Objaśnienia do wykonania dochodów w 2014 roku planowane dochody w kwocie 373. 223. 565,-złPobieranie 5,45 Mb.
Strona32/41
Data23.10.2017
Rozmiar5,45 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   41
§ 4430 – 4.761,-zł)

 • kosztów zakupu materiałów i wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego i sieciowego, oprogramowania, tonerów, klimatyzatora, środków czystości – 234.298,- zł (§ 4210),

 • kosztów usług w tym: wyrobu pieczątek, obsługi konferencji, narad, spotkań, wynajmu stoisk na targach pracy, plakatowania, utrzymania oprogramowania QNT – Systemy Informatyczne, aktualizacji
  i przedłużenia wsparcia technicznego oprogramowania, dostępu do inforlex, systemu informacji prawnej LEX, usług kancelarii prawniczej, wynajmu gruntu pod tablicę informacyjną, montażu tablic informacyjnych – 140.372,-zł (§ 4300),

 • opłat pocztowych, internetowych, telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej, wynajmu skrytek bankowych, kosztów przesyłek, dostępu do systemu BIP – 132.117,- zł (§ 4300 – 97.679,- zł, § 4350 – 2.123,- zł,
  § 4360 – 13.331,- zł, § 4370 – 18.984,- zł),

 • kosztów szkoleń, dofinansowania studiów pracownika, badań okresowych pracowników – 46.180,- zł (§ 4280 – 16.030,- zł, § 4700 – 27.338,- zł,
  § 4300 – 2.812,-zł),

 • odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 298.657,- zł
  (§ 4440),

 • podróży służbowych krajowych pracowników – 36.304,- zł (§ 4410),

 • kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego tj. opłat sądowych, odpisu wyroku, zaliczek komorniczych, kosztów zastępstwa procesowego, usług notarialnych – 1.844,- zł (§ 4610),

 • odsetek za opóźnienie w wypłacie nagrody jubileuszowej dla pracownika Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 315,-zł (§ 4580). Wypłata dotyczyła nagrody jubileuszowej należnej przed przejęciem pracownika od BTFGŚP, tj. przed dniem
  1 stycznia 2012 r. Samorząd Województwa nie dysponował informacją
  o zaległym zobowiązaniu.

  1. wydatków z zakresu służby zastępczej (finansowane z dotacji celowej
   z budżetu państwa) w kwocie 32.000,- zł (§ 4010 – 27.202,- zł, § 4110 – 4.132,- zł, § 4120 – 666,- zł),

  1. świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp tj. dofinansowania do zakupu okularów dla pracowników oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej w kwocie 19.140,- zł (§ 3020),

  Wydatki z pkt. 1 - 2 finansowane były ze środków budżetu państwa w kwocie 32.000,-zł, środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  w kwocie 1.052.001,- zł oraz środków własnych samorządu Województwa
  w kwocie 9.316.164,-zł.

  1. wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej
   i źródeł zagranicznych w kwocie 14.793.412,- zł, w tym:

  1. realizacji projektu Pomocy Technicznej PO KL przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 13.812.164,- zł, z tego:

  • wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 12.170.792,- zł
   (§ 4018 – 8.042.163,- zł, § 4019 – 1.419.206,- zł § 4048 – 619.355,- zł,
   § 4049 – 109.298,- zł, § 4118 – 1.447.463,- zł, § 4119 – 255.434,- zł,
   § 4128 – 156.899,- zł, § 4129 – 27.688,- zł, § 4178 – 79.293,- zł, § 4179 – 13.993,- zł),

  • pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu (tj. zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych, czynszu, wykonania ekspertyz, szkolenia pracowników, podróży służbowych, utrzymania portalu, kosztów kampanii medialnych, napraw sprzętu komputerowego) w kwocie 1.631.793,- zł (§ 4218 – 174.776,- zł, § 4219 – 30.843,- zł § 4268 – 105.068,- zł, § 4269 – 18.541,- zł, § 4278 – 2.136,- zł, § 4279 – 377,- zł, § 4308 – 212.355,- zł, § 4309 – 37.474,- zł, § 4358 – 1.632,- zł, § 4359 - 288,- zł, § 4368 – 6.848,- zł, § 4369 – 1.208,- zł § 4378 – 3.559,- zł, § 4379 – 628,- zł, § 4398 – 201.377,- zł,
   § 4399 – 35.537,- zł, § 4408 – 579.507,- zł, § 4409 – 102.266,-zł, § 4418 – 30.943,- zł, § 4419 – 5.461,- zł, § 4428 –1.375,-zł, § 4429 – 243,-zł, 1.375,-zł, § 4528 – 3.838,-zł, § 4529 – 677,-zł, § 4708 – 63.611,-zł,
   § 4709 – 11.225,- zł),

  • zaliczek komorniczych związanych z odzyskiwaniem dofinansowania
   w ramach PO KL w kwocie 9.579,-zł (§ 4618 – 8.142,-zł, § 4619 –
   1.437,-zł),

  1. dotacji celowych na realizację działań Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 981.035,- zł (§ 2008 – 833.879,- zł, § 2009 – 147.156,- zł).

  Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 12.721.375,-zł oraz środków własnych samorządu Województwa w kwocie 2.071.824,-zł.

  Zadanie z ppkt. a i b ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Pomoc Techniczna” o planowanych łącznych nakładach finansowych


  w kwocie 72.848.825,- zł (w tym: wydatki bieżące - 72.814.825,- zł, wydatki majątkowe – 34.000,- zł), realizowane w latach 2011-2015.

  Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 roku poniesiono wydatki bieżące w wysokości 58.809.695,- zł, co stanowi 80,73% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

  Zadania realizowane były w podziale na plany szczegółowe tj. Roczny Plan: Szkoleń, Kosztów Instytucji, Działań Ewaluacyjnych, Działań Informacyjno-Promocyjnych , Kosztów Wdrażania i Kontroli.

  Wydatkowanie środków w 2014 r. na realizację zadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyczyniło się do zapewnienia technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania i kontroli Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz prac Podkomitetu Monitorującego PO KL w celu sprawnego zarządzania funduszami oraz efektywnego wykorzystania zasobów Unii Europejskiej i krajowych (w ramach realizacji komponentu regionalnego PO KL w województwie podkarpackim), sprawnej i efektywnej realizacji obowiązków dotyczących prowadzenia działań informacyjnych


  i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zapewnienia monitorowania realizowanych projektów.

  1. zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub
   w nadmiernej wysokości na realizację działań w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 213,- zł (§ 2918).

  1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 641.000,- zł zostały zrealizowane
   w kwocie 531.318,- zł (§ 6050) i dotyczyły realizacji zadania pn. ”Wykonanie klimatyzacji w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy przy ul. Lisa Kuli 20
   w Rzeszowie”.

  Wydatki poniesiono na:

  • aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz dokumentacji,

  • usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,

  • wykonanie dwóch odrębnych układów klimatyzacji na parterze, I, II, III piętrze budynku i złącza Wewnętrznej Linii Zasilającej wraz z niezbędnym okablowaniem, pozwalającym na uruchomienie systemu klimatyzacji wraz
   z wentylacją pomieszczeń tego wymagających.

  Przyczyny niewykonania planowanych wydatków:

  • oszczędności na wydatkach bieżących jednostki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie,

  • oszczędności poprzetargowe na realizowanych zadaniach,

  • zwroty niewykorzystanych dotacji dokonane przez Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego spowodowane oszczędnościami na prowadzonych działaniach,

  • niezrealizowanie wydatków zaplanowanych na zadanie pn. „Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, obejmującej działkę ewidencyjna nr 1068 w obrębie 207 Śródmieście na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy”. Zaplanowana do przeprowadzenia w ramach zadania ocena techniczna budynku została przeniesiona do wykonania na 2015 r.


  Rozdział 85395 – Pozostała działalność

  Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 10.999.230,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.616.948,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3.901.327,- zł) zostały zrealizowane w wysokości


  9.196.656,-zł, tj. 83,61% planu i dotyczyły:

  1. realizacji przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie projektu własnego pn. „Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, działania 7.1, poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 2.713.024,- zł, (Dep. OZ – ROPS) w tym na:

  1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu – 402.340,- zł,
   (§ 4017- 266.176,- zł, § 4019- 46.972,- zł, § 4047- 20.920,- zł, § 4049-
   3.692,- zł, § 4117- 49.211,- zł, § 4119- 8.685,- zł, § 4127- 5.681,- zł, § 4129- 1.003,- zł),

  2. pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m.in. dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług, podróży służbowych krajowych personelu projektu, opłat i składek) – 2.305.918,- zł, (§ 3027-
   152,- zł, § 3209- 27,- zł, § 4217- 64.160,- zł, § 4219- 11.324,- zł, § 4267- 3.478,- zł, § 4269- 614,- zł, § 4277- 2.799,- zł, § 4279- 494,- zł, § 4287- 353,- zł,
   § 4289- 62,- zł, § 4307- 1.856.829,- zł, § 4309- 327.675,- zł, § 4357- 2.175,- zł, § 4359- 384,- zł, § 4377- 2.167,- zł, § 4379- 382,- zł, § 4407- 15.754,- zł,
   § 4409- 2.780,- zł, § 4417- 4.625,- zł, § 4419- 816,- zł, § 4437- 218,- zł, § 4439- 38,- zł, § 4447- 7.141,- zł, § 4449- 1.260,- zł, § 4527- 179,- zł, § 4529- 32,- zł),

  Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.302.018,- zł, oraz środków budżetu państwa w kwocie 406.240,- zł.

  1. zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przychodu na projekcie
   z tytułu kar umownych w kwocie 4.766,- zł (§ 4989).

  W 2014 roku wszczęte zostały postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców do realizacji szkoleń. Niewykonanie wydatków wynika głównie
  z oszczędności poprzetargowych oraz z przesunięć postępowań przetargowych związanych z niewyłonieniem wykonawców.

  Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań” o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 13.002.364,- zł, realizowane w latach 2011-2015. Kwota wydatków poniesionych w 2014 roku wynosi 2.713.024,45- zł. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2014 roku wynoszą 9.247.862,51 zł, co stanowi 71,12% planowanych nakładów. W ramach przedsięwzięcia realizowane są zadania dotyczące specjalistycznego doradztwa, pracy socjalnej z osobami uzależnionymi, przeciwdziałania przemocy, samoobrony, terapii rodzin, języka migowego, badań


  i analiz z zakresu polityki społecznej, współpracy ponadnarodowej oraz zarządzania projektem.

  1. dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działania 6.1, poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach poddziałania w 2014 roku w pełni został zakończony proces kontraktacji całej alokacji. Podpisano 10 umów z konkursu ogłoszonego i rozstrzygniętego w 2013 roku, kontynuowano realizację 59 umów
   z lat poprzednich, rozliczono 255 wniosków o płatność na kwotę 44.579.050,50 zł. Na koniec 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 6.191.388,- zł (§ 2009) (Dep. RR – WUP).

  Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 6.1.1  transz dotacji celowej w 2014 roku


  L.p.

  Podmiot

  Nr projektu

  Kwota dotacji w zł

  dla jednostek
  sektora
  finansów
  publicznych


  dla jednostek
  spoza sektora
  finansów
  publicznych


  1

  Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno - Gospodarcze

  POKL.06.01.01-18-010/13

   0,00

  115 946,70

  2

  Ecorys Polska Sp. z o.o.

  POKL.06.01.01-18-027/11

   0,00

  34 171,31

  3

  ABAKUS Konsulting R. Żmuda Sp.J

  POKL.06.01.01-18-033/12

   0,00

  51 124,82

  4

  ABAKUS Konsulting R. Żmuda Sp. J

  POKL.06.01.01-18-034/12

   0,00

  35 645,01

  5

  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

  POKL.06.01.01-18-036/12

   0,00

  168 137,96

  6

  Custom Media Group A. Kędzierska

  POKL.06.01.01-18-047/13

   0,00

  136 780,82

  7

  GTW Projekt Sp. z o.o.

  POKL.06.01.01-18-089/13

   0,00

  96 000,00

  8

  GTW Projekt Sp. z o.o.

  POKL.06.01.01-18-091/13

   0,00

  113 625,37

  9

  InBIT Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informatycznych Sp. z o.o.

  POKL.06.01.01-18-102/13

   0,00

  183 145,25

  10

  Fundacja Hetmana Jana Tarnowskiego

  POKL.06.01.01-18-105/13

   0,00

  156 288,66

  11

  Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając

  POKL.06.01.01-18-108/13

   0,00

  168 497,37

  12

  Rzeszowska Agencka Rozwoju Regionalnego S.A.

  POKL.06.01.01-18-120/13

   0,00

  152 145,48

  13

  CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej

  POKL.06.01.01-18-121/13

   0,00

  95 357,68

  14

  Stowarzyszenie CRAS

  POKL.06.01.01-18-122/13

   0,00

  120 377,40

  15

  BD Center Sp. z o.o.

  POKL.06.01.01-18-124/13

   0,00

  72 504,60

  16

  Fundacja Hetmana Jana Tarnowskiego

  POKL.06.01.01-18-126/13

   0,00

  125 504,21

  17

  Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ w Dębicy

  POKL.06.01.01-18-127/12

   0,00

  37 818,36

  18

  Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

  POKL.06.01.01-18-139/13

   0,00

  50 773,02

  19

  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

  POKL.06.01.01-18-141/12

   0,00

  204 787,43

  20

  Onagra Sp. z o.o.

  POKL.06.01.01-18-142/12

   0,00

  81 922,02

  21

  BIT Sp. z o.o.

  POKL.06.01.01-151/13 IN

   0,00

  136 500,00

  22

  Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając

  POKL.06.01.01-18-152/13

   0,00

  212 746,22

  23

  AMD Group M. Drymajło

  POKL.06.01.01-18-154/12

   0,00

  88 743,35

  24

  Stowarzyszenie B-4

  POKL.06.01.01-18-157/12

   0,00

  64 010,10

  25

  Wektor Consulting

  POKL.06.01.01-18-158/09

   0,00

  1 479,00

  26

  Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej

  POKL.06.01.01-18-163/12

   0,00

  30 863,89

  27

  Ecorys Polska Sp. z o.o.

  POKL.06.01.01-18-165/13

   0,00

  82 369,00

  28

  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

  POKL.06.01.01-18-168/12

   0,00

  62 175,19

  29

  Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

  POKL.06.01.01-18-171/12

   0,00

  21 313,38

  30

  Stowarzyszenie na rzecz Powiatu Kolbuszowskiego NIL

  POKL.06.01.01-18-173/12

   0,00

  57 800,45

  31

  Capital Biuro Doradczo-Projektowe B. Reguła

  POKL.06.01.01-18-179/12

   0,00

  80 484,40

  32

  TMS Audit M. Janik-Stec

  POKL.06.01.01-18-191/12

   0,00

  118 463,15

  33

  TMS Audit M. Janik-Stec

  POKL.06.01.01-18-198/12

   0,00

  149 840,94

  34

  Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych "InBIT" Sp. z o.o.

  POKL.06.01.01-18-207/12

   0,00

  24 470,89

  35

  Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

  POKL.06.01.01-18-213/12

   0,00

  10 443,95

  36

  Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

  POKL.06.01.01-18-214/12

   0,00

  10 064,51

  37

  Stowarzyszenie "Niżańskie Centrum Rozwoju"

  POKL.06.01.01-18-218/12

   0,00

  71 570,31

  38

  Edukator Sp. z o.o.

  POKL.06.01.01-18-230/12

   0,00

  230 547,39

  39

  Edukator Sp. z o.o.

  POKL.06.01.01-18-231/12

   0,00

  93 482,63

  40

  Powiat kolbuszowski - PUP Kolbuszowa

  POKL.06.01.01-18-002/12

  856,80

   0,00

  41

  Powiat dębicki - PUP w Dębicy

  POKL.06.01.01-18-004/12

  93 661,67

   0,00

  42

  Powiat leski - PUP Lesko

  POKL.06.01.01-18-006/12

  30 249,67

   0,00

  43

  Powiat przeworski - PUP Przeworsk

  POKL.06.01.01-18-010/12

  46 677,99

   0,00

  44

  Powiat strzyżowski - PUP w Strzyżowie

  POKL.06.01.01-18-012/12

  115 755,73

   0,00

  45

  Powiat niżański - PUP w Nisku

  POKL.06.01.01-18-013/12

  39 768,70

   0,00

  46

  Powiat leżajski - PUP Leżajsk

  POKL.06.01.01-18-014/12

  115 264,31

   0,00

  47

  Powiat stalowowolski - PUP Stalowa Wola

  POKL.06.01.01-18-015/12

  422,42

   0,00

  48

  Powiat ropczycko-sędziszowski PUP Ropczyce

  POKL.06.01.01-18-016/12

  38 024,45

   0,00

  49

  Powiat bieszczadzki - PUP Ustrzyki Dolne

  POKL.06.01.01-18-017/12

  26 746,71

   0,00

  50

  Miasto Przemyśl - PUP Przemyśl

  POKL.06.01.01-18-018/12

  84 271,49

   0,00

  51

  Powiat krośnieński - PUP Krosno

  POKL.06.01.01-18-021/12

  204 113,94

   0,00

  52

  Powiat Mielecki / PUP Mielec

  POKL.06.01.01-18-072/13

  46 881,99

   0,00

  53

  Powiat Leżajski PUP Leżajsk

  POKL.06.01.01-18-076/12

  20 258,21

   0,00

  54

  Powiat Łańcucki - PUP Łańcut

  POKL.06.01.01-18-080/13

  103 787,98

   0,00

  55

  Powiat Kolbuszowski / PUP Kolbuszowa

  POKL.06.01.01-18-088/13

  194 041,37

   0,00

  56

  Powiat Leżajski / PUP Leżajsk

  POKL.06.01.01-18-110/13

  17 686,35

   0,00

  57

  Powiat Leżajski - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku

  POKL.06.01.01-18-111/13

  38 792,84

   0,00

  58

  Powiat Sanocki / PUP Sanok

  POKL.06.01.01-18-114/13

  146 558,37

   0,00

  59

  Powiat jasielski - PUP Jasło

  POKL.06.01.01-18-130/12

  201 424,78

   0,00

  60

  Powiat ropczycko-sędziszowski - PUP Ropczyce

  POKL.06.01.01-18-134/12

  82 784,59

   0,00

  61

  Powiat dębicki - PUP w Dębicy

  POKL.06.01.01-18-135/12

  103 525,03

   0,00

  62

  Powiat Jarosławski / PUP Jarosław

  POKL.06.01.01-18-147/13

  22 574,93

   0,00

  63

  Powiat lubaczowski - PUP Lubaczów

  POKL.06.01.01-18-160/12

  76 665,59

   0,00

  64

  Powiat leżajski - PUP Leżajsk

  POKL.06.01.01-18-167/12

  118 814,88

   0,00

  65

  Powiat rzeszowski - PUP Rzeszów

  POKL.06.01.01-18-186/12

  5 505,40

   0,00

  66

  Powiat łańcucki - PUP w Łańcucie

  POKL.06.01.01-18-200/12

  145 608,63

   0,00

  67

  Gmina Gać

  POKL.06.01.01-18-202/12

  49 607,89

   0,00

  68

  Powiat tarnobrzeski - PUP Tarnobrzeg

  POKL.06.01.01-18-216/12

  92 190,96

   0,00

  69

  Miasto Przemyśl - PUP Przemyśl

  POKL.06.01.01-18-223/12

  73 420,06

   0,00

  70

  Powiat brzozowski - PUP Brzozów

  POKL.06.01.01-18-228/12

  107 521,91

   0,00

  Razem

  2 443 465,64

  3 747 922,22

  W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów


  i wydatków budżetu Województwa.

  1. zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 291.779,- zł (§ 2919) (Dep. RR – WUP),

  2. zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji wykorzystanej niezgodnie
   z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację programu „Wyrównywanie szans” w kwocie 419,- zł (§ 2910) wraz z odsetkami
   w kwocie 46,- zł (§ 4560).


  DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

  Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

  Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 789.179,- zł zostały zrealizowane w kwocie 783.760,- zł, tj. 99,31% planu i obejmowały:  1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 638.630,- zł (§ 4010 –
   499.333,-zł, § 4040 – 41.087,-zł, § 4110 – 91.481,-zł, § 4120 – 6.729,-zł),

  2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 141.396,- zł, w tym:

  1. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25.136,- zł (§ 4440),

  2. opłaty za energię i ogrzewanie – 41.676,- zł (§ 4260),

  3. zakup materiałów i środków czystości – 66.230,- zł (§ 4210),

  4. badania okresowe pracowników – 902,-zł (§ 4280),

  5. usługi komunalne i telekomunikacyjne, opłaty za wywóz śmieci – 7.452- zł (§ 4300 – 3.135,-zł, § 4370 – 525,-zł, § 4520 – 3.792,-zł).

  1. świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup środków BHP w kwocie 3.734,- zł
   (§ 3020),

  W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące funkcjonowania 1 internatu z liczbą 105 korzystających, funkcjonującego przy Medycznej Szkole Policealnej
  w Rzeszowie do 31.08.2014 r. oraz od 1.09.2014 r. przy Medyczno – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie. Miesięczny koszt utrzymania 1 korzystającego z internatu w 2014 roku wyniósł 622,-zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

  Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

  Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 6.489.407,- zł zostały zrealizowane w wysokości 6.358.160,- zł, tj. 97,98% planu i obejmowały:  1. realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
   w Rzeszowie projektu systemowego pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 6.293.521,-zł, w tym:

  1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.448.084,- zł (§ 4017 – 168.840,-zł, § 4019 – 29.796,-zł, § 4117 – 32.628,-zł, § 4119 – 5.758,-zł, § 4127 – 4.303,-zł, § 4129 – 759,-zł,§ 4177 – 1.025.100,-zł, § 4179 – 180.900,-zł),

  2. stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
   - 4.824.000,- zł (§ 3247 – 4.100.400,-zł, § 3249 – 723.600,-zł). Na podstawie zawartych umów o przekazanie stypendium wypłaconych zostało 1340 stypendiów, w tym 536 dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz 804 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

  3. pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 21.437,- zł (§ 4217 – 3.686,-zł, § 4219 – 651,-zł, § 4397 – 14.535,-zł, § 4399 – 2.565,-zł), zostały poniesione na zakup materiałów biurowych, koszty przeprowadzenia badania ewaluacyjnego oraz opracowania raportu w zakresie efektów realizacji projektu.

  Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 5.349.492,-zł, oraz środków budżetu państwa w kwocie 944.029,-zł.

  Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych


  w kwocie 6.500.000,- zł.

  Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej.

  Termin realizacji zadania: 2013-2014.

  Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:  • za pośrednictwem wykonawcy zadania wyłonionego w trybie zamówień publicznych przeprowadzono nabór wniosków stypendialnych, łącznie wpłynęło 1858 wniosków ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

  • opublikowano ogłoszenia promocyjne w prasie o naborze wniosków,

  • wystąpiono do Izby Skarbowej w Katowicach o wydanie interpretacji indywidualnej dla projektu,

  • wypłacono łącznie 1 340 stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

  • przeprowadzono badania ewaluacyjnego oraz opracowanie raportu w zakresie efektów realizacji projektu.

  Od początku realizacji zadania do końca 2014 r. zrealizowano zakres zadania
  o wartości 6.400.700,- zł co stanowi 98,47% planowanych nakładów finansowych.

  1. realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
   w Rzeszowie projektu systemowego „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie
   64.639,- zł, w tym:

   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47.459,- zł (§ 4017 – 33.963,-zł,


 • 1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   41


  ©operacji.org 2017
  wyślij wiadomość

      Strona główna