Objaśnienia do wykonania dochodów w 2014 roku planowane dochody w kwocie 373. 223. 565,-złPobieranie 5,45 Mb.
Strona40/41
Data23.10.2017
Rozmiar5,45 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

RAZEM

3 149 654, 66
 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 616.850,-zł, w tym:

 1. nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego dla 58 trenerów, 16 zawodników i 9 działaczy za wkład pracy i osiągnięcia w dziedzinie sportu dla Województwa Podkarpackiego – 82.250,-zł (§ 3040),

 2. stypendia sportowe dla 150 zawodników za osiągnięcia w dziedzinie sportu – 534.600,-zł (§ 3250).

 1. składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne za niepracujących zawodników, a pobierających stypendia sportowe w kwocie 6.554,-zł (§ 4110 – 6.343,-zł, § 4120 – 211,-zł),

 2. zakup pucharów, albumów o tematyce sportowej wręczanych podczas imprez organizowanych na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 16.199,-zł
  (§ 4210).

Rozdział 92678 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki majątkowe zaplanowane (Dep. RR) w kwocie 565.739,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane


w wysokości 565.739,- zł (§ 6209), tj. 100% planu i dotyczyły dotacji celowej dla Gminy Ropczyce - beneficjenta realizującego projekt pn. „Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach” w ramach V Osi priorytetowej działania 5.3, schemat B „Inna infrastruktura sportowa i rekreacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

W 2014 roku w ramach działania 5.3, schemat B nie ogłaszano naboru wniosków


o dofinansowanie, nie przeprowadzano ocen formalnych i merytorycznych wniosków, w których występuje dofinansowanie z budżetu państwa. Zostały zatwierdzone 3 wnioski o płatność.

W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanego wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa.OPIS ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
I ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH DOKONANYCH W TRAKCIE 2014 ROKU 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2014 roku w następujących działach i rozdziałach:

 1. w ramach działu 010 rozdziału 01008 i 01078 plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 27.796.426,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 28.570.142,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 773.716,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na inwestycje melioracyjne.

 1. w ramach działu 150 rozdziału 15011 plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 32.087.174,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 12.761.998,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 19.325.176,- zł w związku z:

 • ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury
  i Rozwoju w kwocie 18.649,- zł,

 • zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP w kwocie 19.343.825,-zł.

 1. w ramach działu 400 rozdziału 40001 plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 0,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 19.031,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez ustalenie planu na kwotę 19.031,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

 1. w ramach działu 400 rozdziału 40002 plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 0,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 18.189,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez ustalenie planu na kwotę 18.189,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków
z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

 1. w ramach działu 400 rozdziału 40003 plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 85.350,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 85.350,- zł.

W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

 1. w ramach działu 400 rozdziału 40095 plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 0,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 3.314.431,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez ustalenie planu na kwotę 3.314.431,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

 1. w ramach działu 600 rozdziału 60001 plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 64.315.001,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 66.080.205,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.765.204,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Zakup pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim".

 1. w ramach działu 600 rozdziału 60013 plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 145.452.662,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 144.385.223,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 1.067.439,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację zadań drogowych oraz przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

 1. w ramach działu 600 rozdziału 60014 plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 0,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 25.110,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez ustalenie planu na kwotę 25.110,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków
z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

 1. w ramach działu 600 rozdziału 60015 plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 0,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 1.498.060,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez ustalenie planu na kwotę 1.498.060,- zł w związku ze:

 • zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP w kwocie 1.480.545,-zł,

 • zwiększeniem wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury
  i Rozwoju w kwocie 17.515,- zł.

 1. w ramach działu 600 rozdziału 60016 plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 0,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 803.648,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez ustalenie planu na kwotę 803.648,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

 1. w ramach działu 720 rozdziału 72095 plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 87.158.019,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 90.615.131,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 3.457.112,- zł w związku ze:

 • zwiększeniem wydatków na realizację projektu teleinformatycznego pn. "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” (PSeAP) w kwocie
  3.067.942,- zł,

 • zmniejszeniem wydatków na realizację projektu teleinformatycznego pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” (PSIM) w kwocie 155.233,- zł,

 • ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury
  i Rozwoju oraz Ministra Finansów w kwocie 544.403,- zł.

 1. w ramach działu 750 rozdziału 75018 plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 25.683.823,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 25.100.031,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 583.792,- zł w związku ze:

 • zwiększeniem wydatków na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej w kwocie 2.000.031,- zł,

 • zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. "Poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie poprzez instalację systemu fotowoltaicznego” w kwocie 1.225.000,- zł,

 • zmniejszeniem wydatków na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej na lata 2014-2020 w kwocie 1.358.823,- zł,

 • przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

 1. w ramach działu 801 rozdziału 80101 plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 9.569,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 97.786,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 88.217,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

 1. w ramach działu 803 rozdziału 80306 plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 1.144.219,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 5.355.751,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 4.211.532,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

 1. w ramach działu 851 rozdziału 85111 plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 0,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 2.101.197,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez ustalenie planu na kwotę 2.101.197,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

 1. w ramach działu 851 rozdziału 85115 plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 0,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 11.382,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez ustalenie planu na kwotę 11.382,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

 1. w ramach działu 900 rozdziału 90001 plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 0,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 359.341,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez ustalenie planu na kwotę 359.341,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków
z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

 1. w ramach działu 921 rozdziału 92109 plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 0,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 2.210.756,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez ustalenie planu na kwotę 2.210.756,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

 1. w ramach działu 921 rozdziału 92120 plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 940.878,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 4.046.414,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 3.105.536,- zł w związku z:

 • ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury
  i Rozwoju w kwocie 4.121,- zł,

 • zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP w kwocie 3.101.415,- zł.

 1. w ramach działu 921 rozdziału 92195 plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 2.165.340,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 5.922.423,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 3.757.083,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

 1. w ramach działu 926 rozdziału 92601 plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 0,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 100.129,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez ustalenie planu na kwotę 100.129,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

 1. w ramach działu 926 rozdziału 92678 plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 0,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 565.739,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez ustalenie planu na kwotę 565.739,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.


 1. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2014 roku w następujących działach i rozdziałach:

 1. w ramach działu 150 rozdziału 15011 plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 10.756.418,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 11.839.604,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.083.186,- zł w związku z:

 • ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury
  i Rozwoju w kwocie 99.232,- zł,

 • zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 983.954,- zł.

 1. w ramach działu 150 rozdziału 15013 plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 3.900.000,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 8.870.088,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 4.970.088,- zł w związku z:

 • ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury
  i Rozwoju w kwocie 251.740,- zł,

 • zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 4.718.348,- zł.

 1. w ramach działu 150 rozdziału 15095 plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 0,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 34.269,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez ustalenie planu na kwotę 34.269,- zł w związku ze:

 • zwiększeniem wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury
  i Rozwoju oraz Ministra Finansów w kwocie 3.405,- zł,

 • zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. “Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy” w kwocie 30.864,- zł.

 1. w ramach działu 730 rozdziału 73095 plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 2.231.466,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 4.537.831,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.306.365,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. “Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2014 w województwie podkarpackim” oraz przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

 1. w ramach działu 750 rozdziału 75071 plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 428.222,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 334.706,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 93.516,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej
w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” oraz
przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

 1. w ramach działu 750 rozdziału 75095 plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 591.876,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 662.688,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 70.812,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. “Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne” oraz przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

 1. w ramach działu 801 rozdziału 80146 plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 4.391.663,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 6.179.147,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.787.484,- zł w związku z:

 • ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w powiecie jarosławskim” w kwocie 207.030,- zł,

 • ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji – profesjonalny system doskonalenia nauczycieli
  w powiecie lubaczowskim” w kwocie 161.106,- zł,

 • zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna – rozwój kompetencji kadry zarządzającej
  i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim” w kwocie 1.061.138,- zł,

 • zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia”
  w kwocie 358.027,- zł,

 • ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury
  i Rozwoju w kwocie 183,- zł,

 • przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

 1. w ramach działu 801 rozdziału 80195 plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 36.868.699,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 39.049.744,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.181.045,- zł w związku z:

 • ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury
  i Rozwoju oraz Ministra Finansów w kwocie 106.063,- zł,

 • zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” w kwocie 2.874.267,- zł,

 • zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 799.285,- zł,

 • przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

 1. w ramach działu 803 rozdziału 80309 plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 0,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 283.074,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez ustalenie planu na kwotę 283.074,- zł w związku ze:

 • zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” w kwocie 70,- zł,

 • zwiększeniem wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury
  i Rozwoju oraz Ministra Finansów w kwocie 283.004,- zł.

 1. w ramach działu 852 rozdziału 85218 plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 407.891,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 507.445,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 99.554,- zł w związku z:

 • ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury
  i Rozwoju w kwocie 17.705,- zł,

 • zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 81.849,- zł.

 1. w ramach działu 852 rozdziału 85219 plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 1.239.749,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 1.451.518,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 211.769,- zł w związku z:

 • ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury
  i Rozwoju w kwocie 84.339,- zł,

 • zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 127.430,- zł.

 1. w ramach działu 852 rozdziału 85295 plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 5.199.361,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 8.035.210,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.835.849,- zł w związku z:

 • ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury
  i Rozwoju w kwocie 101.744,- zł,

 • zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 2.734.105,- zł.

 1. w ramach działu 853 rozdziału 85332 plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 15.506.200,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 15.506.413,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 213,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków
z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na realizowanych zadaniach w ramach Pomocy Technicznej PO KL oraz przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

 1. w ramach działu 853 rozdziału 85395 plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 9.000.642,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 10.998.764,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.998.122,- zł w związku z:

 • ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury
  i Rozwoju w kwocie 296.548,- zł,

 • zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 408.529,- zł,

 • zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. “Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań” w kwocie 1.293.045,- zł,

 • przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

 1. w ramach działu 854 rozdziału 85415 plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 6.350.000,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 6.489.407,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 139.407,- zł w związku z:

 • ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. “Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015” w kwocie 96.585,- zł,

 • zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. “Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014” w kwocie 42.822,- zł,

 • przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

 1. w ramach działu 854 rozdziału 85495 plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 1.163.627,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 751.158,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 412.469,- zł w związku z:

 • ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury
  i Rozwoju w kwocie 39.603,- zł,

 • zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 452.072,- zł.

1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna
osób fizycznych
budżetu unii europejskiej