Objaśnienia do wykonania dochodów w 2014 roku planowane dochody w kwocie 373. 223. 565,-złPobieranie 5,45 Mb.
Strona19/41
Data23.10.2017
Rozmiar5,45 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   41
§ 6067- 709.052,-zł,§ 6069 – 37.318,-zł) z tego:

 • wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 11.473.874 ,-zł, z tego sfinansowano 1.418.249,-zł ze środków własnych do przyszłej refundacji,

 • ze środków budżetu państwa w kwocie 17.013.988,-zł,

 • ze środków własnych w kwocie 3.553.870,-zł,

Środki wydatkowano na:

 • roboty budowlano - montażowe – 28.505.859,- zł,

 • roboty dodatkowe – 1.731.148,-zł,

 • pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 299.408,- zł,

 • nadzór autorski – 12.423,-zł,

 • wykupy gruntów – 1.492.894,-zł.

Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2011 - 2014 wyniosły 47.323.553,-zł.

 1. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza i drogi wojewódzkiej 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa odcinek Komańcza – Radoszyce”.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Okres realizacji: lata 2012 - 2015.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 162.903.292,- zł.

Zadanie obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 892 oraz drogi wojewódzkiej Nr 897, w tym: 1. w zakresie drogi wojewódzkiej Nr 892 w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza został wyłoniony wykonawca robót budowlanych firma: „BUDIMEX” Warszawa. Wartość robót budowlanych po przetargu wyniosła 119.140.958,- zł, po podpisaniu aneksów wzrosła do kwoty 128.967.592,-zł.

W ramach realizacji zadania wykonano: przebudowę 28,605 km drogi
z przebudową 10 mostów oraz budową trzech mostów objazdowych, budowę chodników wraz z przebudową istniejących chodników, przebudowę
i budowę rowów przydrożnych, istniejących zjazdów, przebudowę i korektę geometrii skrzyżowań z drogami niższej kategorii oraz budowę i przebudowę zatok autobusowych.

W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące wskaźniki: długość rozbudowywanego odcinka drogi: 28,61 km, liczba zmodernizowanych obiektów mostowych - 10 szt., liczba wybudowanych zatok autobusowych - 40 szt., liczba zmodernizowanych zatok autobusowych - 6szt., długość wybudowanych chodników – 12,89 km, długość zmodernizowanych chodników - 6,75 km, liczba zmodernizowanych skrzyżowań - 51 szt., długość zmodernizowanych poboczy - 33,75 km, długość wybudowanej kanalizacji deszczowej - 13,85 km, długość zmodernizowanej kanalizacji deszczowej - 1,35 km.

Data podpisania umowy: 21.09.2012r. Data zakończenia całości robót budowlanych: 18.08.2014r. Data odbioru ostatecznego robót: 16.09.2014r.

W dniu 23.09.2014r. złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy. Zawiadomienie zostało przyjęte bez sprzeciwu. 1. w zakresie drogi wojewódzkiej Nr 897: w ramach „Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa, odcinek Komańcza – Radoszyce” przewidziano: rozbudowę 6125,40 m drogi wraz z korektą osi jezdni, wykonanie pasów ruchu o szerokości 3,00 m w przekroju drogowym oraz
  o szerokości 3,50 m w miejscach występowania przekroju ulicznego lub półulicznego, przebudowę (pogłębienie) i budowę nowych rowów przydrożnych oraz ich umocnienie, budowę chodników dla pieszych zlokalizowanych przy jezdni, budowę chodników w strefach zatok autobusowych, przebudowę istniejących zjazdów, budowę przepustów pod zjazdami, przebudowę i korektę geometrii skrzyżowań z drogami niższej kategorii, przebudowę istniejących miejsc postojowych i zatok autobusowych, wydłużenie, całkowitą wymianę lub likwidację istniejących przepustów, przebudowę istniejących mostów: M10 km 33+482,42, M11 km 33+819,12, M12 km 35+307,07, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Data podpisania umowy z wykonawcą: Konsorcjum Firm: Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z.o.o. Sanok, Partnerzy: Przedsiębiorstwo Budowlane Stalmost Sp. z o.o. Stalowa Wola, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z.o.o. Jasło -
06.10.2014 r.

Termin zakończenia robót: październik 2015 r.

W 2014r. roku wykonano roboty zgodnie z harmonogramem tj. dokonano wycinki drzew, humusowania, wykonano most tymczasowy i rozpoczęto prace związane z kanalizacją deszczową.

Łącznie na realizację zadania w 2014r. poniesiono wydatki w kwocie 37.562.567,- zł (§ 6050 – 4.144.039,-zł, § 6057 – 31.745.380,- zł, § 6059 – 1.670.810,- zł, § 6067 – 2.221,-zł, § 6069 – 117,-zł), z tego: • wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 31.747.601,-zł, z tego sfinansowano 60.314,-zł ze środków własnych do przyszłej refundacji,

 • ze środków własnych w kwocie 5.814.966,-zł

Środki wydatkowano na:

 • roboty budowlane – montażowe – 37.154.805,- zł,

 • roboty dodatkowe – 102.694,-zł,

 • pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 232.445,- zł,

 • nadzór autorski – 63.468,-zł,

 • wykupy gruntów – 9.155,-zł.

Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2012 - 2014 wyniosły 131.897.658,-zł, co stanowi 80,96% planowanych nakładów na realizację zadania.

 1. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów-Zachodni
  z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi - Nr 9 Radom - Barwinek i Nr 19 Kuźnica - Rzeszów oraz linią kolejową L-71”.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Okres realizacji: lata 2012 - 2015.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 41.681.553,-zł.

Wartość szacunkowa zadania związanego z wykonaniem dokumentacji projektowej dla etapów I – V rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 869 oraz realizacją robót budowlanych etapu IV wynosiła 97.464.339 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca dokumentacji i robót budowlanych firma: „STRABAG” sp. z o. o. Wartość prac po przetargu wyniosła 33.170.648,- zł. W ramach realizacji zadania planuje się budowę połączenia drogowego pomiędzy węzłem „Jasionka” na drodze ekspresowej S 19 Lublin – Rzeszów, a węzłem „Rzeszów Zachodni” na autostradzie A-4, z włączeniem w projektowany układ komunikacyjny portu lotniczego Rzeszów - Jasionka oraz terenów inwestycyjnych położonych przy nim i na terenie m. Rogoźnica. Przedsięwzięcie podzielono na 5 etapów w ramach których planuje się:

Etap I - budowę po nowym śladzie dwujezdniowego połączenia węzła „Jasionka” na drodze S-19 z istniejącą drogą krajową Nr 19 w m. Jasionka; długość odcinka ok. 1,7 km; klasa G;

Etap II – rozbudowę odcinka istniejącej drogi krajowej Nr 19 o drugą jezdnię oraz wzmocnienie nawierzchni istniejącej jezdni drogi krajowej Nr 19 (jeżeli wskażą na to analizy). Budowę węzła na przecięciu drogi krajowej Nr 19 z drogą wojewódzką Nr 869 w m. Jasionka prowadzącego w sposób bezkolizyjny ruch


w kierunku portu lotniczego. Zakłada się prowadzenie jednojezdniowej dwupasowej drogi krajowej górą po łuku i lokalizację dużego ronda w poziomie dolnym – do ronda zostaną włączone 4 jednopasowe łącznice (łączące się
z drogą wojewódzką Nr 869) oraz istniejąca droga krajowa Nr 19 z kierunku północnego i dojazd do aeroklubu. Długość odcinka ok. 0,9 km; klasa G;

Etap III – rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 869 o drugą jezdnię od m. Jasionka do m. Rudna Mała ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni istniejącej (jeśli wskażą na to analizy) wraz z budową skrzyżowań i zjazdów do obsługi portu lotniczego


i strefy ekonomicznej; długość odcinka ok. 5,4 km; klasa G;

Etap IV – rozbudowę 450,0 m istniejącej drogi wojewódzkiej Nr 869 o drugą jezdnię, od krawędzi istniejącej drogi krajowej Nr 9 w kierunku wschodnim (w stronę portu lotniczego i m. Jasionka), budowę bezkolizyjnego węzła na przecięciu drogi wojewódzkiej Nr 869 z drogą krajową Nr 9 w m. Rudna Mała wraz z niezbędną przebudową odcinka drogi krajowej Nr 9 długości ok. 453 m. Zakłada się prowadzenie jednojezdniowej dwupasowej drogi krajowej górą (budowa wiaduktu WD-1 o dł. 81,65 m, klasa obciążenia A) i lokalizację dużego ronda w poziomie dolnym – do ronda zostaną włączone 4 jednopasowe łącznice (łączące się z drogą krajową Nr 9) oraz rozbudowywana droga wojewódzka Nr 869 z kierunku wschodniego i zachodniego, budowę po nowym śladzie przedłużenia drogi wojewódzkiej Nr 869 w kierunku zachodnim, stanowiącego połączenie z istniejącej drogą krajową Nr 9 z dojazdem do terenów inwestycyjnych w m. Rogoźnica obejmującą m. in. budowę 2 skrzyżowań typu „średnie rondo” wraz z odcinkami do istniejących dróg powiatowych i gminnych. Budowę 765,2 m nowego jednojezdniowego odcinka drogi - przedłużenia drogi wojewódzkiej Nr 869 w kierunku zachodnim oraz budowę tzw. łącznika drogi powiatowej Nr 1380R (długości 259,3 m) stanowiącego połączenie do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec Podstrefy Głogów Małopolski


w Rogoźnicy. Budowę bezkolizyjnego przejazdu – wiaduktu WD-2 (dł. 18,50 m, klasa obciążenia A) nad linią kolejową Nr L 71 Ocice – Rzeszów. Łączna długość odcinka IV ok. 0,7 km; klasa drogi G;

Etap V - budowę po nowym śladzie przedłużenia drogi wojewódzkiej Nr 869


w kierunku zachodnim, stanowiącego połączenie terenów inwestycyjnych w m. Rogoźnica i rozwiązań etapu IV z węzłem „Rzeszów Zachodni” na autostradzie A-4; długość odcinka ok. 3,4 km; klasa G;

Dla etapów I-V w dniu 28.11.2013 r. uzyskano decyzję środowiskową. Dla etapów I, II, III, V – trwają prace projektowe. Uzyskiwane są uzgodnienia niezbędne do złożenia wniosku o  zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania odrębnych decyzji


o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla etapów I, II, III, V w terminie do 30.11.2015 r.

Dla etapu IV w dniu 08.09.2014 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności. W dniu 22.09.2014 r. wykonawca przejął dostęp do placu budowy. W dniu 01.10.2014 r. rozpoczęto roboty budowlane. Do przerwy zimowej trwającej od 20.12.2014 r. do 06.01.2015 r. wykonawca wykonał następujący asortyment robót:Branża drogowa: wykonano karczowanie, wycinkę drzew i krzewów, rozbiórkę chodnika przy DK9, nawierzchni DK9, budynków mieszkalnych, płotów
i ogrodzeń, wysp i oznakowania na DK9, prowadzono roboty ziemne na odcinku DW869 od DK9 do kolei, wprowadzono czasową organizację ruchu, wykonano drogę objazdowej DD3,

Branża mostowa: zakończono roboty palowe dla obiektu WD1 i WD2, wykonano oczepy.

Wiadukt WD1 i WD2: wykonano podpory wiaduktu WD, nasyp od DK9 do WD2, rozpoczęto roboty przy drodze DD2 wzdłuż DW869,

Branża sanitarna: wykonano kanalizację deszczową w ciągu DK9, kanalizację sanitarną na odc. S1 do S3, przykanaliki, likwidacje przyłączy sanitarnych obiektów przeznaczonych do rozbiórki, wodociąg na odc. W1 do W10;

Branża elektryczna: usunięto kolizje sieci oraz wykonano rury osłonowe pomiędzy DD2, a DD8.

Branża teletechniczna: wykonano studnie teletechniczne na odc. objazdu DD3 wraz z układaniem kabli i kanalizacji teletechnicznej.

Na realizację zadania w 2014r. poniesiono wydatki w kwocie 10.275.393,- zł,


(§ 6050 – 71.446,-zł, § 6057 – 6.707.305,- zł, § 6059 – 1.735.419,- zł,§ 6067 – 1.668.583,-zł, § 6069 – 92.640,-zł), z tego:

 • wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 8.375.888,-zł, sfinansowane ze środków własnych do przyszłej refundacji,

 • wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu państwa w kwocie 1.291.332,-zł, sfinansowane ze środków własnych do przyszłej refundacji,

 • ze środków własnych w kwocie 608.173,-zł,

Środki wydatkowano na:

 • roboty budowlane – 6.661.651,-zł,

 • roboty dodatkowe – 43.435,-zł,

 • pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 148.562,-zł,

 • wykupy gruntów – 3.421.745,-zł.

Wydatki poniesione w 2014 r. stanowią 24,65% planowanych nakładów na realizację zadania.

 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica na odc. Mielec - Dębica etap II.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Okres realizacji: lata 2011 - 2014.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania:11.564.173,-zł.

Zadanie zostało zrealizowane w systemie „zaprojektuj – wybuduj”. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych firma „MPDiM Rzeszów”. Wartość robót po przetargu wyniosła 10.881.250,-zł. Realizacja zadania obejmowała: wzmocnienie konstrukcji nawierzchni z dostosowaniem do nośności 100 KN/os, rozbudowę 4 skrzyżowań, w tym rozbudowę skrzyżowania ul. Sandomierskiej


z ul. Rzeszowską w Dębicy na typu „małe rondo”, budowę chodników i ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 m, rozbudowę istniejących zjazdów indywidualnych
i publicznych, przebudowę 2 istniejących i budowę 4 nowych zatok autobusowych, budowę i rozbudowę poboczy, rozbudowę elementów odwodnienia korpusu drogowego, budowę odcinka oświetlenia ulicznego łącznie z oświetleniem ronda, zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej, obniżenie niwelety drogi w związku z przebudową wiaduktu kolejowego.
W ramach realizacji zadania wykonano: całość robót głównych (zasadniczych) obejmujących wzmocnienie konstrukcji drogi na całym przebudowywanym odcinku, przebudowę skrzyżowań w tym budowę ronda na skrzyżowaniu
ul. Rzeszowskiej i ul. Sandomierskiej w Dębicy. Wybudowano zatoki autobusowe, chodniki i ścieżki rowerowe. Przebudowano zjazdy i pobocza. Wykonano oświetlenie uliczne oraz zabezpieczono infrastrukturę podziemną.

Data podpisania umowy: 04.11.2011r.,

Data zakończenia całości robót budowlanych: 04.07.2014r.

Data odbioru ostatecznego robót: 30.07.2014r.

Osiągnięto wskaźniki: długość przebudowanej drogi – 2,29 km, liczba wybudowanych zatok autobusowych – 4 szt., długość wybudowanych chodników- 2,10 km, długość wybudowanych ścieżek rowerowych – 0,80 km, liczba zmodernizowanych skrzyżowań – 4 szt., liczba zmodernizowanych zatok autobusowych – 2 szt., długość zmodernizowanych poboczy utwardzonych – 2,62 km.

Na realizację zadania w 2014r. poniesiono wydatki w kwocie 464.233,-zł (§ 6057 – 439.212,- zł, § 6059 – 23.117,- zł,§ 6067 – 1.809,-zł, § 6069 – 95,-zł), z tego: • wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 441.021,-zł,
  z tego sfinansowano 1.809,-zł ze środków własnych do przyszłej refundacji,

 • ze środków własnych w kwocie 23.212,-zł,

Środki wydatkowano na:

 • roboty budowlane – 450.653,- zł,

 • pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 11.676,-zł,

 • wykupy gruntów – 1.904,-zł.

Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2011 - 2014 wyniosły 11.091.580,-zł.

 1. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013 w kwocie 144.458.437,- zł (PZDW – Dep. DT), tego:

 1. „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875”.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Okres realizacji zadania: lata 2009 – 2014.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 248.003.534,- zł.

Zadanie zostało podzielone na etapy (odcinki):Pierwszy odcinek od km 74+272 do 76+287 wraz z budową mostu przez Wisłę ok. 2,015 km wykonało konsorcjum firm: „Mosty Łódź” Lider –wykonawca mostu przez rzekę Wisłę i Stary Breń, „Wistal” Gdynia – wykonawca konstrukcji stalowej mostu, „Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych” – wykonawca części drogowej.

Zadanie zakończono i oddano do użytkowania w dniu 07.11.2014 r.

Zakres wykonanych robót: wybudowano most na Wiśle o długości 957 m oraz most przez rzekę Breń Stary o długości 114 m, wybudowano nową drogę wojewódzką klasy GP, wybudowano drogi serwisowe, wybudowano chodniki
i ścieżki rowerowe, wybudowano zbiornik retencyjny, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi, oświetlenie drogowe, nowe rowy
i przepusty odprowadzające wodę z pasa drogowego, wykonano oznakowania pionowe i poziome, usunięto kolizję z urządzeniami infrastruktury technicznej.

Drugi odcinek w km 76+287- 85+516,20: w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca zamówienia w trybie „zaprojektuj – wybuduj” firma: „Mota Engil’ Central Europe S.A.

Zadanie zakończono i oddano do użytkowania w dniu 07.11.2014 r.

Zakres wykonanych robót: wybudowano most na Wisłoce o długości 726 m, most na potoku Chorzelowskim o długości 14,20 m; wybudowano nową drogę wojewódzką klasy G; wybudowano drogi serwisowe, wybudowano chodniki
i ścieżki rowerowe, wybudowano zbiorniki retencyjne, wybudowano kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi; wybudowano oświetlenie drogowe, nowe rowy i przepusty odprowadzające wodę z pasa drogowego, ekrany akustyczne, wykonano oznakowania pionowe i poziome, usunięto kolizję z urządzeniami infrastruktury technicznej.

Przedmiotowe zadanie realizowało wspólnie Województwo Świętokrzyskie


i Województwo Podkarpackie.

Na realizację zadania w 2014r. poniesiono wydatki w kwocie 74.445.802,-zł


(§ 6050 – 7.735.925,-zł, § 6057 – 55.712.356,- zł, § 6059 – 7.880.873,-zł,
§ 6067 – 2.607.298,- zł, § 6069 – 509.350,- zł), w tym:

 • wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 58.319.654,-zł, z tego sfinansowano 4.804.449,-zł ze środków własnych do przyszłej refundacji,

 • ze środków własnych w kwocie 16.126.148,-zł,

Środki wydatkowano na:

 • roboty budowlano – montażowe – 69.137.095,- zł,

 • pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 1.072.205,- zł,

 • nadzór autorski nad projektem – 5.313,- zł,

 • pełnienie nadzoru przyrodniczego – 23.655,-zł,

 • promocję projektu – 26.785,- zł,

 • odszkodowania za składniki nabytego gruntu, wypisy z rejestru gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych – 46.740,- zł,

 • wykupy gruntów – 3.884.078,- zł,

 • montaż dodatkowych ekranów akustycznych zgodnie z decyzją środowiskową – 249.931,-zł.

Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2011 - 2014 wyniosły 226.731.141,-zł.

 1. „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Okres realizacji zadania: lata 2012 – 2015.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 147.018.400,- zł.

Zadanie zostało podzielone na 3 etapy.Pierwszy etap zadania: W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych firma: „BUDIMEX”. Wartość robót budowlanych po przetargu (dla I etapu) wyniosła 27.416.258,- zł.

W ramach zadania wykonano: 4,54 km drogi wraz z rozbudową skrzyżowania na typ małe rondo, dwa obiekty mostowe kwalifikowane, jako średnie przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne i ogrodzenia, oznakowanie pionowe


i poziome, usunięto kolizję z urządzeniami infrastruktury technicznej.

Roboty zakończono i oddano do użytkowania w dniu 31.10.2014 r.Drugi etap zadania: W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych firma: Aglomancha Empresa Constructora S.A. Alfonso X El Sabio 1 - 1 0 C 13001 Ciudad Real Hiszpania. Wartość robót budowlanych po przetargu wyniosła 23.698.523,- zł. W dniu 10.12.2013r. odstąpiono od umowy z ww. firmą. W dniu 06.06.2014r. popisano umowę z firmą Skanska S.A. na dokończenie robót budowlanych po poprzednim wykonawcy. W ramach inwestycji Skanska S.A. wykonała:

 1. roboty drogowe: roboty ziemne – wykonanie wykopów, budowa nasypów, wymiana gruntu nienośnego (zadanie uzupełniające), podbudowa
  z kruszywa stabilizowanego cementem, podbudowa z kruszywa łamanego, podbudowa z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna z SMA, budowa ekranów dźwiękochłonnych, budowa ogrodzenia z siatki wraz z bramami, budowa przepustów pod koroną drogi oraz w obrębie skrzyżowań,

 2. roboty brukarskie: rondo, ścieki trójkątne, umocnienie rowów, budowa ronda i 2 skrzyżowań, budowa zjazdów na drogi leśne, budowa dróg serwisowych, oznakowanie pionowe i poziome, ustawienie barier energochłonnych (stalowe i betonowe),

 3. roboty wykończeniowe: humusowanie wraz z obsianiem, nasadzenia zieleni), roboty mostowe (dokończenie budowy wiaduktu W-1 wraz
  z robotami przyobiektowymi, dokończenie budowy przejścia dla zwierząt PZ-1 wraz z robotami przyobiektowymi),

 4. roboty branży elektrycznej: przebudowa kolizji sieci średniego napięcia, budowa oświetlenia w rejonie ronda w Rzochowie,

 5. roboty branży sanitarnej: przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej.

Zadanie zrealizowano w terminie umownym tj. 30.11.2014r. Protokół odbioru ostatecznego spisano w dniu 01.12.2014r. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego udzielił pozwolenia na użytkowanie w dniu 07.01.2015r. Odcinek został oddany do użytkowania w dniu 09.01.2015r.

Podstawowe parametry techniczne nowego odcinka drogi (etap II): długość 3,4 km, klasa techniczna drogi GP, kategoria ruchu KR 4, nośność nawierzchni 100 kN/oś, jezdnia 7.00 m, pobocza utwardzone 2x2.0 m, pobocza ziemne 2x1.25 m, wiadukt nad linią kolejową relacji Dębica – Łódź Kaliska w km 0+233,38, przejście dla zwierząt w km 2+780,00.Trzeci etap zadania: W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Mielec i Remost. Wartość robot budowlanych po przetargu wyniosła 66.983.186,- zł. W trakcie budowy wykonawca natrafił na bardzo złe warunki gruntowe w efekcie, czego musiał wykonać dodatkową dokumentację projektową. W wyniku zatwierdzenia w/w dokumentacji i uwzględniania innych zmian wynikających m.in. z obmiarowego charakteru projektu podpisano aneksy zwiększające wartość zadania do kwoty 82.903.794,- zł.

W 2014 roku zrealizowano następujące prace: główny ciąg drogowy – wykonano korpus drogowy wraz z warstwami podbudowy i warstwą wiążącą, wykonano cały odcinek rozbudowy DW 985 pod wiaduktem W-2, wykonano wszystkie obiekty inżynierskie, wiadukt W-2, Most MP-9 oraz wszystkie przepusty, wykonano wszystkie skrzyżowania z drogami gminnymi


i powiatowymi, wykonano wszystkie prace z zakresu oświetlenia drogowego, wykonano wszystkie prace związane z przekładkami infrastruktury (gaz, woda, kanalizacja sanitarna linie energetyczne i teletechniczne), wykonano drogi serwisowe w zakresie do warstwy wiążącej oraz wykonano rowy i umocnienia skarp w 70%.

Na realizację zadania w 2014r. poniesiono wydatki w kwocie 70.012.635,- zł, (§ 6050 – 3.748.528,-zł, § 6057 – 57.175.926,-zł, § 6059 – 9.059.979,-zł,


§ 6067 – 23.971,-zł, § 6069 – 4.231,-zł), z tego:

 • wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 57.199.897,-zł, z tego sfinansowano 1.685.728,-zł ze środków własnych do przyszłej refundacji,

 • ze środków własnych w kwocie 12.812.738,-zł

Środki wydatkowano na:

 • roboty budowlano – montażowe – 66.752.145,- zł,

 • roboty dodatkowe, opłaty za przyłącza – 1.067.036,-zł,

 • roboty dodatkowe związane z transportem kruszywa i likwidacją szkód po zerwaniu umowy z firmą Aglomancha oraz tłumaczeniem przysięgłym ugody sądowej – 1.199.408,-zł,

 • pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 908.293,- zł,

 • nadzór autorski – 47.908,- zł,

 • aktualizację projektu organizacji ruchu – 9.409,-zł

 • wykupy gruntów – 28.202,-zł,

 • tablice informacyjne – 234,-zł.

Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2012 - 2014 wyniosły 125.999.488,-zł, co stanowi 85,70% planowanych nakładów na realizację zadania.

 1. Pozostałe inwestycje na drogach wojewódzkich w kwocie 15.550.020 ,-zł (§ 6050) (PZDW – Dep. DT), w tym:

 1. „Budowa wschodniej obwodnicy Brzozowa - w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Brzozów – Sanok”.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Okres realizacji zadania: lata 2014 – 2015.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 72.800.000,- zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych konsorcjum firm: lider – Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., partnerzy – Polbud Pomorze Sp. z o.o. i Most Sp. z o.o. Umowę z wykonawcą podpisano dnia 02.09.2014 r. Wartość robót po przetargu wyniosła 71.795.090,-zł.

Termin zakończenia realizacji projektu: 14.11.2015 r.

W 2014r. wykonano większość prac przygotowawczych w tym całościowo wycinki zadrzewień i rozbiórki obiektów budowlanych. W listopadzie 2014 r. zakończono rozpoczęte dnia 26.09.2014 r. przewidziane w dokumentacji projektowej geotechniczne badania uzupełniające gruntów w całym pasie drogowym przyszłej obwodnicy w celu weryfikacji warunków gruntowych


i ewentualnej optymalizacji założonego w projekcie sposobu wzmocnienia podłoża gruntowego. Wykonywano także mechaniczne usunięcie humusu na znacznym obszarze, odcinkowo: powierzchniową wymianę gruntów
i stabilizację na miejscu spoiwem hydraulicznym, platformy robocze na potrzeby wykonania kolumn i palisady, prowadzono prace przy przebudowie
i budowie odcinków poszczególnych sieci. Obecnie wykonawca robót prowadzi prace zgodnie z przyjętym do realizacji harmonogramem. Do końca grudnia 2014 roku wykonano przerób na poziomie 5,17% wartości kontraktu.

Na realizację zadania w 2014r. poniesiono wydatki w kwocie 2.029.571,-zł


(§ 6050), z tego: ze środków własnych w kwocie 1.979.571,-zł oraz środków pomocy finansowej z Powiatu Brzozowskiego w kwocie 50.000,- zł.

Środki wydatkowano na: • roboty budowlane – 2.017.402,-zł,

 • pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 9.562,- zł,

 • nadzór autorski – 2 607,- zł.

Wydatki poniesione w 2014 r. stanowią 2,78 % planowanych nakładów na realizację zadania.

 1. „Budowa nowego mostu w miejsce istniejącego przez rzekę Wisłok
  w miejscowości Bzianka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Daliowa w km 12+127”- 4.295.115,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 11.101.750,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 04.02.2014r., wyłoniono wykonawcę robót konsorcjum firm: „Skanska”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 4.075.279,- zł. Zadanie zakończono w październiku 2014r.

Zadanie dofinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 1.904.700,-zł. 1. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate na odcinku od km 67+568 do km 67+868 wraz z mostem na rzece Solinka w km 67+718 w miejscowości Cisna” – 4.728.912,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 7.446.931,-zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 05.05.2014r., wyłoniono wykonawcę robót konsorcjum firm: „INTOP” Tarnobrzeg. Wartość zadania po przetargu wyniosła 4.348.926,- zł. Zadanie zakończono w grudniu 2014r.

Zadanie dofinansowane ze środków subwencji ogólnej budżetu państwa kwocie 2.000.000,- zł. 1. „Przebudowa mostu przez potok Jabłonka (Świnka) w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - granica województwa - Przeworsk - Dynów - Grabownica Starzeńska w km 208+875 wraz z budową objazdu tymczasowego w miejscowości Dydnia” – 1.609.131,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 7.500.000,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 09.07.2014r. wyłoniono wykonawcę robót przedsiębiorstwo: „INTRABET” Sp. z o.o. Sanok. Wartość zadania po przetargu wyniosła 1.688.838,- zł. Zadanie zakończono w grudniu 2014r.

 1. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne na obszarze województwa podkarpackiego, odcinek Prusie – Gr. Województwa w km 74+119 ÷ 76+297” – 2.821.207,-zł.

Środki wydatkowano na:

 • roboty budowlane – 2.799.707,- zł.

Wartość szacunkowa robót wynosiła 3.200.000,- zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego przeprowadzonego w dniu 18.03.2014r. wyłoniono wykonawcę firmę: TRANSOL Justyna Babiś – Pruchnik. Wartość po przeprowadzeniu przetargu wyniosła 2.799.707,- zł.

 • pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 16.000,-zł,

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 50.000,-zł. W ramach postępowania przetargowego przeprowadzonego w dniu 18.03.2014r. zawarto umowę z firmą: NADROMAR J. Marszałek na kwotę 16.000,-zł,

 • wykonanie studium wykonalności – 5 .500,- zł.

Umowę w ramach negocjacji cenowych w październiku 2014 roku zawarto
z firmą: Sarnik Joanna – Białystok.

 1. Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW – 66.084,-zł.

W ramach zadania zrealizowano:

 • zakup wraz z montażem urządzeń bramowych U-10a bez elementów uchylnych oraz znaków w rejonie mostu w km 0+626 w m. Bojanów na drodze wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki 34.403,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 36.404,-zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 24.02.2014r, wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „DAREX” Obsza. Wartość zadania po przetargu wyniosła 34.403,- zł. Zadanie zakończono w marcu 2014r.

 • zakup wraz z montażem ekranów przeciw błotnych segmentowych – droga wojewódzka Nr 877 km 29+505 – 29+518 strona lewa ul. Mickiewicza m. Żołynia - RDW Łańcut – 5.356,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 6.396,-zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 20.03.2014r, wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „Wimed” Tuchów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 5.356,-zł. zł. Zadanie zakończono w marcu 2014r.

 • zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu pieszego
  i kołowego w m. Zapałów na drodze wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec – 3.924,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 4.350,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 15.10.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Przedsiębiorstwo Drogowe EFEKTAR Sp. z o.o. – Sp. Komandytowa, Tarnów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 3.924,- zł. Zadanie zakończono w listopadzie 2014 roku.

 • zakup wraz z montażem balustrad w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk w m. Kulno - RDW Łańcut – 22.401,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 30.000,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 14.10.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: F.P.H.U „DAREX” Dariusz Kopczyński Obsza. Wartość zadania po przetargu wyniosła 22.401,-zł. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.

 1. Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich w kwocie 11.987.737,-zł (§ 6050) (PZDW – Dep. DT), w tym

 1. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka
  w km 10+882 ÷11+332 w m. Borek Stary”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 550.000,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym
  w dniu 10.10.2013r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „Chiek Karak” Dynów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 489.014,-zł, w roku 2013 wydatkowano kwotę 413.375,- zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 64.806,- zł (po naliczeniu kar umownych za nieterminowe oraz nienależyte wykonanie zadania). W ramach realizacji zadania zrealizowano 2376 mb. chodnika. Zadanie zakończono w lutym 2014r.

 2. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 895 Uherce Mineralne – Myczków w km 10+930 ÷ 10+950 str. prawa i w km 11+040 ÷ 11+384 str. lewa w miejscowości Solina. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 450.200,- zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „MAYKI – Bogdan Musiał”. Wartość zadania po przetargu wraz z robotami uzupełniającymi wyniosła 450.196,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 481 mb chodnika. Zadanie zakończono
  w październiku 2014 roku.

 3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w m. Szufnarowa – budowa chodnika w km 40+845 ÷ 40+891 str. lewa oraz w km 40+883 ÷ 41+207 str. prawa. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 200.000,- zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Produkcja Usługi Handel „EKPOL” Budownictwo Inwestycje Remonty Edward Piekło. Wartość zadania po przetargu wraz z robotami uzupełniającymi wyniosła 200.000,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 380 mb chodnika Zadanie zakończono w październiku 2014 roku.

 4. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec polegająca na budowie chodnika poza rowem w granicy pasa drogi w km 31+889,90 ÷ 32+355,40 str. prawa i w km 31+730,30 ÷ 31+943,35 str. lewa w m. Piątkowiec. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 350.000,- zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Józef Turek. Wartość zadania po przetargu wraz
  z robotami uzupełniającymi wyniosła 328.771,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 1228,45 mb chodnika. Zadanie zakończono w październiku 2014 roku.

 5. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa w m. Buków w km 8+388 ÷ 8+607. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 160.000,- zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Zakład Produkcyjno – Usługowo -Handlowy Józef Duduś. Wartość zadania po przetargu wyniosła 125.105,- zł.
  W ramach realizacji zadania wykonano 219 mb chodnika. Zadanie zakończono w sierpniu 2014 roku.

 6. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Żurawica km 20+750 ÷ 20+900 w miejscowości Krzemienica. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 217.220,- zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: PPHU „AGROPOL-BIS” s.c. Wartość zadania po przetargu wraz z robotami uzupełniającymi wyniosła 217.220,- zł.
  W ramach realizacji zadania wykonano 150 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.

 7. Budowa chodnika w miejscowości Dydnia przy drodze wojewódzkiej Nr 835 Majdan Sieniawski - Grabownica Starzeńska w km 210+768 ÷210+962,46. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 200.000,- zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: CHIEKKARAK sp. z o.o. Wartość zadania po przetargu wyniosła 151.262,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 194,46 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2014 roku.

 8. Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Daliowa w m. Posada Górna w km 24+162 (środek zatoki) str. lewa. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 64.000,- zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Firma Usługowo-Budowlana Wojciech Wajdzik. Wartość zadania po przetargu wyniosła 60.000,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano zatokę autobusową wraz z peronem dla pieszych. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.

 9. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 8+607 ÷ 8+771 w m. Trześniów. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 200.000,- zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Józef Duduś. Wartość zadania po przetargu wraz
  z robotami uzupełniającymi wyniosła 154.757,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 173 mb chodnika. Zadanie zakończono w  listopadzie 2014 roku.

 10. Przebudowa drogi wojewódzkiej - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w km 9+644 ÷ 10+043 w m. Ustrobna. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 200.000,-zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Firma Budowlana PROBUD Jakub Janusz. Wartość zadania po przetargu wraz z robotami uzupełniającymi wyniosła 199.557,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 469 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2014 roku.

 11. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów – Daliowa - chodnik w km 6+903 ÷ 7+020 i w km 7+321 ÷ 7+409 oraz budowa kanału odwodnienia drogi w km 6+838 ÷ 6+903 i w km 7+404,45 ÷ 7+419 w m. Jasionów. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 200.000,- zł.
  W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Józef Duduś. Wartość zadania po przetargu wraz z robotami uzupełniającymi wyniosła 199.856,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 308 mb chodnika. Zadania zakończono
  w listopadzie 2014 roku.

 12. Budowa ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. - Żurawica w km 41+550 ÷ 41+670 strona prawa w m. Łopuszka Mała. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 120.000,- zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „DRO-BRUK” Bogdan Wojtuń. Wartość zadania po przetargu wraz z robotami uzupełniającymi wyniosła 119.981,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 148 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2014 roku.

 13. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok
  w km 23+285 ÷ 23+425 strona lewa i w km 23+484 ÷ 23+628 strona lewa w m. Pakoszówka. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 200.000,- zł.
  W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: FUH AN-KOP M. Stankiewicz. Wartość zadania po przetargu wyniosła 156.956,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 284 mb chodnika. Zadanie zakończono w październiku 2014 roku.

 14. Budowa chodnika w miejscowości Niebocko przy drodze wojewódzkiej Nr 835 Majdan Sieniawski - Grabownica Starzeńska w km 216+455 ÷ 216+543. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 80.000,-zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dydni z/s w Niebocku. Wartość zadania po przetargu wyniosła 62.222,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 88 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2014 roku.

 15. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów- rz. Wisła - Baranów Sandomierski - Majdan Królewski – Nisko w zakresie budowy chodnika w km 9+485 ÷ 9+899 w m. Skopanie i Wola Baranowska wraz z zabezpieczeniem infrastruktury technicznej ETAP I. Wartość szacunkowa wynosiła 598.000,- zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: ”Zakład Produkcyjno-Usługowy „DROTECH” Witold Waśkiewicz. Wartość zadania po przetargu wyniosła 415.024,- zł. Dodatkowo wykonano badania laboratoryjne za kwotę 37,- zł. Łącznie na realizację zadania w roku 2014 wydatkowano 415.061,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 414 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2014 roku.

 16. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów- rz. Wisła - Baranów Sandomierski - Majdan Królewski – Nisko w zakresie budowy chodnika w km 10+717 ÷ 10+905 w m. Skopanie i Wola Baranowska wraz z zabezpieczeniem infrastruktury technicznej ETAP II. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 236.200,-zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „BRUK-DAR” Dariusz Skawiński. Wartość zadania po przetargu wyniosła 236.200,- zł. Dodatkowo wykonano badania laboratoryjne za kwotę 74,-zł. Łącznie na realizację zadania w roku 2014 wydatkowano kwotę 236.274,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 188 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.

 17. Budowa kładki dla pieszych przez potok Głęboki w m. Berezka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna w km 5+953,76. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 200.000,-zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Piotr Górecki Zakład Produkcyjno-Usługowy „DROMED”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 195.594,-zł. Zadanie zakończono w październiku 2014 roku.

 18. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w km 0+391,00 ÷ 0+623,50 w m. Lesko. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 400.000,00 zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: DARJAN Sp. z o.o. Materiały Budowlane Betoniarnia. Wartość zadania po przetargu wyniosła 262.501,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 232,50 mb chodnika. Zadanie zakończono
  w listopadzie 2014 roku.

 19. Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary - ul. Mościckiego w Łańcucie w zakresie budowy chodnika
  i odwodnienia jezdni km 45+268 ÷ km 45+644. Wartość szacunkowa zadania zgodnie wynosiła 250.000,-zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: MG INFRASTRUKTURA Marian Wołczyk. Wartość zadania po przetargu wyniosła 189.389,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 376 mb chodnika. Zadanie zakończono w październiku 2014 roku.

 20. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełżec w km 2+833 ÷ 3+674 w m. Szówsko. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 330.000,-zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: FHU KOSTAR Artur Kosteczko. Wartość zadania po przetargu wraz z robotami uzupełniającymi wyniosła 329.175,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 841 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2014 roku.

 21. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna w km 2+498 ÷ 2+671 w m. Średnia Wieś. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 200.000,- zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Zakład Budowlany „DROMOST” Tadeusz Ostrówka. Wartość zadania po przetargu wraz z robotami uzupełniającymi wyniosła 199.856,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 183 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2014 roku.

 22. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka
  w km 11+344 ÷ 11+888 w m. Borek Stary. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 540.000,-zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Zakład Produkcyjno – Handlowo –Usługowy JAR s.c. Jan Synoś, Ryszard Rząsa. Wartość zadania po przetargu wyniosła 539.862,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 544 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2014 roku.

 23. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. - Łańcut - Kańczuga - Żurawica - budowa chodnika w km 11+142,46 ÷ 11+734,53 m. Medynia Głogowska i Medynia Łańcucka. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 500.000,- zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy JAR s.c. Jan Synoś, Ryszard Rząsa. Wartość zadania po przetargu wraz z  robotami uzupełniającymi wyniosła 500.000,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 797,64 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.

 24. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary w km 25+640 ÷ 25+859 m. Biedaczów. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 116.000,-zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: DRO-BRUK Bogdan Wojtuń. Wartość zadania po przetargu wyniosła 108.563,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 219 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.

 25. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut - Żurawica w km 5+042 ÷ 6+052 str. lewa w m. Trzeboś. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 533.829,-zł.. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Aleksander Kucyło, Wojciech Czenczek „BRUX LEŻAJSK”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 533.828,- zł.
  W ramach realizacji zadania wykonano 1010 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.

 26. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu przebudowywanej drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk – Łańcut - Szklary 26+388,50 ÷ 26+643 w m. Żołynia. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 200.000,-zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Zakład Komunalny
  w Żołyni Sp. z o.o. Wartość zadania po przetargu wyniosła 141.652,- zł.
  W ramach realizacji zadania wykonano 254,50 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2014 roku.

 27. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród – Dukla w km 39+617 ÷ 40+328 strona prawa w m. Iwla, Teodorówka – Etap II. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 405.892,-zł.
  W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: GOR+BUD s.c. Wartość zadania po przetargu wyniosła 405.886,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 711 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.

 28. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki polegająca na budowie chodnika od km 19+317 do km 19+539 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w m. Jeżowe Podgórze. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 600.000,- zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „FERAMENTA” Krzysztof Piela. Wartość zadania po przetargu wraz z robotami uzupełniającymi wyniosła 535.029,- zł. Dodatkowo wykonano badania laboratoryjne za kwotę 148,- zł. Łącznie na realizację zadania w roku 2014 wydatkowano kwotę 535.177,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 438 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.

 29. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Mielec - Dębica w km 23+490,80 ÷ 23+935,00 str. prawa w m. Malinie. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 250.000,- zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Firma Produkcyjno –Handlowo – Usługowa BRUKPOL Wioletta Czuchra. Wartość zadania po przetargu wyniosła 151.940,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 444,20 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.

 30. Budowa zatoki postojowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 24+250 str. prawa w m. Wiśniowa. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 110.000,- zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Firma Budowlana PROBUD Jakub Janusz. Wartość zadania po przetargu wyniosła 93.814,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano zatokę postojową. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.

 31. Przebudowa drogi wojewódzkiej - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w km 6+468 ÷ 6+678 w m. Wojaszówka. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 100.000,- zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Firma Budowlana PROBUD Jakub Janusz. Wartość zadania po przetargu wraz z robotami uzupełniającymi wyniosła 99.885,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 230 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.

 32. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w km 7+770 ÷ 7+968 w m. Bajdy po prawej stronie drogi. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 117.368,- zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: La Strada Sp. z o.o. Wartość zadania po przetargu wyniosła 117.367,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 198 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.

 33. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna w km 19+395 ÷ 19+526 str. prawa w m. Bukowiec. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 250.000,- zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „MAYKI” Roboty Inżynieryjne – Kostka Brukowa Bogdan Musiał. Wartość zadania po przetargu wyniosła 218.841,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 131 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.

 34. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 20+611,70 ÷ 20+784,40 w m. Tułkowice. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 200.000,-zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Budowa Dróg Usługi Spychaczem Czesław Różycki. Wartość zadania po przetargu wraz z robotami uzupełniającymi wyniosła 199.937,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 254,70 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.

 35. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza - Krosno w km 2+917 ÷ 3+197 strona lewa w m. Krasna. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 571.624,- zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: La Strada Sp. z o.o. Wartość zadania po przetargu wraz z robotami uzupełniającymi wyniosła 571.623,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 280 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.

 36. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary w km 64+680 ÷ 64+830 w m. Dylągówka. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 200.000,- zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Zakład Produkcyjno –Handlowo – Usługowy „JAR” s.c. Jan Synoś Ryszard Rząsa. Wartość zadania po przetargu wraz z robotami uzupełniającymi wyniosła 199.980,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 152 mb chodnika. Zadanie zakończono
  w listopadzie 2014 roku.

 37. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa
  w km 24+635 ÷ 25+780 wraz z budową chodnika (po stronie lewej) w m. Łączki Kucharskie. Budowa chodnika w km 25+258 ÷ 25+780. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 380.000,- zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Usługowo-Handlową Grzegorz Ozga. Wartość zadania po przetargu wyniosła 341.979,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 522 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.

 38. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w km 191+800 – 192+030 str. prawa wraz z zatoką autobusową w km 192+008 ÷ 192+068 str. lewa w m. Dynów ul. Karolówka. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 200.000,-zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Bieżące Utrzymanie Dróg Mariusz Ślimak. Wartość zadania po przetargu wraz z robotami uzupełniającymi wyniosła 190.863,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 290 mb chodnika i zatokę autobusową. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.

 39. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 3+868,35 ÷ 4+056 str. lewa w m. Godowa. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 280.000,-zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: FPUH KRIS-BUD Krzysztof Śnieżek. Wartość zadania po przetargu wraz z robotami uzupełniającymi wyniosła 279.988,-zł.
  W ramach realizacji zadania wykonano 272,65 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.

 40. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary – budowa chodnika dla pieszych wraz z przebudową zjazdów oraz przebudową rowu otwartego na rów kryty w m. Wola Mała i Wola Dalsza w km 39+671 ÷ 39+873. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 294.861,-zł.W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: EKO-BUD Dariusz Cynk. Wartość zadania po przetargu wyniosła 285.358,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 202 mb chodnika wraz z przebudową rowu otwartego na rów kryty. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.

 41. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Żurawica w km 62+900 ÷ 63+132 w m. Rokietnica. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 266.924,- zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Bieżące Utrzymanie Dróg Mariusz Ślimak. Wartość zadania po przetargu wraz z robotami uzupełniającymi wyniosła 266.923,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 232 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.

 42. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 21+461 ÷ 21+501 str. prawa w m. Dobrzechów. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 60.000,-zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Budowa Dróg Budowa Spychaczem Czesław Różycki. Wartość zadania po przetargu wyniosła 59.678,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 40 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.

 43. Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk - Szklary w km 33+623 ÷ 33+754 str. prawa i w km 34+079 ÷ 34+390 str. prawa w m. Rakszawa. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 400.000,-zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni. Wartość zadania po przetargu wraz z robotami uzupełniającymi wyniosła 399.543,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 511 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.

 44. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica w km 56+210,50 ÷ 57+223,50 – budowa ścieżki rowerowej i chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzeźnica na odcinku drogi
  w km 56+210,50 ÷ 57+040. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 500.000,- zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Marcin Kawa Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „MARTIN”. Wartość zadania po przetargu wraz z robotami uzupełniającymi wyniosła 499.994,- zł.
  W ramach realizacji zadania wykonano 451,50 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.

 45. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 12+020 ÷ 12+134,43 w m. Żarnowa. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 80.000,-zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SREBRNY” Krystian Srebrny. Wartość zadania po przetargu wyniosła 58.269,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 89,43 mb chodnika. Zadanie zakończono
  w grudniu 2014 roku.

 46. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w km 155+896,84 ÷ 156+164 str. lewa
  w m. Urzejowice. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 100.000,-zł.
  W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Warsztat Samochodowy PATRIX Patryk Ślimak. Wartość zadania po przetargu wyniosła 97.820,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 267,16 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.

 47. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Żurawica km 18+119,88 ÷ 18+375,51 oraz w km 18+665,66 ÷ 18+759,86
  w miejscowości Czarna. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 247.456,-zł.
  W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: MG INFRASTRUKTURA Marian Wołczyk. Wartość zadania po przetargu wyniosła 247.456,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 349,83 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.

 48. Budowa chodnika dla pieszych w m. Pustków przy drodze wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica km 49+413,44 ÷ 49+541,95 strona prawa (oraz
  w ramach ww. zadania w km 49+445,75 ÷ 49+467,75 strona lewa). Wartość szacunkowa zadania wynosiła 172.000,- zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: A-ZET KONKRET Sałagaj Grzegorz. Wartość zadania po przetargu wyniosła 162.671,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 150,51 mb chodnika. Zadanie zakończono
  w grudniu 2014 roku.

 49. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza w miejscowości Żyznów w km 7+740 ÷ 7+848 str. lewa. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 100.000,-zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Przedsiębiorstwo Usług Drogowych CHABAJ Stanisław. Wartość zadania po przetargu wyniosła 70.252,- zł.
  W ramach realizacji zadania wykonano 108 mb chodnika. Zadania zakończono w grudniu 2014 roku.

 50. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Lubaczów – gr. państwa w km 3+962 ÷ 4+193 w miejscowości Lubaczów ul. Mickiewicza. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 300.000,-zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe „BUD-HAN” s.c. Łukasz Sopel, Wojciech Rokoszyński. Wartość zadania po przetargu wyniosła 290.049,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 231 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.

Pomoc finansowa otrzymana od jednostek samorządu terytorialnego na budowę chodników przy drogach wojewódzkich w 2014r.Lp.

Nazwa zadania

Gmina

Kwota pomocy finansowej w zł

1

Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 895 Uherce Mineralne – Myczków w km 10+930 ÷ 10+950 str. prawa i w km 11+040 ÷ 11+384 str. lewa w miejscowości Solina

Solina

150.000

2

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w m. Szufnarowa – budowa chodnika w km 40+845 ÷ 40+891 str. lewa oraz w km 40+883 ÷ 41+207 str. prawa

Wiśniowa

100.000

3

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec polegająca na budowie chodnika poza rowem w granicy pasa drogi w km 31+889,90 ÷ 32+355,40 str. prawa i w km 31+730,30 ÷ 31+943,35 str. lewa w m. Piątkowiec

Wadowice Górne

150.000

4

Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa w m. Buków w km 8+388 ÷ 8+607

Haczów

60.000

5

Budowa chodnika w miejscowości Dydnia przy drodze wojewódzkiej Nr 835 Majdan Sieniawski - Grabownica Starzeńska w km 210+768 ÷210+962,46

Dydnia

100.000

6

Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Daliowa w m. Posada Górna w km 24+162 (środek zatoki) str. Lewa

Rymanów

32.000

7

Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 8+607 ÷ 8+771 w m. Trześniów.

Haczów

100.000

8

Przebudowa drogi wojewódzkiej - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w km 9+644 ÷ 10+043 w m. Ustrobna

Wojaszówka

100.000

9

Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów – Daliowa - chodnik w km 6+903 ÷ 7+020 i w km 7+321 ÷ 7+409 oraz budowa kanału odwodnienia drogi w km 6+838 ÷ 6+903 i w km 7+404,45 ÷ 7+419 w m. Jasionów

Haczów

100.000

10

Budowa ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. - Żurawica w km 41+550 ÷ 41+670 strona prawa w m. Łopuszka Mała.

Gmina Kańczuga

60.000

11

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok w km 23+285 ÷ 23+425 strona lewa i w km 23+484 ÷ 23+628 strona lewa w m. Pakoszówka

Gmina Sanok

100.000

12

Budowa chodnika w miejscowości Niebocko przy drodze wojewódzkiej Nr 835 Majdan Sieniawski - Grabownica Starzeńska w km 216+455 ÷ 216+543.

Gmina Dydnia

40.000

13

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów- rz. Wisła - Baranów Sandomierski - Majdan Królewski – Nisko w zakresie budowy chodnika w km 9+485 ÷ 9+899 w m. Skopanie i Wola Baranowska wraz z zabezpieczeniem infrastruktury technicznej ETAP I.

Gmina Baranów Sandomierski

415.024

14

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów- rz. Wisła - Baranów Sandomierski - Majdan Królewski – Nisko w zakresie budowy chodnika w km 10+717 ÷ 10+905 w m. Skopanie i Wola Baranowska wraz z zabezpieczeniem infrastruktury technicznej ETAP II.

Gmina Baranów Sandomierski

82.976

15

Budowa kładki dla pieszych przez potok Głęboki w m. Berezka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna w km 5+953,76.

Gmina Solina

100.000

16

Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w km 0+391,00 ÷ 0+623,50 w m. Lesko

Gmina Lesko

200.000

17

Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary - ul. Mościckiego w Łańcucie w zakresie budowy chodnika i odwodnienia jezdni km 45+268 ÷ km 45+644

Miasto Łańcut

150.000

18

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełżec w km 2+833 ÷ 3+674 w m. Szówsko

Gmina Wiązownica

180.000

19

Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew Czarna w km 2+498 ÷ 2+671 w m. Średnia Wieś

Gmina Lesko

100.000

20

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w km 11+344 ÷ 11+888 w m. Borek Stary

Gmina Tyczyn

290.000

21

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. - Łańcut - Kańczuga - Żurawica - budowa chodnika w km 11+142,46 ÷ 11+734,53 m. Medynia Głogowska i Medynia Łańcucka

Gmina Czarna

300.000

22

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary w km 25+640 ÷ 25+859 m. Biedaczów

Gmina Leżajsk

58.000

23

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut - Żurawica w km 5+042 ÷ 6+052 str. lewa w m. Trzeboś

Gmina Sokołów

200.000

24

Budowa chodnika dla pieszych w ciągu przebudowywanej drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk – Łańcut - Szklary 26+388,50 ÷ 26+643 w m. Żołynia

Gmina Żołynia

100.000

25

Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród – Dukla w km 39+617 ÷ 40+328 strona prawa w m. Iwla, Teodorówka – Etap II

Gmina Dukla

200.000

26

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki polegająca na budowie chodnika od km 19+317 do km 19+539 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w m. Jeżowe Podgórze

Gmina Jeżowe

300.000

27

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Mielec - Dębica w km 23+490,80 ÷ 23+935,00 str. prawa w m. Malinie

Gmina Tuszów Narodowy

100.000

28

Budowa zatoki postojowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 24+250 str. prawa w m. Wiśniowa

Gmina Wiśniowa

55.000

29

Przebudowa drogi wojewódzkiej - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w km 6+468 ÷ 6+678 w m. Wojaszówka

Gmina Wojaszówka

99.885

30

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w km 7+770 ÷ 7+968 w m. Bajdy po prawej stronie drogi

Gmina Wojaszówka

100.000

31

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna w km 19+395 ÷ 19+526 str. prawa w m. Bukowiec

Gmina Solina

218.841

32

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 20+611,70 ÷ 20+784,40 w m. Tułkowice

Gmina Wiśniowa

100.000

33

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza - Krosno w km 2+917 ÷ 3+197 strona lewa w m. Krasna

Gmina Korczyna

350.000

34

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w km 191+800 – 192+030 str. prawa wraz z zatoką autobusową w km 192+008 ÷ 192+068 str. lewa w m. Dynów ul. Karolówka

Miasto Dynów

50.000


35

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 3+868,35 ÷ 4+056 str. lewa w m. Godowa

Gmina Strzyżów

140.000

36

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary – budowa chodnika dla pieszych wraz z przebudową zjazdów oraz przebudową rowu otwartego na rów kryty w m. Wola Mała i Wola Dalsza w km 39+671 ÷ 39+873.

Gmina Czarna

150.000

37

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Żurawica w km 62+900 ÷ 63+132 w m. Rokietnica.

Gmina Rokietnica

100.000

38

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 21+461 ÷ 21+501 str. prawa w m. Dobrzechów

Gmina Strzyżów

30.000

39

Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk - Szklary w km 33+623 ÷ 33+754 str. prawa i w km 34+079 ÷ 34+390 str. prawa w m. Rakszawa

Gmina Rakszawa

200.000

40

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica w km 56+210,50 ÷ 57+223,50 – budowa ścieżki rowerowej i chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzeźnica na odcinku drogi w km 56+210,50 ÷ 57+040.

Gmina Dębica

250.000

41

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 12+020 ÷ 12+134,43 w m. Żarnowa.

Gmina Strzyżów

40.000

42

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Żurawica km 18+119,88 ÷ 18+375,51 oraz w km 18+665,66 ÷ 18+759,86 w miejscowości Czarna

Gmina Czarna

100.000

43

Budowa chodnika dla pieszych w m. Pustków przy drodze wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica km 49+413,44 ÷ 49+541,95 strona prawa (oraz w ramach ww. zadania w km 49+445,75 ÷ 49+467,75 strona lewa)

Gmina Dębica

162.671

44

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza w miejscowości Żyznów w km 7+740 ÷ 7+848 str. lewa

Gmina Strzyżów

70.252

45

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Lubaczów – gr. państwa w km 3+962 ÷ 4+193 w miejscowości Lubaczów ul. Mickiewicza

Miasto Lubaczów

150.000

OGÓŁEM:

6.234.649


1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   41


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna