Objaśnienia do wykonania dochodów w 2014 roku planowane dochody w kwocie 373. 223. 565,-złPobieranie 5,45 Mb.
Strona12/41
Data23.10.2017
Rozmiar5,45 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   41
§ 4019 – 101.320,-zł, § 4048 – 21.665,-zł, § 4049 – 7.222,-zł, § 4118 – 54.200,-zł, § 4119 – 18.068,-zł, § 4128 – 6.278,-zł, § 4129 – 2.093,-zł),

 • koszty podróży służbowych pracowników związane ze spotkaniami koordynacyjnymi i kontrolami oraz szkoleń pracowników zaangażowanych
  w realizację Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
  i nadbrzeżnych obszarów rybackich w kwocie 8.265,-zł (§ 4410 – 427,-zł, § 4418 – 4.515,-zł, § 4419 – 1.505,-zł, § 4708 – 1.364,-zł, § 4709 – 454,-zł).

 • zakup materiałów gospodarczych, telefonów, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych oraz koszty organizacji spotkania koordynacyjnego w kwocie 26.414,-zł (§ 4210 – 222,-zł, § 4218 – 725,-zł, § 4219 – 242,-zł, § 4300 – 4.404,-zł, § 4308 – 15.616,-zł, § 4309 – 5.205,-zł).

  Niewykonanie planu wydatków bieżących wynika głównie z oszczędności na wynagrodzeniach w związku ze zwolnieniami lekarskimi pracowników.

  Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Pomoc techniczna realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” o planowanych łącznych nakładach finansowych


  w kwocie 2.622.685,-zł.

  Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa i środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego.

  Termin realizacji zadania: 2009-2015.

  Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

  Wykonując zapisy ustawy z dnia 3 kwietnia 2009r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009r.
  w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa, Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje zadania związane ze wsparciem systemu zarządzania, promowania i informowania
  o Programie Operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
  i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Zaplanowane środki przeznaczone są na funkcjonowanie Oddziału wdrażania PO RYBY 2007-2013 w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

  W ramach Programu Samorząd Województwa realizuje powierzone mu zadania instytucji zarządzającej, w tym:  1. rozpowszechnia informacje o programie operacyjnym, zasadach i trybie przyznawania pomocy w ramach osi priorytetowej 4 ”Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” oraz o obowiązkach beneficjentów wynikających z przyznania pomocy,

  2. prowadzi postępowania w sprawie przyznania pomocy w ramach programu operacyjnego, w tym: przyjmuje i rejestruje wnioski o dofinansowanie oraz wnioski
   o płatność, przeprowadza ocenę wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność, zawiera i rejestruje umowy o dofinansowanie, informuje o odmowie przyznania pomocy,

  3. przeprowadza kontrole operacji zgodnie z zaakceptowanym przez instytucję zarządzającą rocznym planem kontroli,

  4. przeciwdziała występowaniu nieprawidłowości w zakresie realizacji operacji oraz przekazuje informacje dotyczące tych nieprawidłowości do instytucji zarządzającej,

  5. przekazuje do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pisemne informacje o pomocy pobranej nienależnie lub pomocy wykorzystanej niezgodnie
   z przeznaczeniem, wysokości środków finansowych przeznaczonych do wypłaty poszczególnym beneficjentom, przygotowuje i przekazuje plan wydatków na rok bieżący i następny oraz sporządza i przekazuje Agencji poświadczenie kwalifikowalności poniesionych wydatków w ramach osi priorytetowej 4.

  W okresie realizacji Programu Samorząd Województwa podpisał z beneficjentami 109 umów o dofinansowanie na łączna kwotę 20.956.699,-zł.

  Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.898.700,-zł co stanowi 72,40% planowanych łącznych nakładów finansowych.


  DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

  Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

  Zaplanowane wydatki w kwocie 24.601.602,- zł zostały zrealizowane w wysokości 23.169.494,- zł, tj. 94,18% planu.  1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 14.102.049,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.631.875,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 12.358.426,- zł) zostały zrealizowane
   w wysokości 13.059.255,- zł i dotyczyły:

  1. dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich działania 6.2 oraz Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki działania 8.1, poddziałania 8.1.2, działania 8.2, poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 10.719.078,- zł (§ 2009), (Dep. RR – WUP), z tego:

   1. w ramach działania 6.2 w 2014 roku został zakończony proces kontraktowania całej alokacji. Podpisano 8 umów z konkursu ogłoszonego i rozstrzygniętego w 2013 roku oraz kontynuowano realizację 24 umów z lat ubiegłych. Rozliczono 123 wnioski o płatność na kwotę 38.412.984,27 zł.
    Na koniec 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 5.925.618, zł.

  Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 6.2  transz dotacji celowej w 2014 roku


  Lp.

  Podmiot

  Nr projektu

  Kwota dotacji w zł

  dla jednostek
  sektora
  finansów
  publicznych


  dla jednostek
  spoza sektora
  finansów
  publicznych


  1

  Bieszczadzkie Forum Europejskie

  POKL.06.02.00-18-001/12

   0,00

  45 844,14

  2

  Stowarzyszenie "Pro-Carpathia"

  POKL.06.02.00-18-003/13

   0,00

  617 828,49

  3

  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" publicznych

  POKL.06.02.00-18-008/12

   0,00

  67 114,06

  4

  Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

  POKL.06.02.00-18-011/13

   0,00

  509 208,53

  5

  Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju

  POKL.06.02.00-18-014/13

   0,00

  519 702,75

  6

  Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego

  POKL.06.02.00-18-016/12

   0,00

  130 633,20

  7

  Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze

  POKL.06.02.00-18-016/13

   0,00

  513 308,88

  8

  Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

  POKL.06.02.00-18-019/12

   0,00

  349 535,53

  9

  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

  POKL.06.02.00-18-019/13

   0,00

  249 516,19

  10

  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

  POKL.06.02.00-18-020/13

   0,00

  356 447,07

  11

  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

  POKL.06.02.00-18-027/13

   0,00

  281 050,75

  12

  Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

  POKL.06.02.00-18-028/13

   0,00

  203 788,46

  13

  Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej

  POKL.06.02.00-18-030/13

   0,00

  148 830,00

  14

  Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej

  POKL.06.02.00-18-031/13

   0,00

  149 265,00

  15

  Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

  POKL.06.02.00-18-032/12

   0,00

  70 356,31

  16

  Bieszczadzkie Forum Europejskie

  POKL.06.02.00-18-035/13

   0,00

  347 307,19

  17

  Podkarpacka Izba Gospodarcza

  POKL.06.02.00-18-038/12

   0,00

  17 490,12

  18

  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" publicznych

  POKL.06.02.00-18-047/12

   0,00

  151 284,62

  19

  Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

  POKL.06.02.00-18-063/12

   0,00

  352 072,30

  20

  Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego

  POKL.06.02.00-18-064/12

   0,00

  129 707,49

  21

  Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

  POKL.06.02.00-18-097/12

   0,00

  25 798,09

  22

  Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o.

  POKL.06.02.00-18-106/12

   0,00

  16 177,90

  23

  Bank Spółdzielczy w Dębicy

  POKL.06.02.00-18-108/12

   0,00

  12 717,00

  24

  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

  POKL.06.02.00-18-109/12

   0,00

  11 062,50

  25

  Regionalna Izba Gospodarcza

  POKL.06.02.00-18-110/12

   0,00

  4 334,12

  26

  Powiat Łańcucki - Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie

  POKL.06.02.00-18-008/13

  115 493,49

   0,00

  27

  Powiat ropczycko-sędziszowski / PUP Ropczyce

  POKL.06.02.00-18-012/12

  61 328,86

   0,00

  28

  Powiat Leżajski / PUP Leżajsk

  POKL.06.02.00-18-025/13

  48 719,22

   0,00

  29

  Powiat ropczycko sędziszowski - PUP Ropczyce

  POKL.06.02.00-18-058/12

  141 437,53

   0,00

  30

  Powiat jasielski / PUP Jasło

  POKL.06.02.00-18-062/12

  96 915,79

   0,00

  31

  Powiat stalowowolski / PUP Stalowa Wola

  POKL.06.02.00-18-093/12

  58 094,34

   0,00

  32

  Powiat brzozowski / PUP Brzozów

  POKL.06.02.00-18-107/12

  123 248,42

   0,00

  Razem

  645 237,65

  5 280 380,69


 • 1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   41


  ©operacji.org 2017
  wyślij wiadomość

      Strona główna