Objaśnienia do wykonania dochodów w 2014 roku planowane dochody w kwocie 373. 223. 565,-złPobieranie 5,45 Mb.
Strona29/41
Data23.10.2017
Rozmiar5,45 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   41


Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane wydatki w kwocie 342.361,-zł (w tym: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20.000,-zł oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 202.661,-zł) zostały zrealizowane w kwocie


326.737,-zł tj. 95,44% planu.

 1. Wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) zaplanowane w kwocie 247.361,- zł zostały wykonane w kwocie 231.737,-zł i dotyczyły:

 1. dotacji podmiotowej dla jednostki sektora finansów publicznych - Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie na zadanie pn.”Wymiana grzejników z parapetami” w kwocie 19.988,-zł (§ 2560),

 2. dotacji celowych na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 189.876,-zł
  (§ 2360),

Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2014 r.

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

(w zł)

1

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wolność i Miłość”

Diecezji Rzeszowskiej

w Rzeszowie


Wspieranie działalności środowisk samopomocowych i abstynenckich

14.000

2

Stowarzyszenie „RÓWNOWAGA”

w Stalowej Woli„Szkoła dla (trzeźwych) rodziców 2”

14.600

3

Stowarzyszenie „RÓWNOWAGA”

w Stalowej Woli„Wychodząc z uwikłania 2”

11.000

4

Dom Macierzysty Zgromadzenia św. Michała Archanioła

w Miejscu Piastowym„V Podkarpackie Wesele Bez Toastu Miejsce Piastowe 2014”


10 400

5

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „AKTA”

w RzeszowiePunkt konsultacyjny „Spróbujmy razem”

10.294

6

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu

„Chcę Ci dać to, co najlepsze”


13.200

7

Stowarzyszenie opieki Nad Dziećmi „Oratorium”

im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

w Stalowej Woli


„Między nami świetlicami”

13.190

8

Stowarzyszenie RAZEM

w Budach Głogowskich
„Sięgnij po zdrowie”

13.100

9

Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych w Rzeszowie


„Edukacja osób niesłyszących w zakresie przeciwdziałania przestępstwom i wykroczeniom powodowanym przez osoby nietrzeźwe i pod wpływem substancji psychoaktywnych”

4.750

10

Stowarzyszenie NA PLUS

w Głogowie Małopolskim„Bliżej – pełna łączność”

10.000

11

Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” im. bł. ks. B. Markiewicza

w Stalowej Woli„Super Kadra”

2.472

12

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Warze

Mój wybór

10.386

13

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Warze

„Myślę trzeźwo, prowadzę trzeźwo” – organizacja pikniku z programem edukacyjnym na temat działania alkoholu w kontekście prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

9.600

14

CENTRUM PROMOCJI ZDROWIA POLSKIEGO TOWARZYTSWA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

w Stalowej WoliPrzeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu poprzez udzielanie wsparcia osobom pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w formie m.in.: superwizji, coachingu, grup wsparcia.

3.550

15

Stowarzyszenie NA PLUS

w Głogowie MałopolskimDECYZJE PODEJMUJĘ – KONSEKWENCJE PRZYJMUJĘ

9.400

16

Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Rzeszowie

„7 kroków ze strzelcem do wolności od uzależnień”

9.954

17

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

Koło w Dębicy„Aktywizacja zawodowa i społeczna osób uzależnionych od alkoholu mieszkających w Domu dla bezdomnych mężczyzn”

10.000

18

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sanoku


„Wsparcie na starcie”

10.000

19

Stowarzyszenie „POMOC”

w Rzeszowie„Rap profilaktyka”

9.980

OGÓŁEM:

189.876
 1. współorganizacji działań z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym z:

 1. Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną. Wydatki w kwocie
  11.978,-zł (§ 4210 – 10.978,-zł, § 4300 – 1.000,-zł) przeznaczono na współorganizację:

 • konkursu plastycznego na temat uzależnień, AIDS i zdrowego trybu życia dla dzieci kl. I – III szkół podstawowych pn. „Zawsze Razem” w kwocie 1.500,-zł,

 • III Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Porozmawiajmy o uzależnieniach”, skierowanego do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w kwocie 5.979,-zł,

 • konkursu plastycznego na temat uzależnień, HIV/AIDS narkomanii dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. „Porozmawiajmy
  o AIDS” w kwocie 4.499,-zł

 1. Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie. Wydatki w kwocie 9.895,-zł
  (§ 4210) przeznaczono na współorganizację:

 • finału działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży pn. „Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży Bezpieczne Wakacje 2014”,

 • finału działań profilaktycznych dla młodzieży pn. „Wojewódzki konkurs na profilaktyczny spot filmowy”.

 1. Wydatki majątkowe (Dep. OZ) zaplanowane w kwocie 95.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 95.000,-zł (§ 6220) i dotyczyły dotacji dla jednostki sektora finansów publicznych - Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli na zadanie pn. „Modernizacja budynku zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi”.

Wartość zadania:130.000,-zł.

Zadanie realizowane w 2014r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany ze środków budżetu Województwa obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
i ekspertyz technicznych, roboty konstrukcyjno – budowlane, elektryczne, instalacji przeciwpożarowej i oddymiania.

Realizacja zadań w ramach rozdziału finansowana była z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu w kwocie 211.749,-zł.

Niewykonanie planowanych wydatków wynika z niewykorzystania środków zabezpieczonych na dotacje na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych udzielane w trybie pozakonkursowym z powodu braku ofert.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zaplanowane wydatki bieżące (jednostki oświatowe – Dep. EN) w kwocie 27.100,- zł (§ 4130) zostały wykonane w kwocie 26.489,- zł tj. 97,75 % planu.

Środki zostały przeznaczone na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów i przekazane (zgodnie ze zgłoszeniem liczby uczniów objętych tego rodzaju świadczeniem) do jednostek –policealnych szkół medycznych funkcjonujących do 31.08.2014 r.: MSP Przemyśl, MSP Jasło, MSP Sanok, MSP Mielec, MSP Stalowa Wola, MSP Rzeszów, oraz pozostałych jednostek: MSCKZiU Przemyśl, MSCKZiU Jasło, MSCKZiU Sanok, MSCKZiU Mielec, MSCKZiU Stalowa Wola, MSCKZiU Rzeszów, KN Przemyśl, NKJO Dębica, NKJO Nisko, NKJO Ropczyce, NKJO Rzeszów, NKJO Przemyśl, NKJO Leżajsk. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 78 uczniów i słuchaczy.

Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 16.500,- zł zostały zrealizowane w kwocie 14.783,- zł, tj. 89,59% planu i dotyczyły: 1. realizacji Podkarpackiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 – 2016 w kwocie 2.900,-zł (§ 4170),

 2. kosztów przewozu chorych do szpitali psychiatrycznych w kwocie 11.883,-zł
  (§ 4300),

Niewykonanie planowanych wydatków związane jest z oszczędnościami na realizowanych zadaniach.
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 165.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie


108.700,-zł (§ 2360), tj. 65,88% planu.

Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2014r.
Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota dotacji (w zł)

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych


1

Caritas Diecezji Sandomierskiej w

Sandomierzu„Bezpieczne pomaganie”

15.000

2

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Oddział Okręgowy w Krośnie
„OPOKA” Ośrodek poradnictwa rodzinnego, prawnego i psychologicznego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

5.700

3

Stowarzyszenie „Równowaga” w

Stalowej Woli„Poza schematem”

11.250

4

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II WZRASTANIE w Lipniku

Oddział w Rzeszowie„Dbaj o mnie i o mój rozwój”

11.700

5

Stowarzyszenie ”POMOC”

w Rzeszowie„Podkarpacka konferencja z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

6.670

6

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Warze

„Czuję w sobie moc”

10.500

7

Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych w Rzeszowie

„Platforma pomocy online dla osób niesłyszących dotkniętych przemocą w rodzinie”

11.850

8

Parafialny Oddział

Akcji Katolickiej Parafii

św. Stanisława BM w

Jaśle


„Super Mama - super Tata”

7.460

9

Stowarzyszenie „POMOC”

w Rzeszowie„POMOC-ne wsparcie”

3.570

10

Podkarpackie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej w Tyczynie

„STOP PRZEMOCY – punkt konsultacyjny dla rodzin z terenu Gminy Tyczyn i Gminy Miasto Rzeszów” jako zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

10.000

11

Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” w Nisku

Szkolenia policjantów ogniw patrolowo – interwencyjnych Komend Miejskich i Powiatowych województwa podkarpackiego w zakresie oddziaływań na osoby podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie”

10.000

12

Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” w Nisku

„Zwiększenie i wzmocnienie kompetencji zawodowych osób zatrudnionych w służbach realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w regionie tarnobrzeskim województwa podkarpackiego”

5.000

OGÓŁEM:__108.700'>OGÓŁEM:

108.700

Niewykonanie planowanych wydatków związane było z odrzuceniem części ofert (niespełniających wymagań formalnych), które wpłynęły na ogłoszony konkurs na realizację w 2014r. zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Realizacja zadań finansowana była z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu w kwocie 93.700,-zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 15.000,-zł.Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane wydatki (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 2.109.707,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.100.852,- zł, tj. 99,58% planu. 1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.067.013,-zł zostały zrealizowane
  w kwocie 2.058.238,-zł i dotyczyły kosztów obsługi przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zadań związanych z pozyskiwaniem informacji dla instytucji zagranicznych niezbędnych do przyznania świadczeń rodzinnych osobom ubiegającym się o świadczenia rodzinne w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wydawaniem decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczeń rodzinnych w Polsce dla osób zamieszkałych na terenie Województwa Podkarpackiego, ustalaniem i dochodzeniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Wydatki dotyczyły:

 1. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.542.969,- zł, (§ 4010 – 1.197.339,- zł, § 4040 – 64.739,- zł, § 4110 – 216.390,- zł, § 4120 – 26.041,- zł, § 4170 – 38.460,-zł),

 2. pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki
  w kwocie 513.882,- zł, w tym:

 1. zakupu materiałów i wyposażenia biurowego, licencji programów antywirusowych, akcesoriów komputerowych – 53.185,- zł (§ 4210),

 2. opłat za dostawy energii, wody – 17.689,- zł (§ 4260),

 3. remontu pomieszczeń, urządzenia wielofunkcyjnego, konserwacji centrali telefonicznej – 7.019,-zł (§ 4270),

 4. badań profilaktycznych pracowników – 2.085,- zł (§ 4280),

 5. kosztów sprzątania pomieszczeń biurowych, szkoleń pracowników, usług prawniczych, pocztowych, opieki autorskiej nad systemem komputerowym Quick Soft oraz nad systemem kadrowo – płacowo – finansowym, dostępu online do publikacji inforlex sektor publiczny, kosztów użyczenia budynku
  i administracyjnych pomieszczeń biurowych oraz garażu – 352.271,- zł
  (§ 4300 – 336.707,- zł, § 4400 – 13.420,- zł, § 4700 – 2.144,- zł),

 6. kosztów opłat telefonicznych, dostępu do sieci Internet – 10.660,-zł (§ 4350 – 3.210,- zł, § 4370 – 7.450,- zł),

 7. kosztów tłumaczenia dokumentów niezbędnych do wydawania decyzji
  w ramach świadczeń rodzinnych – 16.414,- zł (§ 4380),

 8. odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 49.507,- zł
  (§ 4140 – 13.711,- zł, § 4440 – 35.796,- zł),

 9. krajowych podróży służbowych pracowników – 825,-zł (§ 4410),

 10. podatku od nieruchomości, opłat za wywóz śmieci – 3.994,-zł (§ 4480 – 2.665,-zł, § 4520 – 1.329,-zł),

 11. zwrotu Urzędowi Skarbowemu w Przemyślu kosztów egzekucyjnych
  w związku z wystawieniem przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej tytułów egzekucyjnych osobom, które nienależnie pobrały świadczenia rodzinne – 233,-zł (§4610),

 1. świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp tj. zakupu wody, dofinansowania do zakupu okularów dla pracowników w kwocie 1.325,- zł (§ 3020),

 2. zwrotu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie dotacji
  w związku ze zwrotem kosztów upomnień dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych sfinansowanych dotacją celową z budżetu państwa
  w kwocie 62,- zł (§ 2910).

 1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 42.694,-zł zostały zrealizowane
  w kwocie 42.614,-zł (§ 6060) i dotyczyły zakupu:

 1. serwera – 31.920,- zł,

 2. drukarki i komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem do inwentaryzacji majątku – 3.516,-zł,

 3. licencji programu LEX OMEGA – 5.396,-zł,

 4. urządzenia podtrzymującego zasilanie serwera (UPS) – 1.782,-zł.

Wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie
2.100.790,- zł oraz ze zwrotów kosztów upomnień w kwocie 62,- zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 60.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 60.000,- zł (§ 2710), tj. 100,00% planu. Dotyczyły pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla rodzin


w związku z wypadkiem busa na autostradzie w Niemczech w którym zginęło dziewięcioro obywateli polskich – mieszkańców Podkarpacia.
Wykaz udzielonej pomocy finansowej w 2014 r.

Lp.

Gmina

Kwota udzielonej pomocy finansowej (w zł)

1

Miasto Ropczyce

7.500

2

Gmina Iwierzyce

12.500

3

Gmina Dębica

15.000

4

Gmina Czarna

7.500

5

Gmina Żyraków

7.500

6

Miasto Dębica

10.000


OGÓŁEM


60.000


Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Zaplanowane wydatki (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 2.531.213,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.421.902,- zł, tj. 95,68% planu. 1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.363.966,- zł zostały zrealizowane
  w kwocie 2.271.273,- zł i dotyczyły:

 1. utrzymania jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
  w Rzeszowie w kwocie 1.476.344,- zł, z tego:

 1. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.189.661,- zł (§ 4010 – 934.689,- zł, § 4040 – 69.693,- zł, § 4110 – 164.114 - zł, § 4120 –
  16.815,- zł, § 4170 – 4.350,-zł)

 2. pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki
  w kwocie 286.683,- zł, w tym:

 • zakupu materiałów i wyposażenia biurowego, akcesoriów komputerowych, licencji programów antywirusowych, zakupu części zamiennych i oleju napędowego do samochodu służbowego – 43.782,- zł (§ 4210),

 • opłat za dostawy energii, wody – 18.728,- zł (§ 4260),

 • remontu pomieszczeń, konserwacji centrali telefonicznej – 6.782,-zł
  (§ 4270),

 • badań profilaktycznych pracowników – 3.588,- zł (§ 4280),

 • kosztów sprzątania pomieszczeń biurowych, usług pocztowych, prawniczych, szkoleń pracowników, opieki autorskiej nad systemem kadrowo – płacowo - finansowym, dostępu online do publikacji inforlex, sektor publiczny, kosztów użyczenia budynku, administracyjnych pomieszczeń biurowych i garażu, opłat za ubezpieczenie, mycie
  i parkowanie samochodu służbowego – 99.336,- zł (§ 4300 – 73.517,- zł,


1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   41


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna