.108,-zł § 2919 – 108,-zł),

 1. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 13.418,-zł zostały zrealizowane
  w wysokości 14.123,-zł i dotyczyły:

   1. dochodów zrealizowanych przez jednostki oświatowe z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 7.705,-zł (rozdz.80130 § 0870 – 7.560,-zł, rozdz. 80146 § 0870 - 145,-zł),

 1. zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 6.096,-zł (rozdz.80195 § 6669),

 2. zwrotu dotacji celowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez partnerów projektu własnego realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
  pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 322,-zł (rozdz.80195 § 6667).


DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 290.514,-zł zostały zrealizowane


w wysokości 274.783,-zł, tj. 94,59 % planu i dotyczyły zwrotu stypendiów udzielonych w ramach projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w kwocie 267.460,-zł (rozdz.80309 § 0977 – 227.341,-zł, § 0979 – 40.119,-zł) wraz
z odsetkami stanowiącymi przychód na projekcie w kwocie 7.323,-zł (rozdz.80309,
§ 0929).
DZIAŁ 851OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w kwocie 180.545,- zł zostały zrealizowane w wysokości 705.239,- zł, tj. 390,62% planu. 1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 27.100,- zł zostały zrealizowane
  w wysokości 39.154,- zł i dotyczyły:

 1. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – ubezpieczenia zdrowotne uczniów w kwocie 26.489,-zł (rozdz.85156
  § 2210),

 2. zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 12.371,-zł (rozdz.85153 § 2910 – 10.932,-zł, rozdz.85154 § 2910 – 1.439,-zł) wraz
  z odsetkami w kwocie 72,-zł (rozdz.85153 § 0900 – 48,-zł, rozdz.85154 § 0900 - 24 ,-zł),

 3. zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych
  nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Podkarpackie w kwocie 222,- zł (rozdz.85111 § 2910).

 1. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 153.445,- zł zostały zrealizowane
  w wysokości 666.085,- zł i dotyczyły:

 1. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w kwocie 100.000,-zł (rozdz.85141 § 6510),

 2. zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Podkarpackie w kwocie 57.194,- zł (rozdz.85111 § 6660 – 56.252,-zł, rozdz.85121 § 6660 – 942,-zł)

 3. zwrotu przez Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
  w Rzeszowie środków zrefundowanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn.”Nadbudowa Bloku Dziecięcego H1 na potrzeby Onkohematologii Dzieci” w kwocie 508.891,-zł (rozdz.85111 § 6660).


DZIAŁ 852POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w kwocie 8.143.065 zł zostały zrealizowane w wysokości 11.679.730,- zł, tj. 143,43 % planu. 1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 3.949.722,- zł zostały zrealizowane
  w wysokości 4.374.808,- zł i dotyczyły:

 1. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w kwocie 1.078.967,-zł (rozdz.85295 § 2007),

 2. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.041.742,- zł, w tym na:

 1. koszty obsługi zadań dotyczących świadczeń rodzinnych – 2.058.176,- zł
  (rozdz.85212 § 2210),

 2. organizowanie i prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego zgodnie z ustawą
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 983.566,- zł
  (rozdz.85226 § 2210),

 1. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
  w kwocie 15.000,-zł (rozdz.85205 § 2230),

 2. wpływów z tytułu usług szkoleniowych dla beneficjentów realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu pn. "Poprawa infrastruktury projektu pn. "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji"
  w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w kwocie 153,-zł (rozdz.85295 § 0830),

 3. dochodów zrealizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  w Rzeszowie w kwocie 6.867,-zł z tytułu:

 1. refundacji kosztów zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych
  w kwocie 3.704,- zł (rozdz.85217 § 0970),

 2. kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia bądź odstąpienia od umów w kwocie 3.108,-zł (rozdz.85217 § 0580) wraz odsetkami w kwocie 55,-zł (rozdz.85217 § 0920),

 1. zwrotu kosztów upomnień dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 62,- zł (rozdz.85212 § 0970),

 2. zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pomocy społecznej w kwocie 17.211,- zł (rozdz.85205 § 2910 – 200,-zł, rozdz.85217
  § 2910 – 17.011,-zł ) wraz z odsetkami w kwocie 1.650,- zł (rozdz.85205 § 0900 – 32,-zł, rozdz.85217 § 0900 – 1.601,-zł, rozdz.85232 § 0900 – 17,- zł),

 3. zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych
  nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie
  213.098,- zł (rozdz.85218 § 2919 – 15.041,-zł, rozdz.85219 § 2919 – 105.805,-zł, rozdz.85295 § 2919 – 92.252,-zł),

 4. zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez partnera projektu w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy – 13,-zł (rozdz.85295 § 2917),

 5. 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku
  z realizacją zadań rządowych w kwocie 45,-zł (rozdz.85212 § 2360),

 1. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 4.193.343,- zł zostały zrealizowane
  w wysokości 7.304.922,- zł i dotyczyły:

 1. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w kwocie 7.245.294,-zł (rozdz.85295 § 6207),

 2. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 58.935,-zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne związane
  z realizacją przez samorząd województwa zadań dotyczących:

 1. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych w kwocie 42.614,-zł (rozdz. 85212 § 6510),

 2. prowadzenia Ośrodka Adopcyjnego w kwocie 16.321,-zł (rozdz. 85226
  § 6510),

 1. zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez partnera projektu w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy – 693,-zł (rozdz.85295 § 6667).

Wykonanie ponadplanowych dochodów związane jest z wpływem w 2014r. zaliczki ze środków UE na rachunek projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu
w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy przeznaczonej na realizację wydatków w 2015r.
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w kwocie 15.247.134,- zł zostały zrealizowane w wysokości 14.577.322,- zł, tj. 95,61 % planu. 1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 15.189.634,- zł zostały zrealizowane
  w wysokości 14.519.644,- zł i dotyczyły:

 1. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej
  w zakresie służby zastępczej w kwocie 32.000,- zł (rozdz.85332 § 2210),

 2. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 12.721.375,- zł,
  w tym: na finansowanie – 12.574.219,- zł (rozdz.85332 § 2008), na współfinansowanie – 147.156,- zł (rozdz. 85332 § 2009),

 3. środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie
  1.052.001,- zł (rozdz.85332 § 2440),

 4. odpisu 2,5% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi w kwocie 249.932,-zł (rozdz. 85324 § 0970),

 5. dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
  w kwocie 161.969,- zł, z tytułu:

 1. zwrotu kosztów za media oraz obsługę portierów przez współużytkowników budynku przy ul. Lisa Kuli w Rzeszowie – 141.138,- zł (rozdz.85332 § 0970),

 2. prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych – 6.003,- zł (rozdz.85332 § 0970),

 3. rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie: mediów, wynagrodzenia osobowego pracowników oraz składek ZUS, składki za ubezpieczenie samochodu służbowego, opłaty sądowej, wpłaty odszkodowania za szkodę
  w samochodzie służbowym, wpłaty zasądzonej należności od dłużnika, wpłaty za odbiór makulatury, zużytych tonerów, zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, kosztów upomnień, zwrotu przez beneficjentów ZPORR kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego – 9.351,- zł (rozdz.85332 § 0970),

 4. kar za nieterminowe wykonanie umowy – 5.477,-zł (rozdz.85332, § 0570 – 392,-zł, § 0580 – 5.085,-zł),

 1. zwrotu nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.472,-zł (rozdz.85332 § 0978 – 1.104,-zł, § 0979 - 368,-zł) wraz z odsetkami w kwocie 2.468,- zł (rozdz.85332 § 0920),

 2. zwrotu nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 251,- zł (rozdz.85332 § 0978 – 213,-zł, § 0979 – 38,-zł),

 3. przychodu na projekcie Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z tytułu kar umownych naliczonych kontrahentom w kwocie 1.166,-zł (rozdz.85332 § 0579 – 1.114,-zł, § 0589 – 52,-zł),

 4. przychodów na projekcie własnym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
  w Rzeszowie pn. Szkolenia specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 4.766,-zł (rozdz. 85395
  § 0579 – 4.356,-zł, § 0979 – 410,-zł ),

 5. zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjenta programu „Wyrównywanie szans” w kwocie 419,-zł (rozdz.85395 § 2910) wraz
  z odsetkami w kwocie 46,-zł (rozdz.85395 § 0920),

 6. zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych
  nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 291.779,- zł (rozdz.85395 § 2919),

 1. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 57.500,- zł zostały zrealizowane
  w wysokości 57.678,- zł i dotyczyły:

 1. wpływów z tytułu pomocy finansowej w kwocie 57.500,-zł (rozdz. 85311 § 6300) otrzymanej z:

 • Miasta Nowa Sarzyna w kwocie 11.500,-zł,

 • Miasta Leżajsk w kwocie 11.500,-zł,

 • Gminy Leżajsk w kwocie 11.500,-zł,

 • Gminy Grodzisko Dolne w kwocie 11.500,-zł,

 • Gminy Kuryłówka w kwocie11.500,-zł,

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu maszyn i urządzeń dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie,

 1. dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
  w kwocie 178,-zł (rozdz. 85332 § 0870) z tytułu sprzedaży złomu.

Niewykonanie planowanych dochodów powiązane jest głównie z niewykonaniem wydatków na projekty Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanych z budżetu państwa. Przyczyny niewykonania zostały opisane
w objaśnieniach do wykonania wydatków.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna