Objaśnienia do wykonania dochodów w 2014 roku planowane dochody w kwocie 373. 223. 565,-złPobieranie 5,45 Mb.
Strona23/41
Data23.10.2017
Rozmiar5,45 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   41
§ 4709 – 5.430,- zł),

W 2014 roku przeprowadzono 66 spotkań informacyjnych i szkoleń dla ponad 1850 beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich. Kontynuowano szkolenia dla studentów rzeszowskich uczelni zrzeszonych w Kole Sympatyków Funduszy Europejskich. We wrześniu 2014r. w ramach Koła studenci wyjechali na rajd „Fundusze Unijne Polski Wschodniej”, podczas którego przybliżono studentom tematykę Funduszy Europejskich oraz przedstawiono możliwości skorzystania ze środków pomocowych UE na etapie studiów. Konsultanci uczestniczyli w 61 imprezach i 153 Mobilnych Punktach Informacyjnych, podczas których udzielano informacji na temat możliwości dofinansowania projektów.

W 2014 r. w Punktach Informacyjnych udzielono ponad 4900 porad bezpośrednich, blisko 6000 porad drogą telefoniczną oraz odpowiedziano na blisko 300 zapytań w formie elektronicznej. Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Podkarpackim przeprowadziła 7 spotkań informacyjnych dla dzieci i młodzieży, w których wzięło udział ponad 6500 dzieci. Podczas spotkań z cyklu „Fundusze Europejskie dla najmłodszych” uczniowie szkół podstawowych zapoznali się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi Funduszy Europejskich oraz projektami finansowanymi ze środków europejskich w ich najbliższej okolicy i w Województwie Podkarpackim.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 17.997.437,- zł.

Zadanie finansowane z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa. Termin realizacji zadania: 2009 - 2020

W ramach projektu funkcjonuje 5 Lokalnych Punktów Informacyjnych
w Krośnie, Przemyślu, Sanoku, Mielcu i Tarnobrzegu oraz Główny Punkt Informacyjny w Rzeszowie, w których pracuje obecnie 20 konsultantów.

Od początku funkcjonowania Sieci przeprowadzono 390 spotkań informacyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich. Konsultanci uczestniczyli w ponad 303 imprezach i 412 Mobilnych Punktach Informacyjnych. Udzielano informacji na temat możliwości dofinansowania projektów. W Punktach Informacyjnych udzielono ponad 28 800 porad bezpośrednich, ok. 31 700 porad drogą telefoniczną oraz odpowiedziano na ok. 3 420 zapytań


w formie elektronicznej. Konsultanci Sieci Punktów Informacyjnych
w Województwie Podkarpackim przeprowadzili 260 spotkań informacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Sieć Punktów oferuje bezpłatne publikacje dla beneficjentów i osób zainteresowanych Funduszami Europejskimi. Poza tym dysponuje materiałami promocyjnymi, które służą promocji NSS na lata 2007-2013 podczas imprez plenerowych, spotkań informacyjnych itp. 1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.806.100,- zł zostały wykonane
  w kwocie 3.028.268,- zł. Wydatki dotyczyły:

 1. Modernizacji zakładowego obiektu socjalnego w Polańczyku – 464.941,-zł
  (§ 6050) (Dep. OR),

Zakres robót obejmował wykonie drogi i miejsc parkingowych, sieci wodociągowej wraz z przyłączami, kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, sieci elektroenergetycznej zasilającej wraz z przyłączami, oświetlenia terenu wewnętrznego.

 1. Opracowania dokumentacji projektowej – rozbudowy budynku UMWP przy
  ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie – 274.290,-zł (§ 6050) (Dep. OR),

 2. Instalacji infrastruktury umożliwiającej odbiór WiFi – 594.000,-zł(§ 6050) (Dep. OR),

 3. Montażu dodatkowych światłowodów do przełączników korowych – 33.252,-zł (§ 6050) (Dep. OR),

 4. Rozbudowy infrastruktury informatycznej – 131.487,-zł (§ 6060) (Dep. OR),

 5. Zakupu dwóch samochodów osobowych do celów służbowych – 146.930,-zł
  (§ 6060) (Dep. OR),

 6. Zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania – 342.983,-zł (§ 6060) (Dep. OR),

 7. Zakupu dwóch nowych macierzy dyskowych – 179.826,-zł (§ 6060) (Dep. OR),

 8. Zakupu urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek – 77.170,- zł (§ 6060) (Dep. OR),

 9. Zakupu małej klimatyzacji do dodatkowego punktu serwerowni i innych środków trwałych związanych z funkcjonowaniem jednostki – 36.063,- zł
  (§ 6050 – 3.813,-zł, § 6060 – 32.250,-zł) (Dep. OR),

 10. wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 747.326,-zł, w tym:

 1. realizacji projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2010-2013 pn. „Zakup sprzętu
  i oprogramowania informatycznego oraz wyposażenia dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach RPO WP w roku 2014” – 364.402,-zł (§ 6068) (Dep. OR),

 2. realizacji projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2010-2013 pn. „Wsparcie procesu tworzenia projektów przewidzianych do realizacji w perspektywie finansowej 2014 - 2020 poprzez przygotowanie dokumentacji w 2014 roku” – 382.924,- zł
  (§ 6058) (Dep. RR),

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków:

 • oszczędności na wydatkach bieżących jednostki – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie związane m.in.
  z przeprowadzeniem mniejszej ilości naborów na stanowiska urzędnicze, oszczędności poprzetargowe,

 • przeniesienie do realizacji na 2015r. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu do tworzenia kopii zapasowych” ze względu na skomplikowany charakter zadania (szybkie tempo zmian technologicznych) oraz długotrwałe procedury przetargowe,

 • niezrealizowanie pełnego zakresu zadania inwestycyjnego pn. „System klimatyzacji serwerowni”. Przed rozpoczęciem procedury przetargowej dokonano rozpoznania cenowego w wyniku którego stwierdzono, że środki zabezpieczone w budżecie Województwa na 2014r. na kompleksową realizację zadania są niewystarczające.

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. PT) w kwocie 10.000,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 7.919,- zł, tj. 79,19 % planu i obejmowały: 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków komisji egzaminacyjnej przewodników górskich oraz komisji egzaminacyjnych oceniających znajomość języka obcego w kwocie 2.355,- zł (§ 4110 – 125,-zł, § 4170 – 2.230,-zł),

 2. wydatki na organizację egzaminów na przewodników górskich wraz z nadawaniem uprawnień przewodnika górskiego oraz egzaminów ze znajomości języka obcego w kwocie 5.564,- zł (§ 4210 – 3.300,-zł, § 4300 – 2.264,-zł).

Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ – ROPS) w kwocie 334.706,- zł zostały zrealizowane w wysokości 304.605,- zł tj. 91,01% planu i dotyczyły realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu systemowego pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym: 1. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 173.140,- zł, (§ 4017- 113.081,- zł, § 4019- 19.955,- zł, § 4047- 10.024,- zł, § 4049- 1.769,- zł, § 4117- 21.092,- zł, § 4119- 3.722,- zł, § 4127- 2.972,- zł, § 4129- 525,- zł),

 2. pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu m.in. dotyczących podróży służbowych krajowych, kosztów administracyjnych, zakupu materiałów biurowych, kosztów prowadzenia i opracowywania badań i analiz, zakupu usług związanych
  z projektem w kwocie 131.465,- zł (§ 4217- 638,- zł, § 4219- 113,- zł, § 4267- 2.231,- zł, § 4269- 394,- zł, § 4277- 251,- zł, § 4279- 44,- zł § 4307- 19.844,- zł,
  § 4309- 3.502,- zł, § 4357- 532,- zł, § 4359- 94,- zł, § 4377- 1.994,- zł, § 4379 - 352,- zł, § 4397- 67.701,- zł, § 4399 – 11.947,- zł, § 4407- 12.393,- zł, § 4409- 2.187,- zł, § 4417- 3.005,- zł, § 4419- 530,- zł, § 4447- 2.808,- zł, § 4449- 496,-zł, § 4527- 348,- zł, § 4529- 61,- zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 258.914,- zł oraz środków budżetu państwa w kwocie 45.691,- zł.

Celem projektu jest realizacja zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem Obserwatorium Integracji Społecznej. W ramach projektu kontynuowano działania związane z funkcją badawczą, doradczą i informacyjną OIS, dotyczące realizacji badań, wydawania publikacji, popularyzacji raportów z prowadzonych badań i analiz. Niewykonanie planu wydatków jest wynikiem oszczędności związanych z kosztami eksploatacyjnymi, wynagrodzeniami oraz usługami dotyczącymi druku raportów


z badań.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 13.425.348,- zł zostały zrealizowane


w wysokości 13.290.614,- zł, tj. 99, 00 % planu.

 1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 13.375.348,-zł (w tym dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 300.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 13.257.924,- zł i dotyczyły:

 1. wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 12.958.031,- zł, w tym:

 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów o dzieło i zlecenia zawieranych z osobami fizycznymi na wykonanie działań związanych
  z realizacją zadań promocyjnych – 51.446,- zł (§ 4170 – 48.500, § 4110 – 2.579,-zł, § 4120 – 367,-zł)(Dep. PT, KZ),

 1. zakup upominków okolicznościowych, wydawnictw, materiałów promocyjnych oraz wyrobów regionalnych wykorzystywanych podczas targów, wystaw, prezentacji konferencji oraz wizyt władz Województwa
  i delegacji zagranicznych – 350.063,-zł (§ 4210) (Dep. PT, KZ),

 2. przygotowanie do druku i druk „Podkarpackiego Przeglądu Samorządowego”, kalendarza ściennego na 2015 r., druk wydawnictw promocyjnych własnych, wykonanie bannerów z logo Województwa Podkarpackiego, wykonanie fotogramów z atrakcjami Województwa Podkarpackiego – 196.979,-zł (§ 4300) (Dep. PT, KZ),

 3. zakup usług obejmujących tłumaczenia ustne i tekstowe na potrzeby promocji – 55.421,-zł (§ 4380) (Dep. PT),

 4. działania promocyjne poprzez organizację i udział w prezentacjach, imprezach, przedsięwzięciach promocyjnych, targach krajowych
  i zagranicznych promujących region, warsztatach, seminariach, konferencjach, koszty organizacji konkursów, kampanie promocyjne oraz inne formy prezentacji Województwa – 3.057.869,-zł (§ 4210 – 5.604,-zł,
  § 4300 – 3.052.265,-zł) (Dep. PT, KZ, KS, RG),

 5. kampanie informacyjno-promocyjnych Województwa Podkarpackiego realizowane przez kluby sportowe – 755.000,-zł (§ 4300) (Dep. PT),

 6. publikacje prasowe oraz reklama w mediach, kampanie promocyjne – 105.214,- zł (§ 4300) (Dep. PT, KZ),

 7. podejmowanie delegacji krajowych i zagranicznych, organizacja misji gospodarczej, objazdy studyjne krajowe i zagraniczne dla przedstawicieli mediów – 48.152,-zł (§ 4300) (Dep. PT, KZ),

 8. koszty związane z organizacją posiedzeń Kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” w związku z nadaniem odznaki, wykonanie grawertonów dla odznaczonych – 1.142,-zł (§ 4300) (Dep. KZ),

 9. promocja gospodarcza w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do województwa oraz eksportu, koszty misji krajowych
  i zagranicznych – 160.000,-zł (§ 4300) (Dep. RR),

 10. realizacja zadania pn. Promocja Województwa Podkarpackiego przy wykorzystaniu działalności przewoźników lotniczych, jako platformy nowoczesnego systemu przekazywania informacji o regonie – 6.000.000,- zł (§ 4300) (Dep. PT).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 23.961.500,-zł.

Zadanie finansowane z środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2011-2014.

W ramach realizacji zadania wykonano następujące działania: • zamieszczono reklamy Województwa Podkarpackiego na stronie internetowej przewoźnika lotniczego – link do strony www.podkarpackie.travel (w okresie: 2011-2013 r. oraz listopad – grudzień 2014 r.),

 • zamieszczono reklamy Województwa Podkarpackiego na stronie internetowej przewoźnika lotniczego – link do angielskiego profilu województwa na portalu facebook (w okresie: styczeń – październik 2014 r.),

 • zamieszczono reklamy Województwa Podkarpackiego na podstronie przewoźnika lotniczego www.ryanair.com/en/flights-to-rzeszow,

 • zamieszczono reklamy Województwa Podkarpackiego w czasopiśmie pokładowym przewoźnika lotniczego – zamieszczona została całostronicowa reklama regionu,

 • przeprowadzono dystrybucję materiałów promocyjnych Województwa Podkarpackiego na pokładach samolotów – 25 500 szt.

 • zamieszczono reklamy Województwa Podkarpackiego na zewnątrz
  i wewnątrz samolotów przewoźnika lotniczego,

 • umieszczono tzw. button’y reklamowe z przekierowaniem na stronę www.podkarpackie.travel (w okresie: 2011 – 2013 r. oraz listopad-grudzień 2014 r.), na portalu facebook (w okresie: styczeń-październik 2014 r.) i w mailach rozsyłanych przez przewoźnika lotniczego do klientów i partnerów biznesowych.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania o wartości 23.961.500,-zł, co stanowi 100% planowanych łącznych nakładów finansowych. Zadanie zakończono.

 1. realizacja zadania pn. Promocja gospodarcza i turystyczna Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem przewoźnika lotniczego w Europie – 2.176.745,-zł (§ 4300) (Dep. PT),

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 13.300.004,-zł.

Zadanie finansowane z środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2012-2017.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty: • zamieszczono reklamy Województwa Podkarpackiego na stronie internetowej przewoźnika lotniczego – link do strony www.podkarpackie.travel,

 • zamieszczono reklamy Województwa Podkarpackiego na stronie internetowej przewoźnika lotniczego - link do profilu angielskiego województwa na portalu facebook,

 • zamieszczono reklamy Województwa Podkarpackiego na zewnątrz
  i wewnątrz samolotów przewoźnika lotniczego,

 • umieszczono znak promocyjny regionu wraz z adresem strony internetowej www.podkarpackie.travel na biletach, potwierdzeniach rezerwacji i zawieszkach do bagażu,

 • wyemitowano film promujący Województwo Podkarpackie przedstawiającego atrakcje turystyczne regionu w sieci tabletów, którymi dysponuje przewoźnik lotniczy (w 2013 r.),

 • wyemitowano spoty Województwa Podkarpackiego promujących architekturę drewnianą, turystykę aktywną, potrawy regionalne) w sieci tabletów którymi dysponuje przewoźnik lotniczy (w 2014 r.),

 • przeprowadzono dystrybucję materiałów promocyjnych Województwa Podkarpackiego na pokładach samolotów (foldery promujące turystykę konną oraz zabytki UNESCO) – 21.900 szt.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania o wartości 8.711.114,-zł, co stanowi 65,49 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

 1. dotacji celowej na powierzenie Województwu Warmińsko – Mazurskiemu zadania Samorządu Województwa Podkarpackiego w zakresie promocji walorów
  i możliwości rozwojowych województwa polegające na organizowaniu
  i zapewnieniu technicznych warunków do prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa pn. „Dom Polski Wschodniej w Brukseli” – 299.893,- zł
  (§ 2330) (Dep. PT),

 1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 50.000,-zł zostały zrealizowane
  w wysokości 32.690,-zł (§ 6060) (Dep. PT) i dotyczyły: opracowania folderu
  i ulotek dotyczących turystyki konnej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 68.646.088,-zł zostały zrealizowane


w wysokości 41.352.176,-zł, tj. 60,24% planu. W ramach wydatków realizowano zadania z zakresu rozwoju regionalnego, wspierania przedsiębiorczości, planowania przestrzennego, nadzoru właścicielskiego, europejskiej współpracy terytorialnej oraz dokonano wpłaty składek członkowskich.

 1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.483.141,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.250,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 3.941.563,-zł i obejmowały:

 1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 785.087,-zł, w tym:

 1. realizacja projektu pn. „Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 426.256,-zł (Dep. RR), w tym:

 • wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 362.318,-zł,

 • wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 63.938,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.000.044,-zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego


i środków budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2013-2015.

W 2014r. wydatki obejmowały:


 • wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz eksperta zewnętrznego – 123.318,-zł (§ 4017 – 83.297,-zł, § 4019 – 14.699,-zł, § 4117 – 14.263,-zł, § 4119 – 2.517,-zł,
  § 4127 – 2.033,-zł, § 4129 – 359,-zł, § 4177 – 5.228,-zł, § 4179 – 922,-zł),

 • pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu, tj. koszty organizacji i uczestnictwa w szkoleniach przez pracowników j.s.t. z terenu Województwa Podkarpackiego i Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (ROT), koszty organizacji warsztatów dla pracowników ROT ze wszystkich województw i instytucji zaliczonych do sieci współpracy, wykonanie dwóch roll-upów reklamowych, ekspertyz – 302.938,-zł (§ 4307 – 132.526,-zł, § 4309 – 23.387,-zł, § 4397 – 119.480,-zł, § 4399 – 21.085,-zł, § 4707 – 5.491,-zł, § 4709 – 969,-zł).

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej 26 września 2013r. pomiędzy Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji a Województwem Podkarpackim. W ramach realizacji projektu zakupiono sprzęt komputerowy oraz licencje na oprogramowanie Map Info dla pracowników, wykonano dwa roll-upy reklamowe, wykonano ekspertyzy, zakupiono materiały szkoleniowe dla uczestników projektu, zorganizowano warsztaty dla pracowników ROT ze wszystkich województw i instytucji zaliczanych do sieci współpracy oraz szkolenia dla pracowników j.s.t. z terenu Województwa Podkarpackiego.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania
o wartości 610.544,-zł, co stanowi 61,05% planowanych łącznych nakładów finansowych.


 1. realizacja projektu partnerskiego pn. „MOVE ON GREEN” w ramach Programu INTERREG IVC – 202.435,-zł (Dep. OS), w tym:

 • wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie
  172.070,-zł, z tego sfinansowano 50.429,-zł ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego do przyszłej refundacji,

 • wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 30.365,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Projekt 1130 R4 MOG” o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 512.035,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego i Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2012-2014.

W 2014r. wydatki obejmowały: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych
  w realizację projektu oraz na umowy zlecenie – 79.743,-zł (§ 4018 – 48.802,-zł, § 4019 – 8.612,-zł, § 4118 – 9.449,-zł, § 4119 – 1.667,-zł,
  § 4128 – 1.371,-zł, § 4129 – 242,-zł, § 4178 – 8.160,-zł, § 4179 –
  1.440,-zł),

 • pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. koszty udziału w seminarium i wizycie studyjnej w Niemczech oraz udziału w konferencji końcowej w Brukseli, tłumaczenia dokumentów, koszty opracowania projektu koncepcji pn. „Plan Wstępnej Koncepcji Wdrożenia Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej”, koszty administracyjne związane z realizacją projektu – 12% ryczałt poniesionych kosztów osobowych – 122.692,-zł (§ 4308 – 9.777,-zł, § 4309 – 1.725,-zł, § 4388 – 1.886,-zł, § 4389 – 333,-zł, § 4398 – 75.276,-zł, § 4399 – 13.284,-zł, § 4428 – 17.349,-zł, § 4429 – 3.062,-zł).

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Projekt partnerski pn. „MOVE ON GREEN” realizowany w ramach Programu INTERREG IVC został zakończony zgodnie z zawartą umową partnerstwa


w dniu 31 grudnia 2014 r.

Realizacja projektu miała na celu stworzenie dokumentu „przewodnika” odnoszącego się do problematyki zrównoważonego transportu na obszarach wiejskich oraz przygotowanie i/lub podjęcie działań umożliwiających wdrożenie w całości lub w części tzw. dobrej praktyki z zakresu organizacji transportu publicznego na terenach wiejskich i górskich. Projekt miał służyć mieszkańcom terenów słabo zaludnionych, wyludniających się, często


o dużych walorach przyrodniczych i turystycznych, gdzie transport publiczny funkcjonuje w ograniczonym zakresie. Udział Województwa Podkarpackiego w projekcie pozwolił skorzystać z doświadczeń innych krajów w celu ulepszenia modelu i efektywności polityki regionalnej dotyczącej zrównoważonego transportu na terenach wiejskich i górskich.

Realizacja zadań odbywała się na podstawie budżetu projektu na lata 2012-2014 (Budget Move On Green – Podkarpackie Region – P12), w którym określony został zakres rzeczowy zadań realizowanych w poszczególnych semestrach. Realizacja projektu została zaplanowana na trzy etapy: etap I – badania lokalne oraz wspólny końcowy Zbiór Dobrych Praktyk, etap II – Polityka i wytyczne w sprawie zrównoważonego transportu na obszarach wiejskich UE, etap III – plany realizacji. Do dnia 31 grudnia 2014r. zgodnie


z planem, zrealizowane zostały wszystkie III zaplanowane etapy.

W I etapie zostały zgromadzone dokumenty dotyczące organizacji transportu na terenie Podkarpacia, dokonano badań lokalnych na temat transportu wraz z opracowaniem zbioru danych statystycznych. Wspólnie z pozostałymi partnerami opracowano Zbiór Dobrych Praktyk. Efektem realizacji II etapu jest sporządzenie dokumentu „Policy Guidelines”, który skierowany jest do polityków i dotyczy organizacji transportu na terenach wiejskich i górskich. Ponadto podjęto prace nad wprowadzeniem zamian do projektu Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego w celu zawarcia w niej zapisów dotyczących transportu zbiorowego. W III etapie realizacji projektu przygotowano plany wdrożenia dobrej praktyki poprzez opracowanie „Planu Wstępnej Koncepcji Wdrożenia Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej” – projekt koncepcji uwzględniającej prowadzenia ruchu w zakresie linii kolejowych: 71 odcinek Rzeszów-Kolbuszowa, 91 odcinek Dębica-Rzeszów-Przeworsk, 106 odcinek Rzeszów-Strzyżów oraz budowę linii kolejowej do Portu lotniczego Rzeszów-Jasionka. Głównym rezultatem projektu jest umieszczenie ww. planu podmiejskiej kolei aglomeracyjnej na liście przedsięwzięć priorytetowych Kontraktu Terytorialnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

Cele przedsięwzięcia został osiągnięty – Województwo Podkarpackie jako partner projektu zrealizował cel poprzez opracowanie dokumentu „Wytyczne Polityk Zrównoważonego Rozwoju na obszarach wiejskich” skierowanego do władz, aby wspomóc tworzenie polityki i poprawić jej efektywność na poziomie europejskim i regionalnym. Zgodnie z założeniami przygotowano również plan wdrożenia dobrej praktyki w zakresie transportu kolejowego poprzez opracowanie „Planu Wstępnej Koncepcji Wdrożenia Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej”. Dodatkowo umieszczono ww. plan podmiejskiej kolei na liście przedsięwzięć priorytetowych Kontraktu Terytorialnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania


o wartości 440.898,-zł, co stanowi 86,11% planowanych łącznych nakładów finansowych. W trakcie trwania projektu zostały wygenerowane oszczędności, które powstały w wyniku przeprowadzonych postępowań
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oraz w trakcie wyjazdów zagranicznych, gdzie koszty delegacji były niższe od zaplanowanych.

 1. realizacja projektu pn. „TOURAGE” w ramach INTERREG IVC – 156.396,-zł (Dep. RR), w tym:

 • wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie
  132.937,-zł, z tego sfinansowano 19.120,-zł ze środków własnych Województwa Podkarpackiego do przyszłej refundacji,

 • wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 23.459,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Projekt 1031 R4 TOURAGE”
o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 508.443,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego i środków budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2012-2014.

W 2014r. wydatki obejmowały: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych
  w realizację projektu – 54.109,-zł (§ 4018 – 38.443,-zł, § 4019 – 6.784,-zł, § 4118 – 6.608,-zł, § 4119 – 1.166,-zł, § 4128 – 942,-zł, § 4129 – 166,-zł),

 • pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu, tj. koszty wyjazdów na spotkanie robocze do Węgier połączone z wizytą studyjną oraz do Brukseli połączone z konferencją końcową projektu, koszty administracyjne, ekspertów zewnętrznych oraz organizacji międzynarodowej konferencji) – 102.287,-zł (§ 4308 – 68.126,-zł, § 4309 - § 12.022,-zł, § 4428 – 18.818,-zł, § 4429 – 3.321,-zł).

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Projekt został zakończony. Głównym celem projektu pn. „TOURAGE” było wzmocnienie regionalnych gospodarek poprzez rozwój turystyki seniorów oraz wsparcie dla rozwiązań umożliwiających aktywne i zdrowe starzenie się poprzez wymianę dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy regionami partnerskimi. Wypracowane w ten sposób rezultaty będą kluczowym instrumentem do zaprezentowania innym regionom europejskim środków


i instrumentów poprzez, które można opracować i wdrożyć „Model Turystki Seniorów”, a także jakie narzędzia mogą być użyte do poprawy regionalnych polityk turystycznych w odniesieniu do turystyki osób starszych.

Realizacja projektu obejmowała udział w 9 wizytach studyjnych u Partnerów Projektu i w 2 konferencjach dorocznych, organizację konferencji dorocznej


i wizyty studyjnej na Podkarpaciu, udział w spotkaniach roboczych
i konferencjach otwierających / zamykających projekt, organizację warsztatów lokalnych poświęconych turystyce seniorów na Podkarpaciu, przekazanie podkarpackich dobrych praktyk Partnerom Projektu oraz wykorzystanie ich doświadczeń na Podkarpaciu, przeprowadzenie badań rynku turystyki seniorów na Podkarpaciu oraz opracowanie raportów
z badań, przygotowanie Planu Implementacji dla Podkarpacia.

Cel przedsięwzięcia został osiągnięty – skorzystano z doświadczeń regionów partnerskich i wdrożono niektóre z nich na terenie Podkarpacia, (np. Senior Games), jak też przygotowano dokumenty (np. Implementation Plan), które mogą zostać wykorzystane przy opracowywaniu i realizacji regionalnych


i lokalnych polityk i działań w zakresie turystyki.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania


o wartości 403.390,-zł, co stanowi 79,34% planowanych łącznych nakładów finansowych. W trakcie realizacji projektu wystąpiły oszczędności wynikające z niższych niż zakładano wydatków związanych z realizacją działań projektu przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.

 1. dotację celową dla Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA
  w Rzeszowie na pokrycie kosztów utrzymania archiwum, w którym przechowywane są dokumenty związane z Działaniem 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
  w kwocie 6.250,-zł (§ 2830) (Dep. RR), finansowaną z dotacji celowej
  z budżetu państwa w kwocie 5.000,-zł i ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.250,-zł,

 2. wpłaty składek członkowskich z tytułu przynależności Samorządu Województwa do Związku Województw RP, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych oraz Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska – 243.682,-zł (§ 4430) (Dep. RR i KS),

 3. koszty postępowań sądowych dotyczących oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WP oraz wnoszenia skarg przez Instytucję Zarządzającą na czynności komorników w związku z zajmowaniem wierzytelności obejmujących kwoty otrzymywane w ramach dofinansowania ze środków publicznych RPO WP w kwocie 19.883,-zł (§ 4610) (Dep. RR i Dep. WP),

 4. koszty organizacji spotkań członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego w kwocie 772,-zł (§ 3030 – 100,-zł, § 4300 – 672,-zł) (KZ),

 5. koszty opracowania koncepcji Muzeum Dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczpospolitej w kwocie 56.000,-zł (§ 4390) (KZ),

 6. koszty przygotowania analizy możliwości dokapitalizowania spółki Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka Sp. z o.o. w ramach prowadzonych przez tę spółkę inwestycji związanych z bezpieczeństwem Portu Lotniczego w świetle uregulowań pomocy publicznej w kwocie 30.750,-zł (§ 4390) (NW),

 7. koszty przygotowania wniosku o wydanie opinii Prezesa UOKiK dotyczącej pomocy publicznej w odniesieniu do planowanego dokapitalizowania Spółki „Uzdrowisko Rymanów” SA z przeznaczeniem na inwestycje przewidziane przez Spółkę w „5-letnim planie rozwoju Spółki” w kwocie 30.135,-zł (§ 4390) (NW),

 8. koszty zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym
  w kwocie 2.606.101,-zł (§ 4300) (Dep. RR), w tym finansowane z pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Trzebownisko w kwocie 50.000,-zł,

 9. koszty opracowania i promocji dokumentów strategicznych przygotowanych, koordynowanych i aktualizowanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w zakresie terytorializacji polityki rozwoju, tj. ogłoszenia
  w prasie o konsultacjach Programów Strategicznych: Rozwoju Bieszczad
  i Błękitny San wraz z organizacją spotkań konsultacyjnych w kwocie 2.992,-zł (§ 4300) (Dep. RR),

 10. koszty organizacji posiedzenia Podkarpackiego Forum Terytorialnego w kwocie 7.401,-zł (§ 4300) (Dep. RR),

 11. koszty związane z obsługą, konsultacjami i posiedzeniami Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ogłoszenia w prasie
  o przystąpieniu do konsultacji społecznych Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego w kwocie 11.082,-zł (§ 4110 – 361,-zł, § 4170 – 4.200,-zł, § 4300 – 6.521,-zł) (Dep. RR),

 12. koszty Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów EWT, tj. udział w III spotkaniu Wspólnego Komitetu Programującego Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, organizację spotkań w związku z przygotowaniem projektów programów flagowych w perspektywie 2014-2020 w ramach współpracy transgranicznej oraz Podkomitetu Monitorującego Programu PL-SK 2007-2013 w kwocie 2.241,-zł (§ 4300 – 102,-zł, § 4380 – 1.389,-zł, § 4410 – 750,-zł) (Dep. RR),

 13. koszty organizacji spotkania Grupy Roboczej ds. współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego, działającego w ramach Polsko-Słowackiej Komisji Międzynarodowej ds. Współpracy Transgranicznej w kwocie 6.500,-zł (§ 4300) (Dep. RR),

 14. koszty przygotowania ekspertyzy pn. „Wpływ uzdrowisk na rozwój społeczno-gospodarczy w województwie podkarpackim”, raportów pn. „Przegląd Regionalny Województwo Podkarpackie 2013” i z realizacji Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020 oraz koszty druku publikacji „Przegląd Regionalny” w kwocie 102.687,-zł (§ 4300 – 8.247,-zł, § 4390 – 94.440,-zł) (Dep. RR),

 15. koszty badań ewaluacyjnych Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad
  i Programu Strategicznego Błękitny San w kwocie 30.000,-zł (§ 4390) (Dep. RR).

 1. Wydatki majątkowe zaplanowane na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 64.162.947,-zł (Dep. RR) (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.335.074,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 37.410.613,-zł (§ 6057 – 25.012.259,-zł, § 6059 – 11.443.270,-zł, § 6209 – 955.084,-zł) i obejmowały realizację projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w tym:

 • wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie
  9.173.149,-zł,

 • wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
  w kwocie 25.012.259,-zł,

 • wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.225.205,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych
w kwocie 135.326.147,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego, środków budżetu Unii Europejskiej i dotacji celowej


z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2011-2015.W 2014r. wydatki obejmowały:

 • dotację celową dla partnera projektu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie. W ramach dotacji celowej dla partnera projektu zostały poniesione koszty zarządzania projektem, pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, Pełnomocnika ds. Projektu, koszty nadzoru autorskiego, ekspertyz, przygotowania i aktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego, sporządzenia wniosków o płatność i zapotrzebowań na środki oraz obsługi prawnej projektu. Partner Projektu tj. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego zatwierdzał i poświadczał pod względem poprawności
  i kompletności dokumenty związane z realizacją projektu, w tym umowy
  z wykonawcami, plany płatności oraz faktury do wypłaty na rzecz Generalnego Wykonawcy. Sporządzał raporty zawierające sprawozdania z realizowanych zadań, prowadził rady budowy i narady koordynacyjne oraz monitoring finansowy projektu. Jako inżynier kontraktu sprawdzał także jakość wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,

 • roboty budowlane w ramach których finansowano prace związane
  z wykonaniem konstrukcji żelbetonowej stanu surowego budynku, tj. kondygnacja piwnic w części wystawienniczej, kondygnacja I piętra części kongresowej, klatki schodowe wraz ze schodami z poziomu I piętra na II piętro, ściany szybów windowych, wykonanie konstrukcji żelbetonowej kanałów wentylacyjnych, wykonanie stropu nad I piętrem w części kongresowej, wykonanie muru oporowego – zjazd do garażu od strony wschodniej, wykonanie słupów poziom parter – cześć wystawiennicza. Ponadto prowadzone były prace murarskie kanałów wentylacyjnych oraz wykonanie sieci zewnętrznych kanalizacji sanitarnej.

W 2014r. zakończono betonowanie słupów i ścian parteru części kongresowej, betonowanie stropu nad parterem w części kongresowej, wykonanie klatek schodowych z poziomu parteru na I piętro, wykonanie płyty fundamentowej kanału KW-04, betonowanie ścian i stropu kanału KW-04, wykonanie ścian
i słupów I piętra części kongresowej, wykonanie płyty fundamentowej kanału KW-05, betonowanie ścian kanału KW-05, betonowanie ścian i fundamentów zjazdu do garażu od strony wschodniej, zakończono trybunę sali kongresowej – betonowanie, wykonano słupy II pietra w sali kongresowej, budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku S1-S4. Wykonano montaż konstrukcji stalowej części kongresowej tj. dach nad salą kongresową, konstrukcję małej kopuły wraz
z podwieszanymi schodami, fasadę sali kongresowej, podpory ściany wschodniej, konstrukcję mocowania ścianek przeszklonych przeciwpożarowych wewnątrz budynku, podesty w szachtach technologicznych, konstrukcję windy, podkonstrukcję dachu na połączeniu części kongresowej i wystawienniczej, konstrukcję sceny oraz widowni, konstrukcję stalową pod wyposażenie sali kongresowej, konstrukcję śmietnika przy obiekcie. Zakończono prace związane z wykonaniem sieci zewnętrznych w otoczeniu obiektu oraz montaż gazociągu średniego ciśnienia, zakończono montaż instalacji centralnego ogrzewania
w części kongresowej z wyjątkiem części instalacji podposadzkowej I piętra oraz parteru. Wykonano instalacje elektryczne podtynkowe w części kongresowej budynku, zakończono większość ścian murowanych wewnątrz budynku, zakończono fasadę aluminiowo-szklaną „odwróconego stożka”
tj. części kongresowej obiektu.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie posiada prawomocna decyzję pozwolenia na budowę, która uzyskała klauzulę prawomocności 2 listopada 2012r. W dniu 14 grudnia 2012r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Budowa Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego”, zawarta pomiędzy Województwem Podkarpackim a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.
W dniu 19 grudnia 2013r. podpisano umowę na roboty budowlane z konsorcjum firm: Best Construction Sp. z o.o. – Lider konsorcjum i Karpat-Bud Sp. z p.p. – Partner Konsorcjum. Trwa realizacja robót budowlanych.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania


o wartości 41.306.527,-zł, co stanowi 30,52% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Niewykonanie planu wydatków związane jest m.in.: 1. oszczędnościami na zadaniach związanych z oceną i wdrażaniem projektów osi priorytetowej I RPO WP na lata 2007-2013 nie objętych pomocą techniczną
  w ramach RPO WP,

 2. oszczędnościami w wydatkach zaplanowanych na realizację projektów pn. „TOURAGE” oraz „MOVE ON GREEN” w ramach INTERREG IVC,

 3. oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadań z zakresu planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego,

 4. nie przystąpieniem Wykonawcy projektu pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego” do realizacji konstrukcji stalowej części wystawienniczej obiektu.


DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.689.134,- zł przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych (wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) zarządzonych na 16 listopada 2014r. zostały zrealizowane w kwocie 1.546.632,- zł (§ 3030 – 4.264,-zł, § 4110 – 74.531,-zł, § 4120 – 10.249,-zł, § 4170 – 483.880,-zł, § 4210 – 2.580,-zł, § 4300 – 971.128,-zł) tj. 91,56 % planu.

Dotyczyły:


 1. wydatków kancelaryjnych i obsługi wojewódzkiej komisji wyborczej – 167.025,-zł,

 2. zryczałtowanych diet członków wojewódzkiej komisji wyborczej – 4.264,-zł,

 3. druku i plakatowania obwieszczeń o listach kandydatów na radnych – 59.669,-zł,

 4. druku kart do głosowania – 956.540,-zł,

 5. transportu kart do głosowania – 152.400,-zł,

 6. obsługi informatycznej wojewódzkiej komisji wyborczej – 4.000,-zł,

 7. druku i plakatowania obwieszczenia o podziale województwa na okręgi wyborcze – 58.197,-zł,

 8. innych wydatków związanych z działalnością wojewódzkiej komisji wyborczej
  (w tym składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy) – 144.537,-zł.

Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Niewykonanie planowanych wydatków związane jest z uzyskaniem oszczędności na obsłudze realizowanych zadań (niższe koszty za druk kart do głosowania w wyborach do sejmiku).


DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 3.000,- zł zostały wykonane


w wysokości 3.000,- zł (§ 4210), tj. 100,00% planu i dotyczyły organizacji konferencji szkoleniowej oraz gry obronnej Marszałka Województwa Podkarpackiego pk. „Wrzesień2014”.

Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.


DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 520.000,- zł (§ 3000) na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji (dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych) zostały zrealizowane w wysokości 507.571,- zł, tj. 97,61% planu


i obejmowały:

 1. zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego, w tym sprzętu na potrzeby realizacji adaptacji zawodowej policjantów w kwocie 377.953,- zł,

 2. wydatki na adaptację zawodową policjantów garnizonu podkarpackiego w kwocie 129.618,- zł,


Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 200.000,-zł (§ 6170) na wpłatę na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej zostały zrealizowane w wysokości 200.000,- zł, tj. 100% planu i przeznaczone zostały na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu (dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych).Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 149.000,- zł (§ 6170) na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego zostały zrealizowane w wysokości 146.210,- zł, tj. 98,13% planu (dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych).Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 243.000,- zł (§ 2360) zostały wykonane


w wysokości 200.000,-zł, tj. 82,30% planu. Wydatki dotyczyły przekazania dotacji celowej dla Grupy Bieszczadzkiej GOPR z siedzibą w Sanoku na realizację zadań publicznych polegających na poprawie bezpieczeństwa turystów w górach położonych na terenie województwa podkarpackiego w 2014 roku (dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych).

Niewykonanie planu wydatków spowodowane było brakiem ofert od uprawnionych podmiotów na realizację zadania w zakresie ratownictwa wodnego.Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 70.000,- zł (§ 2710) zostały wykonane


w wysokości 70.000,- zł tj. 100% planu. Wydatki dotyczyły przekazania dotacji celowej dla miasta Dębica na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego (dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych).
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 11.826.500,- zł zostały wykonane


w wysokości 11.724.556,- zł (§ 8110) tj. 99,14% planu i dotyczyły:

 1. spłaty odsetek od kredytów i pożyczki długoterminowej w kwocie 7.009.056,- zł,

   1. spłaty odsetek od emisji obligacji komunalnych Województwa Podkarpackiego
    w kwocie 4.715.500,- zł.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.134.675,- zł (§ 8020) na zabezpieczenie poręczonej pożyczki i kredytów przypadających do spłaty w 2014 r. nie zostały wykonane. Poręczenia dotyczą pożyczki i kredytów zaciągniętych przez następujące szpitale: 1. Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

 2. Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,

 3. Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu,

 4. Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

oraz Podkarpacką Agencję Energetyczną Sp. z o.o.

W 2014 roku nie zaistniała konieczność dokonania spłaty przez Województwo Podkarpackie.


DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na koniec 2014 r. pozostały nierozdysponowane rezerwy w kwocie 5.205.337,- zł,


w tym:

 1. Wydatki bieżące w kwocie 3.205.337,- zł (§ 4810), z tego:

 1. rezerwa celowa zaplanowana na odprawy emerytalne pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli i placówkach oświatowych prowadzonych przez województwo podkarpackie w kwocie 119.632,- zł,

 2. rezerwa celowa zaplanowana na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2.500.000,- zł,

 3. rezerwa ogólna w kwocie 585.705,- zł.

 1. Wydatki majątkowe w kwocie 2.000.000,- zł (§ 6800) rezerwa celowa na zakup
  i objęcie akcji spółek prawa handlowego w celu uzupełnienia wkładu własnego do przyszłych zadań inwestycyjnych.DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowane wydatki (Dep. RR) w kwocie 97.786- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 97.786,- zł, tj. 100% planu i dotyczyły dotacji celowej dla Gminy Sędziszów Małopolski - beneficjenta realizującego projekt pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenach wiejskich w Gminie Sędziszów Małopolski” w ramach V Osi priorytetowej działania 5.1 „Infrastruktura edukacyjna”, schemat B „System oświaty” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, z tego: 1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 225,- zł zostały zrealizowane w wysokości 225,- zł (§ 2009).

 1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 97.561,- zł, zostały zrealizowane
  w wysokości 97.561,- zł (§ 6209).

W ramach działania 5.1 w 2014 roku nie ogłaszano nowego naboru wniosków
o dofinansowanie projektów. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 4 wnioski
o płatność oraz przekazano całość środków na rzecz beneficjenta.

W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanego wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa.Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5.476.688,-zł na utrzymanie 2 jednostek budżetowych Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju (Dep. EN) zostały wykonane


w wysokości 5.253.186,- zł, tj. 95,92% planu i obejmowały:

 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.762.323,-zł (§ 4010 -3.698.465,-zł, § 4040 - 298.134,-zł, § 4110 – 678.267,-zł, § 4120 - 87.457,-zł)

 2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 351.208,- zł, w tym:

 1. opłaty za wynajem pomieszczeń od Uzdrowiska Rymanów dla Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju – 66.972,-zł (§ 4400),

 2. zakup licencji, usług pocztowych, abonament za oprogramowanie, wynajem sal - 15.604,-zł (§ 4300 ),

 3. zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych - 9.206,-zł (§ 4350 - 4.497,-zł,


1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   41


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna