Objaśnienia do wykonania dochodów w 2014 roku planowane dochody w kwocie 373. 223. 565,-złPobieranie 5,45 Mb.
Strona13/41
Data23.10.2017
Rozmiar5,45 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   41  1. w ramach poddziałania 8.1.2 w 2014 zostały ogłoszone 2 otwarte konkursy
   w trybie przyspieszonego wyboru projektów, w odpowiedzi na które złożone zostały 254 wnioski o dofinansowanie, z czego 197 przeszło pozytywną ocenę formalną, a 24 pozytywną ocenę merytoryczną. W okresie sprawozdawczym podpisano 27 umów o dofinansowanie, kontynuowano realizację 22 projektów z lat poprzednich. Rozliczono 90 wniosków o płatność na kwotę 19.372.627,59 zł. Na koniec 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 3.790.938,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 8.1.2transz dotacji celowej w 2014 roku


L.p.

Podmiot

Nr projektu

Kwota dotacji w zł

dla jednostek
sektora
finansów
publicznych


dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych


1

Paweł Zając - Centrum Promocji Biznesu

POKL.08.01.02-18-008/13

0,00

174 000,00

2

Bieszczadzkie Forum Europejskie

POKL.08.01.02-18-027/13

0,00

204 750,00

3

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego

POKL.08.01.02-18-029/11

0,00

64 353,10

4

Rzeszowska Izba Rzemieślnicza

POKL.08.01.02-18-030/13

0,00

195 919,46

5

Inkubator Technologiczny Sp. z o.o.

POKL.08.01.02-18-032/13

0,00

63 887,28

6

Fundacja IMAGO

POKL.08.01.02-18-034/13

0,00

139 489,35

7

Fabryka Aparatury Elelktromechanicznej FANINA S.A.

POKL.08.02.01-18-036/13

0,00

65 890,19

8

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

POKL.08.01.02-18-052/14

0,00

58 200,00

9

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro-Carpathia"

POKL.08.01.02-18-060/12

0,00

71 572,93

10

Korporacja VIP Sp. z o.o.

POKL.08.01.02-18-067/14

0,00

183 464,93

11

WEKTOR s.c.

POKL.08.01.02-18-068/14

0,00

200 908,78

12

GTW Projekt Sp. z o.o.

POKL.08.01.02-18-073/14

0,00

96 276,73

13

EDUCARE ET SERVIRE Fundacja Antoniego Kamińskiego

POKL.08.01.02-18-090/14

0,00

133 385,64

14

GD Consulting Grzegorz Durak

POKL08.01.02-18-100/14

0,00

121 884,67

15

WEKTOR Consulting s.c.

POKL08.01.02-18-101/14

0,00

17 250,00

16

Stowarzyszenie B4

POKL.08.01.02-18-103/12

0,00

57 274,48

17

Korporacja VIP Sp. z o.o.

POKL.08.01.02-18-104/12

0,00

8 665,68

18

Rzeszowska Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie

POKL08.01.02-18-111/14

0,00

116 132,99

19

Stowarzyszenie "CRAS" Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej

POKL.08.01.02-18-112/12

0,00

32 318,96

20

Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając

POKL.08.01.01-18-119/14

0,00

28 500,00

21

Stowarzyszenie CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej

POKL.08.01.02-18-122/10

0,00

1 641,35

22

Pro Carpatia Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia

POKL08.01.02-18-126/14

0,00

110 433,47

23

INBIT Sp. z o.o. Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych

POKL.08.01.02-18-127/12

0,00

159 864,06

24

Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając

POKL.08.01.02-18-129/12

0,00

63 936,96

25

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o.

POKL.08.01.02-18-136/14

0,00

23 709,06

26

Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

POKL.08.01.02-18-147/14

0,00

10 881,00

27

INNpuls Sp. z o.o.

POKL.08.01.02-18-151/12

0,00

48 740,93

28

Fundacja Akademia Obywatelska

POKL.08.01.02-18-152/12

0,00

176 813,63

29

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego

POKL08.01.02-18-155/14

0,00

127 154,38

30

AMD Group Michał Drymajło

POKL.08.01.02-18-157/12

0,00

154 792,32

31

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze

POKL.08.01.02-18-161/14

0,00

4 791,15

32

INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o.

POKL.08.01.02-18-162/14

0,00

4 175,55

33

BD Center Sp. z o.o.

POKL.08.01.02-18-170/14

0,00

108 615,95

34

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

POKL.08.01.02-18-180/12

0,00

375 037,91

35

Wektor Consulting s.c. M. Lipiński, W. Cichoń

POKL.08.01.02-18-190/12

0,00

147 340,49

36

Fundacja Imago

POKL.08.01.02-18-197/14

0,00

8 250,00

37

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

POKL.08.01.02-18-206/12

0,00

69 114,00

38

Bieszczadzkie Forum Europejskie

POKL.08.01.02-18-208/12

0,00

71 310,16

39

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

POKL.08.01.02-18-237/12

0,00

58 753,15

40

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu

POKL.08.01.02-18-130/12

31 456,99

 0,00

Razem__0,00__1_002_521,62'>Razem__31_456,99__3_759_480,69'>Razem

31 456,99

3 759 480,69
 1. w ramach poddziałania 8.2.1 w 2014 został ogłoszony 1 konkurs otwarty,
  w odpowiedzi na który złożone zostało 77 wniosków o dofinansowanie,
  z czego 67 przeszło pozytywną ocenę formalną, a 9 pozytywną ocenę merytoryczną. W okresie sprawozdawczym podpisano 10 umów
  o dofinansowanie, kontynuowano realizację 5 projektów z lat poprzednich oraz rozliczono 30 wniosków o płatność na kwotę 3.554.152,42 zł. Na koniec 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.002.522,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 8.2.1transz dotacji celowej w 2014 roku


L.p.

Podmiot

Nr projektu

Kwota dotacji w zł

dla jednostek
sektora
finansów
publicznych


dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych


1

BD Center Sp. z o.o.

POKL.08.02.01-18-005/14

0,00

51 990,96

2

INNplus Sp. z o.o.

POKL.08.02.01-18-008/13

0,00

41 250,00

3

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

POKL.08.02.01-18-011/13

0,00

99 368,76

4

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

POKL.08.02.01-18-015/12

0,00

116 665,32

5

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

POKL.08.02.01-18-021/14

0,00

47 104,36

6

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

POKL.08.02.01-18-027/12

0,00

9 781,16

7

BD Center Sp.z o.o.

POKL.08.02.01-18-034/14

0,00

22 965,00

8

CDG PRO Sp. z o.o.

POKL.08.02.01-18-035/14

0,00

191 055,00

9

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

POKL.08.02.01-18-041/14

0,00

12 261,84

10

INNpuls Sp. z o.o.

POKL.08.02.01-18-044/12

0,00

97 458,57

11

Jacek Poproch J&P MORITZ CONSULTING GROUP

POKL.08.02.01-18-046/14

0,00

26 937,89

12

INNpuls Sp. z o.o.

POKL.08.02.01-18-047/12

0,00

187 574,37

13

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

POKL.08.02.01-18-049/12

0,00

98 108,39

Razem

0,00

1 002 521,62

W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio


z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa.

 1. zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 99.218,- zł (§ 2919), (Dep. RR – WUP),

 2. dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W ramach działania 1.1 schemat B w 2014 roku nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie, 2 wnioski o dofinansowanie otrzymały pozytywną ocenę po przeprowadzeniu ponownej oceny formalnej oraz 268 wniosków o dofinansowanie otrzymało pozytywną ocenę po ocenie formalnej wniosków z naboru przeprowadzonego w 2013 roku. Dokonano oceny merytorycznej 268 wniosków o dofinansowanie z czego 252 otrzymało ocenę pozytywną. Z naborów ogłoszonych we wcześniejszym okresie w drodze powtórnej oceny merytorycznej 12 wniosków o dofinansowanie uzyskało ocenę pozytywną. W ramach działania podpisano 309 umów na wartość dofinansowania ogółem 102.228.814,72 zł, w tym ze środków budżetu państwa 15.334.322,35 zł, zatwierdzono 343 wnioski o płatność. W 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 10.490,- zł (§ 2009) (Dep. RR).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.1B

transz dotacji celowej w 2014 roku


L.p.

Podmiot

Nazwa zadania / projektu

Kwota dotacji w zł

dla jednostek
sektora
finansów
publicznych


dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych


1

Zakład Drzewny MADEX Maślach WBW spółka jawna

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowych produktów w Zakładzie Drzewnym MADEX w województwie podkarpackim

0,00

1.249,48

2

Zakład Produkcyjno Usługowo-Handlowy "BiT" Barbara i Tadeusz Wasiewicz spółka cywilna

Zmiany w procesie produkcyjnym poprzez budowę budynku magazynowo produkcyjnego z zapleczem socjalnym oraz unowocześnienie wyposażenia

0,00

39,96

3

Prywatny Gabinet Stomatologiczny "PA-DENT" Sylwia Patro

Profesjonalizacja usług stomatologicznych w gabinecie PA-DENT

0,00

426,09

4

Primoris Sp. z o.o.

Innowacyjny system automatycznej kompleksowej obsługi klienta w turystyce

0,00

8.775,00

Razem

0,00

10.490,531   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   41


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna