Objaśnienia do wykonania dochodów w 2014 roku planowane dochody w kwocie 373. 223. 565,-złPobieranie 5,45 Mb.
Strona17/41
Data23.10.2017
Rozmiar5,45 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   41

Razem

0,00

8.038.824,27
 1. dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.2 Instytucje otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 573.798,- zł (§ 6209) (Dep. RR).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.2transz dotacji celowej w 2014 roku


L.p.

Podmiot

Nazwa zadania / projektu

Kwota dotacji w zł

dla jednostek sektora finansów publicznych

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1

Regionalna Izba Gospodarcza

Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu

0,00

3.402,68

2

Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka

Innowacyjne usługi wspierania biznesu

0,00

14.903,40

3

Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka

Innowacyjne usługi wspierania biznesu - eKomunalna i eSerwis

0,00

89.775,00

4

Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka

Innowacyjne usługi wspierania biznesu - eB2B

0,00

92.688,75

5

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego

Przez rozwój CRSE po rozwój MŚP

0,00

15.321,83

6

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego

"ZIELONE KWALIFIKACJE"

0,00

35.385,00

7

Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

FirmOne.pl-nowoczesny system zarządzania biznesem

0,00

21.892,50

8

Stowarzyszenie "Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości"

API - ANALITYCZNY PORTAL INFORMATYCZNY - pakiet zintegrowanych usług dla przedsiębiorców

0,00

4.455,67

9

Stowarzyszenie "Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości"

Rozwój Stowarzyszenia "Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości" poprzez wdrożenie pakietu nowych usług dla przedsiębiorców na urządzenia typu "mobile"

0,00

29.828,50

10

Podkarpacka Izba Gospodarcza

Kampania informacyjno-promocyjna i rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MŚP

0,00

28.505,98

11

Agencja Wsparcia Biznesu Wiejskiego sp. zo.o.

Wsparcie instytucjonalne Agencji Wsparcia Biznesu Wiejskiego sp. zo.o.

0,00

10.500,00

12

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA

Rozwój Fundacji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA poprzez wprowadzenie specjalistycznych usług w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii

0,00

55.213,19

13

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "PRO CARPATHIA"

Wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia PRO CARPATHIA w Rzeszowie jako instytucji otoczenia biznesu na rzecz dywersyfikacji i promocji usług świadczonych dla sektora MŚP

0,00

945,00

14

Podkarpacka Izba Gospodarcza

Rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MŚP

0,00

63.118,14

15

INNpuls sp. zo.o.

Dywersyfikacja usług INNpuls sp. z o.o. w Rzeszowie poprzez utworzenie Centrum Szkoleń Technicznych

0,00

40.087,12

16

INNOWATOR OTOCZENIA BIZNESU sp. zo.o.

Specjalistyczny portal szansą na rozwój przedsiębiorstw

0,00

11.492,25

17

Stowarzyszenie B-4

Program rozwoju specjalistycznych usług szkoleniowych dla podkarpackich przedsiębiorców

0,00

39.744,18

18

Fundacja Centrum Rozwoju Innowacji

Wdrożenie nowych innowacyjnych usług dla podkarpackich przedsiębiorstw

0,00

16.538,40

Razem__0,00__153.409,06'>Razem__0,00__573.797,59'>Razem

0,00

573.797,59
 1. dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.3 Regionalny System Innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 153.409,- zł (§ 6209) (Dep. RR).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.3transz dotacji celowej w 2014 roku


L.p.

Podmiot

Nazwa zadania / projektu

Kwota dotacji w zł

dla jednostek sektora finansów publicznych

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1

Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. Z o.o.

Wzrost potencjału innowacyjnego na Podkarpaciu poprzez realizację projektu badawczego w dziedzinie turystyki i rekreacji przez CDG Sp. Z o.o.

0,00

4.334,27

2

Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. Zo.o.

Badanie korelacji aerodynamicznych parametrów konstrukcji miękkich latawców pociągowych oraz ich charakterystyk użytkowych

0,00

31.660,72

3

PLASTBUD sp. Zo.o.

Wzrost konkurencyjności Plastbud sp. Z o.o. poprzez zakup aparatury B+R celem opracowania nowych oraz ulepszonych produktów

0,00

13.338,99

4

Przedsiębiorstwo Handlowe "ELMAT" Sp.zo.o.

Zakup urządzeń badawczych i pomiarowych w celu rozbudowy możliwości badawczo-rozwojowych firmy ELMAT nad produktami światłowodowymi

0,00

10.440,00

5

CDG PRO Sp. Z o.o.

Badania nad wykorzystaniem skoncentrowanego promieniowania słonecznego do doświetlania pomieszczeń

0,00

25.932,32

6

CDG PRO Sp. Z o.o.

Zwiększenie konkurencyjności firmy CDG PRO sp. z o.o. poprzez zakup aparatury laboratoryjnej służącej wprowadzeniu nowych usług badawczo-rozwojowych

0,00

54.705,00

7

Danmar Computers sp. Z o.o.

Badania wydajności i architektury systemów rozproszonego składowania danych w środowisku izolowanym (Private Storage Clouds

0,00

7.934,40

8

SICON POLSKA sp. z o.o.

Wsparcie procesu prac badawczo-rozwojowych nad specjalistycznymi materiałami chemii budowlanej, przeznaczonymi do posadzek przemysłowych, prowadzonych przez firmę Sicon Polska sp. z o.o.

0,00

2.043,00

9

Koltex sp. zo.o.

Eksperymentalne prace rozwojowe nad innowacyjnym systemem mycia i suszenia recyklatu w postaci zmielonych odpadów foliowych

0,00

3.020,36

Razem

0,00

153.409,06
 1. dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej, działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat F Infrastruktura lotniska Rzeszów – Jasionka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W 2014 roku w ramach działania 2.1 schemat F ogłoszono 1 nabór wniosków w trybie konkursowym, nie przeprowadzano ocen formalnych oraz merytorycznych wniosków
  o dofinansowanie zawierających dofinansowanie z budżetu państwa, nie podpisywano umów o dofinansowanie. Zatwierdzono 5 wniosków o płatność.
  W 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.338.076,- zł
  (§ 6209) (Dep. RR).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 2.1F

transz dotacji celowej w 2014 roku


Lp.

Podmiot

Nazwa zadania / projektu

Kwota dotacji w zł

dla jednostek sektora finansów publicznych

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1

Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka spółka z o. o.

Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa lotniska Rzeszów-Jasionka poprzez doposażenie w sprzęt oraz systemy monitoringu

0,00

7.633,17

2

Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka spółka z o. o.

Budowa hangarów dla statków powietrznych wraz z płytą postojową

0,00

1.330.442,90

Razem

0,00

1.338.076,07

W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanego wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa. 1. zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 6.129,- zł
  (§ 6669) (Dep. RR),

 2. zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 3,- zł (§ 6669) (Dep. RR – WUP).

W zakresie wydatków zaplanowanych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki należy mieć na uwadze, że planowanie przewidywanego wykonania dokonywane jest na podstawie przedłożonych przez beneficjentów harmonogramów płatności. Proces wydatkowania środków uzależniony jest od ilości, wartości oraz poprawności składanych przez beneficjentów wniosków o płatność.

Zadanie „RPO WP na lata 2007-2013 – oś I-VII” ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 221.454.908,- zł, z czego wydatki bieżące: 7.213.553,00 zł i wydatki majątkowe: 214.241.355,00 zł realizowane


w latach 2009-2016 w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 15011, 40001, 40003, 40095, 60015, 60016, 60078, 72095, 80101, 80306, 85115, 92120, 92195, 92601, 92678, 92695. W 2014 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu
o wartości 34.811.113,16 zł. Od początku realizacji programu do końca 2014 roku poniesiono wydatki w wysokości 153.156.702,91 zł co stanowi 69,16% planowanych nakładów.

Zadanie „Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI-IX” ujęte jest


w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 148.581.138,00 zł, z czego wydatki bieżące: 147.452.301,00 zł i wydatki majątkowe: 1.128.837,00 zł, realizowane w latach 2011-2015 w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 15011, 15013, 80146, 80195, 85218, 85219, 85295, 85395, 85495.
W 2014 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 39.582.192,75 zł. Od początku realizacji programu do końca 2014 roku poniesiono wydatki w wysokości 122.838.246,15 zł, co stanowi 82,68 % planowanych nakładów.
Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR - WUP) w kwocie 8.870.088,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 137.179,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 8.481.169,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 8.005.523,- zł, tj. 90,25% planu i dotyczyły: 1. dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki działania 8.1, poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach poddziałania w 2014 roku nie ogłaszano nowego konkursu, podpisano 53 umowy o dofinansowanie w ramach konkursów ogłoszonych w 2013 roku, kontynuowano realizację 86 projektów z lat poprzednich, rozliczono 377 wniosków o płatność na kwotę 45.210.177,06 zł.
  Na koniec 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 7.753.787,- zł
  (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 8.1.1transz dotacji celowej w 2014 roku


L.p.

Podmiot

Nr projektu

Kwota dotacji w zł

dla jednostek
sektora
finansów
publicznych


dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych


1

DANMAR Computers M. Mikłosz

POKL.08.01.01-18-011/13

0,00

117 000,00

2

TMS Audit Małgorzata Janik-Stec

POKL.08.01.01-18-018/12

0,00

20 076,66

3

Order of Code Sp. z o.o.

POKL.08.01.01-18-022/13

0,00

72 900,00

4

Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza

POKL.08.01.01-18-036/11

0,00

9 954,66

5

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

POKL.08.01.01-18-036/13

0,00

63 931,35

6

Navigator International Sp.z o.o.

POKL.08.01.01-18-038/13

0,00

39 567,35

7

Navigator International Sp. z o.o.

POKL.08.01.01-18-042/12

0,00

33 172,19

8

Fundacja Akademia Obywatelska

POKL.08.01.01-18-051/12

0,00

156 818,66

9

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o.

POKL.08.01.01-18-057/12

0,00

69 944,74

10

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o.

POKL.08.01.01-18-058/12

0,00

141 677,70

11

SOTRONIC Sp.z o.o.

POKL.08.01.01-18/076/13

0,00

30 399,23

12

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego

POKL.08.01.01-18-077/11

0,00

186 164,20

13

"Hand-Bud" Przeds. Budowlano-Usługowe Sp. z o.o.

POKL.08.01.01-18-082/13

0,00

20 250,00

14

Instytut Doradztwa Sp.z o.o.

POKL.08.01.01-18-094/13

0,00

35 104,35

15

Firma "Konstat" Witold Borowski

POKL.08.01.01-18-096/13

0,00

30 000,00

16

FLY Polska Sp. z o.o.

POKL.08.01.01-18-098/11

0,00

48 535,04

17

Cerasus Sp. z o.o.

POKL.08.01.01-18-112/13

0,00

34 902,34

18

Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości K. Podraza

POKL.08.01.01-18-116/12

0,00

20 902,99

19

EURO-PROFIT Centrum Pozyskiwania Funduszy Europejskich B. Podraza publicznych

POKL.08.01.01-18-117/12

0,00

55 052,21

20

Grupa Doradcza Human Power Sp. z o.o.

POKL.08.01.01-18-118/13

0,00

8 995,77

21

OPTeam SA

POKL.08.01.01-18-124/11

0,00

6 858,93

22

TELEOPTICS Sp. z o.o.

POKL.08.01.01-18-133/12

0,00

64 383,89

23

MAESTRA Firma Szkoleniowa Małgorzata Fic

POKL.08.01.01-18-136/13

0,00

36 287,46

24

Grupa Kapitałowa BUSINESS CONSULTING GROUP z o.o.

POKL.08.01.01-18-141/13

0,00

25 500,00

25

Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.

POKL.08.01.01-18-142/13

0,00

82 560,71

26

Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie

POKL.08.01.01-18-147/12

0,00

16 124,26

27

SYNTEA S.A.

POKL.08.01.01-18-147/13

0,00

25 500,00

28

NZOZ RUDEK Gabinety Rehabilitacji Medycznej A. Rudek

POKL.08.01.01-18-154/12

0,00

102 303,39

29

WSK PZL Rzeszów SA

POKL.08.01.01-18-156/11

0,00

87 504,73

30

F.H.U.P. DOMREX J. Rupar

POKL.08.01.01-18-160/12

0,00

181 510,99

31

Instytut Szkoleń i Doradztwa Magdalena Mrozek

POKL.08.01.01-18-163/13

0,00

26 071,20

32

Zakład Usług Elektroenergetycznych "EL-CHEM" Sp. z o.o.

POKL.08.01.01-18-164/13

0,00

19 200,00

33

"CREATOR" Sp. z o.o.

POKL.08.01.01-18-167/13

0,00

40 156,40

34

BMM Sp. z o.o.

POKL.08.01.01-18-169/12

0,00

33 910,98

35

Stowarzyszenie B-4

POKL.08.01.01-18-179/13

0,00

81 447,30

36

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze

POKL.08.01.01-18-180/13

0,00

14 996,22

37

D&G Consulting Sp. z o.o.

POKL.08.01.01-18-181/12

0,00

51 693,25

38

Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając

POKL.08.01.01-18-183/13

0,00

55 500,00

39

Inter-Comp Marcin Lasek

POKL.08.01.01-18-186/13

0,00

36 876,61

40

OVE ARUP & Partners International Limited Sp. z o.o.

POKL.08.01.01-18-188/11

0,00

42 738,79

41

STAWIL Sp. z o.o.

POKL.08.01.01-18-188/13

0,00

30 753,36

42

Spółdzielnia Pracy "Oświata" w Rzeszowie

POKL.08.01.01-18-189/13

0,00

49 988,40

43

ANGLO-CALSS Renata Pomarańska

POKL.08.01.01-18-193/13

0,00

33 450,00

44

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze

POKL.08.01.01-18-196/12

0,00

129 272,53

45

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze

POKL.08.01.01-18-199/12

0,00

48 703,20

46

OPTeam S.A

POKL.08.01.01-18-199/13

0,00

69 000,00

47

Z. Burchan E-BILANS Sp. jawna

POKL.08.01.01-18-201/12

0,00

14 754,38

48

BD Center Sp. z o.o.

POKL.08.01.01-18-201/13

0,00

71 511,96

49

EKSPERT Maciej Mrozek

POKL.08.01.01-18-202/13

0,00

36 000,00

50

WIP Sp. z o.o. SK

POKL.08.01.01-18-204/13

0,00

25 440,52

51

Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o.

POKL.08.01.01-18-207/13

0,00

21 450,00

52

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego

POKL.08.01.01-18-212/12

0,00

100 423,71

53

ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. S.K.

POKL.08.01.01-18-212/13

0,00

27 755,86

54

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego

POKL.08.01.01-18-213/12

0,00

132 420,84

55

GTW Projekt

POKL.08.01.01-18-214/13

0,00

81 248,18

56

TMS Audit Małgorzata Janik-Stec

POKL.08.01.01-18-215/12

0,00

66 780,70

57

Podkarpacki Klub Biznesu

POKL.08.01.01-18-216/13

0,00

23 325,00

58

TMS Audit Małgorzata Janik-Stec

POKL.08.01.01-18-218/12

0,00

57 625,56

59

Podkarpacki Klub Biznesu

POKL.08.01.01-18-220/13

0,00

73 500,00

60

ALTKOM AKADEMIA S.A.

POKL.08.01.01-18-225/13

0,00

37 500,00

61

AMD Group Michał Drymajło

POKL.08.01.01-18-227/13

0,00

97 941,00

62

OPTeam S.A.

POKL.08.01.01-18-228/13

0,00

60 000,00

63

Korporacja VIP Sp. z o. o.

POKL.08.01.01-18-232/13

0,00

88 017,72

64

Stowarzyszenie B-4

POKL.08.01.01-18-235/12

0,00

273 317,99

65

Cech Rzemiosł Różnych Sanok

POKL.08.01.01-18-238/13

0,00

9 750,00

66

Stowarzyszenie B-4

POKL.08.01.01-18-240/12

0,00

206 145,17

67

INNOVO Innowacje w biznesie Sp. z o.o.

POKL.08.01.01-18-243/13

0,00

28 510,50

68

AMD Group Michał Drymajło

POKL.08.01.01-18-244/13

0,00

105 841,20

69

Bank Spółdzielczy w Strzyżowie

POKL.08.01.01-18-247/13

0,00

24 942,75

70

"WATKEM" Sp. z o.o.

POKL.08.01.01-18-250/13

0,00

28 500,00

71

INNpuls Sp. z o.o.

POKL.08.01.01-18-253/13

0,00

16 500,00

72

"Instytut Badawczo-Szkoleniowy" Sp. z o.o.

POKL.08.01.01-18-254/12

0,00

132 485,76

73

INNPULS Sp. z o.o.

POKL.08.01.01-18-255/13

0,00

9 637,62

74

"SOLAR-BIN DUCTUM Sp. z o.o. Dystrybucja" SK-A

POKL.08.01.01-18-257/12

0,00

203 579,80

75

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

POKL.08.01.01-18-263/13

0,00

12 092,88

76

ATI ZKM Forging Sp. z o.o.

POKL.08.01.01-18-270/11

0,00

24 507,02

77

COMARCH S.A.

POKL.08.01.01-18-275/12

0,00

47 621,22

78

Stowarzyszenie B-4

POKL.08.01.01-18-275/13

0,00

79 500,00

79

Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK

POKL.08.01.01-18-278/12

0,00

72 671,27

80

Podkarpacka Izba Gospodarcza

POKL.08.01.01-18-278/13

0,00

91 906,38

81

Instytut Szkoleń i Doradztwa M. Mrozek

POKL.08.01.01-18-279/12

0,00

126 602,33

82

M. Mrozek "Ekspert"

POKL.08.01.01-18-280/12

0,00

147 382,25

83

Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.

POKL.08.01.01-18-283/11

0,00

103 870,97

84

HUMANEO

POKL.08.01.01-18-283/13

0,00

41 990,75

85

EURO-PROFIT Centrum Pozyskiwania Funduszy Europejskich B. Podraza

POKL.08.01.01-18-285/12

0,00

45 251,58

86

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

POKL.08.01.01-18-290/12

0,00

97 239,73

87

Agencja Rozwoju Innowacji S.A.

POKL.08.01.01-18-294/12

0,00

105 000,00

88

Agencja Rozwoju Innowacji S.A.

POKL.08.01.01-18-295/12

0,00

63 000,00

89

EVACO Sp. z o.o.

POKL.08.01.01-18-299/13

0,00

31 500,00

90

Hrccompass Joanna Jasińska, Paweł Gruszecki Spółka Cywilna

POKL.08.01.01-18-300/13

0,00

59 224,50

91

Stowarzyszenie Podkarpacka Ekoenergetyka

POKL.08.01.01-18-310/13

0,00

9 825,16

92

ALTKOM Akademia S.A.

POKL.08.01.01-18-312/12

0,00

112 500,00

93

TOPAS Sp. z o.o.

POKL.08.01.01-18-314/12

0,00

97 500,00

94

Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.

POKL.08.01.01-18-319/12

0,00

84 591,05

95

Vision Consulting Sp. z o.o.

POKL.08.01.01-18-320/12

0,00

75 361,82

96

WEKTOR Consulting s.c.

POKL.08.01.01-18-323/09

0,00

1 950,00

97

Podkarpacka Izba Gospodarcza

POKL.08.01.01-18-331/11

0,00

84 750,00

98

Altkom Akademia S.A.

POKL.08.01.01-18-331/12

0,00

127 500,00

99

"EDUCARE ET SERVIRE" Fundacja Antoniego Kamińskiego

POKL.08.01.01-18-337/12

0,00

89 908,49

100

Regionalna Izba Gospodarcza w Przemyślu

POKL.08.01.01-18-341/11

0,00

46 824,16

101

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

POKL.08.01.01-18-342/12

0,00

17 129,19

102

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

POKL.08.01.01-18-350/12

0,00

78 675,31

103

"Edukator" Sp. z o.o.

POKL.08.01.01-18-361/12

0,00

110 600,61

104

Centrum Szkoleniowo Konsultingowe dla Biznesu Jerzy Gałuszka

POKL.08.01.01-18-364/12

0,00

64 858,53

105

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.

POKL.08.01.01-18-366/12

0,00

69 618,43

106

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorców w Stalowej Woli

POKL.08.01.01-18-370/12

0,00

90 469,31

107

Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości K. Podraza

POKL.08.01.01-18-388/12

0,00

44 285,34

108

Firma "KONSTAT" Witold Borowski

POKL.08.01.01-18-394/12

0,00

23 670,68

109

EVACO Sp. z o.o.

POKL.08.01.01-18-395/12

0,00

71 604,00

110

Centrum Szkoleniowe MASTERLANG Marek Leśniak

POKL.08.01.01-18-402/10

0,00

4 375,31

111

"SOLAR-BIN Ductum sp. z o.o. Energia" Spółka Komandytowo-Akcyjna

POKL.08.01.01-18-424/12

0,00

80 154,58

112

Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza

POKL.08.01.01-18-428/12

0,00

36 465,47

113

F.H.U.P. DOMREX Jacek Rupar

POKL.08.01.01-18-429/11

0,00

24 928,88

114

Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy Sp. z o.o.

POKL.08.01.01-18-431/11

0,00

29 625,27

115

Stowarzyszenie "Inicjatywy Podkarpacia"

POKL.08.01.01-18-431/12

0,00

32 755,19

116

Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości K. Podraza

POKL.08.01.01-18-433/12

0,00

29 534,60

117

OPTEAM S.A.

POKL.08.01.01-18-468/11

0,00

21 287,02

118

FHU Józef Król Spółka jawna

POKL.08.01.01-18-484/11

0,00

111 159,91

119

Altkom Akademia SA

POKL.08.01.01-18-524/11

0,00

11 617,31

120

ALTKOM Akademia SA

POKL.08.01.01-18-525/11

0,00

48 686,24

121

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego

POKL.08.01.01-18-559/11

0,00

64 066,82

122

BD CENTER Sp. z o.o.

POKL.08.01.01-18-593/11

0,00

29 135,09

123

Gmina Lubaczów

POKL.08.01.01-18-209/12

9 849,20

 0,00

124

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu

POKL.08.01.01-18-353/12

126 615,12

 0,00

Razem

136 464,32

7 617 322,91
 1. zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 251.736,- zł (§ 2919).

W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów
i wydatków budżetu Województwa.

Rozdział 15095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR – WUP) w kwocie 34.269,- zł zostały zrealizowane w wysokości 34.262,- zł, tj. 99,98% planu i przeznaczone były na realizację projektu systemowego pn. „Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki działania 8.1, poddziałania 8.1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego na: 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 30.142,- zł, (§ 4047- 21.416,- zł, § 4049 - 3.779,- zł, § 4117 - 3.681,- zł, § 4119 - 650,- zł, § 4127 - 524,- zł,


1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   41


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna