Objaśnienia do wykonania dochodów w 2014 roku planowane dochody w kwocie 373. 223. 565,-złPobieranie 5,45 Mb.
Strona38/41
Data23.10.2017
Rozmiar5,45 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

W 2014 roku w ramach osi VII „Spójność wewnątrzregionalna” nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie, nie poddawano ocenie formalnej


i merytorycznej projektów, w których występuje dofinansowanie z budżetu państwa oraz nie podpisywano nowych umów. Zatwierdzono 31 wniosków
o płatność.

 1. zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.120,- zł
  (§ 6669).

W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet województwa, w związku
z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu województwa.

Rozdział 92178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 9.818,- zł zostały wykonane


w wysokości 9.818,-zł, tj. 100 % planu i obejmowały:

 1. zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie na realizację pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania „Zabezpieczenie osuwisk w obrębie grodziska Wały Królewskie w skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy” w kwocie 9.705,-zł (§ 2910) wraz z odsetkami
  w kwocie 16,-zł (§ 4560),

 2. odsetki od części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie na realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej dla zadania „Zabezpieczenie osuwisk w obrębie grodziska Wały Królewskie w skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy” – 97,- zł (§ 4560).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.981.640,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.693.052,-zł, tj. 95,18 %.     1. Wydatki bieżące zaplanowane (Dep. DO) w kwocie 59.217,-zł zostały zrealizowane w wysokości 37.452,-zł (§ 4210 – 27.483,-zł, § 4300 – 9.969,-zł)
      i obejmowały: zakup kwiatów wręczanych podczas znaczących wydarzeniach artystycznych wraz z listami gratulacyjnymi dla twórców i działaczy kultury oraz na inne materialne formy uznania dla uczestników przedsięwzięć kulturalnych oraz koszty organizacji spotkania dla nagrodzonych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 1. Wydatki majątkowe zaplanowane (Dep. RR) w kwocie 5.922.423,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane
  w wysokości 5.655.600,- zł (§ 6209) i dotyczyły:

 1. dotacji celowej dla Gminy Cieszanów - beneficjenta realizującego projekt pn. „Roztoczański Program Rozwoju Turystyki - etap I - szlaki, trasy turystyczne, pola namiotowe i infrastruktura turystyczna na terenie Gminy Cieszanów”
  w ramach VI Osi priorytetowej „Turystyka i kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 93.962,- zł,

 2. dotacji celowej dla Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl "ZGFTP"- beneficjenta realizującego projekt pn. „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I” w ramach VI Osi priorytetowej „Turystyka i kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie
  5.561.638,- zł.

W ramach osi VI w 2014 roku nie ogłaszano konkursów, nie przeprowadzano ocen formalnych i merytorycznych wniosków, w których występuje dofinansowanie
z budżetu państwa. Zostało zatwierdzonych 7 wniosków o płatność.

W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku


z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa.
DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OS) w kwocie 1.113.085,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.112.488,-zł, tj. 99,95% planu i dotyczyły funkcjonowania jednostek budżetowych, z tego: 1. Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w kwocie 627.855,-zł,
  w tym:

 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie i o dzieło – 383.468,-zł (§ 4010 – 293.720,-zł, § 4040 – 21.549,-zł, § 4110 – 56.361,-zł,
  § 4120 – 7.038,-zł, § 4170 – 4.800,-zł),

 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: wydatki na uzupełnienie umundurowania, środki BHP, wodę mineralną, dopłata do okularów korygujących wzrok oraz ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej – 21.381,-zł (§ 3020),

 3. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki –
  223.006,-zł, z tego:

 • zakup materiałów biurowych i gospodarczych, wyposażenia, materiałów do remontów, programu finansowo-księgowego, literatury fachowej oraz innych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 14.314,-zł (§ 4210 – 14.205,-zł, § 4240 – 109,-zł),

 • koszty eksploatacji i ubezpieczenia samochodów służbowych wraz
  z przyczepą – 12.149,-zł (§ 4210 – 8.070,-zł, § 4300 – 1.527,-zł, § 4430 – 2.552,-zł),

 • opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę – 19.998,-zł (§ 4260),

 • opłaty za usługi telefoniczne i internetowe – 6.480,-zł (§ 4350 – 804,-zł,
  § 4360 – 3.392,-zł, § 4370 – 2.284,-zł),

 • podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 1.571,-zł (§ 4410 – 1.317,-zł,
  § 4420 – 254,-zł),

 • opłaty za czynsz wynajmowanych pomieszczeń biurowych i garaży oraz ubezpieczenie mienia – 29.065,-zł (§ 4400 – 28.088,-zł, § 4430 – 977,-zł),

 • odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.202,-zł (§ 4440),

 • szkolenia pracowników – 641,-zł (§ 4700),

 • podatek od nieruchomości – 3.399,-zł (§ 4480),

 • koszty działań informacyjno-promocyjnych, w tym: wydruk materiałów reklamowych, pocztówek, broszur oraz albumu pn. „Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w fotografii”, wykonanie tablic edukacyjnych, koszty organizacji imprez edukacyjno-promocyjnych, pleneru malarskiego, nagród, wykonanie grawera oraz koszty uczestnictwa w wystawie Agrobieszczady
  w Lesku – 44.452,-zł (§ 4210 – 7.676,-zł, § 4300 – 36.715,-zł, § 4430 –
  61,-zł),

 • usługi pocztowe, prawnicze, informatyczne, serwisowe sprzętu komputerowego, zdrowotne, monitoringu budynku ZKPK, przeglądu kserokopiarki i gaśnic, abonament RTV, opłata za ścieki i śmieci, koszty koszenia trawy i montażu żaluzji oraz koszty spotkania organizacyjnego ZKPK – 11.915,-zł (§ 4280 – 242,-zł, § 4300 – 11.609,-zł, § 4430 – 64,-zł),

 • realizacja zadania pn. „Remont i modernizacja ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej „Prządki – Zamek Kamieniec” w Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym oraz wydanie przewodnika po ścieżce” – 17.821,-zł
  (§ 4270 – 17.061,-zł, § 4300 – 760,-zł). Zadanie finansowane z dotacji
  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  w Rzeszowie,

 • realizacja zadania pn. „Rozwój bazy edukacji ekologiczno-przyrodniczej Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – urządzenie sali informacyjno-edukacyjnej” – 53.999,-zł (§ 4300). Zadanie finansowane
  z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 37.800,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 16.199,-zł.

 1. Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu w kwocie 484.633,-zł, w tym:

 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie i o dzieło – 322.239,-zł (§ 4010 – 253.753,-zł, § 4040 – 15.372,-zł, § 4110 – 48.473,-zł,
  § 4120 – 2.741,-zł, § 4170 – 1.900,-zł),

 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: wydatki na umundurowanie, środki BHP, wodę mineralną, ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej oraz naprawę obuwia – 17.895,-zł (§ 3020),

 2. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki –
  144.499,-zł, z tego:

 • zakup materiałów i wyposażenia biurowego, środków czystości, komputera
  z akcesoriami, tonerów do drukarek i faxu, aparatu fotograficznego, telefonu komórkowego, sprzętu związanego z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, literatury fachowej – 12.655,-zł (§ 4210 – 11.338,-zł, § 4240 – 1.317,-zł),

 • koszty remontu, eksploatacji i ubezpieczenia samochodów służbowych, ubezpieczenie przyczepy, opłata za karty paliwowe i dowód rejestracyjny – 19.605,-zł (§ 4210 – 14.551,-zł, § 4270 – 1.127,-zł, § 4300 – 998,-zł, § 4430 – 2.929,-zł),

 • opłaty za energię elektryczną i centralne ogrzewanie – 14.400,-zł (§ 4260),

 • opłaty za usługi telefoniczne i internetowe – 3.493,-zł (§ 4350 – 663,-zł,
  § 4360 – 530,-zł, § 4370 – 2.300,-zł),

 • opłaty za czynsz wynajmowanych pomieszczeń biurowych i garażu – 32.807,-zł (§ 4400),

 • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.840,-zł (§ 4440),

 • podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, koszty udziału
  w konferencjach, naradach oraz koszty posiedzenia Rady Parków – 2.102,-zł (§ 4300 – 1.701,-zł, § 4410 – 351,-zł, § 4700 – 50,-zł),

 • koszty działań informacyjno-promocyjnych, w tym: zakup nagród na konkursy oraz plener malarski, zakup i wykonanie materiałów promocyjnych, tablic informacyjnych wraz z konstrukcją, koszty organizacji konkursów, imprez edukacyjno-promocyjnych – 20.230,-zł (§ 4210 – 8.381,-zł, § 4300 –
  11.849,-zł),

 • usługi pocztowe, informatyczne, zdrowotne, sprzątania, serwisowe, opieka autorska programów księgowych i antywirusowa, dostęp do portalu internetowego, aktywacja podpisu elektronicznego, opłata za domenę internetową, koszty wykonania pieczątek, odbitek fotograficznych, preparowania eksponatu do sali edukacyjnej, naprawy kserokopiarki, abonament RTV, opłaty sądowe i za zapytanie o karalność – 9.807,-zł
  (§ 4280 – 513,-zł, § 4300 – 9.143,-zł, § 4430 – 151,-zł),

 • realizacja zadania pn. „Zakup nagród rzeczowych dla finalistów IV – wojewódzkiego etapu konkursu pn. Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – 6.000,-zł (§ 4210). Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,

 • realizacja zadania pn. „Wydruk kalendarza przyrodniczego na 2015r.” – 15.560,-zł (§ 4300). Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 7.780,-zł oraz środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego
  w kwocie 7.780,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 741.181,-zł,
z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie w kwocie 69.401,-zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 301.906,-zł.
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 100.129,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 100.128,- zł (§ 6209) tj. 100 % planu i dotyczyły dotacji celowej dla Gminy Tarnobrzeg - beneficjenta realizującego projekt kluczowy pn. „Odbudowa obiektów infrastruktury sportowej zalanych w wyniku powodzi w 2010 roku na terenie miasta Tarnobrzeg”


w ramach V Osi priorytetowej działania 5.3, schemat B „Inna infrastruktura sportowa
i rekreacyjna
” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

W 2014 roku w ramach działania 5.3, schemat B nie ogłaszano naboru wniosków


o dofinansowanie, nie przeprowadzano ocen formalnych i merytorycznych wniosków, w których występuje dofinansowanie z budżetu państwa. Nie podpisywano nowych umów zawierających dofinansowanie z budżetu państwa. Oceniono pozytywnie 4 wnioski o płatność.

W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanego wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa.Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki bieżące (Dep. PT) w kwocie 3.835.450,-zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów w kwocie 3.175.450,-zł), zostały zrealizowane


w wysokości 3.789.258,- zł, tj. 98,80 % planu i obejmowały:

  1. organizację i uczestnictwo w imprezach o charakterze sportowo – rekreacyjnym o zasięgu wojewódzkim i krajowym o dużym znaczeniu dla regionu, imprezy sportowe rozwijające kontakty międzynarodowe, popularyzujące walory rekreacji ruchowej, integrujące środowisko szkolne, akademickie, wiejskie, wyznaniowe oraz środowisko osób niepełnosprawnych, organizację szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kwocie 3.149.655-zł (§ 2360 – 826.429,-zł, § 2820 – 2.323.226,-zł. Zadania były realizowane przez związki, kluby i stowarzyszenia sportowe, którym przekazano dotację z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Zestawienie udzielonych dotacji w 2014r.Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1

Automobilklub Stalowa Wola

Konkursowa Jazda Samochodem „Rajd LASOWIAK”- Rajd 40-lecia Automobilklubu Stalowa Wola

659,87

2

Automobilklub Stalowa Wola

Rajd Turystyczno-Nawigacyjny "Poznajemy najciekawsze zakątki Podkarpacia"

380,52

3

Fundacja Promocji Sportu Ekobal

II Piknik sportowo – rekreacyjny przyjaciół Fundacji Promocji Sportu Ekoball

8 000,00

4

Fundacja Promocji Sportu Ekobal

Turnieje niepodległościowo – mikołajkowe dla dzieci i młodzieży w wieku 5 – 18 lat

6 700,00

5

Katolicki Klub Sportowy VICTORIA przy BMBKP w Stalowej Woli

Czwartki LA - Drugie Półrocze

2 840,00

6

Katolicki Klub Sportowy VICTORIA przy BMBKP w Stalowej Woli

Czwartki LA - Pierwsze Półrocze

3 200,00

7

Katolicki Klub Sportowy VICTORIA przy BMBKP w Stalowej Woli

Memoriał szachowy Józefa Gromka

1 070,00

8

Katolicki Klub Sportowy VICTORIA przy BMBKP w Stalowej Woli

XXII Ogólnopolski Uliczny Bieg Niepodległości

3 550,00

9

Katolicki Klub Sportowy VICTORIA przy BMBKP w Stalowej Woli

XXVI Międzynarodowy Uliczny Bieg z okazji Konstytucji 3 Maja

3 550,00

10

Klub Piłkarski Kaskada

Organizacja turnieju piłkarskiego pn. „Szukamy piłkarskich talentów”

3 340,00

11

Lekkoatletyczny Klub Sportowy STAL MIELEC

Upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej poprzez organizację Lekkoatletycznych Zawodów Mikołajkowych

800,00

12

Lekkoatletyczny Klub Sportowy STAL MIELEC

Upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej poprzez organizację XX Ogólnopolskich Biegów Ulicznych

3 485,00

13

Ludowy Klub Sportowy Przełom Besko

II Memoriał szachowy im. Józefa Rybickiego

1 235,00

14

Ludowy Klub Sportowy Przełom Besko

Turniej piłki halowej – VI memoriał im. Jana Macki

1 130,00

15

Ludowy Klub Sportowy ZIMOWIT

Turnieje Halowe ZIOMKI CUP 2014

10 000,00

16

Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki „Peleton"

Organizacja 6. Mini Wyścigu „Solidarności” w ramach 25. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków

1 760,00

17

Młodzieżowy Klub Sportowy „MOTOR”

V Karpackie Polonijne Mistrzostwa Młodzieży Szkolnej

5 000,00

18

Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Janke

Podkarpackie Biegi Benedyktyńskie

10 000,00

19

Podkarpacki Okręgowy Związek Judo

Międzynarodowy Turniej Dzieci Judo w Rzeszowie

913,00

20

Podkarpacki Okręgowy Związek Judo

XIII Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej Judo Jasło

1 120,00

21

Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej

Podkarpacie biega z mapą i kompasem

1 540,00

22

Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

Eliminacje rejonowe i wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” dziewcząt i chłopców

8 000,00

23

Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

IX Galicyjski Turniej Piłki Ręcznej juniorek i młodziczek w Zarzeczu

2 300,00

24

Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

V Wojewódzki Turniej Szachowy „Szukamy Talentów”

1 807,00

25

Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

Współzawodnictwo Gmin Wiejskich w sporcie młodzieżowym

6 670,00

26

Przemyski Klub Biegacza

Przemyski Bieg Uliczny Przemyska DYCHA

1 800,00

27

Rzeszowski Klub Wysokogórski

Zawody Wspinaczkowe BoulderRes 2014

2 130,00

28

Sportowy Klub Bilardowy „PINO”

Podkarpacka Młodzieżowa Liga Bilardowa

3 200,00

29

Sportowy Klub Pożarniczy „STRAŻAK”

Organizacja XXVII Memoriału w Dwuboju Pożarniczym im. płk. Andrzeja Bazanowskiego

6 000,00

30

Stowarzyszenie Aktywnej Promocji Sportu i Kultury "APSIK"

VIII Bieg Uliczny "Pożegnanie Lata" oraz Biegi Dzieci i Młodzieży

2 300,00

31

Stowarzyszenie Dziecięca Akademia Futbolu

Międzynarodowy turniej piłki nożnej dla dzieci

3 930,00

32

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Don Bosco – Rzeszów”

XXII Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salos

10 000,00

33

Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi "Oratorium" im. Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza

XVI Turniej Halowej Piłki Nożnej im. bł. ks. B. Markiewicza

8 000,00

34

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

Ogólnopolskie zawody sportowe - Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami "Goń bolszewika, goń" imienia kawalerów orderu Virtuti Militari Jana Kozioła i Sebastiana Małka"

1 590,00

35

Stowarzyszenie Rowerowa ECO JAZZDA

Organizacja turystycznego rajdu rowerowego pn. „Z rowerem po zdrowie”

780,00

36

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej

III Roztoczański Międzynarodowy Maraton Lubaczów - Jaworów

7 894,44

37

Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ" w Mielcu

Organizacja XX Międzynarodowego Turnieju Szachowego "Sierpień 2014"

2 300,00

38

Towarzystwo Miłośników Lubatowej

XI Bieg „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej”

2 900,00

39

Uczniowski Klub Sportowy "SOKÓŁ" działający przy Zespole Szkół nr 1

Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Podkarpacia Amatorów pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego

2 280,00

40

Uczniowski Klub Sportowy "SOKÓŁ" działający przy Zespole Szkół nr 1

Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Amatorów w Badmintonie pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego

2 350,00

41

Uczniowski Klub Sportowy „Kępa” w Dębicy

Rajd rowerowy – rowerem po zdrowie

2 200,00

42

Uczniowski Klub Sportowy Akademia Sportów Walki Judo-Jasło

Festiwal Judo –Organizacja IV Otwartych Mistrzostw Miasta Jasła w Judo

1 920,00

43

Automobilklub Stalowa Wola

„Baw się razem z nami” – impreza integracyjno-sportowa dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół”

610,44

44

Integracyjny Klub Sportowy Tarnobrzeg

Organizacja i udział w imprezach w środowisku osób niepełnosprawnych 1

5 200,00

45

Podkarpackie Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie

XV Turniej Gier Sportowo-Rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych "Solidarni w Rodzinie"

3 600,00

46

Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji

IX Ogólnopolskie Igrzyska dla Osób po Transplantacji i Dializowanych

2 900,00

47

Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpacie"

IX Wojewódzka Impreza Sportowo-Integracyjna

10 000,00

48

Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpacie"

Wojewódzka Spartakiada Niewidomych o "Puchar Podkarpacia"

10 000,00

49

Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych "RES-GEST"

Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Niesłyszących w Rzeszowie

3 000,00

50

Stowarzyszenie "LATOROŚL"

III Podkarpacki Memoriał Sportowy im. bł. Jana Pawła II - osób niepełnosprawnych

2 800,00

51

Uczniowski Klub Sportowy „Gladiator”

VII Podkarpacki Turniej Bocce dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

1 620,00

52

Podkarpacki Wojewódzki
Szkolny Związek Sportowy
w Rzeszowie

Realizacja programu „Mały Mistrz” na terenie województwa podkarpackiego

271 700,00

53

Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie

Realizacja programu „Multisport” na terenie województwa podkarpackiego

361 374,00

54

Towarzystwo Sportowe "Pro Familia"

XV Międzynarodowe Mistrzostwa Rodzinne w Piłce Siatkowej Pro-Familia Cup 2014"

3 000,00

55

Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy

Współzawodnictwo sportowe dzieci
i młodzieży szkolnej

115 000,00

56

Podkarpacki Związek Biathlonu

Udział w imprezach sportowych w biathlonie
oraz zakup sprzętu sportowego

10 370,00

57

Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki

Organizacja i udział w imprezach lekkoatletycznych w I kwartale 2014 roku

23 320,15

58

Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku

Udział w zawodach łyżwiarstwa
szybkiego

25 818,74

59

Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych

Udział w imprezach narciarskich oraz organizacja zawodów w I połowie roku 2014

63 002,61

60

Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej

Szkolenie i udział reprezentacji województwa podkarpackiego w biegu na orientację MP, MPJ i MMM

14 000,00

61

Podkarpacka Federacja Sportu

Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzika w 2014 roku

460 000,00

62

Podkarpacki Związek Badmintona

Organizacja turniejów

3 336,00

63

Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie

Szkolenie kadry wojewódzkiej w formie zgrupowania zimowego

5 898,28

64

Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy w Rzeszowie

Organizacja Otwartych Mistrzostw Województwa Podkarpackiego Młodzików i Dzieci w zapasach w stylu wolnym

4 095,74

65

Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej w Rzeszowie

Organizacja i udział w systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży w ramach sportu kwalifikowanego

27 281,20

66

Podkarpacki Związek
Szachowy

Udział w zawodach szachowych

14 000,00

67

Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy w Rzeszowie

Udział w imprezach zapaśniczych

17 796,51

68

Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego w Rzeszowie

Współzawodnictwo sportowe szkół wyższych województwa podkarpackiego

89 100,00

69

Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie

Udział w zawodach i organizacja zawodów w akrobatyce sportowej,skokach na trampolinie i skokach na ścieżce

72 083,00

70

Podkarpacki Związek Badmintona

Organizacja i wyjazdy na turnieje badmintona

11 582,00


1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna