Objaśnienia do wykonania dochodów w 2014 roku planowane dochody w kwocie 373. 223. 565,-złPobieranie 5,45 Mb.
Strona34/41
Data23.10.2017
Rozmiar5,45 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   41

W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio


z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa.

 1. zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 39.600,-zł (§ 2919).

 1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.469,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 1.658,- zł
  i dotyczyły dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (§ 6209).

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.1.2

transz dotacji celowej w 2014 roku


L.p.

Podmiot

Nr projektu

Kwota dotacji w zł

dla jednostek
sektora
finansów
publicznych


dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych


1

Gmina Tuszów Narodowy

POKL.09.01.02-18-164/13

618,12

0,00

2

Gmina Baranów Sandomierski

POKL.09.01.02-18-187/13

191,73

0,00

3

Gmina Hyżne

POKL.09.01.02-18-236/13

263,00

0,00

4

Gmina Baranów Sandomierski

POKL.09.01.02-18-238/13

127,09

0,00

5

Gmina Baranów Sandomierski

POKL.09.01.02-18-251/13

267,82

0,00

6

Gmina Baranów Sandomierski

POKL.09.01.02-18-270/13

190,48

0,00

Razem

1 658,24

0,00

W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio


z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa.

Niewykonanie planu wydatków związane jest ze zwrotem środków niewykorzystanych przez beneficjentów, którzy w 2014 roku zakończyli realizację projektów.


DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 359.341,-zł zostały zrealizowane w wysokości 359.340,- zł (§ 6668), tj. 100% planu i dotyczyły zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 365.906,-zł zostały zrealizowane


w wysokości 348.578,-zł, tj. 95,26% planu.

 1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 319.444,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 302.117,-zł i obejmowały:

 1. dotacje celową dla Stowarzyszenia „Ekoskop” z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji oraz wychowywania dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie akcji szkolnych wynikających z realizacji celów edukacyjnych zawartych w programach ochrony powietrza („Razem chrońmy nasze powietrze – II edycja”) w kwocie 5.000,-zł (§ 2360) (Dep. OS),

 2. realizację zadania pn. „Uświadamianie mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze sobą spalanie odpadów w piecach, kotłach domowych” w kwocie 34.563,-zł (§ 4300) (Dep. OS). W ramach zadania poniesiono koszty na opracowanie algorytmów, wizualizacji wyników obliczeń oraz konsultację
  i testowanie zaproponowanych algorytmów na potrzeby uruchomienia strony internetowej, za pośrednictwem której gminy, starostwa i miasta na prawach powiatu z terenu województwa będą mogły sporządzać sprawozdania
  (e-sprawozdawczość wraz z analizą skuteczności realizacji zadań wynikających z programów ochrony powietrza),

 3. realizację zadania pn. „System prognoz jakości powietrza dla województwa podkarpackiego” w kwocie 86.440,-zł (§ 4300) (Dep. OS),

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 8.644,-zł i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 77.796,-zł.

 1. realizację zadania pn. „Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie odnawialnych źródeł energii towarzyszącej Targom Budowlanym” w kwocie 54.000,-zł (§ 4300) (Dep. RG),

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 9.000,-zł i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 45.000,-zł.

 1. realizację zadania pn. „Wydruk i utrwalenie na nośniku elektronicznym dokumentów pn. Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego” w kwocie 25.810,-zł (§ 4300) (Dep. RG).

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 5.162,-zł i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 20.648,-zł,

 1. realizację zadania pn. „Przeprowadzenie kampanii szkoleniowej: Odnawialne źródła energii dla uczniów szkół średnich i informacyjnej na temat odnawialnych źródeł energii dedykowanej samorządom terytorialnym i mieszkańcom obszarów wiejskich” w kwocie 68.300,-zł (§ 4300) (Dep. RG).

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 19.000,-zł i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 49.300,-zł

 1. aktualizacje strony internetowej www.baza-oze.pl w kwocie 2.000,-zł (§ 4300) (Dep. RG),

 2. koszty konferencji dotyczącej planowania energetycznego w samorządach oraz możliwości uzyskania współfinansowania zadań efektywności energetycznej
  w gminach w kwocie 2.000,-zł (§ 4300) (Dep. RG),

 3. wydruk wielkoformatowych map ograniczeń społeczno-środowiskowych rozwoju poszczególnych źródeł energii zamieszczonych w dokumencie „Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego” w kwocie 24.004,-zł (§ 4210) (PBPP – Dep. RR). W ramach zadania poniesiono koszty na zakup materiałów biurowych i poligraficznych do prac projektowych oraz wyposażenia.

 1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 46.462,-zł zostały zrealizowane
  w wysokości 46.461,-zł (§ 6050) (Dep. OS) i obejmowały dostawę i montaż Infokiosku wraz z infrastrukturą, który zostanie wyposażony w oprogramowanie do jego zarządzania i wyświetlania informacji dotyczącej jakości powietrza.

Niewykonanie wydatków wynika z powstałych oszczędności na skutek unieważnienia konkursu na „Logo symbolizującego jakość powietrza” z uwagi na brak zgłoszeń prac konkursowych.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane wydatki w kwocie 756.188,-zł zostały zrealizowane w wysokości 746.525,-zł, tj. 98,72% planu. 1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 636.340,-zł zostały zrealizowane
  w wysokości 636.340,-zł i obejmowały:

 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych
  w kontrolę oraz windykację opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 630.000,-zł (§ 4010 – 526.580,-zł, § 4110 – 90.519,-zł, § 4120 – 12.901,-zł) (Dep. OR),

 2. zakup licencji na korzystanie z modułu informatycznego - formularze opłatowe w kwocie 3.690,-zł (§ 4210) (Dep. OR),

 3. przekazanie na rzecz zobowiązanego do złożenia wykazu o rodzajach i ilości odpadów, o sposobie gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów oprocentowania zwrotu środków z tytułu kary za nieterminowe przedłożenie wykazu w kwocie 2.650,-zł (§ 4580) (Dep. OS). Zwrot dokonany został w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego i uchyleniem przez WSA w Rzeszowie decyzji wymierzającej karę. Obecnie czynione są starania o odzyskanie z NFOŚiGW wypłaconej kwoty.

 1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 119.848,-zł zostały zrealizowane
  w wysokości 110.185,-zł (§ 6060) (Dep. OR) i obejmowały zakup sprzętu komputerowego.

Wydatki finansowane z 3% odpisu od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar pieniężnych od osób fizycznych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za niezłożenie bądź nieterminowe przedłożenie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku
i unieszkodliwienia w kwocie 743.875,-zł (środki niewykorzystane w 2014r. zostaną wydatkowane w 2015 r.) oraz ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.650,-zł.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 2.000,-zł zostały zrealizowane


w wysokości 2.000,-zł (§ 4010 – 1.672,-zł, § 4110 – 287,-zł, § 4120 – 41,-zł) tj. 100% planu i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla obsługi administracyjnej systemu opłat produktowych, finansowane z 2% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 218.987,-zł zostały zrealizowane


w wysokości 169.989,-zł (§ 4300), tj. 77,63 % planu i dotyczyły realizacji zadania
w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych zgodnie z ustawą
o bateriach i akumulatorach. W ramach zdania prowadzono działania edukacyjne mające na celu podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami w postaci zużytych baterii i akumulatorów poprzez:

 • prowadzenie zajęć edukacyjnych w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz gimnazjach znajdujących się na terenie Województwa Podkarpackiego,

 • emisję filmów oraz spotów edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami
  w postaci zużytych baterii i akumulatorów w regionalnej telewizji i stacjach radiowych,

 • nagradzanie najaktywniejszych placówek oświatowych i gmin w zakresie zbierania zużytych baterii,

 • kolportaż ulotek i pudełek na zużyte baterie,

 • prowadzenie otwartych konferencji w galeriach handlowych w Rzeszowie, Tarnobrzegu, Przemyślu i Krośnie.

Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Niewykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami poprzetargowymi oraz unieważnieniem dodatkowego postępowania przetargowego na ww. zadaniu.

Niewykonane środki w kwocie 3.527,-zł (Dep. OR) zaplanowane na prowadzenie kampanii edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska pochodzące z należnego samorządowi 5% udziału we wpływach z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów zostaną wydatkowane w 2015r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 75.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 54.145,-zł, tj. 72,19% i obejmowały: 1. przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami poprzez produkcje i emisje programu edukacyjno-interwencyjnego
  w kwocie 5.000,-zł (§ 4300) (Dep. OS),

 2. przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie gospodarki odpadami, w tym organizacji Sprzątania Świata w kwocie 30.000,-zł (§ 4210 – 18.800,-zł, § 4300 – 11.200,-zł) (ZPK Przemyśl – Dep. OS). W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych, nagród, paliwa, zakup
  i wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych, statuetek z grawerem oraz wydatki związane z organizacją konferencji i akcji Sprzątania Świata,

 3. opracowanie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami w kwocie 19.145,-zł (§ 4210 – 5.000,-zł, § 4300 – 14.145,-zł) (PBPP – Dep. RR).

W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych, poligraficznych do prac projektowych, koszty współudziału firmy zewnętrznej przy opracowaniu rozdziału dokumentu dotyczącego zmian stanu gospodarki odpadami na terenie województwa, oceny zmian w gospodarce odpadami oraz współpracy
i konsultacji przy opracowaniu pozostałych elementów sprawozdania, w tym współpracy przy redakcji dokumentu ostatecznego oraz uczestnictwa
w posiedzeniach Komisji Sejmikowych i obradach Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Niewykonanie wydatków dotyczy oszczędności w wydatkach zaplanowanych na kampanie oraz realizację zadania pn. „Opracowanie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym”, ujętego


w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Planowane łączne nakłady finansowe – 120.000,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego

Termin realizacji zadania: 2014-2015.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2014r. rozpoczęcie prac nie było możliwe z uwagi na przesunięcie terminu uchwalenia ustawy zobowiązującej samorząd województwa do opracowania planu inwestycyjnego. Ponadto, Ministerstwo Środowiska nie przygotowało projektów aktów wykonawczych określających niezbędny zakres informacji, które winny znaleźć się w planie inwestycyjnym. Z uwagi na opóźnienia, termin realizacji przedsięwzięcia został ustalony na lata 2015-2016, w tym środki zaplanowane na wydatki w 2014r. w kwocie 15.000,-zł zostaną przesunięte na 2016r.

W 2014r. nie poniesiono wydatków.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 798.600,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 600.400,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 798.300,-zł, tj. 99,96 % planu i obejmowały: 1. dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał dotacje w kwocie 600.400,-zł na realizację 36 zadań w zakresie kultury. W 2014 r. przekazano środki finansowe w kwocie 600.100,-zł (§ 2360).

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2014 rokuLp.

Podmiot

Nazwa zadania/projektu

Kwota dotacji w zł

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1

Stowarzyszenie „Muzyka Dawna w Jarosławiu" w Jarosławiu

XXII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni"

20 000

2

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie

Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2014

18 000

3

Katolickie Towarzystwo Śpiewacze Katedralny Chór Chłopięco-Męski w Rzeszowie

Warsztaty muzyczne Chóru Pueri Cantores Resovienses

15 000

4

Towarzystwo Miłośników Tańca - Klub Tańca Towarzyskiego "Dżet Rzeszów-Boguchwała" w Boguchwale

Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "DŻET 2014" i Grand Prix Polski pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego

15 000

5

Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu

XXXI Przemyska Jesień Muzyczna

15 000

6

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział Bieszczadzki w Ustrzykach Dolnych

Wydanie rocznika "Bieszczad"

15 000

7

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie

XXIII Festiwal Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej w Katedrze Rzeszowskiej i Kościołach Rzeszowa

15 000

8

Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Kamień w Kamieniu

VII Międzynarodowy Festiwal Gry na Harmonijkach Ustnych "HaKam 2014"

15 000

9

Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie

XVIII Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej „Cantate Deo"

15 000

10

Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne "Fraza" w Rzeszowie

Wydawanie kwartalnika literacko - artystycznego "Fraza"

15 000

11

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Jarosławiu

VI Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej - Jarosław 2014

15 000

12

Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca "Połoniny" w Rzeszowie

Cykl koncertów SZPiT PRz "Połoniny"

20 000

13

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dydnia w Dydni

X Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Dzieci Gór i Dolin"

16 000

14

Stowarzyszenie Kulturalne JARTE w Mielcu

M4-Moje Miasto, Moje Miejsce RELACJE

15 000

15

Fundacja Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II - Międzynarodowe Centrum Młodzieży w Lubaczowie

Lubaczów - podkarpackie miasto papieskie - w hołdzie Janowi Pawłowi II - organizacja koncertów organowych i wystawy

14 700

16

Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu

Dziedzictwo Kulturalne Podkarpacia na Jarmarku Benedyktyńskim źródłem naszej regionalnej tożsamości Europejskie Dni Dziedzictwa 2014

16 000

17

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych w Rzeszowie

Port Rzeszów - XVIII Dni Kultury Marynistycznej

15 000

18

Drama Way Fundacja Edukacji i Kultury w Warszawie

Teatr za społecznością - projekt animacji kulturalnej adresowany do mieszkańców gminy Pilzno

8 000

19

Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego "SERCE BEZ GRANIC" w Majdanie Królewskim

Wydanie publikacji pt. "Genealogia rodu Kozłowieckich herbu Ostoja (oraz rodu Dolańskich, Fedorowiczów i Janochów)"

5 500

20

Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego w Rzeszowie

Wielokulturowa tradycja podkarpacia na przykładzie stanowiska archeologicznego Rozbórz 27, pow. przeworski

8 000

21

Południowo - Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu

"Ocalić od zapomnienia". Dokumentowanie przeszłości i zwyczajów zanikających wiosek województwa podkarpackiego

13 000

22

Stowarzyszenie "Dziedzictwo Mniejszości Karpackich" w Zagórzu

Sepulkralny Bojkoswit

5 500

23

Stowarzyszenie De-Novo w Dynowie

Miejsca zapomniane - Historie odzyskane

12 000

24

Stowarzyszenie Kulturalno -Rekreacyjne "Jedność" z siedzibą w Łękach Dukielskich, Gm. Dukla

Zachować dla przyszłych pokoleń. X Spotkania folklorystyczne

7 000

25

Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Grabówka w Grabówce

IX Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny - Grabowiańskie Święto Fajki

11 000

26

Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża w Rzeszowie

Podkarpacki Poczet Aktorów

8 000

27

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu

Publikacja "Rocznika Przemyskiego", tom 50

13 000

28

Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu

Misterium Kupalskie "Noc na Iwana Kupała - 2014"

9 000

29

Galicyjskie Towarzystwo Edukacyjne "GATE" w Rzeszowie

Na teatralnym szlaku

20 000

30

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "Kana" w Mielcu

Poznaj świat teatru z krasnoludkami i sierotką Marysią

20 000

31

Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry "FREDREUM" w Przemyślu

Jak bawić się w teatr?

10 000

32

Towarzystwo Kultury Teatralnej Zarząd Okręgu w Rzeszowie

W kręgu sceny

100 000

33

Parafia Polskokatolicka pw. Dobrego Pasterza w Łękach Dukielskich

Żywa biblioteka Podkarpacia

20 000

34

Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża w Rzeszowie

Leon i Czesio - Żyd i Polak w jednym stali domu - 70 lat później

30 400

35

Rzeszowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne "RESOVIA SALTANS" w Rzeszowie

"Tańce narodowe i pieśni patriotyczne - koncert w wykonaniu Z.P. i T. "Resovia Saltans" z okazji Święta Niepodległości

15 000

36

Stowarzyszenie Rewitalizacji Dziedzictwa Kultury Narodowej oraz Działalności Charytatywnej przy Parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Boguchwale

X Jubileuszowy Międzynarodowy Plener Malarski Boguchwała 2014

15 000


1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   41


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna