Objaśnienia do wykonania dochodów w 2014 roku planowane dochody w kwocie 373. 223. 565,-złPobieranie 5,45 Mb.
Strona28/41
Data23.10.2017
Rozmiar5,45 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   41


Dział 851- OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowane wydatki w kwocie 36.842.048,- zł zostały zrealizowane


w wysokości 35.871.330,- zł, tj. 97,37% planu.

 1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.731.404,- zł (w tym dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 754.750,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 4.711.319,-zł (Dep. OZ). Dotyczyły:

 1. dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 734.666,-zł (§ 2560) na:

 1. programy z zakresu promocji zdrowia w kwocie 190.916,- zł realizowane przez:

 1. Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie –
  65.000,-zł,

 2. Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 49.998,-zł,

 3. Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie – 48.965,-zł,

 4. Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie – 20.977,-zł.

 5. Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – 5.976,-zł.

Wydatki dotyczyły organizacji konferencji pn. „Pomoc psychologiczna – luksus czy konieczność” realizowanej w ramach Podkarpackiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

 1. naprawę tomografu komputerowego będącego na wyposażeniu Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w kwocie 403.662,-zł.

Wymieniono lampę rtg, wymiennik ciepła i kabel wysokiego napięcia wraz
z testami.

 1. remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w kwocie 31.791,-zł,

Utworzono rejestrację do Izby Przyjęć Planowanych, wykonano remont łazienek, przystosowano izolatkę na pomieszczenie dekontaminacji, wymieniono zawory odcinające.

 1. wykonanie drenażu wokół budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w kwocie 108.297,-zł,

Wykonano odwodnienie podjazdu karetek i komory wodociągowej oraz drenaż opaskowy wokół budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

 1. pokrycia ujemnego wyniku finansowego wojewódzkich szpitali za rok 2013
  w kwocie 3.976.653,-zł (§ 4160), z tego:

 1. Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
  w kwocie 2.927.292,-zł,

 2. Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w kwocie 1.049.361,-zł

 1. Wydatki majątkowe w kwocie 32.110.644,- zł zaplanowane jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 31.160.011,-zł i dotyczyły:

 1. dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
  w Rzeszowie - beneficjenta realizującego projekt pn. „Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci, w ramach działania 5.2 „Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej” schemat A „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.499.323,- zł, (§ 6209) (Dep. RR),

W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanego wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio
z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów
z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa.

 1. dotacji celowych dla szpitali wojewódzkich - jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 29.660.688,-zł (§ 6220) (Dep. OZ), z tego dla:

 1. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina
  w Rzeszowie w kwocie 8.662.365,-zł na zadania:

 1. pn. „Rozbudowa i modernizacja Podkarpackiego Centrum Onkologii wraz
  z zakupem wyposażenia” – 4.428.343,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 13.500.000,- zł.

Zadanie realizowane w latach 2013-2014.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował:


 • wykonanie robót budowlanych, budowlano-instalacyjnych związanych
  z budową bunkra nr 3 wraz z infrastrukturą i gabinetami tj. roboty izolacyjne, roboty wewnętrzne wykończeniowe, roboty instalacyjne, docieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie tynków zewnętrznych, roboty drogowe, chodniki, odwodnienia i roboty zieleniarskie.

Zakończono budowę bunkra Nr 3.

 • zakup aparatu cyfrowego RTG oraz stołu do biopsji stereotaktycznej.

Podkarpackie Centrum Onkologii uzyskało więcej gabinetów lekarskich, pacjenci lepsze warunki leczenia.

 1. „Przystosowanie obiektów WSS do wymogów bezpieczeństwa pożarowego w 2014 r. (II etap)” – 2.000.000,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 2.049.158,- zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: wydzielenia przeciwpożarowe
w budynku BG (segment A, B, P) oraz w budynku I, budowę instalacji oddymiania klatek schodowych B1 i B2.

W budynkach czterokondygnacyjnych "A" "B" " BG" zadanie przystosowania obiektów WSS do wymogów bezpieczeństwa pożarowego jest zaawansowane w 85 %. Na lata 2015 i 2016 pozostają do modernizacji budynki dwukondygnacyjne. 1. „Zakup aparatury i sprzętu medycznego” - 1.471.075,- zł

Zakupiono: dwa tory wizyjne laparoskopowe, dwa histeroskopy, dwa monitory do pomiarów hemodynamicznych dla Oddziału Anetezjologii
i Intensywnej Terapii, aparaturę do intensywnej terapii noworodka i opieki okołoporodowej (aparat Infant Flow CPAP, dwa inkubatory noworodkowe, dwa aparaty do resuscytacji Neopuf, trzy monitory płodu – kardiotokografy KTG),aparaturę endoskopową i pomocniczą do zabiegów laryngologicznych

(neuromonitor - stymulator i monitor nerwu twarzowego, tor endoskopowy do zabiegów laryngologicznych),aparat USG, cztery monitory funkcji życiowych, tympanometr, tor wizyjny do badań laboratoryjnych, aparat do zdjęć zębowych z systemem ucyfrowienia, pantomograf, narzędzia endoskopowe urologiczne, inkubator hybrydowy, lampę diagnostyczno – zabiegową, dwa aparaty do hemodializy, duodenoskop z wyposażeniem do archiwizacji badań. 1. „Zakup i montaż aparatury i sprzętu medycznego” – 762.947,-zł,

Zakupiono: tor wizyjny wraz z wyposażeniem standardowym do diagnostyki endoskopowej, dwa videogastroskopy wraz z wyposażeniem standardowym, videokolonoskopy wraz z wyposażeniem standardowym, myjnię automatyczną do endoskopów wraz z wyposażeniem standardowym, diatermię do zabiegów endoskopowych z wyposażeniem standardowym + przystawka ergonowa, aparat do znieczuleń wraz z wyposażeniem standardowym, system monitorowania 7- stanowiskowy dla Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – wyposażenie dla ośmiu stanowisk monitorowania pacjenta IOM oraz monitor centralny wraz
z montażem.

 1. Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
  w kwocie 12.173.540,-zł na zadania:

 1. „Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci” – 6.954.426,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 13.518.424,- zł. Zadanie realizowane
w latach 2013 – 2015.

Od początku realizacji zadania do końca 2014 r. z budżetu Województwa przekazano dotację w kwocie 7.882.567,-zł.

Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2007-2013.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: • wykonanie robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych oraz robót związanych z infrastrukturą techniczną zewnętrzną budynku H1,

 • wykonanie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych windy zewnętrznej,

 • wykonanie części robót elektrycznych związanych z dodatkowym zasilaniem oddziału,

 • wykonanie części robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych Pracowni Cytostatyków,

 • zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego oddziału oraz część wyposażenia Pracowni Cytostatyków.

W wyniku realizacji zadania nastąpi poprawa dostępności do świadczeń medycznych z zakresu opieki onkohematologicznej. Wszystkim młodym ludziom z chorobą nowotworową hematologiczną zostanie zagwarantowany dostęp do najlepszych metod diagnostyki, leczenia i opieki zdrowotnej
w regionie.

 1. „Przebudowa pionu położniczo ginekologicznego wraz z traktem porodowym w celu utworzenia Ośrodka Perinatologii” – 1.988.874,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 7.073.500,- zł. Zadanie realizowane w latach 2013 - 2015.

Od początku realizacji zadania do końca 2014 r. z budżetu Województwa przekazano dotację w kwocie 6.988.874,-zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014 r. dofinansowany środkami
z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował wykonanie projektu technicznego modernizacji oddziału położnictwa, częściowe prace budowlane, sanitarne i elektryczne dotyczące pionu położniczo-ginekologicznego, zakup wyposażenia medycznego oddziału (m.in. monitorów funkcji życiowych, aparatu USG, stanowiska pielęgnacji noworodków, łóżek szpitalnych, inkubatorów).

W wyniku realizacji zadania nastąpi zmniejszenie umieralności noworodków, zwiększenie dostępności do diagnostyki schorzeń kobiety ciężarnej i płodu, zwłaszcza tych, z zagrożeniem przedwczesnym porodem. 1. „Przebudowa budynku apteki szpitalnej na potrzeby utworzenia Oddziału Alergologii” – 2.345.514,-zł,

Wartość kosztorysowa zadania: 2.470.466,-zł. Zadanie realizowane w latach 2013 - 2014.

Od początku realizacji zadania do końca 2014 r. z budżetu Województwa przekazano dotację w kwocie 2.444.668,-zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował wykonanie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych, zakup wyposażenia medycznego
i niemedycznego oddziału.

W wyniku realizacji zadania nastąpi poprawa dostępności do świadczeń medycznych w zakresie opieki alergologicznej w województwie podkarpackim. Astma, alergie i inne choroby układu oddechowego to jedna z głównych przyczyn hospitalizacji. 1. „Termomodernizacja obiektów Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie” – 884.726,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 893.302,-zł.

Zadanie realizowane w latach 2013 – 2014.

Zakres rzeczowy dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował termomodernizację budynku portierni, magazynu odpadów medycznych oraz garaży.


 1. Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w kwocie 3.990.885,-zł na zadania:

 1. „Termomodernizacja Bloku B Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio
  w Przemyślu” – 879.884,-zł.

Wartość zadania: 1.871.031,- zł. Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował ocieplenie ścian stropodachu, kominów, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację podestów i schodów wejściowych.

W wyniku realizacji zadania uzyskano oszczędność energii cieplnej szpitala.


 1. „Opracowanie dokumentacji, projektu, zagospodarowania terenu i budowa stanowisk garażowych dla zespołów wyjazdowych” – 7.872,-zł.

Wartość zadania: 122.017,- zł.

Zadanie realizowane w 2014r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowisk garażowych.

Zmiana w przepisach dotyczących budowy na terenie zalewowym spowodowała konieczność opracowania dodatkowego operatu wodno - prawnego i uzyskania pozwolenia wodno – prawnego. 1. „Zakup i montaż aparatów Rtg wraz z demontażem starych aparatów, adaptacją pomieszczeń i zakupem licencji oprogramowania” – 1.917.333,-zł.

Wartość zadania: 2.020.780,- zł.

Zadanie realizowane w 2014r. Zakres rzeczowy wykonany w 2014 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował zakup aparatu Rtg z zawieszeniem sufitowym w technologii radiografii cyfrowej oraz przyłóżkowego mobilnego aparatu Rtg w technologii radiografii cyfrowej z akwizycją obrazu.

Zakupiony sprzęt służy do diagnostyki schorzeń pacjentów przebywających
w szpitalu.


 1. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z montażem i adaptacją pomieszczeń” – 895.978,-zł.

Wartość zadania: 960.000,-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował zakup ambulansu sanitarnego
z wyposażeniem, komory do prac w izolacji oddechowej IsoArk, systemu do ultrasonografii wewnętrznej IVUS, respiratora.

Zakup karetki wraz z wyposażeniem umożliwia realizację kontraktu z NFZ. Zakup komory jest zgodny z zaleceniami konsultanta krajowego w sprawie wymagań dotyczących terapii chorób zakaźnych. System IVUS umożliwia dokładne badanie kardiologiczne i natychmiastowe leczenie schorzeń naczyniowych. 1. „Zakup i montaż gamma kamery wraz z dostosowaniem pomieszczeń” – 289.818,-zł.

Wartość zadania: 2.092.920,-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia w kwocie 1.642.302,-zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował zakup gamma kamery.

Pozwala ona na szybszą możliwość postawienia diagnozy w schorzeniach naczyniowo - sercowych.


 1. Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie w kwocie 1.465.350,- zł na zadania:

 1. „Dostosowanie budynków do przepisów przeciwpożarowych mające na celu wymianę istniejących lub montaż nowych drzwi spełniających obowiązkowe przepisy przeciwpożarowe” – 874.521,-zł.

Wartość zadania: 897.221,- zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: wykonanie demontażu istniejących przegród (np. ścian, witryn) lub ich części, demontażu istniejących drzwi niespełniających przepisów przeciwpożarowych, utylizację elementów
z demontażu, zakup i montaż drzwi z odpornością ogniową i dymową, przegród oddzielenia pożarowego, zaworów do zamykania pionów wodnych, demontaż istniejących i montaż nowych skrzynek hydrantowych wewnętrznych wraz z armaturą, zakup i montaż gaśnic. Dostosowano budynki szpitala do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.


 1. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę pomieszczeń w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57 i Grodzkiej 45” – 580.857,-zł.

Wartość zadania: 598.935,-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: wykonanie dokumentacji zagospodarowania pomieszczeń, ekspertyzy dotyczącej wymagań przeciwpożarowych, dróg przeciwpożarowych, dokumentacji projektowo – kosztorysowej na prace zabezpieczające, dokumentacji na remont
i przebudowę pomieszczeń w budynkach przy ul. Korczyńskiej i Grodzkiej.

Uzyskano wymagane dokumentacje i stosowne pozwolenia. 1. „Zakup sprzętu medycznego” – 9.972,-zł.

Wartość zadania:13.575,- zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakupiono głowice Cardio dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz narzędzia medyczne na Blok Operacyjny.


 1. Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie w kwocie 891.848,- zł na zadania:

 1. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca- doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” – 92.063,- zł.

Wartość zadania: 334.100,-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: zakup videobronchoskopu,

zestawu do cyfrowego drenażu opłucnej, mikrotonu rotacyjnego, bronchofiberoskopu optycznego, myjki do endoskopów.

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie zostało wybrane na jednego z realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” na lata 2014 -2015. Elementem programu finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia jest zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii. W ramach tego programu Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie otrzymało dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego
w kwocie 228.904,-zł.

Zakupiony sprzęt zostanie wykorzystany do zabiegów operacyjnych


i diagnostycznych dla pacjentów jednostki. Wpłynie to na jakość i ilość świadczonych usług medycznych.

 1. „Wykonanie nawierzchni przy podjeździe dla karetek do szpitala, drodze dojazdowej i miejsc parkingowych” – 94.399,-zł.

Wartość zadania: 99.317,-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: wykonanie 20 miejsc parkingowych z płyt ażurowych, betonowych oraz wymianę nawierzchni bitumicznej przy podjeździe dla karetek i na drodze dojazdowej.

Prace te w znacznym stopniu poprawiły dojazd do jednostki. Został rozbudowany parking. 1. „Zakup aparatury i sprzętu medycznego” – 559.732,-zł.

Wartość zadania: 598.000,-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: zakup bronchoskopu, stolika narzędziowego, zestawu narzędzi uzupełniających tacę torakochirurgiczną, płuczko-dezynfektora, pomp objętościowych do cytostatyków, kardiomonitoru ze stolikiem, kardiomonitoru z kapnografem i stolikiem, fotelu mobilnego do podawania chemioterapii, defibrylatora, spirometra diagnostycznego, aparatów CEPAP, aparatu BIPAP, pompy infuzyjnej, videobronchoskopu, modułu dyfuzji i modułu prowokacji alergicznej, zestawu narzędzi chirurgicznych, ogrzewacza do płynów, urządzenia do monitoringu hemodynamicznego, respiratora.

Zakupione urządzenia doposażą punkty diagnostyczne i podniosą jakość świadczonych usług. 1. „Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych invertorowych typu Split” – 37.271,-zł.

Wartość zadania: 40.000,-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: montaż 9 szt. urządzeń klimatyzacyjnych w gabinetach zabiegowych oddziałów i pomieszczeniach
o potrzebie utrzymania odpowiedniej temperatury (utrzymanie parametrów temperatury dla pracy urządzeń zamontowanych z programu PSIM), dostosowanie pomieszczeń do potrzeb technologicznych.


 1. „Zakup i montaż nowych okien PCV” – 93.383,-zł.

Wartość zadania: 100.000,-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: montaż 88 szt. okien na salach chorych i pomieszczeniach szpitalnych.

Efektem będzie zmniejszenie zużycia ciepła dostarczanego z sieci miejskiej MPEC, zmniejszy to koszty utrzymania budynku. 1. „Zakup bariatrycznego podnośnika jezdnego z oprzyrządowaniem” –
  15.000,-zł.

Wartość zadania: 16.000,-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował zakup podnośnika.

Zakup podnośnika podyktowany był hospitalizacją pacjenta o wadze powyżej 200 kg. Podnośnik umożliwi właściwą pielęgnację nieprzytomnego chorego oraz odciąży personel pielęgniarski pracujący na Oddziale Anestezjologii


i Intensywnej Terapii.

 1. Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
  w kwocie 2.476.700,-zł na zadania:

 1. „Modernizacja oddziału Neurologii poprzez rozszerzenie o Pododdział Udarowy oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej”- 728.046,-zł.

Wartość zadania: 740.907,-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował zakup materaców, holterów, inhalatorów, kardiomonitorów, łóżek elektrycznych, respiratora dla dzieci i dorosłych z opcją noworodkową, aparatu usg, opracowanie dokumentacji projektowej dla pawilonu F1.

Poprzez rozszerzenie Oddziału Neurologii o zakup aparatury medycznej


i 8 dodatkowych łóżek, szpital będzie mógł zakontraktować wykonanie procedur udarowych.

 1. „Zakup aparatu RTG z ramieniem typu C na potrzeby bloku operacyjnego” – 698.632,-zł.

Wartość zadania: 709.645,-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował zakup aparatu rtg o bardzo wysokich parametrach obrazowo – cyfrowych.

Zakupiony aparat rtg jest mobilny, co pozwala na wygodne ustawienie przy stole operacyjnym i usprawnia pracę Bloku Operacyjnego. 1. „Zakup aparatu do wykonywania angiografii fluoresceinowej – Fundus Kamera na potrzeby oddziału Okulistycznego” – 132.975,-zł.

Wartość zadania: 135.030,-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował zakup aparatu do wykonywania angiografii fluoresceinowej.

Zakupiony sprzęt pozwoli na wykonywanie iniekcji doszklistkowych. Warunkiem wykonania iniekcji w schorzeniu zwyrodnienia wysiękowego plamki żółtej jest przeprowadzenie badania fluoroangiografii dna oka celem zakwalifikowania pacjenta do wykonania zabiegu. Wykonywanie powyższych badań na Oddziale Okulistyki wpłynie na wysokość kontraktu z NFZ. 1. „Wzmocnienie potencjału lecznictwa onkologicznego” – 413.700,-zł.

Wartość zadania: 420.000,-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował zakup i montaż procesora tkankowego, barwiarki, zaklejarki oraz programu informatycznego do Pracowni Cytostatyków.

Nowa aparatura pozwala na wykonanie procesów w sposób zautomatyzowany, co zapewnia powtarzalność, zmniejsza zużycie reagentów, oszczędza czas operatora przed ekspozycją na odczynniku. Zakup oprogramowania był niezbędny do wdrażania nowoczesnej technologii w przygotowywaniu leków cytostatycznych. 1. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby nowo otwieranej Poradni Okulistycznej” – 31.595,-zł.

Wartość zadania: 51.800,-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował zakup aparatury medycznej: autorefraktonometra, tokeratometra, i tablic Ishihiart.

Utworzenie Poradni Okulistycznej stworzyło możliwość kompleksowej opieki okulistycznej pacjentów. Poradnia świadczy usługi w zakresie schorzeń siatkówki. Ponadto udziela świadczeń w zakresie badań diagnostycznych oraz kontroli po zabiegach operacyjnych. Zakup sprzętu umożliwił prawidłowe funkcjonowanie poradni. 1. „Zakup karateki typu „S” z wyposażeniem” – 441.752,-zł.

Wartość zadania: 450.000,-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował zakup nowego ambulansu wraz
z wyposażeniem.

Zakup nowej karetki poprawi efektywność działania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowotnego pacjentów. 1. „Wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń w celu uruchomienia dodatkowej sali operacyjnej na potrzeby Oddziału Okulistycznego” – 30.000,-zł.

Wartość zadania: 47.970,-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował opracowanie projektu modernizacji pomieszczeń. W 2015 r. planuje się roboty adaptacyjne wraz z wyposażeniem. Uruchomienie dodatkowej sali operacyjnej stworzy możliwość rozwoju Oddziału Okulistycznego oraz pozyskanie większego kontraktu z NFZ.

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków: • oszczędności powstałe w wyniku rozstrzygnięć przetargowych na realizowanych przez szpitale zadaniach,

 • niewykonanie planowanego zakresu robót na zadaniach: „Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci” oraz „Przebudowa pionu położniczo ginekologicznego wraz z traktem porodowym w celu utworzenia Ośrodka Perinatologii” spowodowane koniecznością wprowadzania nieplanowanych przerw w robotach ze względu duży hałas uniemożliwiający funkcjonowanie czynnych oddziałów szpitala,

 • niewykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji, projektu, zagospodarowania terenu i budowa stanowisk garażowych dla zespołów wyjazdowych” z powodu opóźnień w uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz w wyłonieniu wykonawcy robót w drodze przetargu,

 • niewykorzystanie środków zaplanowanych na demontaż starej gammakamery, dostosowanie pomieszczeń i montaż nowej w ramach zadania pn.„Zakup
  i montaż gamma kamery wraz z dostosowaniem pomieszczeń” spowodowane krótkim okresem czasu na przeprowadzenie postępowania przetargowego
  i rozliczenia tych środków w terminie określonym w umowie dotacyjnej .

Rozdział 85115 - Sanatoria

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 11.382,- zł jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 11.381,- zł (§ 6209) tj. 99,99 % planu i dotyczyły dotacji celowej dla Uzdrowiska Rymanów S.A. - Zespół Zakładów Lecznictwa Uzdrowiskowego - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - beneficjenta realizującego projekt pn. „Modernizacja


i dosprzętowienie dotychczasowego Szpitala Uzdrowiskowego "Polonia"
z przeznaczeniem na szpital wczesnej rehabilitacji kardiologicznej w strukturach Uzdrowiska Rymanów S.A.” w ramach działania 5.2 „Infrastruktura ochrony zdrowia
i pomocy społecznej”,
schemat A „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W 2014 roku nie ogłaszano konkursów, nie przeprowadzano ocen formalnych oraz merytorycznych wniosków
o dofinansowanie, w których występuje dofinansowanie z budżetu państwa. Zatwierdzony został 1 wniosek o płatność.

W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanego wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa.Rozdział 85119 – Leczenie sanatoryjno – klimatyczne

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. NW) w kwocie 3.000.000,-zł (§ 6010) na zakup 300.000 akcji Uzdrowiska Rymanów S.A. na realizację inwestycji: 1. budowa dwóch sal gimnastycznych w Szpitalu ”Polonia” – 2.000.000,-zł,

 2. modernizacja Zakładu Przyrodoleczniczego „Zimowit” – 1.000.000,-zł,

nie zostały wykonane.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 24.10.2014r. uznał, że projekt dokapitalizowania spółki „Uzdrowisko Rymanów” S.A. z przeznaczeniem na realizację inwestycji ujętych w „5 – letnim planie rozwoju spółki” nie spełni założeń tzw. Testu Prywatnego Inwestora. Oznacza to, że zdaniem Prezesa UOKiK przedmiotowe dokapitalizowanie spółki ze środków samorządu Województwa stanowiłoby pomoc publiczną


w rozumieniu Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej i zgodnie z prawem wymagałoby notyfikacji przed Komisją Europejską. W 2015r. podjęto działania mające na celu zmianę „5 – letniego planu rozwoju Spółki”. Po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa planu Województwo Podkarpackie wystąpi do Prezesa UOKiK z wnioskiem o wyrażenie opinii w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Zaplanowane wydatki (Dep. OZ) w kwocie 5.341.585,-zł zostały zrealizowane


w kwocie 4.058.307,-zł tj. 75,98% planu.

 1. Wydatki bieżące zaplanowane jako dotacja podmiotowa dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 5.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 5.000,-zł (§ 2560) i dotyczyły dotacji dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu na organizację XIX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne” realizowanej w ramach Podkarpackiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

 2. Wydatki majątkowe zaplanowane jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.336.585,- zł zostały zrealizowane w kwocie 4.053.307,- zł i dotyczyły dotacji celowych dla:

 1. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu w kwocie 2.851.950,-zł na inwestycje pn.:

 1. „Modernizacja budynków Nr 1 i Nr 4 – zwiększenie pojemności Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu (etap II)” – 1.470.750,- zł.

Wartość zadania: 1.610.750,- zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany ze środków budżetu Województwa obejmował:


 • modernizację 220,2 m2 pomieszczeń po Pracowni Rtg, 120 m2 pomieszczeń po aptece szpitalnej w Budynku Nr 4 pod potrzeby Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu oraz 90 m2 pomieszczeń w Budynku Nr 1 pod potrzeby Działu Farmacji,

 • odnowę elewacji i dachu,

 • zakup pierwszego wyposażenia pod potrzeby zwiększonego oddziału.

 1. „Modernizacja Hydroforni” – 57.188,- zł.

Wartość zadania: 65.188,- zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany ze środków budżetu Województwa obejmował wymianę dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian.

Wykonano decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego


z dnia 01.10.2012 r. o dostosowaniu budynku hydroforni do aktualnych wymagań higieniczno – sanitarnych.

 1. „Zakup, montaż i uruchomienie aparatu RTG w pracowni RTG w Budynku nr 1” – 342.812,-zł.

Wartość zadania: 410.000,-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany ze środków budżetu Województwa obejmował zakup i montaż aparatu RTG.

Uruchomiono nową pracownię RTG. 1. „Modernizacja zewnętrznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” –
  981.200,-zł.

Wartość zadania: 1.000.000,-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany ze środków budżetu Województwa obejmował modernizację 600 mb zewnętrznej sieci wodociągowej oraz 590 mb zewnętrznej sieci kanalizacyjnej, wykonanie hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych oraz wymianę armatury
w studzience wodomierzowej.


 1. Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy w kwocie 1.201.357,- zł na inwestycje pn.:

 1. „Rozbudowa i modernizacja Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego Nr 2 (budynek nr 3)” – 1.067.263,-zł.

Wartość zadania: 2.348.628,-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany ze środków budżetu Województwa obejmował wielobranżowe roboty budowlano – montażowe stanu wykończeniowego Budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego Nr 2 prowadzone w obrębie parteru piwnicy - garażu oraz poddasza rozbudowanego obiektu (w tym: roboty sanitarne i elektryczno – techniczne), zakup sprzętu medycznego - pierwszego wyposażenia oddziału.


 1. „Realizacja niezbędnych inwestycji i zakupów” – 134.094,-zł.

Wartość zadania: 151.082-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany ze środków budżetu Województwa obejmował wymianę części stolarki okiennej drewnianej na PCV w budynku przy Wybrzeżu Marszałka Focha 31, zakup samochodu osobowo – dostawczego oraz kotła warzelno – gazowego.

Niewykonanie planowanych wydatków związane jest z niewykorzystaniem dotacji udzielonej Wojewódzkiemu Podkarpackiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy na inwestycje pn. „Rozbudowa i modernizacja Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego Nr 2 (budynek nr 3)”. Wykonawca robót nie dotrzymał terminu wykonania robót wynikającego z podpisanej umowy.Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowane wydatki (Dep. OZ) w kwocie 2.535.306,-zł zostały zrealizowane


w kwocie 2.458.311,-zł tj. 96,96%.

 1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 100.000,-zł jako dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie
  100.000,-zł (§ 2560) i dotyczyły dotacji dla:

 1. Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie w kwocie 50.000,-zł na programy z zakresu promocji zdrowia.

 2. Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie w kwocie 50.000,-zł na zadanie pn. „Remont ogrodzenia i oświetlenia”.

Wykonano demontaż starego ogrodzenia wraz z murem żelbetowym, wykonano nowe ogrodzenie z bramą oraz montaż lamp oświetleniowych.

 1. Wydatki majątkowe zaplanowane jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.435.306,-zł (§ 6220) zostały zrealizowane
  w kwocie 2.358.311,-zł i dotyczyły dotacji dla:

 1. Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie w kwocie 1.619.966,-zł na inwestycje pn:

 1. ”Modernizacja pomieszczeń w budynkach przy ul. Warzywnej 3
  i Hetmańskiej 120 w związku z przystosowaniem pomieszczeń dla potrzeb zespołu poradni i pracowni kardiologicznych przeniesionych z budynku przy ul.Hetmańskiej 120” – 1.410.047,-zł.

Wartość zadania: 2.276.170,-zł.

Zadanie realizowane w latach 2013-2014.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany ze środków budżetu Województwa obejmował prace projektowe, roboty budowlano-instalacyjne przy ul. Warzywnej 3 (w tym modernizację poradni: Alergologii i Stomatologii, Kardiologii, Otolaryngologii, Chirurgii i Ortopedii, Ginekologii, Poradni dla Kobiet, Rehabilitacji i Dermatologii), zakup pierwszego wyposażenia do zmodernizowanych pomieszczeń.


 1. „Zakup i uruchomienie aparatu USG” – 209.919,-zł.

Wartość zadania: 300.000,-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014 r. dofinansowany ze środków budżetu Województwa obejmował zakup i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego wraz z układem jezdnym i niezbędnym oprzyrządowaniem oraz oprogramowaniem, z trzema głowicami USG i videoprinterem.


 1. Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie w kwocie 251.559,-zł,-zł na realizację inwestycji „Ucyfrowienie pracowni diagnostycznej RTG poprzez wdrożenie systemu obróbki cyfrowej obrazów rentgenowskich”.

Wartość zadania: 315.000,-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany ze środków budżetu Województwa obejmował zakup systemu radiografii pośredniej, stacji diagnostycznej – lekarskiej wraz z oprogramowaniem diagnostycznym, nagrywarki płyt duplikatora, stacji roboczych RIS, drukarki do zdjęć rtg, stacji rejestracyjnej pacjentów, serwera, okablowania wraz ze sprzętem sieciowym.

Ucyfrowienie przyczyni się do unowocześniania procesu wywoływania zdjęć, wpłynie na poprawę ich jakości oraz zmniejszenie kosztów utrzymania


i eksploatacji aparatu RTG poprzez wyeliminowanie kosztów związanych
z zakupem błon i odczynników.

 1. Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu w kwocie 486.786,-zł na zadania:

 1. „Adaptacja pracowni Rtg w zakresie zainstalowania nowego aparatu radiologicznego i wyposażenie tej pracowni w nowy, stacjonarny z funkcjami cyfrowymi aparat Rtg do zdjęć kostno - płucnych” – 347.266,-zł.

Wartość zadania: 444.840,-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany ze środków budżetu Województwa obejmował zakup analogowo – cyfrowego aparatu Rtg
z wyposażeniem oraz stacji diagnostycznej opisowej wraz
z oprogramowaniem.

Zakup nowej aparatury obniży koszty wykonywania świadczeń z zakresu obrazowania Rtg. 1. „Zakup, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego, zestawów komputerowych i centralki telefonicznej” – 139.520,-zł.

Wartość zadania: 173.320,-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany ze środków budżetu Województwa obejmował zakup aparatu USG, pachymetru, zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz centralki telefonicznej.

Niewykonanie planowanych wydatków związane jest z oszczędnościami poprzetargowymi na realizowanych inwestycjach.Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OZ) w kwocie 868.610,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 867.221,-zł, tj. 99,84% planu i dotyczyły: 1. dotacji celowych w kwocie 667.221,-zł (§ 6220) dla:

 1. Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu na zadanie pn „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu” – 100.000,-zł.

Zakupiono aparat do znieczulania i defibrylator.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. 1. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie – 567.221,- zł na zadania:

 • „Zakup ambulansu z wyposażeniem” – 346.150,-zł.

Zakupiono ambulans specjalistyczny z wyposażeniem (nosze, krzesełko kardiologiczne, respirator).

 • „Wykonanie odcinka drogi wewnętrznej i przyłącza c.o. do budynku stacji kontroli pojazdów na terenie bazy transportowej” – 92.901,-zł.

Wartość zadania: 93.934,-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany ze środków budżetu Województwa obejmował wykonanie nowego odcinka drogi wewnętrznej oraz nowego przyłącza c.o. na terenie bazy transportowej WSPR przy
Al. Wyzwolenia 4 w Rzeszowie.

– „Zakup aparatury i sprzętu medycznego” – 128.170,-zł.

Zakupiono urządzenie do mechanicznego uciskania klatki piersiowej, stół operacyjny, 4 łóżka elektryczne.


 1. pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w kwocie 200.000,-zł (§ 6300)
  z przeznaczeniem dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu na utworzenie i wyposażenie Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej.

W ramach pomocy finansowej dofinansowano zakup systemu wielkoobszarowej łączności radiowej, cyfrowej dla Dyspozytorni Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 2.359.950,-zł zostały zrealizowane w kwocie 2.337.554,-zł, tj. 99,05% planu.

Przeznaczone zostały dla jednostki sektora finansów publicznych – Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu medycyny pracy określonych w ustawie o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. Jednostka wykonywała zadania statutowe oraz zadania zlecone przez Zarząd Województwa Podkarpackiego:


      1. na realizację zadań statutowych określonych w ustawie o służbie medycyny pracy zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 1.064.950,-zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 1.064.950,- zł (§ 2560).

Działalność statutowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie obejmowała:

 • kontrolę podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania służby medycyny pracy poza zakładami opieki zdrowotnej,

 • udzielanie konsultacji i opinii dla różnych instytucji i podmiotów gospodarczych w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz ochrony zdrowia pracujących,

 • prowadzenie w ramach podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy szkoleń dla lekarzy medycyny pracy,

 • prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,

 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich jednostek podstawowych służby medycyny pracy, kierowanie na odwołania do Instytutów Medycyny Pracy,

 • udzielanie konsultacji specjalistycznych w związku z procesem rozpoznawania chorób zawodowych.

 1. na zadania zlecone świadczone w formie usługi zaplanowano wydatki
  w kwocie 1.295.000,- zł. Środki wydatkowano na kwotę 1.272.604,- zł
  (§ 4280). Zadania obejmowały:

 • prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej
  w zakresie patologii zawodowej,

 • prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do osób chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,

 • prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,

 • wykonywanie zadań służby medycyny pracy wymienionych w art. 6 ust. 3 w/w ustawy tj. badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych
  i ponadgimnazjalnych lub wyższych, kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół oraz studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 60.000,-zł zostały zrealizowane


w kwocie 59.850,-zł, tj. 99,75% planu i zostały przeznaczone na realizację „Programu wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Podkarpacia metodą Naprotechnologii na lata 2014 – 2016”.

Program realizowany jest przez podmiot leczniczy wybrany w trybie konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Głównym celem Programu – Wsparcie leczenia niepłodności mieszkańców Podkarpacia metodą Naprotechnologii na lata 2014 - 2016 jest zapewnienie równego dostępu i możliwości skorzystania mieszkańców Województwa Podkarpackiego ze wsparcia i możliwości zapłodnienia metodą Naprotechnologii dla par bezskutecznie starających się o potomstwo.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych


w kwocie 200.000,-zł, realizowane w latach 2014-2016. Wydatki wykonane w 2014 r. stanowią 29,92% planowanych nakładów na przedsięwzięcie.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 76.000,- zł (§ 2360) na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 75.919,-zł tj. 99,89 % planu i dotyczyły realizacji zadań


w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2016.
Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2014 roku

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)

1

Stowarzyszenie „RÓWNOWAGA”

w Stalowej Woli


„AZYMUT”

12.700

2

Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA”

w Nisku


„Narkotykom mówimy NIE – program przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży”

11.219

3

Polski Związek Niewidomych

Okręg Podkarpacki

w Rzeszowie


„TRENING ZYCIA”

11.100

4

Fundacja Pomocy Młodzieży
im. Jana Pawła II „WZRASTANIE”
w Lipniku Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Oddział w Rzeszowie

„ZDROWO WZRASTAM – NIE BIORĘ”

11.300

5

Stowarzyszenie „POMOC” w Rzeszowie

„Szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień”

3.300

6

FUNDACJA DLA CIEBIE

w RzeszowieLeczenie, rehabilitacja oraz ograniczenie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna: upowszechnienie informacji na temat placówek i programów dla osób uzależnionych

5.700

7

FUNDACJA DLA CIEBIE

w RzeszowieProfilaktyka: upowszechnienie materiałów informacyjno- edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii

10.200

8

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy

„Więcej wiem – skuteczniej pomogę sobie i innym”

10.400

OGÓŁEM:

75.919


1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   41


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna