Objaśnienia do wykonania dochodów w 2014 roku planowane dochody w kwocie 373. 223. 565,-złPobieranie 5,45 Mb.
Strona21/41
Data23.10.2017
Rozmiar5,45 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   41
§ 4300 – 8.994,-zł, § 4410 – 3.621,-zł).

W ramach zadania została wykonana dokumentacja geodezyjna wraz
z wnioskami do sądu o założenie ksiąg wieczystych dla działek z terenu
5 powiatów oraz miasta Rzeszowa oraz ustalono linie brzegowe dla 13 potoków i 2 rzek.

Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej


z budżetu państwa,

  1. koszty utrzymania mienia będącego w zasobie województwa, tj. opłaty za użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości, koszty wykoszenia trawy
   i chwastów wraz z wycinką samosiejek na terenie nieruchomości położonej przy ul. Korczyńskiej w Krośnie w kwocie 38.731,-zł (§ 4300 – 4.258,-zł, § 4480 – 33.048,-zł, § 4520 – 1.425,-zł) (Dep. RG),

  2. koszty rozbiórki budynku warsztatowego położonego przy ul. Grodzkiej
   w Krośnie w kwocie 28.357,-zł (§ 4270) (Dep. RG),

  3. koszty sprzedaży nieruchomości (ogłoszenia, wyceny, podziały, wznowienie granic, operaty szacunkowe, dokumentacje, wykonanie banerów – ogłoszeń
   o sprzedaży nieruchomości oraz zakup materiałów potrzebnych do ich zawieszenia) w kwocie 52.261,-zł (§ 4300 – 52.200,-zł, § 4210 – 61,-zł) (Dep. RG),

  4. opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków, akty notarialne, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne i sądowe, udostępnianie
   i sporządzanie map w kwocie 10.772,-zł (§ 4300) (Dep. RG),

  5. koszty postępowania sądowego i komorniczego w sprawach przeciwko dłużnikom z tytułu najmu/dzierżawy mienia Województwa Podkarpackiego – zaliczki na wydatki dla komornika sądowego w kwocie 474,-zł (§ 4610) (Dep. RG),

  6. koszty przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC w Gminie Trzebownisko w kwocie 291.653,-zł (§ 4300) (Dep. RG),

 1. Wydatki majątkowe (Dep. RG) zaplanowane w kwocie 100,-zł zostały zrealizowane w wysokości 54,-zł (§ 6060) na nabycie przez Województwo Podkarpackie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Rzeszowa położonej przy ul. Lisa Kuli w Rzeszowie.

Niewykonanie planu wydatków wynika m. in. z:

 • oszczędności związanych z utrzymaniem zasobu Województwa Podkarpackiego na skutek jego zbycia w trakcie 2014r.,

 • oszczędności w wydatkach zaplanowanych na koszty postępowania sądowego
  i komorniczego w sprawach przeciwko dłużnikom z tytułu najmu/dzierżawy mienia Województwa Podkarpackiego,

 • oszczędności związanych z zamieszczaniem ogłoszeń w prasie i wykazów
  o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży z uwagi na wstrzymanie sprzedaży nieruchomości położonych w Chrewcie (potrzeba ustalenia drogi koniecznej), przy ul. Korczyńskiej w Krośnie (roszczenia byłych właścicieli), przy ul. Witosa
  w Rzeszowie,

 • niedostarczenia przez wykonawcę operatów szacunkowych nieruchomości będących we władaniu Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
  w Rzeszowie celem ustalenia opłaty z tytułu trwałego zarządu,

 • nieuiszczenia opłaty planistycznej z uwagi na trwające postępowanie odwoławcze Województwa Podkarpackiego od decyzji Wójta Gminy Trzebownisko.DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.273.410,- zł na realizację zadań statutowych Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego Rzeszowie (Dep. RR) zostały wykonane w wysokości 3.956.294,- zł, tj. 92,58 % planu.       1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.253.410,-zł, zostały zrealizowane
        w wysokości 3.938.115,- zł i obejmowały:

 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.393.037,-zł (§ 4010 – 2.650.418,-zł, § 4040 – 199.618,-zł, § 4110 – 461.461,-zł, § 4120 – 37.874,-zł
  § 4170 – 43.666,-zł),

 2. wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 537.071,- zł, w tym:

 1. koszty utrzymania pomieszczeń biurowych oraz budynków przejętych
  w trwały zarząd m.in. czynsze, gaz, c. o., woda, energia elektryczna, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, opłaty pocztowe i bankowe, opłaty abonamentowe, koszty serwisu, zakup licencji do prac związanych z tworzeniem bazy GIS – Geograficznego Systemu Informacji Przestrzennej, nadzór autorski nad programem komputerowym, koszty monitoringu budynku – 289.070,- zł (§ 4260 – 83.613,-zł, § 4300 – 95.500,-zł, § 4400 – 92.232,-zł, § 4480 – 6.685,-zł, § 4520 – 11.040,-zł),

 2. delegacje służbowe, szkolenia pracowników i badania okresowe – 15.772,-zł
  (§ 4280 – 2.747,-zł, § 4410 – 5.560,-zł, § 4700 – 7.465,-zł),

 3. koszty remontu pomieszczeń biurowych, konserwacje i naprawy sprzętu biurowego, windy – 20.374, - zł (§ 4270),

 4. opłaty telefoniczne i opłaty internetowe – 18.507,-zł (§ 4350 – 5.657, § 4360 – 1.010,-zł, § 4370 – 11.840,-zł),

 5. zakup materiałów biurowych, poligraficznych do bieżących prac projektowych, wyposażenia i oprogramowania komputerowego, prasy, publikacji, książek, paliwa i części do samochodu służbowego – 114.102,-zł
  (§ 4210 – 112.499,-zł, § 4240 – 1.603,-zł),

 6. ubezpieczenie majątku – 5.235,-zł (§ 4430),

 7. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 74.011,-zł (§ 4440)

 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.007,-zł (§ 3020) dotyczyły wydatków wynikających z przepisów bhp: zakup wody mineralnej, herbaty, środków higieny osobistej, refundacja pracownikom poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.

 1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 20.000,-zł zostały wykonane
  w wysokości 18.179,-zł (§ 6060) i obejmowały zakup centrali telefonicznej – 3.862,-zł oraz 3 szt. zestawów komputerowych – 14.317,-zł.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OS) w kwocie 5.000,- zł zostały zrealizowane


w wysokości 5.000,-zł (§ 4390), tj. 100% i obejmowały opracowanie opinii dotyczącej możliwości ustanowienia pomnika przyrody nieożywionej źródełka siarczkowego usytuowanego w lewym brzegu potoku Olchowskiego, przy drodze do miejscowości Liszna, w odległości ok. 2,5 km od Olchowiec przy drodze Sanok – Przemyśl.

Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.Rozdział 71012Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zaplanowane wydatki w kwocie 877.505,- zł na realizację zadań statutowych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (Dep. RG) zostały zrealizowane w wysokości 816.134,- zł, tj. 93,01 % planu. 1. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 747.505,-zł zostały wykonane
  w wysokości 686.401,-zł i obejmowały:

 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 434.758,- zł (§ 4010 – 327.223,-zł, § 4040 – 23.899,-zł, § 4110 – 62.152,-zł, § 4120 – 6.574,-zł § 4170 – 14.910,-zł),

 2. wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 251.061,- zł, w tym:

 1. koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, tj.: opłaty za czynsze lokalowe, za energię elektryczną i cieplną, wodę, koszty konserwacji i naprawy urządzeń – 55.843,- zł (§ 4260 – 20.175,-zł, § 4270 – 3.372,-zł, § 4400 – 32.296,-zł),

 2. opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe – 3.829,-zł (§ 4350 –
  2.520,-zł, § 4370 – 1.309,-zł),

 3. koszty szkoleń, delegacji służbowych – 8.399,-zł (§ 4410 – 2.285,-zł, § 4700 – 6.114,-zł),

 4. nadzór autorski nad programami komputerowymi, zakup licencji, zakup usługi certyfikacji podpisu elektronicznego, administrowanie sieci komputerowej WODGiK, zakup usług pralniczych, transportowych
  i pocztowych – 129.273,-zł,-zł (§ 4300),

 5. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, licencji nad programami komputerowymi, opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa
  w postępowaniu odwoławczym do Krajowej Izby Gospodarczej – 26.713,-zł (§ 4210 – 25.298, § 4430 – 1.398,-zł, § 4520 – 17,-zł),

 6. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.381,- zł (§ 4440),

 7. podatek VAT podlegający odliczeniu – 20.623,-zł (§ 4530),

 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 582,- zł (§ 3020) dotyczyły wydatków wynikających z przepisów bhp: zakup środków ochrony osobistej, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej.

 1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 130.000,-zł zostały zrealizowane
  w wysokości 129.733,-zł (§ 6060) i obejmowały zakup serwera Thecus, skanera wielkoformatowego oraz kserokopiarki.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 704.330,-zł zostały zrealizowane


w wysokości 544.359,-zł (§ 4300), tj. 77,29 % i dotyczyły wydatków realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Rzeszowie (Dep. RG), w tym:

  1. wykonanie mapy tematycznej przedstawiającej rozmieszczenie i asortyment produktów tradycyjnych wpisanych na Krajowa Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 13.530,-zł.

  2. tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego – 530.829,-zł,

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 62.000,-zł oraz środków budżetu Województwa w kwocie 468.829,-zł.

W zakresie finansowanym ze środków własnych zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.500.000,-zł.

Termin realizacji zadania: 2012-2016.

W 2014 roku wykonano redakcję standardowego opracowania kartograficznego dla 16 arkuszy map topograficznych w skali 1: 10 000, oraz weryfikację


i uzupełnienie bazy BDOT10k na podstawie materiałów źródłowych, wykonano zgeneralizowany Numeryczny Model Terenu, wygenerowano i zredagowano warstwice i pozostałe obiekty rzeźby terenu oraz uzgodniono położenie obiektów BDOT10k będących w relacji przestrzennej z obiektami rzeźby terenu dla 64 arkuszy map topograficznych w skali 1: 10 000.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Efektem rzeczowym poniesionych wydatków na realizację zadania jest zakończenie procesu tworzenia 16 arkuszy mapy topograficznej oraz częściowe opracowanie dla 64 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania


o wartości 552.902,-zł,-zł, co stanowi 22,11% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Niewykonanie planu wydatków wynika z opóźnień związanych z przygotowaniem


i odbiorem III etapu umowy na tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu Województwa Podkarpackiego ze względu na stwierdzone wady w wykonaniu usługi.

Rozdział 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki bieżące (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 1.234.202,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.234.201,-zł, tj. 100% planu i obejmowały realizację 28 zadań z zakresu przeciwdziałania i usuwania szkód powodziowych, w tym powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mających miejsce


w maju 2014r. Zadania realizowane były na wodach pozostałych nieujętych
w finansowaniu w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w stosunku do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie.

Zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 164.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 158.286,-zł, tj. 96,52% planu. 1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 100.000,-zł zostały zrealizowane
  w wysokości 99.984,-zł (§ 4270) i obejmowały utrzymanie na długości 7,861 km wód pozostałych nieujętych w finansowaniu w ramach działu 010 – Rolnictwo
  i łowiectwo, w stosunku do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie.

   1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 64.000,-zł zostały zrealizowane
    w wysokości 58.302,-zł (§ 6050) i obejmowały realizację zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego.” Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, realizowane także
    w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziałów 01008 – Melioracje wodne i 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wojewoda Podkarpacki dokonał blokady planu wydatków budżetu państwa
decyzją Nr 146 z dnia 25 listopada 2014r. w kwocie 4.468,-zł (§ 6510) oraz decyzja Nr 168 z dnia 22 grudnia 2014r. w kwocie 1.230,-zł (§ 6510).

Zadanie szczegółowo opisane w ramach rozdziałów 01008 i 01078.

Zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki (Dep. SI) w kwocie 100.850.970,-zł zostały zrealizowane


w wysokości 81.312.539,-zł, tj. 80,63% planu.

       1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 268.952,-zł zostały zrealizowane
        w wysokości 82.220,-zł i dotyczyły:

 1. organizacji spotkań w związku z realizacja projektów informatycznych w kwocie 3.597,-zł (§ 4300),

 2. opłaty za dzierżawę gruntu, użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz opłatę za uzgodnienie dotyczące udzielenia przez PKP SA prawa do dysponowania działkami na cele budowlane na potrzeby realizacji projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w kwocie 14.629,-zł
  (§ 4300),

 3. utrzymania projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” (koszty funkcjonowania serwerowni Regionalnego Centrum Informacji Medycznej tj. koszty dostępu do sieci Internet oraz energii elektrycznej)
  w kwocie 30.883,-zł (§ 4260 – 26.938,-zł, § 4300 – 993,-zł, § 4350 – 2.952,-zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” łącznie szczegółowo opisane w pkt. II. pkt. 2.

 1. zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odsetek od części dotacji niewykorzystanej przez partnerów projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 33.111,-zł (§ 4569).

 1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 100.582.018,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 29.551.000,-zł), zostały zrealizowane w wysokości 81.230.319,-zł i obejmowały wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych, w tym:

 1. realizacja projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 19.163.598,-zł (§ 6057 – 703.833,-zł, § 6059 –
  161.210,-zł, § 6207 – 18.298.555,-zł), w tym:

 • wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 19.002.388,-zł,

 • wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 161.210,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 83.198.677,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego i Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2009-2019.

W 2014r. poniesiono wydatki na dotacje celowe dla partnerów projektu, koszty dostawy i konfiguracji urządzeń do zabezpieczenia i przesyłu danych, urządzeń serwerowych, infomatów, pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, budowy portalu Systemu e-Usług Internetowych oraz e-Usług opartych o formularze, integracji z ePUAP oraz koszty szkoleń, opracowania dokumentacji, audytu i promocji projektu.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Po przeprowadzonych konsultacjach założeń projektu, w maju 2008 r. zostało podpisane Porozumienie z JST w sprawie realizacji projektu,


a następnie dokonano zgłoszenia PSeAP na listę projektów kluczowych.
W okresie czerwiec – październik 2010r. zostały zawarte umowy partnerskie i następnie złożono wniosek o dofinansowanie projektu. W czerwcu 2011r. po uzyskaniu pozytywnych opinii Centrum Projektów Informatycznych oraz MSWiA podjęta została decyzja o bezwarunkowej realizacji projektu.
W wyniku dalszych prac zostały podpisane aneksy do umów partnerskich, powołano przedstawicieli do reprezentowania Lidera Projektu oraz wybrano Komitet Sterujący.

Na bieżąco w ramach prowadzenia projektu realizowane były zawarte umowy: • o dofinansowanie projektu,

 • partnerskie z JST w sprawie realizacji projektu,

 • na modernizacją pasywnej struktury sieciowej urzędów JST,

 • z Inżynierem Kontraktu na zarządzanie projektem,

 • z Generalnym Wykonawcą na wykonanie Systemu Informatycznego – PSeAP,

 • na audyt zewnętrzny projektu.

Ponadto prowadzono prace związane z:

 • modernizacją pasywnej struktury sieciowej urzędów JST – Partnerów projektu,

 • opracowaniem Planu Realizacji Projektu, w tym procedur współpracy, procedur odbiorów, planu wdrożenia, Uszczegółowionej Architektury Systemu oraz planu rozmieszczenia i konfiguracji poszczególnych elementów i warstw oprogramowania Systemu e-Usług Internetowych,

 • dostawą sprzętu teleinformatycznego do Partnerów projektu oraz Centrum Przetwarzania Danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego,

 • przeprowadzeniem instruktaży stanowiskowych dla administratorów lokalnych, użytkowników kluczowych, archiwistów, kadry zarządzającej Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) oraz administratorów lokalnych i globalnych Systemu e-Usług Internetowych,

 • przeprowadzeniem pilotażu u wybranych 10 Partnerów Projektu,

 • konfiguracją środowiska testowego,

 • dostarczeniem infomatów wewnętrznych i zewnętrznych oraz podpisu cyfrowego, przeprowadzeniem instruktażu dla administratorów centralnych
  z dostarczonego sprzętu dla Centrum Przetwarzania Danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego,

 • szkoleniami mającymi na celu merytoryczne i praktyczne przygotowanie pracowników JST do wdrożenia i realizacji elektronicznego obiegu dokumentów,

 • realizacją audytu projektu zgodnie z umową.

W dniu 29 sierpnia 2014r. podpisano protokół odbioru ostatniego etapu audytu projektu. W dniu 31 października 2014r. zakończono rzeczową realizację projektu obejmującą:

 • budowę pasywnej infrastruktury sieciowej LAN,

 • dostawę, konfigurację i wdrożenie licencji systemu antywirusowego,

 • budowę portalu SeUI oraz e-Usług opartych o formularze,

 • integrację z ePUAP,

 • dostawę licencji i oprogramowania obiegu dokumentów,

 • wdrożenie podpisu cyfrowego kwalifikowanego w JST,

 • dostawę i konfigurację urządzeń sieciowych, serwerowych, infomatów, oprogramowania systemowego oraz do zabezpieczenia przesyłu
  i gromadzenia danych,

 • dostawę urządzeń oraz licencji i oprogramowania do monitorowania sieci oraz zabezpieczenia brzegu sieci i VPN,

 • dostawę instalację i konfigurację serwerów dla partnerów ,

 • dostawę zestawów komputerowych, notebooków oraz zestawów wielofunkcyjnych,

 • dostawę i instalację oprogramowania biurowego,

 • promocję i audyt projektu, szkolenia.

W dniu 18 grudnia 2014r. odbyło się spotkanie grupy roboczej dotyczące utrzymania projektu.

Ponadto, w okresie do 31 grudnia 2014r. sporządzono i przekazano do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO WP UMWP 14 wniosków o płatność.Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania
o wartości 71.609.675,-zł, co stanowi 86,07% planowanych łącznych nakładów finansowych.
Zestawienie udzielonych dotacji partnerom projektu w 2014r.

Lp.

Partner

Kwota dotacji w zł
(dla jednostek sektora finansów publicznych)

1.

2.

3.
1.

Gmina Adamówka

25 760,16
2.

Gmina Baligród

46 484,31
3.

Gmina Baranów Sandomierski

397 424,65
4.

Gmina Białobrzegi

11 381,65
5.

Powiat Bieszczadzki

81 833,60
6.

Gmina Bircza

417 493,56
7.

Gmina Błażowa

39 809,13
8.

Gmina Bojanów

15 790,50
9.

Gmina Borowa

59 190,98
10.

Gmina Brzostek

33 438,25
11.

Gmina Brzozów

90 354,07
12.

Powiat Brzozowski

635 195,81
13.

Gmina Brzyska

66 205,06
14.

Gmina Bukowsko

42 659,12
15.

Gmina Chłopice

55 513,49
16.

Gmina Chmielnik

25 713,35
17.

Gmina Cieszanów

75 028,49
18.

Gmina Cisna

38 115,11
19.

Gmina Cmolas

39 870,44
20.

Gmina Czarna

38 430,58
21.

Gmina Czarna pow. Dębicki

27 391,71
22.

Gmina Czermin

14 480,98
23.

Gmina Czudec

50 862,10
24.

Gmina Dębowiec

74 215,13
25.

Gmina Domaradz

69 014,86
26.

Gmina Dubiecko

60 203,69
27.

Gmina Dukla

235 207,16
28.

Gmina Dydnia

28 114,74
29.

Gmina Dynów

59 903,89
30.

Gmina Miejska Dynów

62 432,49
31.

Gmina Dzikowiec

46 627,47
32.

Gmina Frysztak

112 711,69
33.

Gmina Gać

26 416,30
34.

Gmina Gawłuszowice

54 871,12
35.

Gmina Głogów Małopolski

96 014,19
36.

Gmina Gorzyce

83 711,18
37.

Gmina Grębów

19 729,88
38.

Gmina Grodzisko Dolne

131 518,63
39.

Gmina Haczów

29 565,25
40.

Gmina Harasiuki

269 904,32
41.

Gmina Horyniec-Zdrój

54 822,99
42.

Gmina Hyżne

30 666,92
43.

Gmina Iwierzyce

42 595,95
44.

Gmina Jarocin

36 505,88
45.

Gmina Jarosław

54 880,64
46.

Gmina Miejska Jarosław

223 941,34
47.

Powiat Jarosławski

188 893,38
48.

Gmina Jasienica Rosielna

63 836,62
49.

Gmina Jasło

35 281,73
50.

Powiat Jasielski

588 752,66
51.

Gmina Jawornik Polski

55 959,39
52.

Gmina Jedlicze

100 725,52
53.

Gmina Jeżowe

65 479,26
54.

Gmina Jodłowa

13 344,05
55.

Gmina Kamień

70 274,20
56.

Miasto i Gmina Kańczuga

61 720,29
57.

Gmina Kolbuszowa

406 422,03
58.

Powiat Kolbuszowski

146 847,70
59.

Gmina Kołaczyce

52 223,70
60.

Gmina Komańcza

339 720,79
61.

Gmina Korczyna

69 297,36
62.

Gmina Krasne

54 598,66
63.

Gmina Krempna

251 488,43
64.

Gmina Miejska Krosno

18 128,66
65.

Gmina Krościenko Wyżne

285 876,68
66.

Gmina Krzeszów

67 910,74
67.

Gmina Kuryłówka

53 552,77
68.

Gmina Laszki

41 585,08
69.

Gmina Lesko

36 996,42
70.

Powiat Leski

524 314,37
71.

Gmina Leżajsk

85 994,22
72.

Gmina Miasto Leżajsk

97 606,53
73.

Powiat Leżajski

177 976,60
74.

Gmina Lubaczów

77 590,18
75.

Gmina Miejska Lubaczów

63 935,20
76.

Powiat Lubaczowski

106 908,54
77.

Gmina Lutowiska

42 980,39
78.

Gmina Łańcut

75 840,99
79.

Gmina Miasto Łańcut

32 982,39
80.

Gmina Majdan Królewski

27 162,72
81.

Gmina Markowa

24 196,07
82.

Gmina Medyka

48 280,05
83.

Gmina Miejsce Piastowe

68 931,60
84.

Gmina Mielec

613 329,72
85.

Gmina Miejska Mielec

705 311,55
86.

Powiat Mielecki

889 192,43
87.

Gmina Narol

112 246,20
88.

Gmina Niebylec

327 018,16
89.

Gmina Niwiska

38 874,55
90.

Gmina Nowa Dęba

47 908,15
91.

Gmina Nowa Sarzyna

47 794,42
92.

Gmina Nowy Żmigród

50 176,95
93.

Gmina Nozdrzec

65 447,41
94.

Gmina Oleszyce

9 059,92
95.

Gmina Olszanica

68 790,43
96.

Gmina Orły

145 848,40
97.

Gmina Osiek Jasielski

28 021,18
98.

Gmina Ostrów

87 668,12
99.

Gmina Padew Narodowa

57 442,78
100.

Gmina Pawłosiów

84 074,69
101.

Gmina Pilzno

692,79
102.

Gmina Pruchnik

46 264,78
103.

Gmina Przecław

48 344,52
104.

Gmina Przemyśl

50 400,39
105.

Gmina Miejska Przemyśl

177 737,76
106.

Powiat Przemyski

31 005,82
107.

Gmina Przeworsk

82 966,71
108.

Gmina Miejska Przeworsk

43 652,78
109.

Powiat Przeworski

156 529,13
110.

Gmina Pysznica

291 723,40
111.

Gmina Radomyśl n/Sanem

63 940,28
112.

Gmina Radymno

62 700,05
113.

Miasto Radymno

63 450,02
114.

Gmina Rakszawa

51 377,64
115.

Gmina Raniżów

45 693,50
116.

Gmina Rokietnica

39 771,61
117.

Gmina Ropczyce

155 699,32
118.

Gmina Roźwienica

62 749,71
119.

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

31 286,96
120.

Gmina Miasto Rzeszów

694 159,61
121.

Gmina Sanok

113 586,21
122.

Gmina Miasto Sanok

229 667,09
123.

Powiat Sanocki

165 624,82
124.

Gmina Sędziszów Małopolski

55 477,13
125.

Gmina Sieniawa

98 264,97
126.

Gmina Skołyszyn

32 052,64
127.

Gmina Sokołów Małopolski

72 186,51
128.

Gmina Solina

56 295,17
129.

Gmina Stalowa Wola

119 491,07
130.

Powiat Stalowowolski

125 279,90
131.

Gmina Stary Dzików

52 081,09
132.

Gmina Strzyżów

237 007,79
133.

Gmina Stubno

249 255,54
134.

Gmina Świlcza

86 752,97
135.

Powiat Tarnobrzeski

153 081,26
136.

Gmina Tarnowiec

62 317,40
137.

Gmina Tryńcza

53 877,74
138.

Gmina Trzebownisko

421 620,28
139.

Gmina Tuszów Narodowy

16 964,29
140.

Gmina Tyrawa Wołoska

36 513,49
141.

Gmina i Miasto Ulanów

47 205,99
142.

Gmina Ustrzyki Dolne

121 794,04
143.

Gmina Wadowice Górne

29 409,43
144.

Gmina Wiązownica

28 914,82
145.

Gminy Wielkie Oczy

64 621,39
146.

Gmina Wielopole Skrzyńskie

60 482,14
147.

Gmina Wiśniowa

50 160,34
148.

Gmina Wojaszówka

36 569,59
149.

Gmina Zagórz

32 072,09
150.

Gmina Zaklików

23 178,45
151.

Gmina Zaleszany

79 417,71
152.

Gmina Zarszyn

64 144,30
153.

Gmina Zarzecze

51 408,14
154.

Gmina Żołynia

59 509,50
155.

Gmina Żurawica

475 264,41
156.

Gmina Żyraków

18 823,65
157.

Gmina Besko

1 032,42
158.

Gmina Radomyśl Wielki

217 722,47
159.

Gmina Jaśliska

65 456,49
RAZEM

18 298 555,35 1. realizacja projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM”
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 59.627.480,-zł (§ 6057 – 49.725.442,-zł, § 6059 – 9.902.038,-zł), w tym:

 • wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 49.725.442,-zł,

 • wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.850.052,-zł,

 • wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.051.986,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 60.701.462,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego, Unii Europejskiej i dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2009-2019.

W 2014r. poniesiono wydatki na: 1. koszty nadzoru budowlanego i pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu – 49.870,-zł (§ 6057 – 41.588,-zł, § 6059 – 8.282,-zł),

 2. wykonanie projektu struktury systemu PSIM – 1.291.500,-zł (§ 6057 – 1.077.027,-zł, § 6059 – 214.473,-zł),

 3. koszty infrastruktury sieciowej i sprzętowej – warstwa regionalna tj.
  w Regionalnym Centrum Informacji Medycznej (prace adaptacyjne
  i instalacyjne pasywnego sprzętu sieciowego, wyposażenia serwerowni, koszty dostawy, instalacji i konfiguracji aktywnego sprzętu sieciowego, infrastruktury sprzętowej wraz z wdrożeniem oprogramowania systemowego) – 4.309.494,-zł (§ 6057 – 3.593.838,-zł, § 6059 – 715.656,-zł),

 4. koszty infrastruktury sieciowej i sprzętowej – warstwa lokalna tj. u Partnerów Projektu (prace adaptacyjne i instalacyjne pasywnego sprzętu sieciowego, wyposażenia serwerowni, koszty dostawy, instalacji i konfiguracji aktywnego sprzętu sieciowego, oprogramowania systemowego i narzędziowego, sprzętu komputerowego, administracyjnego, serwerowego medycznego, elementów ucyfrowienia, infrastruktury sprzętowej dla radiologii – stacje medyczne oraz infomatów – 29.124.199,-zł (§ 6057 – 24.287.689,-zł, § 6059 – 4.836.510,-zł),

 5. koszty świadczenia usług, konsultacji i porad oraz modyfikacji systemu PSIM w zakresie integracji podmiotów leczniczych z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej – 131.733,-zł (§ 6057 – 109.857,-zł, § 6059 – 21.876,-zł),

 6. koszty budowy i wdrożenia wraz z asysta stanowiskową oprogramowania aplikacyjnego i narzędziowego, w tym e-Usług oraz wdrożenia oprogramowania warstwy integracji systemu PSIM – 6.468.310,-zł (§ 6057 – 5.394.150,-zł, § 6059 – 1.074.160,-zł),

 7. koszty dostawy i wdrożenia wraz z asystą stanowiskową oprogramowania aplikacyjnego (system administracyjny, system medyczny, oprogramowanie dla radiologii, system informowania kierownictwa) – 16.741.680,-zł (§ 6057 – 13.961.473,-zł, § 6059 – 2.780.207,-zł),

 8. koszty migracji i integracji Partnerów Projektu z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej – 1.306.998,-zł (§ 6057 – 1.089.951,-zł, § 6059 – 217.047,-zł),

 9. koszty opracowania regulaminu portalu internetowego w wersji dla użytkownika końcowego i użytkownika wewnętrznego, procedur związanych z funkcjonowaniem e-Usług w PSIM oraz zasad przetwarzania danych osobowych przez Portal PSIM – 40.591,-zł (§ 6057 – 33.850,-zł, § 6059 – 6.741,-zł),

 10. koszty audytu i promocji projektu – 163.105,-zł (§ 6057 – 136.019,-zł, § 6059 – 27.086,-zł).

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W październiku 2010r. Zarząd Województwa podjął uchwałę o przygotowaniu do realizacji projektu kluczowego wpisanego do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych, w wyniku czego został złożony wniosek


o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej RPO WP. W grudniu 2010r. Zarząd Województwa podjął uchwałę w sprawie warunkowej decyzji
o realizacji projektu własnego „Podkarpacki System Informacji Medycznej” PSIM”, która w maju 2011r. została potwierdzona decyzją o bezwarunkowej realizacji projektu własnego, po dokonaniu potwierdzenia komplementarności
i braku nakładania się projektu przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Na bieżąco w ramach prowadzenia projektu realizowane były zawarte umowy: • o dofinansowanie projektu,

 • partnerskie z jednostkami ochrony zdrowia,

 • z Inżynierem Kontraktu na usługę zarządzania i promocji projektu Podkarpacki System Informacji Medycznej „PSIM”,

 • z Generalnym Wykonawcą Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej „PSIM”,

 • na audyt zewnętrzny projektu.

W dniu 29 października 2014r. podpisano umowę z konsorcjum firm: BMM Sp. z o.o., Asseco Poland S.A. na realizację zadania „Utrzymanie integracji Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM) pełnienie funkcji Administratora RCIM”.

Zakończono realizację następujących umów: • w dniu 31 października 2014 r. zakończono realizację umowy z Generalnym Wykonawcą na budowę i wdrożenie Systemu PSIM,

 • w dniu 31 października 2014 r. zakończono realizację umowy z Inżynierem Kontraktu na usługę zarządzania i promocji projektu Podkarpacki System Informacji Medycznej PSIM,

 • w dniu 26 września 2014 r. zakończono realizację umowy na audyt zewnętrzny projektu PSIM.

Ponadto 2014r. prowadzono prace związane z:

 • opracowaniem Planu Wdrożenia Projektu,

 • opracowaniem koncepcji budowy raportów i statystyk dla Systemu Informowania Kierownictwa i powiązanej z nim e-usługi Elektroniczna Platforma Nadzoru,

 • budową infrastruktury sieciowej u Partnerów Projektu,

 • uzgodnieniami z Partnerami Projektu dotyczącymi zakresu i sposobu przeprowadzania migracji danych,

 • dostawą, instalacją i konfiguracją infrastruktury sieciowej i sprzętowej
  w warstwie regionalnej (Regionalne Centrum Informacji Medycznej) i lokalnej (Partnerzy Projektu),

 • przeprowadzeniem testów funkcjonalnych u Partnerów Projektu,

 • produkcyjnym uruchomieniem Systemu PSIM. Przejecie obowiązków przez Administratora RCIM,

 • budową oraz wdrożeniem wraz z Asystą stanowiskową Oprogramowania aplikacyjnego i narzędziowego, w tym E-usług. Budowa i wdrożenie Oprogramowania warstwy integracji Systemu PSIM. Gotowość do integracji RCIM z Partnerami Projektu i Podmiotami,

 • świadczeniem usług konsultacji i porad oraz modyfikacji Systemu PSIM
  w zakresie integracji Podmiotów leczniczych z RCIM,

 • wykonano migrację danych zgodnie z Harmonogramem wdrożenia Projektu
  i w zakresie uzgodnionym z Partnerami Projektu,

 • dostawą i wdrożeniem oraz Asystą Stanowiskową Oprogramowania aplikacyjnego - system medyczny (HIS), Oprogramowania dla radiologii
  u Partnerów Projektu,

 • dostawą i wdrożeniem oraz z Asystą stanowiskową Oprogramowania aplikacyjnego - system administracyjny u Partnerów Projektu.

Cześć Podmiotów Leczniczych (szpitale powiatowe) realizujących projekty komplementarne z PSIM dokonało integracji z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej (RCIM). Natomiast Partnerzy Projektu (szpitale wojewódzkie) zostali zintegrowani z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej (RCIM).

W dniu 31 grudnia 2014 r. przekazano do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO WP UMWP wniosek o płatność końcową ostatecznie rozliczający pobraną zaliczkę.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania
o wartości 60.253.225,-zł, co stanowi 99,26% planowanych łącznych nakładów finansowych.


 1. realizacja projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – 1.927.953,-zł (§ 6050 – 235.313,-zł, § 6057 – 1.608.008,-zł,1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   41


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna