Objaśnienia do wykonania dochodów w 2014 roku planowane dochody w kwocie 373. 223. 565,-złPobieranie 5,45 Mb.
Strona25/41
Data23.10.2017
Rozmiar5,45 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   41
§ 4129 – 44,- zł, § 4177 – 2.312,- zł, § 4179 – 408,- zł),

 • pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, tj. koszty organizacji zajęć – 11.280,-zł (§4307– 9.588,-zł, § 4309 - 1.692,-zł),

  Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 27.011,-zł oraz środków budżetu państwa w kwocie 4.767,-zł.

  Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 217.151,- zł.

  Termin realizacji zadania: 2013 – 2015.

  Planowane łączne nakłady finansowe: 217.151 zł

  Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

  W ramach poniesionych wydatków przeprowadzono warsztaty modułowe


  z doskonalenia w 50 szkołach na terenie powiatu lubaczowskiego przez trenerów ekspertów wyłonionych w drodze przetargu.

  Od początku realizacji zadania do końca 2014 r. zrealizowano zakres zadania


  o wartości 31.778,- zł co stanowi 14,63 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

  1. dotację celową dla Gminy Leżajsk - beneficjenta realizującego projekt POKL.09.04.00-18-013/11 w ramach Priorytetu IX Rozwój Wykształcenia
   i Kompetencji w Regionach
   działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 557,-zł (§ 2009) (WUP – Dep. RR).

  W 2014 r. nie ogłaszano nowego konkursu, oraz nie podpisywano umów
  o dofinansowanie, kontynuowano realizacje 4 projektów z lat poprzednich
  i rozliczono 11 wniosków o płatność na kwotę 2.978.510,59,-zł.

  W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów


  i wydatków budżetu województwa.

  1. zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 183,- zł (§ 2919) (WUP – Dep. RR).

  Niewykonanie planu wydatków wynika głównie z oszczędności powstałych podczas realizacji przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektów w ramach PO KL.

  W ramach rozdziału finansowano funkcjonowanie 1 placówki doskonalenia nauczycieli tj. Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie wraz


  z 4 zamiejscowymi Oddziałami w Czudcu, Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu. Miesięczny koszt utrzymania placówki w 2014 roku wyniósł 647.110,- zł.

  Ponadto niektóre wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.  Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

  Zaplanowane wydatki w kwocie 10.704.732,-zł zostały zrealizowane w wysokości 10.504.240,-zł, tj. 98,13% planu i obejmowały:  1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.946.866 ,-zł (§ 4010 – 6.228.551,-zł, § 4040 – 501.322,-zł, § 4110 –1.101.831,-zł, § 4120 –112.912,-zł,
   § 4170 – 2.250,-zł),

  1. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.886,-zł (§ 3020 ), w tym:

  1. zakup środków BHP w kwocie - 10.357,- zł,

  2. wypłata odprawy po śmierci pracownika - 9.529,-zł,

  1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.537.488,-zł,
   w tym:

   1. opłaty za energię i ogrzewanie – 511.027,-zł (§ 4260),

   2. czynsze i ubezpieczenie mienia – 359.817,-zł (§ 4430 – 18.985,-zł,
    § 4400 –340.832 ,-zł),

   3. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 353.053,- zł (§ 4440),

   4. zakup książek – 225.589,-zł (§ 4240),

   5. zakup sprzętu, materiałów biurowych i środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism – 455.494,-zł (§ 4210),

   6. delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 28.740,-zł (§ 4410 – 17.820,-zł, § 4700 –10.920,-zł),

   7. usługi pocztowe, komunalne, introligatorskie, licencje, abonamenty, przeglądy techniczne budynku i sprzętu, koszty eksploatacji kotłowni, usługi transportowe, polisa serwisowa PROLIB, monitoring, opłaty za wywóz śmieci – 318.084,-zł
    (§ 4300- 316.313,-zł, § 4520 – 1.771,-zł),

   8. badania okresowe pracowników – 5.494,-zł (§ 4280),

   9. wpłaty na PFRON – 34.961,- zł (§ 4140),

   10. zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych – 109.080,-zł (§ 4350 –77.900,-zł, § 4360 – 3.136,-zł, § 4370 –28.044,-zł),

   11. koszty postępowań sądowych – 647,-zł (§ 4610 )

   12. koszty remontów w kwocie 135.502,- zł (§ 4270) w następujących jednostkach:

  • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie - 36.534,-zł. Wykonano bieżące remonty i konserwacje oraz remont systemu informatycznego, polegający na wymianie przełączników sieciowych.

  • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie - 32.168,-zł. Wykonano bieżące remonty i konserwacje oraz wykonanie okienek zewnętrznych
   w piwnicy budynku i remont schodów do kotłowni, wymianę przełączników sieciowych w instalacji informatycznej.

  • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu - 55.000,- zł. Wykonano bieżące remonty i konserwacje oraz remont sieci informatycznej, instalacji wodnej na potrzeby pożarowe.

  • Biblioteka pedagogiczna w Tarnobrzegu - 11.800,-zł. Wykonano bieżące remonty i konserwacje.

  W tym rozdziale finansowane było funkcjonowanie 4 bibliotek pedagogicznych wraz
  z 17 filiami. Miesięczny koszt utrzymania 1 biblioteki pedagogicznej w 2014 roku wyniósł 218.838,-zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

  Rozdział 80195 – Pozostała działalność

  Zaplanowane wydatki w kwocie 39.972.393,- zł zostały zrealizowane w wysokości 33.167.863,-zł, tj. 82,98% planu.  1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 38.739.315,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 31.861.245,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3.849.897,- zł) zostały zrealizowane
   w wysokości 32.060.719,- zł i obejmowały:

  1. wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w pracach komisji ds. awansu zawodowego dla nauczycieli – 5.560,- zł (§4170) (Dep. EN),

  2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 524.019,- zł, w tym:

  1. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w 18 jednostkach oświatowych – 512.081,- zł (§ 4440) (jednostki oświatowe – Dep. EN),

  2. pozostałe wydatki bieżące obejmujące organizację spotkań z dyrektorami
   i głównymi księgowymi podległych jednostek oświatowych, koszty organizacji awansu zawodowego dla 19 nauczycieli oraz posiedzeń komisji stypendialnej, uroczystości wręczania nagród i dyplomów uczniom
   z programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży – 8.949,- zł (§ 4210 – 742,-zł, § 4300 – 8.207,-zł) (Dep. EN),

  3. zapłata przez Urząd Marszałkowski przejętych zobowiązań zlikwidowanych
   z dniem 30 września 2014 r. kolegiów nauczycielskich, tj. NKJO
   w Przemyślu, NKJO w Mielcu, ZKN w Tarnobrzegu – 2.989,-zł (§ 4260 – 1.876,-zł, § 4300 – 780,-zł, § 4350 – 80,-zł, § 4370 – 253,-zł) (Dep. EN),

  1. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 327.700,- zł, w tym:

   1. wypłata nagród pieniężnych dla 158 osób (laureatów olimpiad i konkursów ogólnopolskich oraz zdobywców pierwszych miejsc olimpiad i konkursów wojewódzkich) w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” – 99.900,- zł (§ 3040) (Dep. EN),

   2. stypendia dla 128 uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” -
    195.000,- zł (§ 3240) (Dep. EN),

  Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.046.680,-zł.

  Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa, realizowane w latach 2008 – 2025.

  W 2014 roku udzielono 128 stypendiów za osiągnięcia w jednej dziedzinie sztuki oraz za osiągnięcia naukowe.

  Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

  Nabór wniosków na stypendia odbywa się każdego roku, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Od początku realizacji programu udzielono 280 stypendiów. Dzięki pozyskanym środkom finansowym ze stypendiów uzdolniona młodzież poszerza swoje zdolności oraz inwestuje we własny rozwój.

  Od początku realizacji zadania do końca 2014 r. zrealizowano zakres zadania


  o wartości 683.280,-zł co stanowi 22,42 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

   1. świadczenia pomocy zdrowotnej dla 15 nauczycieli – 32.800,- zł (§ 3020) (jednostki oświatowe – Dep. EN),

  1. realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (Dep. EN), projektu pn. Comenius Regio Program „Uczenie się przez całe życie”
   w kwocie 12.738,-zł (§4421). Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wyjazdów studyjnych w ramach realizacji Projektu.

  Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

  1. wydatki na realizację projektu własnego pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
   w ramach Priorytetu IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 26.528.100,- zł (WUP – Dep. RR), w tym:

  1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 861.007,- zł (§ 4017- 571.476,- zł, § 4019- 100.849,- zł, § 4047- 42.387,- zł, § 4049- 7.480,-zł,
   § 4117- 103.459,- zł, § 4119- 18.257,- zł, § 4127- 14.534,- zł, § 4129 -
   2.565,- zł),

  2. dotacje przekazane partnerom projektu w kwocie 24.846.371,- zł, (§ 2007 – 24.362.755,- zł, § 2009 – 483.616,- zł).

  Zestawienie przekazanych partnerom projektu
  transz dotacji w 2014 roku


  L.p.

  Podmiot

  Nr projektu

  Kwota dotacji w zł

  dla jednostek
  sektora
  finansów
  publicznych


  dla jednostek
  spoza sektora
  finansów
  publicznych


  1

  Gmina Kamień

  GK -POKL.09.02.00-18-001/12

  35 945,58

   0,00

  2

  Gmina Łańcut

  GŁ -POKL.09.02.00-18-001/12

  47 126,76

    0,00

  3

  Gmina Rakszawa

  GR-POKL.09.02.00-18-001/12

  96 837,84

   0,00

  4

  Michalicki Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych

  MIC-POKL.09.02.00-18-001/12

  0,00

  225 259,42

  5

  Powiat M. Krosno

  MK -POKL.09.02.00-18-001/12

  1 673 780,58

   0,00

  6

  Powiat M. Przemyśl

  MP -POKL.09.02.00-18-001/12

  1 098 376,23

    0,00

  7

  Powiat M. Rzeszów

  MR -POKL.09.02.00-18-001/12

  2 011 786,42

   0,00

  8

  Powiat M. Tarnobrzeg

  MT -POKL.09.02.00-18-001/12

  1 050 986,26

   0,00

  9

  Powiat Bieszczadzki

  PBI-POKL.09.02.00-18-001/12

  173 368,73

    0,00

  10

  Powiat Brzozowski

  PBR-POKL.09.02.00-18-001/12

  487 989,50

   0,00

  11

  Powiat Dębicki

  PDE-POKL.09.02.00-18-001/12

  551 399,13

   0,00

  12

  Powiat Jarosławski

  PJR-POKL.09.02.00-18-001/12

  1 185 842,68

    0,00

  13

  Powiat Kolbuszowski

  PKL-POKL.09.02.00-18-001/12

  386 563,35

   0,00

  14

  Powiat Krośnieński

  PKR-POKL.09.02.00-18-001/12

  525 180,38

   0,00

  15

  Powiat Leski

  PLS-POKL.09.02.00-18-001/12

  889 813,89

    0,00

  16

  Powiat Lubaczowski

  PLU-POKL.09.02.00-18-001/12

  1 041 429,28

   0,00

  17

  Powiat Leżajski

  PLZ-POKL.09.02.00-18-001/12

  819 250,82

   0,00

  18

  Powiat Łańcucki

  PŁA-POKL.09.02.00-18-001/12

  774 233,05

    0,00

  19

  Powiat Mielecki

  PMI-POKL.09.02.00-18-001/12

  970 690,98

   0,00

  20

  Powiat Niżański

  PNI-POKL.09.02.00-18-001/12

  422 945,50

   0,00

  21

  Powiat Przemyski

  PPM-POKL.09.02.00-18-001/12

  85 334,84

    0,00

  22

  Powiat Przeworski

  PPW-POKL.09.02.00-18-001/12

  641 323,30

   0,00

  23

  Powiat Ropczycko-Sędziszowski

  PRS-POKL.09.02.00-18-001/12

  978 670,05

   0,00

  24

  Powiat Rzeszowski

  PRZ-POKL.09.02.00-18-001/12

  3 042 791,30

    0,00

  25

  Powiat Sanocki

  PSA-POKL.09.02.00-18-001/12

  1 427 028,24

   0,00

  26

  Powiat Strzyżowski

  PSR-POKL.09.02.00-18-001/12

  1 309 864,81

   0,00

  27

  Powiat Stalowowolski

  PSW-POKL.09.02.00-18-001/12

  1 587 689,25

    0,00

  28

  Powiat Tarnobrzeski

  PTR-POKL.09.02.00-18-001/12

  996 527,35

   0,00

  29

  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

  ZDZ-POKL.09.02.00-18-001/12

  0,00

  308 335,86

  Razem

  24 312 776,10

  533 595,28


 • 1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   41


  ©operacji.org 2017
  wyślij wiadomość

      Strona główna