Objaśnienia do wykonania dochodów w 2014 roku planowane dochody w kwocie 373. 223. 565,-złPobieranie 5,45 Mb.
Strona22/41
Data23.10.2017
Rozmiar5,45 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   41
§ 6059 – 84.632,-zł), w tym:

 • wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.608.008,-zł,

 • wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 319.945,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 324.111.589,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego, Unii Europejskiej i dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2010-2023.

W 2014r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację projektu, koszty obsługi prawnej projektu, pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu i Doradcy Techniczno-Ekonomicznego oraz koszty opracowania Koncepcyjnego Projektu Technicznego dla części aktywnej.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W marcu 2011 r. została zawarta z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowa o dofinansowaniu projektu. W wyniku dalszej realizacji projektu Zarząd podjął decyzję w sprawie przyjęcia modelu realizacyjnego projektu w trybie „Design, Build, Operate” („Zaprojektuj, Zbuduj, Operuj”), a następnie powołał strukturę organizacyjną oraz Komitet Sterujący projektem. Zakupiono sprzęt komputerowy dla zespołu projektowego Sieci Szerokopasmowej Województwa Podkarpackiego.Na bieżąco w ramach prowadzenia projektu realizowano zawarte umowy:

 • o dofinansowanie projektu,

 • na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej przy realizacji projektu,

 • na pełnienie funkcji Doradcy Techniczno-Ekonomicznego,

 • na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania i nadzoru na realizacją projektu a także przeprowadzenia przewidzianych w projekcie działań informacyjnych i szkoleniowych,

 • na dostawę infrastruktury sprzętowej na potrzeby Zespołu zarządzającego projektem,

 • na Partnerstwo Publiczno – Prywatne dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem. Kontrakt składa się z części projektowo – budowlanej i operatorskiej. Część projektowo – budowlana trwać będzie do 30 września 2015 r. natomiast część operatorska do 31 grudnia 2023 r. Kontrakt przewiduje projektowanie, budowę i świadczenie usług na nowo wybudowanej sieci szerokopasmowej. Parametry sieci szkieletowo-dystrybucyjnej: długość sieci [km] 2013, węzły szkieletowe 14, węzły dystrybucyjne 189, razem węzły sieci: 203.

Ponadto prowadzono prace związane z:

 • przygotowaną aktualizacją Studium Wykonalności przez Doradcę Techniczno – Ekonomicznego,

 • wnioskiem do PARP o dofinansowanie dużego projektu, który otrzymał pozytywną opinię z Inicjatywy Jaspers,

 • oceną formalną i merytoryczną wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego dla projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie”. Wniosek został przesłany z PARP do MRR celem zatwierdzenia i przesłania do oceny Komisji Europejskiej,

 • przeprowadzeniem Dialogu Konkurencyjnego w postępowaniu na Partnerstwo Publiczno-Prywatne,

 • organizacją konferencji informacyjnej przedstawiającej istotne informacje dotyczące bieżącego stanu realizacji projektu, rozpoczęcia działań projektowych i budowlanych oraz informacyjno-szkoleniowych. Spotkanie adresowane było do: przedstawicieli lokalnych operatorów telekomunikacyjnych, firm i przedsiębiorstw, urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji publicznych,

 • aktualizacją wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego do Komisji Europejskiej w związku ze złożoną ofertą w postępowaniu na Partnerstwo Publiczno-Prywatne,

 • przeprowadzeniem szkoleń w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” dla 1098 osób (docelowo 1546) zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”,

 • przygotowaniem i emisją spotu telewizyjnego dotyczącego projektu SSPW,

 • projektowaniem węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych oraz przebiegów tras relacji światłowodowych na terenie Podkarpacia,

 • przygotowaniem i aktualizacją Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego niezbędnego do monitorowania postępu prac projektowych oraz robót budowlanych,

 • procedowaniem umów podwykonawców zgłoszonych przez Generalnego Wykonawcę,

 • uzgadnianiem szczegółowej lokalizacji węzłów szkieletowych
  i dystrybucyjnych z Jednostkami Samorządu Terytorialnego,

 • weryfikacją projektowanych tras sieci szerokopasmowej w terenie,

 • przygotowywaniem pełnomocnictw dla osób realizujących projekt,

 • montażem tablic informacyjnych w lokalizacjach węzłów szkieletowych
  i dystrybucyjnych,

 • organizacją cyklicznych spotkań (Narad Koordynacyjnych) z Generalnym Wykonawcą w sprawach bieżącej realizacji projektu, oraz spotkań roboczych w zależności od potrzeb,

 • przeprowadzaniem spotkań kontrolnych zorganizowanych przez Wykonawcę z Projektantami sieci SSPW, w celu kontroli jakości wykonywanych prac projektowych,

 • opracowaniem i procedowaniem aneksów do umowy PPP,

 • opracowaniem systemu Kluczowych Wskaźników Efektywności Sieci SSPW – województwo podkarpackie,

 • budową relacji sieci szerokopasmowej,

 • odbiorami technicznymi dokumentacji projektowej przygotowanej przez Wykonawcę,

 • montażem węzłów dystrybucyjnych i szkieletowych.

W okresie do 31 grudnia 2014r. sporządzono i przekazano do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Instytucji Pośredniczącej – dwadzieścia osiem wniosków o płatność.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania


o wartości 3.945.791,-zł, co stanowi 1,22% planowanych łącznych nakładów finansowych.

 1. zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej części dotacji na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM”
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 8.549,-zł (§ 6667 – 7.649,-zł, § 6669 – 900,-zł),

 2. zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji niewykorzystanej przez partnerów projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 502.739,-zł (§ 6667).

Niewykonanie planu wydatków wynika m.in. z:

 1. opóźnienia przygotowania dokumentacji w zakresie projektów teleinformatycznych w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. Projekty programów zarówno regionalnego jak i centralnych (Regionalny Program Operacyjny
  i Program Operacyjny Polska Cyfrowa) nie zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską w 2014r.,

 2. brakiem możliwości uzyskania w okresie sprawozdawczym zaliczki
  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wypłatę dotacji dla Partnerów projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”. Partnerzy Projektu część płatności zaplanowanych na 2014r. sfinansowali
  z własnych środków, natomiast w 2015r. nastąpi ich refundacja ze środków EFRR,

 3. przesunięć w harmonogramie realizacji projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” w związku z długotrwałymi odbiorami przejściowymi dokumentacji projektowej relacji sieci szerokopasmowej (poszczególnych odcinków sieci) na skutek przedstawienia przez podwykonawców niekompletnych, w stosunku do wymagań umownych dokumentacji projektowych
  i ich uzupełnieniem. Pomimo wykonania przez Generalnego Wykonawcę zakładanych kamieni milowych - etapów przewidzianych w harmonogramie, brak kompletnej dokumentacji projektowej uniemożliwił wystawienie faktur za przedłożony do odbioru zakres prac.


DZIAŁ 730 – NAUKA

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR) w kwocie 4.537.831,- zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 769.031,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.430.439,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 4.075.811,- zł, tj. 89,82% planu i przeznaczone były na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu pn. „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego na: 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 409.998,- zł, (§ 4017- 268.785,- zł, § 4019- 47.433,- zł, § 4047- 23.674,- zł, § 4049 – 4.178,- zł, § 4117- 49.606,- zł, § 4119- 8.754,- zł, § 4127- 6.433,- zł, § 4129- 1.135,- zł),

 2. dotacje przekazywane partnerom projektu w kwocie 2.964.193,- zł, (§ 2007-2.519.564,- zł, § 2009- 444.629,- zł),

Zestawienie transz dotacji celowych


przekazanych partnerom w 2014 roku


Lp.

Partner

Kwota dotacji w zł

dla jednostek
sektora finansów publicznych


dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1

Politechnika Rzeszowska

674.801,56

0,00

2

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

0,00

615.318,87

3

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

0,00

776.406,33

4

Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”

0,00

130.826,52

5

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

0,00

766.839,93

Razem

674.801,56

2.289.391,65
 1. pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu m.in. dotyczące udziału w targach, kongresie, warsztatach, szkoleniach, promocji projektu, usług tłumaczenia, kosztów pośrednich projektu w kwocie 701.620,- zł (§ 4267- 1.763,- zł, § 4269- 311,- zł, § 4307- 485.445,- zł, § 4309- 85.667,- zł, § 4357- 263,- zł,
  § 4359- 46,- zł, § 4387- 5.493,- zł, § 4389- 969,- zł, § 4417- 5.775,- zł, § 4419 -
  1.019,- zł, § 4427- 89.838,- zł, § 4429- 15.854,- zł, § 4447- 5.811,- zł, § 4449- 1.026,- zł § 4707- 1.989,- zł, § 4709 - 351,- zł).

W ramach projektu w 2014 roku zrealizowane zostały zaplanowane działania dotyczące udziału: w targach lotniczych w Berlinie, w wizycie studyjnej w Szwecji, w Kongresie Latynoamerykańskich Izb Handlowych CAMACOL w Miami,
w warsztatach organizowanych przez Komitet Regionów w Brukseli, oraz kosztów obsługi targów Doliny Lotniczej pn. „Aviation Valleo Expo Day/B2B meetings”, organizacji Podkarpackich Festiwali Nauki i Techniki przez Partnera projektu – MARR S.A., promocji projektu w telewizji regionalnej i radio, współorganizacji konferencji „Polska i Ukraina po 2014r. – Innowacyjność w relacjach międzynarodowych, promocji polskiej innowacyjności w różnych obszarach
w Polsko-Amerykańskim Tygodniu Innowacji w Los Angeles i San Francisco.
W 2014 roku zrealizowano emisję audycji radiowych oraz programów telewizyjnych z cyklu „Innowacyjne Podkarpackie”, koordynowano  prace związane z opracowaniem oraz przyjęciem „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020” (Inteligentna specjalizacja), zorganizowano cykl  Podkarpackich Festiwali Nauki i Techniki – promujących edukację techniczną i innowacyjność  wśród dzieci i  młodzieży, organizowano spotkania Podkarpackiej Rady Innowacyjności oraz realizowano działania wspierające rozwój struktur klastrowych w województwie podkarpackim.
W związku z podpisaniem aneksów do umów dwustronnych z partnerami projektu na zadania realizowane w 2014 roku dopiero w miesiącu maju po akceptacji zadań realizowanych w projekcie przez Instytucję Pośredniczącą, partnerzy nie
w pełni zrealizowali swoje zadania, co w znacznym stopniu wpłynęło na niższe niż planowano wykonanie wydatków.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.464.439,- zł, środków budżetu państwa w kwocie 305.686,- zł, oraz środków własnych budżetu województwa w kwocie 305.686,- zł.


DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 2.239.409,- zł zostały wykonane w wysokości 2.194.961,- zł, tj. 98,02% planu. Przeznaczone były na finansowanie kosztów obsługi zadań przejętych od administracji rządowej przez Samorząd Województwa po podziale zadań i kompetencji administracji terenowej m.in.


z zakresu: turystyki, geologii i ochrony środowiska, transportu, ochrony zdrowia, rolnictwa, edukacji. Dotyczyły:

 1. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 2.114.516,- zł (§ 4010 – 1.725.648,- zł, § 4040 – 57.700,- zł, § 4110 – 298.488,- zł, § 4120 – 32.680,- zł),

 2. pozostałych wydatków bieżących obejmujących zakup energii elektrycznej
  i cieplnej, koszty szkoleń pracowników, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 80.445,- zł (§ 4140 – 37.714,- zł, § 4260 –
  7.000,- zł, § 4300 – 61,- zł, § 4440 – 32.818,- zł, § 4700 – 2.852,- zł),

Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 723.000,- zł oraz środków własnych samorządu Województwa w kwocie
1.471.961,- zł.

Niewykonanie planowanych wydatków związane jest z uzyskaniem oszczędności na obsłudze realizowanych zadań.Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Zaplanowane wydatki bieżące (KS) w kwocie 1.035.000,- zł zostały wykonane


w wysokości 901.218,- zł, tj. 87,07% planu i dotyczyły:

 1. wydatków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 112.433,- zł w tym:

 1. kosztów obsługi posiedzeń komisji i sesji Sejmiku, szkoleń radnych, reprezentacji w kwocie 106.803,- zł (§ 4210 – 16.945,- zł, § 4300 – 89.858,- zł),

 2. kosztów dostępu do sieci Internet w kwocie 5.630,- zł (§ 4350).

 1. świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 788.785,- zł (§ 3030) w tym:

 • wypłat diet radnym Województwa Podkarpackiego w kwocie 760.359,- zł,

 • kosztów podróży służbowych radnych Województwa Podkarpackiego
  w kwocie 28.426,- zł.

Niewykonanie planowanych wydatków wynika głównie z niższych niż planowano kosztów podróży służbowych radnych.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane wydatki w kwocie 79.009.792,- zł zostały zrealizowane w kwocie 69.517.406,- zł, tj. 87,99 % planu. 1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 75.203.692,-zł zostały zrealizowane w kwocie 66.489.138,- zł. Dotyczyły:

 1. utrzymania jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 43.464.643 ,- zł, w tym:

 1. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 35.532.518,- zł (§ 4010 – 27.959.568,- zł, § 4040 – 2.100.701,- zł, § 4110 – 4.896.752,- zł, § 4120 – 556.537,- zł, § 4170 – 18.960,- zł) (Dep. OR),

 2. pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki
  w kwocie 7.932.125,- zł, z tego:

 1. kosztów eksploatacji budynków, tj. energii elektrycznej i cieplnej, czynszu za wynajmowaną powierzchnię biurową, wywozu odpadów stałych, dostawy wody i odbioru ścieków, kosztów monitorowania obiektów, zakupu środków czystości – 998.942,- zł (§ 4210 – 83.915,- zł, § 4260 – 827.767,- zł, § 4300 – 27.938,- zł, § 4400 – 59.322,- zł) (Dep. OR),

 2. zakupu materiałów biurowych, administracyjno - gospodarczych, wyposażenia, części komputerowych, zakupu prasy, literatury fachowej, wydawnictw – 1.432.014,- zł (§ 4210) (Dep. OR),

 3. kosztów remontów i konserwacji w tym: m.in. sprzętu biurowego, dźwigów, węzła ciepłowniczego, systemów alarmowych, urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych w budynkach Urzędu Marszałkowskiego – 226.776,- zł (§ 4210 – 216,-zł,§ 4270 – 226.560,-zł) (Dep. OR),

 4. kosztów eksploatacji samochodów, tj. paliwo, części zamienne, mycie, naprawy oraz przeglądy – 447.503,- zł (§ 4210 – 317.415 ,- zł, § 4270 – 108.292,- zł, § 4300 – 21.796,- zł) (Dep. OR),

 5. nadzoru autorskiego nad programami, opłat licencyjnych, usług wsparcia technicznego dla oprogramowania komputerowego – 804.181,- zł (§ 4210 – 676.980 - zł, § 4300 – 127.201 ,- zł) (Dep. OR),

 6. kosztów usług pocztowo-telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet – 604.973,- zł, (§ 4300 – 473.048,- zł, § 4350 – 88.052,- zł, § 4360 – 29.325,- zł, § 4370 – 14.548,- zł) (Dep. OR),

 7. kosztów szkolenia pracowników, dopłat do studiów – 205.076,- zł (§ 4300 – 3.020,- zł, § 4700 – 202.056,- zł) (Dep. OR),

 8. kosztów delegacji służbowych krajowych – 221.280,- zł (§ 4410) (Dep. OR),

 9. kosztów delegacji służbowych zagranicznych związanych
  z uczestnictwem w misjach gospodarczych, targach i innych imprezach promujących województwo podkarpackie poza granicami kraju –
  378.720,- zł (§ 4420) (Dep. OR),

 10. wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.489.470,- zł (§ 4140 – 505.877,- zł, § 4440 – 983.593,- zł) (Dep. OR),

 11. opłat za trwały zarząd budynków, wywóz nieczystości – 92.641,- zł,
  (§ 4520) (Dep. OR),

 12. kosztów usług tłumaczenia oraz ekspertyz – 24.377,-zł (§ 4380 – 89,- zł,
  § 4390 – 24.288-zł),

 13. okresowych badań lekarskich pracowników – 47.315,- zł (§ 4280) (Dep. OR),

 14. kosztów związanych z pozyskiwaniem zaświadczeń o niekaralności pracowników – 3.130,- zł (§ 4510) (Dep. OR),

 15. kosztów ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych – 68.960,- zł
  (§ 4430) (Dep. OR),

 16. kosztów postępowań sądowych – 11.240,- zł (§ 4610) (Dep. OR),

 17. zakupu usług pomocy prawnej – 370.590,- zł (§ 4300) (Dep. OR),

 18. pozostałych wydatków w tym m.in. kosztów usług poligraficznych, transportowych, pralniczych, badania sprawozdania finansowego za
  2013 r., obsługi spotkań, konferencji, narad, kosztów ogłoszeń prasowych, prowizji bankowych, opłat abonamentowych – 504.937,-zł (§ 4210 – 30.434,-zł, § 4300 – 474.503,-zł) (Dep. OR, KZ),

 1. świadczeń na rzecz pracowników obejmujących dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz z tytułu zakupu odzieży i obuwia roboczego w kwocie 130.762,- zł (§ 3020) (Dep. OR),

 2. wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 22.893.733,- zł, w tym na:

 1. projekty własne Urzędu Marszałkowskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP w kwocie 21.818.016 ,-zł, z tego:

 1. „Działania szkoleniowe z zakresu RPO WP w 2014 r.” – 123.518,-zł
  (§ 4308) (Dep. RR),

 2. „Wsparcie procesu monitorowania, ewaluacji oraz systemu informowania o nieprawidłowościach RPO WP w roku 2014” – 580.601,- zł (§ 4308 – 40.317,-zł, § 4398 – 540.284,-zł) (Dep. RR),

 3. „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno - promocyjnym w 2014 roku” – 2.875.292,- zł (§ 4178 – 70.250,-zł, § 4218 – 3.600,- zł, § 4308 – 2.705.876,- zł, § 4388 – 94.666,-zł, § 4418 – 900,- zł) (Dep. RR),

 4. „Obsługa procesu ponownej oceny wniosków w związku ze złożonymi protestami dla projektów w ramach osi priorytetowych I - VII RPO WP
  w 2014 roku” – 14.488,- zł (§ 4118 – 988,- zł, § 4178 – 13.500,- zł) (Dep. RR),

 5. „Obsługa procesu oceny i wdrażania projektów w ramach osi priorytetowych II - VII RPO WP na lata 2007-2013 w roku 2014” –
  29.095,- zł (§ 4118 – 757,- zł, § 4128 – 88,- zł,§ 4178 – 28.250,- zł) (Dep. PI),

 6. „Obsługa procesu naboru, oceny i wdrażania projektów w ramach I osi priorytetowej RPO WP na lata 2007 – 2013 w 2014 roku” – 284.018,- zł
  (§ 4118 – 8.887,-zł, § 4128 – 637,-zł, § 4178 – 269.550,- zł, § 4308 – 944,- zł, § 4398 – 4.000,-zł) (Dep. WP),

 7. „Podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w zarządzanie
  i wdrażanie RPO WP w 2014 roku” – 262.408,- zł (§ 4418 – 51.117,- zł,
  § 4428 – 49.578,-zł, § 4308 – 36.910,- zł, § 4708 – 124.803,-zł) (Dep. OR),

 8. „Zatrudnienie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaangażowanych w zarządzanie
  i wdrażanie RPO WP w 2014 roku” – 17.210.859,- zł (§ 4018 –
  13.617.333,- zł, § 4048 – 870.402,- zł, § 4118 – 2.440.875,- zł, § 4128 – 282.219,- zł, § 4569 – 30,-zł) (Dep. OR),

 9. „Wynajem środków transportu na potrzeby kontroli beneficjentów RPO WP w 2014 roku” – 88.816,- zł (§ 4308 – 67.803,- zł, § 4418 – 21.013,- zł) (Dep. OR),

 10. „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WP w 2014 r. poprzez finansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych”– 92.823,-zł
  (§ 4268 – 86.748,- zł, § 4528 – 6.075,- zł) (Dep. OR),

 11. „Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz wyposażenia dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
  w ramach RPO WP w roku 2014” – 256.098,-zł (§ 4218) (Dep. OR).

Zadanie pn. „Projekty pomocy technicznej – RPO WP” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 132.634.411,-zł. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w ramach PT RPO WP.

Termin realizacji zadania: 2010-2015.

Od początku realizacji zadania do końca 2014 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 119.698.645,-zł, co stanowi 90,25% planowanych nakładów. Projekty w ramach Pomocy Technicznej realizowane są przez Departament Rozwoju Regionalnego, Departament Wspierania Przedsiębiorczości, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego, Departament Organizacyjno-Prawny.

Środki przewidziane na realizację przedsięwzięcia przeznaczono na zapewnienie sprawnego systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, informowania i promocji oraz kontroli i oceny pomocy strukturalnej. 1. realizację projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w kwocie 1.075.717,- zł (Dep. RR), z tego:

 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 682.101,- zł (§ 4018 – 464.400,- zł, § 4019 – 81.953,- zł, § 4048 – 21.254,- zł, § 4049 –
  3.751,- zł, § 4118 – 83.167,- zł, § 4119 – 14.676,- zł, § 4128 – 10.965,- zł, § 4129 – 1.935,- zł),

 2. pozostałe wydatki związane z realizacją projektu (m.in. dotyczące kosztów podróży służbowych, szkoleń pracowników, działań informacyjno - promocyjnych oraz kosztów bieżących funkcjonowania punktów informacyjnych) – 393.616,- zł (§ 4218 – 103.019,- zł, § 4219 – 18.180,- zł, § 4308 – 179.101,- zł, § 4309 – 31.606,-zł, § 4358 - 449,- zł, § 4359 – 79,- zł, § 4378 – 2.707,- zł, § 4379 – 478,- zł, § 4408 – 4.223,- zł, § 4409 – 745,- zł, § 4418 – 14.306,- zł, § 4419 – 2.525,- zł, § 4708 – 30.768,- zł,


1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   41


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna