Objaśnienia do wykonania dochodów w 2014 roku planowane dochody w kwocie 373. 223. 565,-zł



Pobieranie 5,45 Mb.
Strona31/41
Data23.10.2017
Rozmiar5,45 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   41
§ 4267- 3.471,- zł, § 4306- 15.744,- zł, § 4307- 89.216,- zł, § 4356- 94,- zł,
§ 4357- 532,- zł, § 4376- 426,- zł, § 4377- 2.412,- zł, § 4386- 396,- zł, § 4387- 2.246,- zł, § 4406- 3.402,- zł, § 4407- 19.278,- zł, § 4416- 155,- zł, § 4417- 877,- zł, § 4526- 95,- zł, § 4527- 541,- zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.019.693,- zł oraz środków własnych budżetu województwa w kwocie 78.163,- zł.

W 2014 roku w ramach projektu ponoszone były wydatki związane


z zarządzaniem i promocją projektu oraz realizacją działań Komponentu III,
w ramach którego pielęgniarki kontynuowały rozpoczęte w 2013 roku szkolenia specjalistyczne, kończące się egzaminem państwowym. Realizowane były umowy o dofinansowanie z 10 beneficjentami. Oszczędności poprzetargowe
w ramach dotychczas podpisanych umów o dofinansowanie z beneficjentami pozwoliły na objęcie dofinansowaniem kolejnych z listy rezerwowej. W związku z tym w czerwcu 2014 r. podpisano aneksy z 4 beneficjentami, w miesiącu wrześniu aneksowano umowę z 3 beneficjentami, natomiast w listopadzie podpisano aneks z 1 beneficjentem. W miesiącu lipcu zakończona i rozliczona została 1 umowa. Mając na uwadze prawidłową realizację zakresów rzeczowo-finansowych projektów z listy rezerwowej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zwrócił się z wnioskiem do strony szwajcarskiej
o wydłużenie realizacji projektu do kwietnia 2016 roku. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez stronę szwajcarską zostały podpisane umowy
z kolejnymi 2 beneficjentami z listy rezerwowej, co pozwoli na większe wydatkowanie zakontraktowanych środków. Proces wydatkowania środków uzależniony jest od poprawności składanych przez beneficjentów wniosków
o płatność i czasu jaki przeznacza Instytucja Realizująca na ich weryfikację
i zatwierdzanie. Płatności, które były zaplanowane a niewykonane w 2014 roku będą realizowane w 2015 roku. Niewykonanie wydatków dotyczy głównie dotacji celowych z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów przez beneficjentów oraz wydatków bieżących w związku z powstałymi oszczędnościami.

 1. dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, działania 7.2, poddziałania 7.2.1, poddziałania 7.2.2 oraz działania 7.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  w kwocie 7.006.288,- zł (§ 2009), (Dep. RR – WUP) z tego:

 1. w ramach poddziałania 7.2.1 rozstrzygnięto dwa konkursy, w ramach których do dofinansowania rekomendowanych zostało 14 projektów. W 2014 roku podpisano 41 umów, kontynuowano realizację 38 projektów z lat poprzednich, rozliczono 234 wnioski o płatność na kwotę 31.069.122,43 zł. Na koniec 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 5.043.706,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.2.1



transz dotacji celowej w 2014 roku


L.p.

Podmiot

Nr projektu

Kwota dotacji w zł

dla jednostek
sektora
finansów
publicznych


dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych


1

Centrum Edukacji i Wspierania RES-GEST

POKL.07.02.01-18-005/14

0,00

3 600,00

2

"Elmak" Piotr Makioła

POKL.07.02.01-18-009/12

0,00

80 025,58

3

Ecorys Polska Sp.z o.o.

POKL.07.02.01-18-010/12

0,00

131 076,00

4

Stowarzyszenie CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej

POKL.07.02.01-18-011/14

0,00

9 098,27

5

Stowarzyszenie CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej

POKL.07.02.01-18-012/14

0,00

8 486,76

6

VIAMED S.C. J. Wieczorek J. Mirowska-Wieczorek Pracownia Rozwoju Osobistego SELF

POKL.07.02.01-18-014/13

0,00

87 736,84

7

7CUBES Sp. z o.o.

POKL.07.02.01-18-015/13

0,00

49 500,00

8

Gmina Białobrzegi

POKL.07.02.01-18-016/14

2 064,00

0,00 

9

Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej "Integracja"

POKL.07.02.01-18-018/11

0,00

37 914,18

10

INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o.

POKL.07.02.01-18-018/14

0,00

6 844,31

11

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze

POKL.07.02.01-18-020/14

0,00

3 313,16

12

Stow. na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowsk. NIL

POKL.07.02.01-18-021/11

0,00

102 026,92

13

Polskie Stow. na Rzecz Osób z Upośledz. Umysł. KOŁO w Jarosławiu

POKL.07.02.01-18-023/11

0,00

110 422,60

14

Szkoła YES Sp. z o.o.

POKL.07.02.01-18-030/12

0,00

165 518,11

15

AMD Group Michał Drymajło

POKL.07.02.01-18-031/12

0,00

130 800,13

16

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.

POKL.07.02.01-18-032/11

0,00

59 328,60

17

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"

POKL.07.02.01-18-033/14

0,00

9 750,00

18

Biuro Podatkowe Mariusz Goliński

POKL.07.02.01-18-034/11

0,00

55 411,01

19

Łukasz Rokosz Ośrodek Szkolenia Zawodowego EDUKATOR

POKL.07.02.01-18-038/14

0,00

4 112,03

20

Gmina Jodłowa

POKL.07.02.01-18-039/14

1 413,75

0,00 

21

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Jarosławiu

POKL.07.02.01-18-041/11

0,00

80 615,97

22

CAPITAL Biuro Doradczo-Projektowe Bogdan Reguła

POKL.07.02.01-18-042/12

0,00

76 638,00

23

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

POKL.07.02.01-18-044/12

0,00

34 133,61

24

AMD GROUP Michał Drymajło

POKL.07.02.01-18-044/14

0,00

2 843,10

25

Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp.z o.o.

POKL.07.02.01-18-045/13

0,00

65 979,46

26

Wektor Consulting s.c. M. Lipiński, W. Cichoń

POKL.07.02.01-18-047/12

0,00

101 923,80

27

Stowarzyszenie na Rzecz Szieci z Nadpobudliwością Psychoruchową

POKL.07.02.01-18-047/13

0,00

123 435,00

28

Powiat Jarosławski

POKL.07.02.01-18-049/12

65 868,03

0,00 

29

Szkoła YES Sp. z o.o.

POKL.07.02.01-18-049/13

0,00

71 402,71

30

Caritas Archidiecezji Przemyskiej

POKL.07.02.01-18-050/12

0,00

114 589,11

31

Stowarzyszenie "B-4"

POKL.07.02.01-18-051/11

0,00

77 042,30

32

Gmina Kuryłówka

POKL.07.02.01-18-052/13

19 075,71

0,00 

33

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Innowacyjności

POKL.07.02.01-18-054/11

0,00

37 074,00

34

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie

POKL.07.02.01-18-056/12

0,00

93 193,88

35

AMD Group Michał Drymajło

POKL.07.02.01-18-057/13

0,00

90 000,00

36

Gmina Ropczyce

POKL.07.02.01-18-057/14

1 735,04

0,00 

37

Centrum Szkoleniowe MENTOR R. Banaśkiewicz

POKL.07.02.01-18-059/12

0,00

65 239,77

38

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

POKL.07.02.01-18-721/11

0,00

20 011,85

39

Miasto i Gmina Nowa Sarzyna

POKL.07.02.01-18-063/12

66 083,94

0,00 

40

Powiat Brzozowski

POKL.07.02.01-18-064/14

9 566,71

0,00 

41

Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych

POKL.07.02.01-18-065/11

0,00

13 961,42

42

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Rzeszów

POKL.07.02.01-18-066/11

0,00

84 071,23

43

Stowarzyszenie na rzecz Kobiet "Victoria"

POKL.07.02.01-18-067/12

0,00

73 770,79

44

EDUKATOR Sp. z o.o.

POKL.07.02.01-18-068/14

0,00

9 525,00

45

Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywizacji Społecznej

POKL.07.02.01-18-070/13

0,00

32 254,59

46

Danmar Computers M. Mikłosz

POKL.07.02.01-18-072/12

0,00

117 484,45

47

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno- Gospodarcze

POKL.07.02.01-18-075/12

0,00

85 575,35

48

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie

POKL.07.02.01-18-076/13

0,00

23 393,80

49

Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych"Niebieski Parasol"

POKL.07.02.01-18-079/11

0,00

24 648,05

50

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności

POKL.07.02.01-18-080/13

0,00

47 627,70

51

Edukator Sp. z o.o.

POKL.07.02.01-18-081/11

0,00

111 749,06

52

Gmina Jodłowa

POKL.07.02.01-18-084/12

11 921,69

0,00 

53

INNOVO Innowacje w biznesie Sp. z o.o.

POKL.07.02.01-18-085/13

0,00

125 364,00

54

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie

POKL.07.02.01-18-086/12

0,00

153 305,50

55

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze

POKL.07.02.01-18-087/13

0,00

125 882,40

56

GTW Projekt Sp. z o.o.

POKL.07.02.01-18-092/13

0,00

6 524,74

57

Gmina Zarszyn

POKL.07.02.01-18-094/13

123 868,50

0,00 

58

Gmina Besko

POKL.07.02.01-18-096/13

81 098,58

0,00 

59

Fundacja Akademia Obywatelska

POKL.07.02.01-18-100/12

0,00

276 362,41

60

Gmina Brzyska

POKL.07.02.01-18-103/12

50 622,96

0,00 

61

Centrum Szkoleniowe MENTOR Rafał Banasiewicz

POKL.07.02.01-18-106/12

0,00

11 678,88

62

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego

POKL.07.02.01-18-106/13

0,00

24 656,74

63

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego

POKL.07.02.01-18-107/13

0,00

23 540,41

64

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu

POKL.07.02.01-18-109/12

92 699,46

0,00 

65

Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej

POKL.07.02.01-18-121/12

0,00

123 498,38

66

Gmina Miasto Jasło

POKL.07.02.01-18-123/12

31 552,87

0,00 

67

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.

POKL.07.02.01-18-127/12

0,00

81 398,67

68

Gmina Białobrzegi

POKL.07.02.01-18-131/13

46 300,12

0,00 

69

Caritas Archidiecezji Przemyskiej

POKL.07.02.01-18-143/13

0,00

75 581,25

70

ECORYS Polska Sp. z o.o.

POKL.07.02.01-18-160/13

0,00

54 256,50

71

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu

POKL.07.02.01-18-173/13

0,00

82 256,85

72

Powiat Sanocki

POKL.07.02.01-18-174/13

82 564,17

0,00 

73

Gmina Boguchwała

POKL.07.02.01-18-178/13

24 900,00

0,00 

74

Gmina Lubaczów

POKL.07.02.01-18-179/13

23 162,99

0,00 

75

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

POKL.07.02.01-18-186/13

0,00

43 500,00

76

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL

POKL.07.02.01-18-187/13

0,00

41 491,07

77

Caritas Archidiecezji Przemyskiej

POKL.07.02.01-18-193/13

0,00

78 000,00

78

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie

POKL.07.02.01-18-195/13

0,00

153 300,95

79

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Krośnie

POKL.07.02.01-18-196/13

0,00

95 460,59

Razem__2.578.919,05__3.811.216,62'>Razem__20_147,65__0,00'>Razem__62_168,70__744_743,46'>Razem_____0,00__1_155_668,99'>Razem__734_498,52__4_309_207,84'>Razem

734 498,52

4 309 207,84




 1. w ramach poddziałania 7.2.2 w 2014 rozstrzygnięto dwa konkursy w ramach których do dofinansowania rekomendowane zostały 2 projekty, podpisano 1 umowę. Kontynuowano realizację 7 projektów z lat poprzednich, rozliczono 31 wniosków o płatność na kwotę 8.557.876,12 zł. Na koniec 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.155.669,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.2.2



transz dotacji celowej w 2014 roku


L.p.

Podmiot

Nr projektu

Kwota dotacji w zł

dla jednostek
sektora
finansów
publicznych


dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych


1

Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o.

POKL.07.02.02-18-006/14

0,00

28 500,00

2

Fundacja Akademia Obywatelska

POKL.07.02.02-18-034/11

0,00

448 252,38

3

Stowarzyszenie B-4

POKL.07.02.02-18-038/11

0,00

97 786,73

4

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

POKL.07.02.02-18-039/11

0,00

127 455,87

5

Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o.

POKL.07.02.02-18-042/11

0,00

44 880,18

6

Fundacja Bieszczadzka

POKL.07.02.02-18-043/11

0,00

98 993,20

7

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

POKL.07.02.02-18-045/11

0,00

198 495,12

8

Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

POKL.07.02.02-18-047/11

0,00

111 305,51

Razem




0,00

1 155 668,99




 1. w ramach działania 7.4 w 2014 roku zakontraktowano środki z konkursu rozstrzygniętego końcem roku 2013. Podpisano 7 umów o dofinansowanie, kontynuowano realizację 5 projektów z lat poprzednich, rozliczono 39 wniosków o płatność na kwotę 2.987.220,18 zł. Na koniec 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 806.912,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.4



transz dotacji celowej w 2014 roku


L.p.

Podmiot

Nr projektu

Kwota dotacji w zł

dla jednostek
sektora
finansów
publicznych


dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych


1

GTW PROJECT Sp. z o.o.

POKL.07.04.00-18-012/13

0,00

106 105,03

2

BD Center Sp. z o .o.

POKL.07.04.00-18-020/13

0,00

119 751,07

3

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL"

POKL.07.04.00-18-028/13

0,00

54 876,69

4

Gmina Miasto Jasło

POKL.07.04.00-18-074/13

20 275,13

 0,00

5

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

POKL.07.04.00-18-080/13

0,00

36 518,16

6

Bieszczadzkie Forum Europejskie

POKL.07.04.00-18-083/13

0,00

70 747,22

7

CARITAS Diecezji Rzeszowskiej

POKL.07.04.00-18-087/13

0,00

43 351,20

8

Spółdzielnia Socjalna Orto-Sport

POKL07.04.00-18-096/13

0,00

58 500,00

9

Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej

POKL.07.04.00-18-113/13

0,00

78 139,51

10

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

POKL.07.04.00-18-117/13

0,00

117 606,80

11

Gmina Miasta Sanoka

POKL.07.04.00-18-143/13

41 893,57

 0,00

12

Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza

POKL.07.04.00-18-144/13

0,00

59 147,78

Razem

62 168,70

744 743,46

W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio


z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa.

 1. zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 101.739,- zł (§ 2918- 1.911,- zł, § 2919- 99.828,- zł) (Dep. RR – WUP).

 1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 7.313.088,- zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.331.835,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3.981.253,- zł) zostały zrealizowane
  w wysokości 6.410.283,- zł i dotyczyły:

 1. dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, działania 7.2, poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 20.147,- zł (§ 6209), (Dep. RR – WUP)

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.2.1

transz dotacji celowej w 2014 roku


L.p.

Podmiot

Nr projektu

Kwota dotacji w zł

dla jednostek
sektora
finansów
publicznych


dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych


1

Powiat Sanocki

POKL.07.02.01-18-174/13

17 431,90

0,00 

2

Gmina Boguchwała

POKL.07.02.01-18-178/13

600,00

0,00 

3

Gmina Lubaczów

POKL.07.02.01-18-179/13

2 115,75

0,00 

Razem

20 147,65

0,00 

W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio


z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa.

 1. wydatków na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  w Rzeszowie projektu własnego pn. „Poprawa infrastruktury domów i/lub placówek opiekuńczo wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (Dep. OZ – ROPS) w kwocie 6.390.136,- zł
  (§ 6207).

Zestawienie transz dotacji celowej

przekazanych beneficjentom w 2014 roku




L.p.

Podmiot

Nazwa zadania / projektu

Kwota dotacji w zł

dla jednostek sektora finansów publicznych

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1

Caritas Diecezji Rzeszowskiej

„Rozbudowa domu pomocy społecznej
i podniesienie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Ojca Pio w Chmielniku”.

0,00

1.508.951,90

2

Konwent Zakonu Bonifratrów
w Iwoniczu

„Pod bezpiecznym dachem- innowacyjny rozwój infrastruktury DPS w Iwoniczu”

0,00

2.043.425,37

3

Zgromadzenie Sióstr Służebnic NMP Warszawa DPS Prałkowce

„Poprawa infrastruktury obiektu poprzez modernizację pomieszczeń i poszerzenie wachlarza usług oraz podniesienie kwalifikacji personelu Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach”.

0,00

258.839,35

4

Powiat Lubaczowski Dom Dziecka Nowa Grobla

Boisko sportowe dla Domu Dziecka w Nowej Grobli szansą na lepsze jutro jego wychowanków”.

54.378,30

0,00

5

Powiat Bieszczadzki - Dom Pomocy Społecznej w Moczarach

„Modernizacja parku rehabilitacyjno – rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz termomodernizacja budynków nr 1, 3, 4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.

559.607,15

0,00

6

Powiat Ropczycko - Sędziszowski

"Poprawa warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury oraz rozwój zawodowy personelu”.

1.326.778,20

0,00

7

Gmina Krosno

„Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie”.

175.728,36

0,00

8

Powiat Jasielski

„Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Foluszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych
w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu”.

462.427,04

0,00

Razem

2.578.919,05

3.811.216,62

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Szwajcarsko - Polski Program Współpracy”
o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 16.643.942,- zł, realizowane w latach 2012-2016. Kwota wydatków poniesionych w 2014 roku wynosi 7 487 992,28 zł. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2014 roku wynoszą 11 137 523,65 zł, co stanowi 66,92% planowanych nakładów. W ramach projektu ponoszone są wydatki związane z zarządzaniem projektem oraz dotacjami dla beneficjentów. Zostały podpisane umowy
o dofinansowanie i udzielone zaliczki dotacji celowej dla 10 beneficjentów na realizację działań regrantingowych. Z jednym z beneficjentów umowa została podpisana w listopadzie 2014 roku i do końca roku nie wypłacono dotacji.


DZIAŁ 853POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 631.020,- zł (w tym dotacje dla: jednostek sektora finansów publicznych – 65.778,- zł, jednostek spoza sektora finansów publicznych – 565.242,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 606.803,- zł, tj.96,16 % planu.



 1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 573.520,- zł zostały zrealizowane
  w kwocie 549.303,-zł. Dotyczyły:

 1. dotacji podmiotowych dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie 10% kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej w kwocie 539.304,-zł (§ 2570 – 65.774,-zł, § 2580 – 473.530,-zł),

Zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych w 2014 roku




Lp.

Nazwa podmiotu

Kwota dotacji w zł

dla jednostek sektora finansów publicznych

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1.

Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju




82.156

2.

Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie




82.081

3.

Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej




61.657

4.

Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu




82.509

5.

Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej




65.778

6.

Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu

65.774

0

7.

Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej




52.074

8.

Zakład Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach




37.000

9.

Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie ul.A.Krajowej 3, ul. Lwowska 21




10.275

Razem

65.774

473.530




 1. dotacji celowej dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka” z Kolbuszowej Dolnej na realizację zadań wynikających
  z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu w kwocie 9.999,-zł (§ 2360).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.584.248,-zł, realizowane w latach 2011-2020.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 roku poniesiono wydatki


w kwocie 865.491,- zł, co stanowi 13,15% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

 1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 57.500,-zł jako dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 57.500,-zł (§ 6230) i dotyczyły dotacji celowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie na dofinansowanie zakupu maszyn i urządzeń.

Wydatki finansowane z otrzymanej pomocy finansowej od Miasta Nowa Sarzyna, Miasta i Gminy Leżajsk, Gminy Grodzisko Dolne i Gminy Kuryłówka.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z niewykorzystania części dotacji podmiotowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Krośnie w związku z utworzeniem tego ZAZ-u w terminie późniejszym niż planowano.



Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Zaplanowane wydatki w kwocie 27.532.696,-zł (WUP – Dep. RR) zostały wykonane w kwocie 25.744.035,- zł, tj. 93,50% planu.



 1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 26.891.696,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.107.780,- zł) zostały wykonane
  w wysokości 25.212.717,- zł i dotyczyły:

 1. utrzymania jednostki budżetowej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
  w kwocie 10.400.165,- zł, w tym:

 1. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (w tym pracowników Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przejętych od 2012 r., finansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) w kwocie 8.746.807,- zł (§ 4010 – 6.920.060,- zł, § 4040 – 459.727,- zł, § 4110 – 1.222.313,- zł, § 4120 – 141.331,- zł, § 4170 –
  3.376,-zł),

 2. pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki
  w kwocie 1.621.358,- zł, z tego:

 • kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych tj. czynszu, energii elektrycznej, cieplnej, wody, ścieków, sprzątania, monitoringu, podatków od nieruchomości, trwałego zarządu, zarządzania nieruchomością, opłat za gospodarowanie odpadami, przeglądów obiektu budowlanego – 582.071,- zł (§ 4260 – 208.649,- zł, § 4300 – 50.628,- zł, § 4400 – 252.223,- zł, § 4430 – 10.012,-zł, § 4480 – 13.936,- zł, § 4520 –
  46.623,- zł),

 • kosztów remontów i konserwacji obejmujących remont instalacji odgromowej, centrali przeciwpożarowej, wymianę opraw oświetleniowych, konserwację dźwigu, klimatyzacji, systemu telefonicznego, przeglądy
  i naprawy sprzętu biurowego i wyposażenia, przegląd i naprawę klimatyzatorów, naprawę systemu alarmowego, montażu i wykonania rolet – 76.008,- zł (§ 4210 – 15.505,- zł, § 4270 – 57.874,- zł, § 4300 –
  2.629,- zł),

 • kosztów eksploatacji samochodów (paliwo, remonty i przeglądy serwisowe samochodów, ubezpieczenie, zakup i wymiana opon, mycie) w kwocie 73.192,- zł (§ 4210 – 52.027,-zł, § 4270 – 12.969,-zł, § 4300 – 3.435,-zł


1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   41


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna