Objaśnienia do wykonania dochodów w 2014 roku planowane dochody w kwocie 373. 223. 565,-złPobieranie 5,45 Mb.
Strona3/41
Data23.10.2017
Rozmiar5,45 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA


Planowane dochody w kwocie 10.960.806,-zł zostały zrealizowane w wysokości 14.316.614,-zł (rozdz. 70005), tj. 130,62% planu.

 1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 960.806,-zł zostały zrealizowane
  w wysokości 1.001.403,-zł i dotyczyły:

 1. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych tj. uregulowanie stanu prawnego gruntów pod publicznymi wodami płynącymi, w stosunku do których prawa właścicielskie wykonuje marszałek województwa kwocie 499.988,-zł (§ 2210),

 2. wpływów za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste mienia będącego w zasobie województwa w kwocie 283.334,-zł (§ 0470),

 3. opłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 20.674,-zł (§ 0750),

 4. odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego w kwocie 11.172,-zł (§ 0920),

 5. rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, zaliczki dla komornika za prowadzone egzekucje wobec zadłużonych najemców oraz wpłat komorniczych z tytułu odszkodowania za skradzione płyty drogowe w kwocie 7.683,-zł (§ 0970),

 6. wpływu z tytułu odszkodowania w kwocie 178.552,-zł (§ 0970), w tym:

 1. od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za prawo własności nieruchomości położonej w Łańcucie przeznaczonej na potrzeby realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi krajowej Nr 4 (E-40) Jędrzychowice – Korczowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi odc. Łańcut – Głuchów” w kwocie 177.606,-zł,

 2. od Burmistrza Kolbuszowej za prawo własności nieruchomości położnej
  w Domatkowie przeznaczonej na potrzeby realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 104013R ul. Wolskiej
  w Kolbuszowej od km 0+000 do km 3+133” w kwocie 946,-zł.

 1. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 10.000.000,-zł zostały zrealizowane
  w wysokości 13.315.211,-zł (§ 0770) i dotyczyły:

 1. sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Korczyńskiej i ul. Grodzkiej
  w Krośnie w kwocie 560.050,-zł,

 2. sprzedaży działek okołolotniskowych położonych w Jasionce, Zaczerniu, Tajęcinie gmina Trzebownisko w kwocie 12.659.913,-zł,

 3. sprzedaży nieruchomości położonej w Solinie w kwocie 8.220,-zł,

 4. wpłaty rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych przy ul. Armii Krajowej w Łańcucie
  w kwocie 1.703,-zł,

 5. dopłaty wynikającej z różnicy wartości zamienianych nieruchomości w obrębie Rzeszów - Staromieście pomiędzy Województwem Podkarpackim
  a Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Rzeszowie w kwocie
  85.325,-zł.DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA


Planowane dochody w kwocie 1.841.314,-zł zrealizowane zostały w wysokości 1.869.524,-zł, tj. 101,53 % planu.

 1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 1.765.314,-zł zostały zrealizowane
  w wysokości 1.805.148,-zł i dotyczyły:

 1. dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w kwocie 47.771,-zł, w tym z tytułu:

  1. najmu składników majątkowych, zwrotu kosztów opłat za media – 45.115,-zł (rozdz.71003, § 0750 – 8.652,-zł, § 0830 – 36.463,-zł),

 1. prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków chorobowych, rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących zwrot kosztów opłat za media oraz kosztów prywatnych rozmów telefonicznych pracowników wykonywanych z telefonów służbowych, odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 2.656,-zł (rozdz.71003 § 0920 – 14,-zł, § 0970,-zł – 2.642,-zł),

 1. dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 96.540,-zł, w tym z tytułu:

 1. udostępniania i przetwarzania danych cyfrowych zasobu geodezyjnego
  i kartograficznego – 19.551,-zł (rozdz.71012, § 0690 – 16.550,-zł, § 0830 – 3.001,-zł),

 2. prowizji od terminowej wpłaty podatku dochodowego, zwrotu podatku VAT za 2013 r., wpływu kary umownej za nieterminowe wykonanie usługi – 76.989,-zł (rozdz.71012 § 0580 – 38.127,-zł, § 0970 – 38.862),

 1. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.660.297,-zł z przeznaczeniem na:

 1. opracowanie opinii dotyczącej możliwości ustanowienia pomnika przyrody nieożywionej – 5.000,-zł (rozdz.71005 § 2210),

 2. częściowe utrzymanie jednostki – Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 259.112,-zł (rozdz.71012 § 2210),

 3. realizację zadania pn. tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego w kwocie 62.000,-zł (rozdz. 71013 § 2210),

 4. realizację zadań z zakresu przeciwdziałania i usuwania szkód powodziowych, w tym powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mających miejsce w maju 2014 r. na wodach pozostałych, nieujętych w finansowaniu w ramach działu 010 – Rolnictwo
  i łowiectwo w stosunku do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie w kwocie 1.234.201,-zł (rozdz. 71078 § 2210),

 5. utrzymanie wód pozostałych, nieujętych w finansowaniu w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w stosunku do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie w kwocie 99.984,-zł (rozdz. 71095 § 2210).

 1. 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku
  z realizacją zadań rządowych w kwocie 540,-zł (rozdz. 71005 § 2360),

  1. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 76.000,-zł zostały zrealizowane
   w wysokości 64.376,-zł i dotyczyły:

 1. dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie z tytułu wpływów ze sprzedaży map topograficznych w kwocie 5.848,-zł (rozdz.71012 § 0870),

 2. dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 226,-zł (rozdz.71003 § 0870),

 3. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycję – teren województwa podkarpackiego”
  w kwocie 58.302,-zł (rozdz. 71095 § 6510).

Wojewoda Podkarpacki dokonał blokady planu dotacji decyzją Nr 146 z dnia 25 listopada 2014 r. w kwocie 4.468,-zl oraz decyzją Nr 168 z dnia 22 grudnia 2014r.
w kwocie 1.230,-zł.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna