Objaśnienia do wykonania dochodów w 2014 roku planowane dochody w kwocie 373. 223. 565,-złPobieranie 5,45 Mb.
Strona18/41
Data23.10.2017
Rozmiar5,45 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   41
§ 4129 - 92,- zł),

 • pozostałe wydatki związane z realizacją projektu m.in. utrzymanie biura projektu, usługi telekomunikacyjne i pocztowe w kwocie 716,- zł (§ 4267- 230,- zł, § 4269 - 41,- zł, § 4307- 297,- zł, § 4309 - 52,- zł, § 4377- 5,- zł, § 4379 - 1,- zł, § 4527 - 76,- zł, § 4529- 14,- zł).

  Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 26.229,- zł, oraz środków budżetu państwa w kwocie 4.629,- zł.

  1. zwrot do Ministerstwa Finansów oraz do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej części dotacji na realizację projektu w kwocie 3.404,- zł (§ 2917 – 2.905,- zł, § 2919 – 499,- zł).

  Projekt został zakończony w 2013 roku. W 2014 roku zostały poniesione jedynie wydatki związane z końcowym rozliczeniem projektu, było to możliwe gdyż wydatki odnosiły się do zadań realizowanych w okresie wdrażania projektu oraz zostały poniesione przed złożeniem końcowego wniosku o płatność.

  DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

  Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

  Planowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 19.031,- zł jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 19.031,- zł (§ 6209) tj. 100% planu i obejmowały dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej, działania 2.2 Infrastruktura energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.


  Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 2.2

  transz dotacji celowej w 2014 roku  L.p.

  Podmiot

  Nazwa zadania / projektu

  Kwota dotacji w zł

  dla jednostek sektora finansów publicznych

  dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

  1

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. Z o.o

  Modernizacja systemu ciepłowniczego w Jaśle

  0,00

  19.030,58

  Razem

  0,00

  19.030,58

  W 2014 roku nie ogłaszano naborów wniosków o dofinansowanie oraz nie podpisywano umów, w ramach których występuje dofinansowanie z budżetu państwa, zatwierdzony został 1 wniosek o płatność końcową.

  W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanego wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa.

  Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

  Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 18.189,-zł zostały zrealizowane w wysokości 18.188,- zł (§ 6668), tj. 99,99% planu i dotyczyły zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.  Rozdział 40003Dostarczanie energii elektrycznej

  Planowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 85.350,- zł jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 85.350,- zł (§ 6209) tj. 100% planu i obejmowały dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej, działania 2.2 Infrastruktura energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.


  Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 2.2

  transz dotacji celowej w 2014 roku
  L.p.

  Podmiot

  Nazwa zadania / projektu

  Kwota dotacji w zł

  dla jednostek sektora finansów publicznych

  dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

  1

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o w Jaśle

  Budowa na terenie Oczyszczalni Ścieków MPGK Jasło ul. Krakowska zespołu urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kojarzeniu z wykorzystaniem biogazu pochodzącego z w/w oczyszczalni

  0,00

  85.350,00

  Razem__0,00__85.350,00'>Razem

  0,00

  85.350,00

  W 2014 roku nie ogłaszano naborów wniosków o dofinansowanie, oraz nie podpisywano umów, w ramach których występuje dofinansowanie z budżetu państwa, zatwierdzony został 1 wniosek o płatność końcową.

  W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanego wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa.

  Rozdział 40095 – Pozostała działalność

  Planowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 3.314.431,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 126.226,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3.188.205,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 2.440.781,- zł (§ 6209) tj. 73,64% planu i dotyczyły dotacji celowej dla beneficjentów na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej, działania 2.2 Infrastruktura energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.


  Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 2.2

  transz dotacji celowej w 2014 roku
  L.p.

  Podmiot

  Nazwa zadania / projektu

  Kwota dotacji w zł

  dla jednostek sektora finansów publicznych

  dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

  1

  Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa sp. zo.o.

  Budowa biogazowni rolniczej o mocy 500 kW w miejscowości Odrzechowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą szansą na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego gminy Zarszyn

  0,00

  502.236,21

  2

  Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii "Horyzonty"

  Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez budowę modelowej elektrowni fotowoltaicznej

  0,00

  597.298,49

  3

  Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

  Termomodernizacja budynków Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

  126.225,49

  0,00

  4

  Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. Przemyśl

  Budowa układu ko generacyjnego wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. zo.o. w Przemyślu

  0,00

  121.812,02

  5

  Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka sp. zo.o.

  Odnawialne źródła energii dla budynków Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka" sp. zo.o.

  0,00

  1.093.208,91

  Razem

  126.225,49

  2.314.555,63

  W 2014 roku nie ogłaszano naborów wniosków o dofinansowanie, oraz nie podpisywano umów, w ramach których występuje dofinansowanie z budżetu państwa, zatwierdzonych zostało 25 wniosków o płatność w ramach projektów wybranych do dofinansowania z naboru ogłoszonego w 2012 roku.

  W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanego wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa.
  DZIAŁ 500 – HANDEL

  Rozdział 50005 – Promocja eksportu

  Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR) w kwocie 401.000,- zł zostały zrealizowane


  w wysokości 346.214,- zł, tj. 86,34% planu i dotyczyły realizacji projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim”
  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wydatki obejmowały:

  1. wynagrodzenia ekspertów i składki od nich naliczane w kwocie 231.594,-zł
   (§ 4017- 157.066,-zł § 4019 – 27.717,-zł, § 4047 – 8.171,-zł, § 4049 – 1.442,-zł,
   § 4117 – 27.674,-zł, § 4119 – 4.884,-zł § 4127 – 3.944,-zł, § 4129 – 696,-zł),

  2. pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (tj. zakup gotowych opracowań, wydawnictw, koszty opracowania broszur informacyjnych, publikacji niezbędnych do świadczenia usług informacyjnych pro – eksport, pro- biz, koszty organizacji spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców, koszty przeprowadzenia analizy w zakresie stanu inwestycji zagranicznych w województwie podkarpackim oraz możliwości eksportowych i rozwoju wybranych branż województwa podkarpackiego) w kwocie 114.620,-zł (§ 4217 – 2.242,-zł, § 4219 – 396,-zł,
   § 4307 – 66.958,-zł, § 4309 – 11.816,-zł § 4397 – 28.227,-zł, § 4399 – 4.981,-zł).

  Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 294.282,-zł, oraz środków budżetu państwa w kwocie 51.932,-zł.

  Niewykonanie wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych.

  Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych
  w kwocie 2.581.703,- zł.

  Termin realizacji zadania: 2010 – 2020.

  W 2014 w ramach projektu udzielono 637 usług pro-eksport przedsiębiorcom oraz 54 usług pro-biz inwestorom zagranicznym. Działania w sferze pro-eksport to obsługa zarówno przedsiębiorców zagranicznych poszukujących dostawców w województwie podkarpackim, jak również usługi informacyjne świadczone przedsiębiorcom
  z województwa podkarpackiego z zakresu wsparcia działań pro-eksportowych. Na bieżąco informowano także przedsiębiorców o możliwości uczestnictwa w targach branżowych i misjach. W zakresie wsparcia inwestorów zagranicznych Podkarpackie COIE zorganizowało i kompleksowo przygotowało kilkanaście wizyt inwestorów zagranicznych, które polegały na świadczeniu usługi doradczej w ramach komponentu pro-biz projektu. Zorganizowane zostały również spotkania handlowe, informacyjne dla przedsiębiorców.

  Kolejnym z zrealizowanych działań było przygotowanie misji przyjazdowej firm


  z Chorwacji. Głównym celem misji były spotkania biznesowe, które służyły nawiązaniu kontaktów handlowych pomiędzy firmami z Chorwacji i Polski. Ponadto, pracownicy COIE wzięli udział w Targach: ILA Berlin, Hemispheric Congress CAMACOL, Doliny Lotniczej „Aviation Valley EXPO DAY 2014” kongresie Business Bridge Canada oraz misji inwestycyjnej do USA, gospodarczej misji wyjazdowej przedsiębiorców polskich do Zagrzebia i Zadaru. Podczas wszystkich powyższych imprez eksperci COIE świadczyli usługi informacyjne dla przedsiębiorców oraz inwestorów zagranicznych.

  Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

  Podstawowym celem działalności COIE jest działanie na rzecz wzrostu poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do kompleksowych, bezpłatnych usług potrzebnych do planowania, organizowania
  i realizacji eksportu oraz inwestycji poza granicami Polski. Cel ten obejmuje także działanie na rzecz zwiększania poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce. Potencjalni inwestorzy zagraniczni mają łatwiejszy dostęp do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej w Polsce i instrumentach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, w tym zachętach inwestycyjnych.

  Ostateczną grupę docelową projektu stanowią:  1. w obszarze usługi pro-eksport: wszyscy przedsiębiorcy, organizacje zrzeszające przedsiębiorców, mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osób fizycznych, posiadający miejsce zamieszkania na terenie RP,

  2. w obszarze usługi pro-biz wszyscy inwestorzy zagraniczni, zainteresowani prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce.

  W podkarpackim COIE zatrudnione są 3 osoby - 2 ekspertów świadczących usługi pro-eksport oraz 1 ekspert świadczący usługi pro-biz.

  Od października 2011 r. do końca grudnia 2014 r. zrealizowano 1810 udokumentowanych usług informacyjnych, doradczych. W obszarze pro-eksport większość z nich to kojarzenie przedsiębiorców z woj. podkarpackiego z firmami zagranicznymi poszukującymi dostawców. Zrealizowano 978 usług dla przedsiębiorców. W 14 zorganizowanych seminariach o tematyce eksportowej organizowanych przez COIE wzięło udział 720 przedsiębiorców.

  Inwestorzy zagraniczni obsługiwani od 2011 roku przez COIE utworzyli ponad 150 miejsc pracy. Dodatkowo w związku z wczesną fazą inwestycji część firm zadeklarowało zwiększenie zatrudnienia w ciągu kolejnych lat działalności. Szacunkowa wielkość deklarowanych miejsc pracy to 200.

  W chwili obecnej trwa kontynuacja obsługi 15 inwestorów zagranicznych, którzy są w trakcie decyzji lokalizacyjnej. Zorganizowano 60 kompleksowych wizyt inwestorów zagranicznych do województwa podkarpackiego. W zależności od potrzeb inwestora wizyta obejmuje: wizytację terenów inwestycyjnych na terenie całego województwa podkarpackiego, organizację spotkań z władzami lokalnymi, biurami rachunkowymi, kancelariami prawnymi, agencjami pośrednictwa pracy, specjalnymi strefami ekonomicznymi, przedstawicielami klastrów, inkubatorami technologicznych, parkami technologicznymi i przemysłowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami (uczelnie wyższe i szkoły średnie techniczne). Za pośrednictwem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji oraz bezpośrednio od importerów zagranicznych otrzymano ponad 2000 zagranicznych ofert współpracy, które każdorazowo przekazywano do podkarpackich firm reprezentujących określoną branżę. Przedsiębiorcy podkarpaccy odpowiedzieli 980 razy na zapytania ofertowe importerów zagranicznych przekazane za pośrednictwem COIE. Sporządzono 4 analizy potencjału eksportowego


  i atrakcyjności inwestycyjnej województwa podkarpackiego.

  Od początku realizacji zadania do końca 2014 r. zrealizowano zakres zadania


  o wartości 1.033.875,- zł, co stanowi 40,05% planowanych łącznych nakładów.
  DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

  Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

  Zaplanowane wydatki (Dep. DT) w kwocie 124.763.247,- zł (w tym dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych w kwocie 51.440.775,-zł) zostały wykonane w wysokości 121.338.439,- zł, tj. 97,25% planu.  1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 57.481.111,- zł zostały wykonane
   w wysokości 55.741.005,- zł i dotyczyły:

  1. rekompensaty z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób przekazanej w formie dotacji celowej dla Przewozów Regionalnych sp. z o.o. w kwocie 51.287.821,- zł (§ 2830), w tym ze środków własnych samorządu Województwa – 44.328.164,-zł, Funduszu Kolejowego – 6.959.657,-zł.

  Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 336.412.555,-zł, realizowane w latach 2013 – 2020. Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania o wartości 94.243.679,-zł, co stanowi 28,01% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

  1. utrzymania zespołów trakcyjnych w kwocie 735.168,-zł (§ 4270) finansowane ze środków Funduszu Kolejowego.

  Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 23.403.744,-zł, realizowane w latach 2013 – 2021. Wydatki wykonane w 2014r. stanowią 3,14 % planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

  1. naprawy uszkodzonych autobusów szynowych stanowiących mienie Województwa Podkarpackiego w kwocie 376.694,-zł (§ 4270),

  2. napraw rewizyjnych dwóch pojazdów szynowych stanowiących mienie Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.656.800,-zł (§ 4270),

  Wydatki finansowane były ze środków własnych samorządu Województwa
  w kwocie 95.645,-zł oraz środków Funduszu Kolejowego w kwocie
  2.561.155,-zł.

  1. ubezpieczenia 16 pojazdów szynowych w zakresie CASCO i NNW w kwocie 400.846,-zł (§ 4430).

  Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.585.617,-zł, realizowane w latach 2013 – 2015. Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania o wartości 834.888,-zł, co stanowi 52,65% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

  1. realizacji projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Zakup pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 276.750,-zł
   (§ 4390 – 96.750,-zł, § 4397 – 153.000,-zł,§ 4399 – 27.000,-zł). Środki wydatkowano na usługi doradztwa technicznego.

  Wydatki finansowane były ze środków własnych Samorządu Województwa
  w kwocie 123.750,- zł oraz ze środków UE w kwocie 153.000,- zł.

  Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, szczegółowo opisane w objaśnieniach do wydatków majątkowych pkt.II., ppkt.1.  1. realizacji projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 6.926,-zł (§ 4390). Środki wydatkowano na sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu.

  Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, szczegółowo opisane w objaśnieniach do wydatków majątkowych pkt.II., ppkt.2.

  1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 67.282.136,- zł zostały wykonane
   w kwocie 65.597.434,- zł i dotyczyły:

  1. realizacji projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Zakup pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 64.130.628,-zł (§ 6067 – 53.062.200,- zł, § 6069 – 9.363.918,- zł, § 6060 – 1.704.510,-zł). Wydatki przeznaczono na:

  1. zakup pięciu pojazdów szynowych w kwocie 64.130.000,-zł, w tym:

  • jednego dwuczłonowego spalinowego zespołu trakcyjnego – 11.502.000,-zł,

  • dwóch dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych – 23.600.000,-zł,

  • dwóch trójczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych – 29.028.000,-zł,

  1. wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu
   w kwocie 628,-zł.

  Źródłem finansowania wydatków były środki z budżetu UE w kwocie 53.062.200,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 6.264.128,-zł oraz środki własne Samorządu Województwa w kwocie 4.804.300,-zł.

  Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 171 z dnia 23.12.2014r. dokonał blokady planu dotacji celowej w kwocie 199.645,-zł.

  Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 64.461.444,-zł, realizowane w latach 2011 – 2014. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wyniosły 64.457.069,-zł (w tym wydatki bieżące – 326.442,-zł, wydatki majątkowe – 64.130.627,-zł).

  Zadanie zakończone.  1. realizacji projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 27.706,-zł (§ 6060 – 5.181,- zł, § 6067 – 12.321,-zł, § 6069 – 10.204,- zł). Środki wydatkowano na wykonanie studium wykonalności projektu.

  Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 14.853.850,-zł, realizowane w latach 2011 – 2015. Wydatki wykonane w 2014r. w kwocie 34.632,-zł (w tym wydatki bieżące 6.926,-zł, wydatki majątkowe 27.706,- zł) stanowią 0,23% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

  W ramach projektu zaplanowano zakup trójczłonowego pojazdu szynowego. Umowę na jego dostawę zawarto w 2013 r. z terminem realizacji zamówienia w 2015r.  1. modernizacji dwóch pojazdów szynowych w kwocie 1.439.100,-zł (§ 6060).

  W ramach modernizacji dokonano montażu: monitoringu obejmującego całe wnętrze pojazdu, systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, systemu zliczania pasażerów, oświetlenia pulpitu maszynisty o regulowanym natężeniu, dodatkowego ogrzewania przypodłowego w kabinie maszynisty, automatów biletowych.

  Zadanie finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 826.820,-zł, środków Funduszu Kolejowego w kwocie 560.472,-zł oraz środków własnych Samorządu w kwocie 51.808,-zł.

  Zadanie realizowane w latach 2010 -2016 w ramach przedsięwzięcia pn.”Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 68.863.094,-zł.Od początku realizacji zadania do końca 2014 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 51.357.880,-zł, co stanowi 74,57% planowanych nakładów na realizację zadania. Do końca 2014r.
  w ramach przedsięwzięcia dokonano zakupu 7 nowych pojazdów szynowych oraz dokonano modernizacji 8 pojazdów szynowych.

  Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

  Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 56.212.610,- zł (w tym dotacja przedmiotowa w kwocie 55.998.037,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 54.278.197,- zł, tj. 96,56% planu i dotyczyły:  1. refundacji strat wynikających ze stosowania przez przewoźników samochodowej komunikacji pasażerskiej ustawowych ulg w regularnych przewozach pasażerskich przekazanej w formie dotacji przedmiotowej w kwocie
   54.063.626,- zł (§ 2630). Podpisano 109 umów z przewoźnikami.

  Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 146 z dnia 25.11.2014 r. oraz decyzją Nr 171 z dnia 23.12.2014 r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 1.934.410,-zł.

  Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

  Przewoźnicy przedłożyli wnioski o wypłatę należnych im dopłat na kwotę niższą niż zaplanowano w budżecie.


  1. wypłatę odszkodowania Miejskiemu Zakładowi Komunikacji sp. z o.o. w Jarosławiu na podstawie sądowego nakazu zapłaty w związku z odmową przez Województwo Podkarpackie zawarcia w 2008 r. umowy określającej zasady przekazywania dopłat wraz odsetkami i kosztami postępowania sądowego
   w kwocie 214.571,-zł (§ 4580 – 21.038,-zł, § 4600 – 184.015,-zł, § 4610 -
   9.518,-zł).


  Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

  Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 139.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 74.870,- zł (§ 4390), tj. 53,86 % planu i dotyczyły analizy sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym.

  Wydatki zależą od liczby złożonych wniosków o udzielenie lub zmianę zezwolenia przez przewoźników drogowych, które wymagają przeprowadzenia analizy sytuacji rynkowej.

  Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych


  w kwocie 348.922,-zł, realizowane w latach 2013 – 2015. Wydatki poniesione
  w latach 2013-2014 w kwocie 293.163,-zł stanowią 84,01% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

  Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

  Zaplanowane wydatki (PZDW – Dep. DT) w kwocie 414.435.449,-zł zostały wykonane w wysokości 360.184.415,- zł, tj. 86,91% planu.  1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 54.238.688,- zł zostały zrealizowane w kwocie 51.717.008,- zł i obejmowały:

  1. Bieżące utrzymanie jednostki Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie18.734.775,- zł, w tym:

   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.292.865,- zł (§ 4010 – 11.314.047,- zł, § 4040 – 699.520,- zł, § 4110 – 2.030.643,- zł, § 4120 – 226.965,- zł, § 4170 – 21.690,- zł),

   2. koszty obsługi administracyjno – technicznej jednostki w kwocie 4.441.910,- zł. Wydatki dotyczyły:

  1. zakupu paliwa i produktów pozapaliwowych niezbędnych do eksploatacji samochodów i sprzętu do utrzymania dróg oraz ogrzewania pomieszczeń – 1.509.515,- zł (§ 4210),

  2. zakupu części zamiennych do samochodów oraz sprzętu do bieżącego utrzymania dróg, zakupu materiałów biurowych, wyposażenia biurowego, materiałów administracyjno-gospodarczych, prasy, poradników, sprzętu
   i programów komputerowych, warunków kontraktowych FIDIC – 414.212,- zł (§ 4210),

  3. przeglądów i remontów budynków administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – 314.985,- zł (§ 4270 – 297.814,- zł, § 4390 – 17.171,-zł),

  4. napraw i remontów samochodów, sprzętu biurowego oraz sprzętu do utrzymania dróg – 344.870,- zł (§ 4270),

  5. wykonania koncepcji podziału mieszkań na Rejonie Dróg Wojewódzkich Ustrzyki Dolne, wyceny środków trwałych do likwidacji – 5.194,-zł

  (§ 4390),

  1. ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów, opłat za przejazd Viatoll, ubezpieczenia mienia – 249.615,- zł (§ 4430),

  2. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 143.368,- zł (§ 4140),

  3. odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 247.359,- zł

  (§ 4440),

  1. opłat za dostawy energii elektrycznej, cieplnej, wody – 347.507,- zł

  (§ 4260),

  1. profilaktycznych badań lekarskich pracowników 17.576,- zł (§ 4280),

  2. opłat za usługi telekomunikacyjne, dostępu do sieci Internet –
   70.704,- zł (§ 4360 – 27.687, zł, § 4370 – 27.473,- zł, § 4350 –
   15.544,- zł),

  3. podróży służbowych krajowych – 4.296,- zł (§ 4410),

  4. opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami, opłat za wydanie oraz wymianę dowodów rejestracyjnych pojazdów, za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do środowiska, za umieszczenie urządzenia
   w drodze przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej w związku
   z rozbudową budynku garażowego PZDW oraz wodociągu do budynku RDW Łańcut – 117.057,- zł (§ 4520),

  5. podatku od nieruchomości i od środków transportowych – 119.471,- zł,

  (§ 4480 – 113.587,- zł, § 4500 – 5.884,- zł),

  1. szkoleń pracowników – 16.563- zł (§ 4700),

  2. opłat abonamentowych, pocztowych, za transmisję danych z urządzeń GPS, usług kserograficznych, ogłoszeń prasowych, badań technicznych pojazdów, usług transportowych, informatycznych, usług notarialnych, ochrony mienia – 519.618,- zł (§ 4300 – 516.063,-zł, § 4430 – 3.555,-zł).

  1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 196.655,-zł (§ 3020). Wydatki dotyczyły:

  • świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów bhp tj. zakupu odzieży ochronnej, wody mineralnej, środków czystości, posiłków regeneracyjnych, dofinansowania do zakupu okularów do pracy przy komputerze, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w kwocie 164.975,-zł,

  • odszkodowania dla byłego pracownika z tytułu rozwiązania umowy o pracę wypłaconego na podstawie zawartej przed sądem ugody w kwocie
   24.480,-zł,

  • odprawy pośmiertnej dla pracownika – 7.200,-zł.

  1. Bieżące utrzymanie dróg i mostów w kwocie 32.785.578,- zł, z tego:

  1. Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich obejmujące remonty remonterem
   i masą na powierzchni 47,76 tys.m2, wykonanie powierzchniowego utrwalenia na powierzchni 14,96 tys. m2, wykonanie krótkich nakładek na powierzchni 16,22 tys.m2, likwidację przełomów, frezowanie nawierzchni na powierzchni 10,12 tys.m2, profilowanie masą 1.924 ton w kwocie 4.392.911,-zł (§ 4270).

  Wydatki wykonane w kwocie 2.415.780,-zł realizowane były w ramach przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach 19.105.498,-zł, realizowanego w latach 2013-2017.

  Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 9.520.531,-zł, co stanowi 49,83% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.  1. Wykonanie oznakowania poziomego dróg wojewódzkich w kwocie
   1.499.813,-zł, (§ 4270).

  2. Odnowy dróg wojewódzkich w kwocie 5.331.415,-zł (§ 4270), w tym:

  1. Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w km 166+339 – 166+885 w miejscowości Manasterz”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 251.382,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 14.04.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „STRABAG”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 211.425,- zł. Zadanie zakończono w maju 2014 r.,

  2. „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 24+690 ÷ 25+675 w miejscowości Rymanów Zdrój”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 1.118.496,- zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 04.04.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „RBDiM” Krosno. Wartość zadania po przetargu wyniosła 697.433,-zł. Zadanie zakończono w lipcu 2014 r.,

  3. „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica w km 6+600 ÷ 7+200 oraz w km 9+748 ÷ 9+900
   w miejscowości Medynia Głogowska”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 216.298,- zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego
   w dniu 05.08.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „MPDiM” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 210.944,-zł. Zadanie zakończono w październiku 2014 r.,

  4. „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – gr. woj. Lubelskiego – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska
   w km 156+508 ÷ 157+308 w miejscowości Mikulice”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 290.000,- zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 09.09.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „STRABAG”. Wartość zadania po przetargu wyniosła: 294.288,- zł. Zadanie zakończono w listopadzie 2014 r.,


  5. Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów - Hrebenne w km 34+400 ÷ 35+400
   w miejscowości Lubaczów”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 410.000,- zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 05.09.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „STRABAG”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 342.192,- zł. Zadanie zakończono w listopadzie 2014 r.,


  6. „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk w km 28+395 ÷ 29+355 w miejscowości Kolbuszowa, w km 30+585 ÷ 30+955 w miejscowości Werynia, w km 40+800 ÷ 41+130 w miejscowości Raniżów”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 800.000,- zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 05.09.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „STRABAG”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 658.775,- zł. Zadanie zakończono w listopadzie 2014 r.,

  7. „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec w km 25+200 ÷ 27+100 w miejscowości Partynia”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 750.000,-zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 08.09.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „MPDiM” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 588.096,-zł. Zadanie zakończono w listopadzie 2014 r.,

  8. „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa – Bukowsko - Szczawne w km 20+300 ÷ 21+100 w miejscowości Bukowsko”. Wartość kosztorysowa zadnia wynosiła 350.000,- zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 08.09.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „STRABAG”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 341.581,- zł. Zadanie zakończono w listopadzie 2014 r.,

  9. „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów - Bełżec w km 63+300 ÷ 63+830 w miejscowości Narol”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 501.751,- zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 30.09.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „PRD-M” Tomaszów Lubelski. Wartość zadania po przetargu wyniosła 420.315,- zł. Zadanie zakończono w listopadzie 2014 r.,

  10. „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - gr. woj. lubelskiego – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska
   w km 196+428 ÷ 198+028 w miejscowości Nozdrzec”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 800.739,-zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 09.10.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „STRABAG”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 621.192,- zł. Zadanie zakończono w grudniu 2014 r.,

  11. „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - gr. woj. lubelskiego – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów –Grabownica Starzeńska w km 198+028 ÷198+628 w miejscowości Nozdrzec”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 312.808,- zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 09.10.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „STRABAG”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 273.043,-zł. Zadanie zakończono w grudniu 2014 r.,

  12. „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - gr. woj. lubelskiego – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska
   w km 198+628 ÷ 198+708 w miejscowości Nozdrzec”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 39.614,-zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 16.11.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „STRABAG”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 39.614,- zł. Zadanie zakończono w grudniu 2014 r.,

  13. „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp. w km 21+788 ÷ 22+378 w miejscowości Sędziszów Małopolski”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 659.112,-zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 17.10.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „PRDiM” Dębica. Wartość zadania po przetargu wynosła 476.858,-zł. Zadanie zakończono w grudniu 2014 r.,

  14. „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa - Leżajsk w km 30+955 ÷ 31+275 w miejscowości Werynia”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 135.202,- zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 29.10.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „PDM” Mielec. Wartość zadania po przetargu wyniosła 155.659,- zł. Zadanie zakończono w grudniu 2014 r.,

  1. Remonty barier energochłonnych (w tym awaryjny remont uszkodzonych barierek wskutek kolizji drogowych) w kwocie 1.848.365,- zł (§ 4270),

  2. Bieżące remonty i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów w kwocie 3.934.048,- zł, z tego:

  1. Remont balustrady mostowej (uszkodzonej w wyniku kolizji drogowej)
   w m. Ubieszyn w ciągu drogi wojewódzkiej 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w km 133+665, strona prawa – 3.753,-zł (§ 4270),

  2. Wymiana łącznika prowadnicy na moście przez rzekę Lubaczówka w m. Manasterz na drodze 870 Sieniawa – Jarosław – 2.140,- zł (§ 4270),

  3. Remont muru oporowego i ścianki czołowej przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza – Krosno w km 7+760 - 7+783 w m. Węglówka – 18.624,-zł (§ 4270 ),

  4. Remont powłoki malarskiej na balustradach mostowych obiektów zlokalizowanych na terenie RDW Jasło – 97.174, zł (§ 4270 ),

  5. Remonty obiektów mostowych uszkodzonych w wyniku powodzi w 2014 r. na terenie RDW Jasło 1. most w Czudcu; 2. most w Dobrzechowie – 25.747,-zł (§ 4270),

  6. Remont przepustu drogowego w miejscowości Łączki Kucharskie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 24+925 – 10.917,- zł (§ 4270),

  7. Remont przepustu sklepionego w miejscowości Czarna Sędziszowska w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp. w km 12+750 – 18.218,- zł (§ 4270),

  8. Remont dylatacji na obiektach mostowych w miejscowości Gawłuszowice
   i Ropczyce – 166.253,-zł (§ 4270),

  9. Remont żelbetowego przepustu drogowego w m. Młodochów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Jaślany w km 33 + 569 – 38.993,- zł,

  10. Awaryjny remont poręczy na moście w Turzym Polu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Daliowa w km 4+937 – 4.089,- zł (§ 4270 ),

  11. Remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Daliowa
   w miejscowości Rymanów Zdrój w km 24+693 – 72.637,- zł (§ 4270),

  12. Remont poręczy i gzymsów mostu przez rzekę Wisłok w m. Wisłok Wielki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate w km 24+405 – 94.352,-zł (§ 4270),

  13. Remonty obiektów mostowych uszkodzonych w wyniku powodzi w 2014r. na terenie RDW Rymanów: 1. most w Moszczańcu; 2. most w Posadzie Jaśliska; 3. most w Wisłoku Wielkim; 4. most w Stasianie; 5. most w Woli Niżnej; 6. most w Tylawie – 147.237,-zł (§ 4270),

  14. Awaryjny remont uszkodzonych poręczy mostu w miejscowości Brzozów
   w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 w km od 10+546 do 10+574 –
   10.136,- zł,

  15. Remont barier mostu rz. Tanew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze - Biłgoraj km 8+568 w m. Ulanów – 63.036,- zł (§ 4270 ),

  16. Remonty obiektów mostowych uszkodzonych w wyniku powodzi w 2014 r. na terenie RDW Ustrzyki: 1. most w m. Hoszów – 14.875,-zł (§ 4270 ),

  17. Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rzekę Nil w miejscowości Kolbuszowa wraz obustronnymi kładkami dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Młp. w km 0+055. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 836.409,-zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 21.02.2014 r. wyłoniono wykonawcę firmę: „INTOP Tarnobrzeg” Sp. z o.o. – 545.752,-zł (§ 4270),

  18. Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa 1. przez potok Dołżycki w miejscowości Krzywe w km 74+226 2. przez potok Bremień w miejscowości Przysłup w km 75+250. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 1.229.061,-zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 25.03.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: ASADYN Zakład Usługowo Handlowy Marcin Pasadyn, Rzuchowa – 754.331,- zł (§ 4270),

  19. Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut – Szklary. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 679.966,- zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 03.04.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe FACHMAN Dębica – 483.908,- zł (§ 4270),

  20. Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Pruchnik – Żurawica 1. przez rzekę Rączyna w miejscowości Pantalowice w km 44+892; 2. przez rzekę Rzeplin w miejscowości Rozbórz Długi w km 48+755 3. przez rzekę Jodłówka w miejscowości Rozbórz Okrągły w km 49+802. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 927.475,-zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 20.05.2014r. wyłoniono wykonawcę firmę: Przedsiębiorstwo Budowlane STALMOST sp. z o.o. Stalowa Wola – 858.540,-zł (§ 4270),

  21. zakup elementów do naprawy uszkodzonej bramownicy ograniczającej skrajnię poziomą i pionową na moście w m. Bojanów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki – 1.456,- zł (§ 4210),

  22. zakup układu zapłonowego typu LC do lampy halogenowej dla oświetlenia przeprawy promowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – Gorzyce – 1.884,- zł (§ 4210),

  23. obsługa przeprawy promowej w m. Czekaj Pniowski – 113.545,- zł (§ 4300),

  24. roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach na sieci dróg wojewódzkich na terenie Województwa Podkarpackiego – 386.451,-zł (§ 4300).

  1. Remonty chodników w kwocie 563.991,-zł (§ 4270), z tego:

  1. Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec w km 32+614 – 32+724 strona prawa w miejscowości Piątkowiec”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 27.904,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 28.04.2014r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „BRUKPOL” Dąbrówka Wisłocka. Wartość zadania po przetargu wyniosła 23.881,-zł. Zadanie zakończono
   w czerwcu 2014r.


  2. Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz –Sanok w km 10+970 – 11+120 w miejscowości Brzozów”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 51.394,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 16.04.2014r, wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „Chiekkarak” sp. z o.o. Dąbrówka Starzeńska. Wartość zadania po przetargu wyniosła 21.166,- zł. Zadanie zakończono w maju 2014r.

  3. Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec w km 0+615 ÷ 0+810 strona lewa
   w miejscowości Jarosław”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 59.195,-zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 25.09.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „DUMAR”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 49.766,- zł. Zadanie zakończono
   w listopadzie 2014r.


  4. Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław-Oleszyce – Cieszanów – Bełżec w km 0+615 ÷ 0+715 strona prawa w miejscowości Jarosław”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 24.858,- zł.
   Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 25.09.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „DUMAR”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 24.858,- zł. Zadanie zakończono w listopadzie 2014r.


  5. Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp –Łańcut – Kańczuga – Żurawica w km 53+700 ÷ 53+900 strona prawa
   w miejscowości Pruchnik”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 35.389,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 23.07.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „DRUG – BRUK”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 34.920,- zł. Zadanie zakończono we wrześniu 2014r.


  6. Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp –Łańcut – Kańczuga – Żurawica w km 76+850 ÷ 77+350 strona prawa
   w miejscowości Żurawica”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 44.685,-zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 10.09.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „KRIS”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 41.820,-zł. Zadanie zakończono
   w październiku 2014r.


  7. Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło-Zarzecze – Nowy Żmigród – Krempna – Świątkowa – Grab – Ożenna – gr. państwa
   w km 16+450 ÷ 16+890 strona prawa w miejscowości Nowy Żmigród, oraz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 w km 22+650 ÷ 22+700 strona prawa w miejscowości Pielgrzymka”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 29.000,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 27.10.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „GOR – BUD”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 28.591,- zł. Zadanie zakończono w grudniu 2014r.


  8. Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce w km 4+220 ÷ 4+320 strona prawa
   w miejscowości Czudec, oraz w km 15+450 ÷ 15+480 strona lewa w miejscowości Strzyżów”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 34.000,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 30.07.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: C. Różycki. Wartość zadania po przetargu wyniosła 27.167,-zł. Zadanie zakończono
   w październiku 2014r.


  9. „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów –Lubaczów – gr. państwa w km 4+008 ÷ 4+050 strona lewa, w km 4+111 ÷ 4+440 strona lewa, oraz w km 5+714 ÷ 5+820 strona lewa w miejscowości Lubaczów”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 107.056,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 20.05.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „SiSZMK” R. Bąska. Wartość zadania po przetargu wyniosła 80.476,-zł. Zadanie zakończono w lipcu 2014r.

  10. „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Dachnów –Lubaczów – gr. państwa w km 4+440 ÷ 4+620 strona lewa w miejscowości Lubaczów”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 42.013,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 20.05.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „SiSZMK” R. Bąska. Wartość zadania po przetargu wyniosła 40.138,- zł. Zadanie zakończono w lipcu 2014r.

  11. Remont chodników w ciągu dróg wojewódzkich Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica w miejscowości Czarna w km 16+687 ÷ 16+872 strona lewa, w  ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary w miejscowości Giedlarowa w km 16+800 ÷ 21+850,
   w miejscowości Żołynia w km 28+860 ÷ 28+870, oraz w miejscowości Biedaczów w km 23+175 ÷ 23+180, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w miejscowości Tyczyn w km 6+320 ÷ 6+390”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 43.836,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 02.04.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „Probud” Lutcza. Wartość zadania po przetargu wyniosła 32.186,-zł. Zadanie zakończono w maju 2014r.


  12. „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów –Rymanów – Daliowa w km 24+700 ÷ 25+435 strona lewa w miejscowości Rymanów Zdrój”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 258.660,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 01.04.2014r. wyłoniono wykonawcę firmę: „Probud” Lutcza. Wartość zadania po przetargu wyniosła 132.849,- zł. Zadanie zakończono w maju 2014r.

  13. Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna
   w km 1+648 ÷ 1+749 w miejscowości Hoczew”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 50.900,-zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 23.04.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: ZB „Dromost” Ustrzyki Dolne. Wartość zadania po przetargu wyniosła 26.173,- zł. Zadanie zakończono w czerwcu 2014r.,


  Pomoc finansowa otrzymana w 2014r. od jednostek samorządu terytorialnego na remonty chodników przy drogach wojewódzkich

  Lp.

  Nazwa zadania

  Gmina

  Kwota pomocy finansowej w zł

  1

  „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław-Oleszyce –Cieszanów - Bełżec w km 0+615 ÷ 0+810 strona lewa w miejscowości Jarosław”.

  Jarosław

  18.700

  2

  Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów –Lubaczów – gr. państwa w km 4+008 ÷ 4+050 strona lewa, w km 4+111 ÷ 4+440 strona lewa, oraz w km 5+714 ÷ 5+820 strona lewa w miejscowości Lubaczów”.

  Lubaczów

  60.000

  Ogółem:

  78.700
  1. Zimowe utrzymanie dróg i chodników w kwocie 8.414.401,- zł (§ 4210 -5.387.170,-zł, § 4300 – 3.027.231,-zł).

  Wydatki dotyczyły zakupu materiałów do zimowego utrzymania dróg, wynajmu sprzętu do zwalczania śliskości i odśnieżania tj. pługów wirnikowych, pługo – piaskarek, ładowarek, koparko – ładowarek), pełnienia dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg.

  Zadania w ramach zimowego utrzymania dróg były realizowane przy zachowaniu obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg.  Wydatki wykonane w kwocie 7.809.903,-zł realizowane były w ramach przedsięwzięcia pn. „Zimowe utrzymanie dróg” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 79.326.296,-zł, realizowanego w latach 2010-2017. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014r. poniesiono wydatki w kwocie 51.895.148,-zł, co stanowi 65,41% planowanych nakładów na realizację zadania.

  1. Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie 6.800.634,-zł, w tym:

  1. bieżące remonty i konserwacja sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na sieci dróg wojewódzkich w kwocie 87.174,- zł (§ 4270),

  2. zakup cementu do mocowania znaków, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, znaków drogowych, materiału kamiennego do uzupełniania poboczy (kruszywo kamienne), materiałów eksploatacyjnych do bieżącego utrzymania dróg w kwocie 515.986,- zł (§ 4210),

  3. Remont drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica w km 0+110 – 0+275 w m. Siedleszczany”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 174.598,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 19.03.2014r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów” Żołynia. Wartość zadania po przetargu wyniosła 141.264,-zł (§ 4270). Zadanie zakończono w maju 2014r.

  4. Remont drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica od km 20+576 – 20+750 w m. Krzemienica”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 105.547,-zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 07.03.2014r, wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „STRABAG”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 96.649,- zł (§ 4270). Zadanie zakończono w maju 2014r.

  5. remont poboczy (77.075. m2) oraz uzupełnienie materiałem kamiennym (1.477 m2) w kwocie 433.283,- zł (§ 4270),

  6. awaryjna naprawa poręczy mostu w m. Turze Pole w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Daliowa oraz znaków drogowych
   i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w kwocie 113.007 zł
   (§ 4270),

  7. pozostałe zadania z zakresu remontów na drogach wojewódzkich obejmujące m.in. remonty poboczy, drobne remonty nawierzchni nieobjęte remontami cząstkowymi oraz remonty elementów bezpieczeństwa drogowego typu ekrany w kwocie 1.134.314,- zł, (§ 4270),

  8. czyszczenie nawierzchni ulic (obejmujące czyszczenie nawierzchni na powierzchni 1 868 962 m2, czyszczenie ekranów akustycznych 2 204 m2, czyszczenie nawierzchni porowatej 33 404 m2) w kwocie 757.622,- zł
   (§ 4300),

  9. roboty z zakresu estetyki pasa drogowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach których koszono trawy na powierzchni 20 mln m2, wycinano drzewa stare zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego (usunięto 989 szt. drzew), nasadzono 992 szt. nowych drzew, zakupiono sadzonki, usunięto pniaki 867 szt., wykonano podcinkę gałęzi oraz krzaków na powierzchni 739.262 m2 w kwocie 1.195.310,-zł, (§ 4300),

  10. usługi ładowarką, koparką, udrożnianie kanału, usunięcie śmieci z drogi, dzierżawa gruntu pod przeprawę promową, utylizacja padłej zwierzyny
   z pasa drogowego – 1.183.368,-zł (§ 4300),

  11. pozostałe zadania z zakresu utrzymania dróg wojewódzkich w kwocie 1.142.657,-zł, z tego:

  • nadzory inwestorskie nad remontami obiektów mostowych i drogowych, opłaty dotyczące wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, odpisów
   z ksiąg wieczystych, wypisów z rejestru gruntów, wycena nieruchomości, usługi geodezyjne w kwocie 61.052,-zł (§ 4300),

  • podatek leśny, rolny, podatek od nieruchomości działek nabytych decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w kwocie 11.405,-zł (§ 4500 – 11.362,-zł, § 4480 – 43,-zł),

  • opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w kwocie 100.321,-zł (§4510),

  • ubezpieczenie dróg w kwocie 180.000, zł (§ 4430) oraz ubezpieczenie armatora promu, opłaty za dzierżawę gruntu pod infrastrukturę drogową w kwocie 10.336,-zł (§ 4430),

  • opłata za konserwację urządzeń melioracyjnych odprowadzających wody opadowe z dróg wojewódzkich do zbiornika Starego Wisłoczyska w kwocie 1.263,-zł (§ 4430),

  • opłaty od wniosków o wpis do ksiąg wieczystych oraz opłaty za odpisy
   z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne za poświadczenie zgodności kopii z oryginałem w kwocie 22.897,-zł (§ 4430),

  • przeglądy oraz ekspertyzy dotyczące obiektów mostowych w kwocie 237.780,- zł (§ 4390),

  • badania laboratoryjne robót drogowych oraz analiza powykonawcza drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary
   w kwocie 74.052,-zł (§ 4390),

  • opracowanie raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich za rok 2013 w kwocie 26.445,-zł (§ 4390),

  • aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dróg wojewódzkich
   w kwocie 241.807,-zł (§ 4300),

  • aktualizacja systemu ewidencji dróg wojewódzkich, obiektów drogowych, mostowych, tuneli, przepustów i promów położonych
   w ciągu dróg wojewódzkich w kwocie 63.921,- zł (§ 4300),

  • opłaty związane z prowadzonymi sprawami sądowymi, opłaty od apelacji, od pozwu, opłaty komornicze, opłaty związane z kosztami procesów wynikające z wyroków sądowych w kwocie 35.504,-zł,
   (§ 4610),

  • wypłata zasądzonego odszkodowania na rzecz osoby fizycznej
   w sprawie odstąpienia przez PZDW od umowy na wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu trwałego na potoku Świnka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Granica województwa – Przeworsk – Grabownica Starzeńska km 212+514 w miejscowości Dydnia” w kwocie 37.639,-zł (§ 4590) wraz odsetkami w kwocie 11.917,-zł (§ 4580),

  • wypłata zasądzonego odszkodowania na rzecz osoby fizycznej
   w sprawie dotyczącej zalewania działki i budynku mieszkalnego spływającymi wodami opadowymi z położonej powyżej tej działki drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w kwocie 1.656,-zł (§ 4590) wraz z odsetkami w kwocie 762,-zł (§ 4580),

  • wypłata w ramach ugody sądowej odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za straty poniesione w związku z uszkodzeniem ogrodzenia działki położonej w Mielcu przy ul.Wolności w trakcie prac prowadzonych przy przebudowie ulicy Wolności w Mielcu w kwocie 7.000,-zł (§ 4590) wraz z kosztami postępowania sądowego w kwocie 2.295,-zł (§ 4610),

  • wypłata odszkodowania na podstawie wyroku sądowego na rzecz firmy „ECM Group Polska” S.A. w Warszawie pełniącej funkcje inżyniera kontraktu na trzech inwestycjach: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Nowy Żmigród i 993 Gorlice – Dukla na odcinku Nowy Żmigród – Dukla w km 29+006 – 42+908”, „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 odcinek Mielec – Dębica w km 28+952 – 60+100” oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Kańczuga – Żurawica na odcinku Łańcut – Kańczuga w km 24+037 - 40+418”w kwocie 8.985,- zł (§ 4600) oraz odsetek w kwocie 5.620,-zł
   (§ 4580).

  Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie odstąpił od umowy na wykonywanie funkcji inżyniera kontraktu na wymienionych inwestycjach z powodu nienależytego jej wykonywania. W wyniku postępowania sądowego wraz z postępowaniem apelacyjnym nakazana została Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich
  w Rzeszowie wypłata odszkodowania wraz z odsetkami.

  1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 360.196.761,- zł zostały zrealizowane w kwocie 308.467.407,- zł. Obejmowały:

  1. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 w kwocie 120.859.007 ,- zł (PZDW – Dep. DT) z tego:

  1. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin - Zaklików - Stalowa Wola odc. Granica Województwa - Stalowa Wola”.

  Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

  Okres realizacji zadania: lata 2011 – 2014.

  Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 84.595.729,- zł.

  W roku 2012 zakończono przebudowę trzech odcinków drogi wojewódzkiej


  Nr 855 o długościach odpowiednio 700,00 m (w km 14+800,00 do 15+500,00); 6.852,23 m (w km 18+595,38 do 25+447,61); 1.383,50 m (w km 28+611,88 do 29+995,38) na których podniesiono klasę drogi do G, szerokość pasów ruchu jezdni 2 x 3,0 m, szerokość poboczy 1,25 m. W roku 2013 rozpoczęto II etap zadania. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych firma: „SKANSKA”. Umowę na roboty budowlane zawarto w roku 2012. Wartość robót po przetargu wyniosła 70.711.660,- zł z terminem realizacji
  15.10.2014 r.

  Realizacja II etapu projektu obejmowała: profilowanie, poszerzenie oraz wzmocnienie konstrukcji drogi na kategorię ruchu KR3, budowę chodników dla pieszych, ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, zjazdów indywidualnych oraz publicznych, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę przepustów, obiektów mostowych oraz instalacji i urządzeń obcych.

  W dniu 15.10.2014r. zostały zakończone roboty budowlane, odbył się odbiór końcowy. W wyniku realizacji zadania zostały osiągnięte następujące wskaźniki (efekty): długość przebudowanych dróg wojewódzkich (klasy G) – 18,64 km, długość wybudowanej kanalizacji deszczowej – 20,34 km, liczba wybudowanych zatok autobusowych – 17 szt., długość zmodernizowanych poboczy utwardzonych – 18,97 km, długość wybudowanych chodników – 1,37 km, liczba zmodernizowanych skrzyżowań – 23 szt., liczba zmodernizowanych zatok autobusowych – 7 szt., długość zmodernizowanych chodników – 1,79 km, liczba zmodernizowanych obiektów mostowych – 6 szt.

  W trakcie trwania kontraktu uzyskano wszystkie pozwolenia na użytkowanie obiektów mostowych. Zakończenie robót budowlanych zostało zgłoszone do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i 24.12.2014r. PZDW otrzymał pismo o braku sprzeciwu do tego zgłoszenia. Wykonawca udzielił 5 letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane.

  Na realizację zadania w 2014r. poniesiono wydatki w kwocie 40.515.082,-zł
  (§ 6050 – 84.144,-zł, § 6057 – 6.136.367,- zł, § 6059 –34.027.507,- zł, § 6067 – 253.711,-zł, § 6069 – 13.353,-zł), z tego:


  • wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 6.390.078,-zł, z tego sfinansowano 433.854,-zł ze środków własnych do przyszłej refundacji,

  • wydatki podlegające rozliczeniu w ramach środków budżetu państwa
   w kwocie 32.019.313,-zł, z tego sfinansowano 110.619,-zł ze środków własnych do przyszłej refundacji,

  • ze środków własnych w kwocie 2.105.691,-zł,

  Środki wydatkowano na:

  • roboty budowlano – montażowe – 39.589.012,- zł,

  • roboty uzupełniające – 84.144,-zł,

  • pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 284.992,- zł,

  • nadzór autorski – 14.883,-zł,

  • wykupy gruntów – 542.051,-zł.

  Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2011 - 2014 wyniosły 84.200.559,-zł.

  1. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik”.

  Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

  Okres realizacji: lata 2011-2014.

  Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 47.931.861,- zł.

  W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniony został wykonawca robót firma: „STRABAG” sp. z o.o. Wartość zadania po przetargu na roboty budowlane wyniosła 38.622.740,-zł. Zakres robót budowlanych w ramach inwestycji obejmował: rozbudowę skrzyżowań z drogami bocznymi; budowę nowego obiektu mostowego w miejsce istniejącego w tym budowę objazdu


  z mostem objazdowym, budowę nowych i rozbudowę istniejących zatok autobusowych, przepustów pod drogą i chodników, budowę dróg dojazdowych i ścieżki rowerowej, rozbudowę i budowę zjazdów publicznych
  i indywidualnych w miejscu istniejących, budowę oświetlenia drogi na skrzyżowaniach typu małe rondo, wykonanie odwodnienia korpusu drogowego.

  W ramach realizacji zadania osiągnięto następujące wskaźniki: długość przebudowanych dróg wojewódzkich – 16,34 km, liczba wybudowanych zatok autobusowych – 21 szt., liczba zmodernizowanych zatok autobusowych – 4 szt., długość wybudowanych chodników – 9,76 km, długość zmodernizowanych chodników – 3,67 km, liczba zmodernizowanych skrzyżowań – 22 szt., liczba wybudowanych obiektów mostowych – 1 szt., długość wybudowanej kanalizacji deszczowej – 1,17 km, liczba wybudowanych sygnalizacji świetlnych – 1 szt., długość wybudowanych ścieżek rowerowych – 1,2 km, długość wybudowanych poboczy utwardzonych – 22,7 km.

  Zadanie zakończone w 2014r. Protokół odbioru ostatecznego robót został podpisany 31.10.2014r. Zawiadomienie o zakończeniu rozbudowy drogi zostało przyjęte przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego bez sprzeciwu (pismo z dnia 20.01.2015r.).

  Na realizację zadania w 2014r. poniesiono wydatki w kwocie 32.041.732,-zł


  (§ 6050 – 2.054.517,-zł, § 6057 – 10.764.822,- zł, § 6059 – 18.476.023,- zł,


 • 1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   41


  ©operacji.org 2017
  wyślij wiadomość

      Strona główna