Objaśnienia do wykonania dochodów w 2014 roku planowane dochody w kwocie 373. 223. 565,-złPobieranie 5,45 Mb.
Strona4/41
Data23.10.2017
Rozmiar5,45 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA


Planowane dochody w kwocie 10.109.968,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.906.850,-zł (rozdz. 72095), tj. 18,86% planu.

 1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 1.883.651,-zł zostały zrealizowane
  w wysokości 297.257,-zł (§ 0970) i dotyczyły:

 1. zwrotu podatku VAT z tytułu realizacji projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w kwocie 237.238,-zł (§ 0970),

 2. odsetek od zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez partnerów projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 24.806,-zł (§ 0909),

 3. wpływu naliczanej kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w kwocie 23.320,-zł (§ 0580),

 4. refundacji opłat poniesionych w celu uzyskania praw do dysponowania działkami oraz opłat za dzierżawę i użytkowanie gruntów poniesionych
  w związku z realizacją projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w kwocie 11.893,-zł (§ 0970).

 1. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 8.226.317,-zł zostały zrealizowane
  w wysokości 1.609.593,-zł i dotyczyły:

 1. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie”
  w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w kwocie 974.286,-zł (§ 6207),

 2. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w 2013r. na realizację projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w kwocie 89.710,-zł
  (§ 6207),

 3. zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez partnerów projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 545.597,-zł (§ 6667).

Wykonanie dochodów związane jest z realizacją wydatków na projekt pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Przyczyny niewykonania zostały opisane w objaśnieniach do wykonania wydatków.
DZIAŁ 730 – NAUKA

Dochody bieżące dotyczyły wpłaty odsetek stanowiących przychód na projekcie pn. „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji


w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 3,-zł (rozdz. 73095 § 0909).
DZIAŁ 750ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 61.937.616,-zł zostały zrealizowane w wysokości 48.283.780,-zł, tj. 77,96% planu. 1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 4.116.513,-zł zostały zrealizowane
  w wysokości 3.687.020,-zł i dotyczyły:

 1. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych samorządu Województwa w kwocie 2.062.466,-zł, z tego na:

 1. projekt "Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu
  o Regionalne Obserwatorium Terytorialne" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 563.284-zł (rozdz.75001 § 2007),

 2. projekt pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – 914.359,-zł (rozdz.75001
  § 2008),

 3. projekt pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 258.914,-zł (rozdz.75071 § 2007),

 4. projekt pn. „Szlak Frontu Wschodniego - turystyczna aktywizacja pogranicza”
  w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska – Republika Słowacka – 90.451,-zł (rozdz.75075 § 2708),

 5. projekt pn. „Move on green” w ramach INTERREG IVC – 121.641,-zł (rozdz. 75095 § 2708),

 6. projekt pn. „TOURAGE” w ramach INTERREG IVC – 113.817,-zł (rozdz. 75095 § 2708),

 1. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn.„Wzmocnienie
  w samorządzie województwa podkarpackiego monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne"
  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 118.820,-zł (rozdz.75001 § 2007),

 2. dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 1.020.747,-zł, z tego na:

 1. realizację projektów własnych samorządu Województwa w kwocie 217.828,-zł,
  w tym:

 • projekt pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – 161.358,-zł (rozdz.75001 § 2009),

 • projekt pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 45.691,-zł (rozdz.75071 § 2009),

 • projekt pn. „Szlak Frontu Wschodniego - turystyczna aktywizacja pogranicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska – Republika Słowacka – 10.779,-zł (rozdz.75075
  § 2709),

 1. zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 730.919,-zł, w tym na:

 • sfinansowanie kosztów zadań przejętych od administracji rządowej przez Samorząd Województwa w związku ze zmianami w podziale zadań
  i kompetencji administracji terenowej – 723.000,-zł (rozdz.75011 § 2210),

 • zadania w zakresie turystyki związane z nadawaniem uprawnień przewodnikom turystycznym i pilotom wycieczek – 7.919 ,-zł (rozdz.75046
  § 2210),

 1. zadania własne Samorządu Województwa w kwocie 72.000,-zł, w tym na:

 • zadania wynikające z ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w Województwie – 67.000,-zł (rozdz.75018
  § 2230),

 • realizację zadań Instytucji Wdrażającej dla Działania 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w ramach kosztów zamykania ZPORR – 5.000,-zł (rozdz. 75095
  § 2230),

 1. 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku
  z realizacją zadań rządowych w kwocie 847,-zł (rozdz.75046 § 2360),

 2. zwrotu przez Województwo Warmińsko - Mazurskie niewykorzystanej w 2013 r. dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli w kwocie 19.671,-zł (rozdz.75075 § 2910),

 3. pomocy finansowej od Gminy Trzebownisko z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym
  w strefie S1 Jasionka w kwocie 50.000,-zł (rozdz.75095 § 2710),

 4. wpływu za korzystanie przez Port Lotniczy Rzeszów -Jasionka Sp. z o.o ze strony internetowej www. wrota podkarpackie.pl w kwocie 2.439,-zł (rozdz.75075 § 0970),

 5. dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski w kwocie 412.030,-zł,
  w tym z tytułu:

 1. zwrotu podatku VAT w kwocie 196.360,-zł (rozdz.75018 § 0970),

 2. zwrotu opłat za media, kaucji za wynajem mieszkania w Brukseli, kosztów upomnień, nadpłaconych składek ZUS, nadpłaty za wynajem skrytki bankowej, dofinansowania do studiów podyplomowych pracownika w kwocie 66.768,-zł (rozdz.75018 § 0690 – 3.185,-zł, § 0970 – 63.583,-zł),

 3. zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz komorniczego w kwocie 11.011,- zł (rozdz.75018 § 0970),

 4. opłat za najem części nieruchomości położonej w Rzeszowie przy
  al. Cieplińskiego 4 w kwocie 45.305,- zł (rozdz.75018 § 0750),

 5. opłat za: udostępnienie informacji o środowisku, wykonanie kopii dokumentów, powielanie znajdującego się w Bibliotece Narodowej „Podkarpackiego Przewodnika Turystycznego” w kwocie 3.538,-zł (rozdz.75018 § 0690 – 975,-zł, § 0970 – 2.563,-zł),

 6. odszkodowań za uszkodzone samochody służbowe w kwocie 25.114,-zł (rozdz.75018 § 0970),

 7. refundacji kosztów zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych
  w kwocie 7.382,-zł (rozdz. 75018 § 0970),

 8. refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu w ramach programu INTERREG IVC w kwocie 23.589,-zł (rozdz. 75018 § 0970),

 9. kar za nieterminowe bądź nienależyte wykonanie umów w kwocie 32.751,-zł (rozdz. 75018 § 0580 – 23.332,-zł, rozdz.75075 § 0580 – 9.419,-zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 212,-zł (rozdz. 75018 § 0920 – 212,-zł).

 1. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 57.821.103, -zł zostały zrealizowane
  w kwocie 44.596.760,-zł i dotyczyły:

 1. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego samorządu Województwa pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w kwocie 35.407.715,-zł (rozdz.75095 § 6207),

 2. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego”
  w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w kwocie 9.173.149,-zł (rozdz.75095 § 6209),

 3. dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski w kwocie 15.896,-zł
  z tytułu sprzedaży składników majątkowych (telefonów komórkowych, sprzętu elektronicznego, samochodu osobowego), (rozdz. 75018 § 0870).

Niewykonanie dochodów majątkowych związane jest głównie z niezrealizowaniem planowanych wydatków na projekt pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Przyczyny niewykonania zostały opisane w objaśnieniach do wykonania wydatków.


DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane dochody bieżące w kwocie 1.689.134,-zł z tytułu dotacji celowej


z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
z przeznaczeniem na sfinansowanie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. zostały zrealizowane w wysokości 1.546.632,-zł (rozdz.75109 § 2210), tj. 91,56% planu.

Wykonanie dochodów powiązane z realizacją wydatków.


DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Planowane dochody bieżące w kwocie 3.000,-zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania obronne zostały zrealizowane w wysokości 3.000,-zł (rozdz.75212 § 2210), tj. 100,00% planu.


DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w kwocie 5.916,-zł (rozdz. 75415 § 2910) dotyczyły zwrotu przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Podkarpackiego


w Rzeszowie dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na zadania z zakresu ratownictwa wodnego. Dochody nieplanowane.
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane dochody bieżące w kwocie 170.843.159,-zł zostały zrealizowane


w wysokości 175.535.751,- zł, tj. 102,75% planu i dotyczyły:

 1. udziału Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
  w kwocie 175.013.360,-zł, z tego:

 1. 1,6% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa podkarpackiego – 41.678.497,- zł (rozdz.75623 § 0010),

 2. 14,75% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
  od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze województwa podkarpackiego – 133.334.863,- zł (rozdz.75623 § 0020),

 1. opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi
  o zawartości do 18% alkoholu w kwocie 472.900,- zł (rozdz.75618 § 0480),

 2. wpływu dywidendy z podziału zysku za rok 2013 od Podkarpackiego Centrum Hurtowego Agrohurt S.A. – 38.391,-zł (rozdz. 75624 § 0740),

 3. dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11.100,- zł, w tym z tytułu:

 1. opłat za wydanie certyfikatów potwierdzających wpis do rejestru agencji zatrudnienia – 10.200,- zł (rozdz.75618 § 0970),

 2. opłat za wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP – 900,- zł (rozdz.75618 § 0970).

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna